Bedenker houdt vast r Officiële Mededelingen ISISZ houdt congres over seksualiteit aan speel-leerboerderij milieu De Bevelander 10.00 tot 16.00 uur. Naar een ander inkomen dé Weekkrant De boer op Informatie over het provinciaal bestuur, zoals AbdijNieuws, vindt u op www.zeeland.nl Provincie Zeeland van de Provincie Zeeland KAMPERLAND - Als het aan Jan Pijnenburg ligt, gaat hij nog deze zomer ‘los’ met de speel-leerboerderij op zijn erf in Kamperland. Hij ziet het al helemaal voor zich, een slechtweervoorziening zodat kinderen naar harte lust kunnen spelen. Een ballenbak met kleine felge kleurde ballen. In de snoezel- hoek zijn grote ballen, als je daar in ligt of hangt zit, doezel je lekker weg. Op de glijbaan glijd je over en onder de speeltoestel len door. Er is een kabelbaan, een hobbeltrap, een draaitol en een doolhof met muziekgelui- den. Dit is slechts een greep uit de vele speelmogelijkheden. De indoorspeeltuin gaat drie lagen omvatten, die vrij intensief wor den ingericht, zodat je niet bin nen een uur weer buiten bent. Het idee om zo’n speeltuin te willen realiseren, stamt al vanaf vier jaar geleden. Pijnenburg heeft een minicamping, waar nogal veel ouders met kinderen kamperen. Als het dan geen strand- of fietsweer was, zaten die kinderen zich beroerd te vervelen. Pijnenburg: "Je kunt tegen die mensen zeggen, ga maar naar Goes of Vlissingen. Het is toch eigenlijke van de gekke dat we op Noord- Beve- land helemaal geen slechtweer voorziening hebben. Dus toen is mijn brein aan het werken geslagen.” Maar de ‘Five Star Farm’ biedt meer. Pijnenburg: “De zoog koeien en paarden blijven. Als educatieve uitstraling maar ook als invulling om de biologische cirkel rond te maken en de ver koop van een mals stukje duur zaam verantwoord vlees. De pensionstalling voor paarden versterkt het farmgevoel. Met de huifkar kan je een rondje over het eiland maken en als je wilt leren paardrijden kan dat ook. We hebben met ons gezin over het agrarisch gebeuren, kan de burger inzichten krijgen en kennis maken met leven en werken op een boerderij. Een fan tastische ervaring, volgens Pijnenburg. het bedrijf Five Star Farm ge noemd, omdat we de aankle ding van de schuur, waar speel- “Vaak wordt er voorbijgegaan aan de mensen met een ver standelijke beperking en alleen over hen gepraat. De Stichting ISISZ wil mensen met een ver standelijke beperking met dit speciale congres bereiken en dit onderwerp bespreekbaar ma ken”, vertelt Sylvia Raaijmakers van de Stichting ISISZ. “Door dat mensen met een verstande lijke beperking steeds meer in de ‘normale’ maatschappij wo nen, komen zij ook steeds vaker met vragen over intimiteit en kunnen geven. Daardoor zijn zij vaak kwetsbaarder dan anderen en worden zij vaker slachtoffer van ongewenste intimiteiten en seksueel misbruik.” Door con gressen, studiedagen en trai ningen te verzorgen, wil de Stichting ISISZ in Sint Anthonis dit verbeteren. Het congres in Goes gaat over: de regie over het eigen lijf, li chaamsbeleving, toekomstdro men en een kinderwens, con tacten en relaties en voorlich ting. In kleine groepen, geleid door deskundigen, wordt over de verschillende onderwerpen gepraat. De gehandicapten mo gen zich naar het congres laten begeleiden door één familielid of persoonlijke begeleider. Deelname kost twintig euro per persoon. Dat is inclusief koffie of thee en een lunch. Geïnteresseerden kunnen via de website www.isisz.nl infor matie over het congres aanvra gen. Deskundigen van de stich ting zijn ook bereikbaar voor vragen of problemen. Op het Zeeuwse platteland is een verbreding van de economie noodzakelijk. De economie is eenzijdig ontwikkeld, de agrari sche sector heeft het financieel moeilijk. Boeren gaan noodge dwongen op zoek naar andere inkomsten. Zo ook Jan Pijnen burg. In het kader van de regeling Nieuwe Economische Dra gers past hij zijn erf geheel aan als Speel-Leer-Boerderij. De schuur wordt verbouwd tot indoorspeeltuin met een koffie/thee corner voor begeleiders en passanten. Het bedrijf wordt opengesteld en door middel van informatie en excursies seksualiteit. Vaak schort het aan voorlichting, leren zij niet goed hoe zij nieuwe relaties aan moe ten gaan en hoe zij duidelijk hun grenzen aan anderen aan GOES - Stichting ISISZ (Intimi teit, Seksualiteit, Informatie, Scholing in de Zorg) houdt op 12 mei in De Tweern in Goes een congres over omgaan met intimiteit en seksualiteit voor tuin en koffieconcert komen mensen met een verstandelijke een country-achtige uitstraling beperking. Het congres is van willen geven. Houten betimme ringen, schilderingen van cow boys en indianen en het perso neel zal countrykleding dra gen.” Eveneens zullen er steeds wat ‘losse’ elementen gewisseld worden, zodat er verrassing blijft voor kinderen die vaker willen terugkomen. Woensdag 11 april 2007 - Pagina 10 DOOR INE BLOEMEN i Na 23 mei 2007 tot einde beroepster mijn liggen de stukken op genoemde plaatsen ter inzage op werkdagen tij dens kantooruren. Melding BUS-sanering Stationspark (Poelplein staete) Gedeputeerde Staten van Zeeland heb ben op 30 maart 2007 een 'Melding BUS-sanering’ op grond van artikel 6 Besluit uniforme saneringen ontvan gen voor de sanering' op de locatie Stationspark (Poelplein staete) te Goes. Voor het inzien, mondelinge toelich ting en kopieën van de 'Melding BUS- sanering' kunt u zich wenden tot mevrouw M. Hordijk (tel. 0118-631778). Besluit verlengen vergunning Aannemings- en verhuurbedrijf J. Hoondert en Zn B.V. vergunning ingevolge de Wet milieube heer van 29 mei 2001, kenmerk 014828/25, voor het oprichten en in werking hebben van genoemde inrich ting. Deze vergunning is geldig tot 29 mei 2007. Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend over het ontwerp-' besluit, de adviseurs die advies uitge bracht hebben over het ontwerp- Het besluit wordt op 25 mei 2007 van kracht, tenzij overeenkomstig artikel 36 van de Wet op de Raad van State, juncto artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ontwerp-vergunning Eurpean Shell Store B.V. Daarna, tot het einde van de beroeps termijn, liggen de stukken ter inzage op genoemde plaatsen en tijden. Ontwerp-vergunning ontgronding aquacultuurbassins Nieuw Olzendepolder Gedeputeerde staten van Zeeland wil len de door Bóuwraadhuis te Kruinin- Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting, kopieën van ter inzage gelegde stukken of voor het mondeling indiènejn van zienswijzen, kunt u zich wenden tot mevr. A.'de Pijper, tel. 0118-631958. Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot dhr. P. Beijaard (tel. 0118-63071). Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken, kan men zich v.w.b. de Directie ruimte, milieu eh water wenden tot G. Beckers (tel. 0118-631786). Tegen de melding of een mededeling van gedeputeerde staten naar aanlei ding van de melding kan door belang hebbenden geen bezwaar of beroep worden aangetekend. Wel is er de mogelijkheid om gedeputeerde staten er op te wijzen dat de verontreiniging of de voorgenomen sanering niet vol doet aan de eisen van het Besluit uni forme saneringen. gen namens Prins Investments B.V. te Yerseke aangevraagde vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet ver lenen met voorschriften ter bescher ming van de bij de ontgronding betrok ken belangen. Het betreft hier het uitvoeren van ont- grondingswerkzaamheden ten behoe ve van de aanleg van aquacultuurbas sins en een calamiteitensloot op een terrein, gelegen in de Nieuw Olzende polder ten zuiden van Yerseke. De beschikking en overige stukken kunnen worden ingezien van 12 april 2007 tot en met 23 mei 2007 bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkdagen van 8.00-17.00 uur en des gevraagd buiten kantooruren en in het gemeentehuis van Borsele, Stene- vate 10 te Heinkenszand, maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 uur, op donderdagavond van 17.00-20.00 uur. Middelburg, op werkdagen van 8.00- 17.00 uur en desgevraagd buiten kantooruren; in het gemeentehuis van Reimers- waal, Oude Plein 1 te Kruiningen op werkdagen van 9-12 en op maandag tot en met donderdag van 13-16 uur en (na telefonische afspraak 0113- 395315] op donderdagavond van 17,30-20.30 uur. Door Aannemings- en verhuurbedrijf J. Hoondert en Zn B.V. is verzocht deze vergunning te verlengen met een peri ode van een jaar en wel tot 29 mei 2008. Op 18 september 2006 zijn aanvragen van Aannemings- en verhuurbedrijf J. Hoondert en Zn. B.V. ingekomen voor een revisievergunning Wet milieube heer en een. revisievergunning Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor de inrichting, gelegen aan de Spanjeweg 4 te Nieuwdorp. Op 2 februari 2007 hebben we aanvullingen op de aanvraag ontvangen. Vanwege de ingewikkeldheid van de aanvraag en 'lopende discussies is te voorzien dat de aangevraagde vergunning ingevolge de Wet milieubeheer niet voor 29 mei 2007 verleend en van kracht zal zijn. Om te voorkomen dat er een vergun- ningloze situatie ontstaat heeft Aannemings- en verhuurbedrijf J. Hoondert en Zn. B.V. eerder genoemd verzoek bij ons ingediend. Gedeputeerde Staten van Zeeland heb ben ëen aanvraag ontvangen om een vergunning Wet milieubeheer van European Shell Store B.V. aan de Kanaalweg 87 te Yerseke voor het ver anderen en in werking hebben na die verandering van de gehele inrichting (revisie). De inrichting is bestemd voor het opslaan en bewerken van mossel-, kokkel- en oesterschelpen. Gedeputeerde Staten willen de ver gunning verlenen met voorschriften ter bescherming van het milieu. Tot en met 23 mei 2007 kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over de ontwerp-vergunning naar voren brengen bij gedeputeerde staten van Zeeland, postbus 165, 4330 AD Middelburg (tel. 0118-631786). Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht wordt een verslag gemaakt. De aanvrager van de vergunning zal zo nodig in de gelegenheid worden gesteld te reageren op de naar voren gebrachte zienswijzen. Gedeputeerde Staten van Zeeland geven kennis van hun besluit tot het verlengen van de vergunning Wet milieubeheer van Aannemings- en verhuurbedrijf J. Hoondert en Zn B.V. voor de inrichting gelegen aan de Spanjeweg 4 te Nieuwdorp. Aannemings- en verhuurbedrijf J. Hoondert en Zn B.V. beschikt over een Enkel belanghebbenden die zienswij zen hebben ingediend of belangheb benden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerp- vergunning en de adviseurs die advies hebben uitgebracht over de ontwerp- vergunning kunnen later beroep instellen. De aanvraag, de ontwerp-vergunning en de overige stukken liggen van 12 april tot en met 23 mei 2007 ter inza ge bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middel burg, op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren, als mede in het gemeentehuis van Reimerswaal. Oude Plein 1 te Krui ningen, maandag, dinsdag en donder dag van 9-14 uur, woensdag van 9-19 uur en vrijdag van 9-12 uur. besluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verwe ten geen zienswijzen te hebben inge diend over het ontwerp-besluit kunnen tot en met 24 mei 2007 tegen het besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA s Gravenhage. De ontwerp-vergunning ligt van 12 april 2007 tot en met 23 mei 2007 ter inzage bij de Directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 1 te Een ieder kan tot en met 24 mei 2007,bij voorkeur schriftelijk, zienswij zen over de ontwerp-vergunning indie nen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Directie Ruimte, Milieu en Water, postbus 165, 4330 AD Middelburg. Hierbij kan worden ver zocht persoonlijke, gegevens niet bekend te maken.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 10