Zorgeloze oude dag op Gibson Brothers en Yes-R op festival landgoed Geersdijk Hapje eten bij Willemien Kring in vergadering Huis te koop 60.000 woningen op www.huislijn.nl f voorjaar in Maria-Oord met bazaar Speciaal politieteam in leven geroepen PAGINA 7: TER VALCKE IN HET NIEUW PAGINA 30: NO FRONTIERS VIERT MUZIKAAL JUBILEUM PAGINA 46-47: UIT IN ZEELAND i Sjaak van de Berg van de Stich- incl. videopresentaties Uw bril in 2007 gesponsord? Deze week Tot €380,- vergoeding voor IZZ verzekerden.* Foto's digitaal bewerken bij ZVU Zeeuwse en andere streeksieraden GOES - Juwelier Minder- houd uit Westkapelle en Ar- nemuiden, die gespeciali seerd is in Zeeuwse en ande re streeksieraden, houdt maandag 12 maart een le zing in het Historisch Muse um de Bevelanden in Goes. Hij vertelt over de productie van de sieraden gedurende de laatste twintig jaar. De ontvangst is om 19.30 uur. Niet leden betalen vier euro. Aanmelden via: 0113 228883. GOES - Dieven weten ook de weg naar de Zeeuwse transportbedrijven en ha vens te vinden. Zowel het haventerrein als de wagens van de ondernemers zijn te genwoordig extra beveiligd. Sinds kort is er ook een spe ciaal recherche team actief. MIDDELBRUG - Bij werkzaamheden aan het spoorviaduct op de Sloedam is donder dag een vliegtuigbom van vijfhonderd pond aangetroffen. De A53, de Postweg en het spoor werden een tijdje afgesloten. De bom is de volgende dag door de explosieven opruimingsdienst gecontroleerd tot ontploffing gebracht, foto: izaak verkeste Een transportondernemer uit Vlissingen beaamt dat zijn vrachtwagen naar het dievengil de is gegaan. Hij wil niet met zijn naam in de krant en verder over de brutale diefstal vertellen. Pra ten wil Jan Wielemaker wel. Hij heeft op Walcheren een trans portbedrijf. “Als de chauffeur ligt die dat gezellig vindt, kan aan schuiven. De kosten van de maaltijd worden gedeeld. ging, afgestemd op persoonlijke wensen en omstandigheden. De kapper kan aan huis komen, zo ook een fysiotherapeute of pedi cure. Kleding kan gewassen wor den en de boodschappen aan huis gebracht. Maar de bewo ners kunnen eveneens meedoen met allerlei recreatieve activitei ten. Wil men bijvoorbeeld mee helpen met wat tuinwerkzaam heden is dat ook mogelijk Op 6 april van 13.00 tot 16.00 uur is er een open dag voor de inwoners van Noord- Beveland. Verzekeringen Hypotheken WISSENKERKE - Heemkun dige Kring de Bevelanden houdt vrijdag 16 maart haar jaarlijkse vergadering in Zaal Amicitia aan de Schimmel- penninckstraat 14 in Kloe- tinge. Na de pauze is dr. A. de Kort te horen met een lezing over Veldwachters op Zuid- en Noord-Beveland. De vergadering begint om 19.30 uur. MIDDELBURG - The middag is er een optreden voor Gibson Brothers, Yes-R de kleintjes van De Stampertjes, en de Heverband komen Verder treedt de band De Jon- op 30 april naar Middel burg. Zij zetten op Ko ninginnedag de Zeeuwse hoofdstad op ‘oranje’ stelten. Fluitend naar de muziekschool GOES - Tijdens de project- weken van dit jaar houdt de Zeeuwse Muziek school twee fluitdagen. De eerste is op 10 maart in het Sint Willibrordcollege in Goes. De tweede fluitdag is op 21 april in Middel- burg.De bekende fluitist Wil Het Landgoed ligt in een prachtig natuurgebied, dat voor een groot gedeelte bestaat uit recentelijk aangeplant bos. De zorg kan va riëren van eenvoudige huishou delijke hulp tot intensieve verple- GEERSDIJK - Landgoed Rij- ckholt in Geerdijk start in april met haar Residence met Zorg. De ouderen die op Rijckholt gaan wonen, kun nen er vierentwintig uur per dag zorg krijgen. te slapen snijden ze het zeil ach- slaan", zegt de ondernemer. De ter open en pakken ze er een Bovenregionale Recherche Zuid- doos met spullen uit Terwijl wij Nederland is dan ook van start vooral afvalstoffen vervoeren, gegaan met het projectteam La- Ons bedrijf doet veel aan beveili- dingdiefstallen Ook Zeeland ging. Ook onderweg is de krijgt aandacht van de speurders, chauffeur in zijn cabine bevei- Het team richt zich speciaal op ligd. Dat weerhoudt de dieven er de bestrijding van georganiseer- echter niet van om hun slag te de transportcriminaliteit MIDDELBURG - De Zeeuw se Volksuniversiteit in Mid delburg houdt vanaf 20 maart de cursus Fotobewer- ken met photoshop ele ments. Behandeld worden ■vergroten en verkleinen van afbeeldingen, aanpassen van kleuren, retoucheren, toevoegen van tekst en af- drukken. De cursus bestaat uit vijf lessen van 19.00 tot 21.30 uur. Aapmelden kan via: 0118-634800 of via vu- zeell@csnet.nl. Offermans geeft Verder is er over de demon- het instu- een geza- k. Het re dt aan het le dag be- dereen die speelt, van tot gevorderd, jen. De kosten zijn voor de hele dag. jn kan via iwsemuziek- f 0118-633095. gens op, dat is de band van de Zeeuwse presentator en acteur Eric Holm. En de Amsterdamse rapper Yes-R komt.” Om 20.00 uur begint het avond programma met de zeventig koppen tellende Heverband. De Belgen traden al eerder in Mid- ting Evenementen Middelburg delburg op. Als klapper van de (SEM) wrijft zich vergenoegd in dag komen The Gibson Brothers, zijn handen. “We krijgen een Van de Berg zingt deuntjes voor heel mooi programma op Ko- als ‘Non Stop Dance’ en 'Come ninginnedag”, zegt hij. “In de to America’. GOES - Willemien Evers uit hebben om te koken. Maar ook Goes kookt elke tweede woens- mensen die het gewoon gezellig dag van de maand voor ten vinden om te komen eten zijn hoogste acht gasten. Iedereen welkom”, vertelt Willemien Evers. Zij vindt alleen eten en voor zichzelf uitgebreid koken niet leuk. “Ik neem aan dat er “Mijn kinderen zijn het huis uit. meer mensen zijn die er zo over Daarom vind ik het gezellig om denken.” mensen aan tafel uit te nodigen Zij kookt geen exclusieve maal- die alleen zijn of die geen tijd tijd, maar gewoon lekker en ge zond. Met verse groenten en bij voorkeur met scharrelvlees. De kosten van de maaltijd worden gedeeld door het aantal gasten en Willemien zelf. “Meer dan vier, vijf euro is het nooit, want dure spullen koop ik niet.” Wie mee wil eten kan zich opgeven via 0113-229663 of mfkoala@zeelandnet.nl. De eerstvolgende eetclub is op woensdag 14 maart van 18.00 tot 20.00 uur. BEW. EX. JXJ WOENSDAG 7 MAART 200 1 i- eye wish SIERADENBEURS Niet bij IZZ verzekerd? Vraag ons naar uw vergoeding. Lange Vorststraat 106 Goes Tel. 0113-216678 eek korting met advertentie' Hypotheekrente al vanaf sieraden, kralen, workshops in dezelfde locatie: DOOR MARCEL VAN DER VOORT Zeeland B.V. jaranormaalbeurs: CS met adv. sieradenbeurs: C3.5O met adv. ra: 12-17.3OU zo: 11-17.30U Bel voor een adviesgesprek (0113) 235235 www.vhzeeland.nl ■s SIDeBevelan WGGGNGR huis-aan-huiskranten HANSWEERT - Zorgcen trum Maria-Oord staat za terdag 10 maart weer bol van activiteit. De rommel markt met kunst en kitsch, antiek, boeken, grabbelton on verloting met envelop pen begint om 9.30 uur en eindigt om 11.30 uur. De opbrengst komt ten goede aan extra activiteiten voor de bewoners van Maria Oord. I Dief aast op vracht 9 10+11 mrt: GOES ZEELANDHALLEN POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES REDACTIE 0113-274021/ RED.BEVELANDER@WHK.WEGENER.NI. ADVERTEREN 0113-274000 BEZORGING 0113-274093 Dat zie je alleen bij eyewish kC... GROENEVELD PARAVIEW TIMMER 10 I -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 1