s Van den Berg Interieur Voorstad 11 (over de Stenenbrug) Goes, tel. 0113-217552 www.vandenberg-interieur.nl Openbare kennisgevingen Uwèra. De Hollandse Pot De nieuwe collectie is grotendeels binnen! Goes i Ter inzage tt' tt -1 bij de receptie ter inzage. Oostsingel 170 t/m 182 Voorstad 2 t/m 12 16-02 16-02 Scottweg 4 Lange Vorststraat 60 21-02 Grote Kade 22 21-02 Veerweg 5 4,50 p.p. zondag Gehandicaptenparkeerplaats Burgemeester en wethouders besloten een gehandicaptenparkeer plaats te reserveren op kenteken van de gebruiker in Boszicht, Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebben de tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Goes. Dit moet gebeuren binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit (20 februari 2007). Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: a. de naam en het adres van de indiener, b. de dagtekening, c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, d. de gronden van het bezwaar. Het besluit ligt gedurende zes weken na deze publicatie ter inzage. Openingstijden: ma. t/m za. vanaf Reden genoeg om eens een bezoekje te brengen aan "De Hollandse Pot" Kijk op www.wapenvangoes.nl voor onze a la carte kaart met 20 keuze maaltijden Vogelzangsweg te Goes: t.h.v. nr.9, 1 carpinus, wordt vervangen Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunnin- gen op 27 februari kunnen belanghebbenden een schriftelijk en ge motiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de be- zwarentermijn is verstreken of als er bezwaar is ingesteld op het be zwaar is beslist. Informatie: 24 97 70 19-02 19-02 19- 02 20- 02 22-02 22- 02 23- 02 21-02 21-02 21-02 21-02 21-02 Alle stukken liggen maandag t/m woensdag van 9.00 - 17.00 uur, donderdag van 9.00 - 20.00 uur en vrijdag van 9. 00 - 12.30 uur ter inzage bij de Receptie, tenzij het anders is aangegeven in de bekend making. Burgemeester en Wethouders van Goes E-mail: stadskantoor@goes.nl Internet: www.goes.nl Kattendijksedijk 19 Lange Vorststraat 102 Oostmolenweg 101 Vermetstraat 34 Westhavendijk 0 Openingstijden Sociale Zaken: Ma t/m vr 9.00 - 12.30 uur Ma t/m do 13.30 - 17.00 uur het bouwen van 13 appartemen- ten en kelder het bouwen van 13 appartemen ten en kelder het uitbreiden van een opslag- hal het plaatsen van een dakkapel het verbouwen van de voorgevel het uitbreiden van de woning het wijzigen van de voorgevel het uitbreiden van de woning het bouwen van een tuinhuis het bouwen van een woning het gedeeltelijk veranderen van het winkelpand het plaatsen van een luik in het dak het plaatsen van bouwbord het slopen van de winkelruimte het slopen v/d inrichting van het therapiegebouw het wijzigen van de voorgevel en plaatsen dakkapel het verbouwen van de voorgevel het slopen van de kademuur Stadskantoor M.A. de Ruijterlaan 2 4461 GE Goes Openingstijden: Ma t/m vr 9.00 - 12.30 uur Do-avond 17.00 - 20.00 uur Op afspraak: Ma t/m do 13.30 - 17.00 uur Wijziging Verordening Koopzondagen De raad van Goes heeft in zijn openbare vergadering van 15 februa ri 2007 de Verordening koopzondagen Goes gewijzigd. De wijziging houdt in dat de bestaande vier koopzondagen verruimd worden met vier extra koopzondagen tijdens speciale evenementen. De data van de koopzondagen worden door het college aangewezen. De wijzi gingsverordening treedt in werking de dag na deze bekendmaking. De wijzigingsverordening is onder nummer 418 opgenomen in het Register voor algemeen verbindende voorschriften. Dit register ligt Melding verandering inrichting (art. 8.19 Wet mi lieubeheer) Op 19 februari 2007 ontvingen wij van Garels Goes B.V., Fruitlaan 24 te Goes een melding voor het veranderen van de werkwijze binnen het productiebedrijf voor fruitgerelateerde halffabrikaten t.b.v. bak kerij en zuivel. De verandering houdt in dat er een horizontale tank (75 m3) wordt geplaatst voor de opslag van restproduct. Hierdoor vindt reductie van afvalwater plaats; de transportbewegingen voor de afvoer van het restproduct nemen niet toe omdat de vrachtwa gens meer capaciteit hebben dan de wagens die voorheen het rest- product afvoerden. De veranderingen zijn niet in overeenstemming met de voor het be drijf verleende milieuvergunning van 17 april 2001. Echter in de stukken behorende bij de melding is naar ons oordeel voldoende aangetoond dat.de veranderingen geen dan wel uitsluitend gunsti ge gevolgen hebben voor het milieu en dat de milieuvergunning naar ons oordeel ook niet gewijzigd hoeft te worden. Inzage De stukken liggen gedurende de bezwaar/beroepstermijn ter inzage. Bezwaar/beroep Belanghebbenden kunnen bezwaar en beroep instellen tot zes weken na de datum van publicatie. Gemotiveerd bezwaar moet worden gericht aan burgemeester en wethouders. Schorsing en/of voorlopige voorziening kan tegelijker tijd worden aangevraagd bij de voorzitter van de afdeling Bestuurs recht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenha- ge. Ontheffing stookverbod van afvalstoffen buiten de in richting van 1 januari 2007 tot 1 mei 2007 Burgemeester en Wethouders hebben ontheffing verleend op grond van artikel 10.63 tweede lid Wet milieubeheer voor het in artikel 10.2, eer ste lid Wet milieubeheer gestelde verbod om afvalstoffen (snoei- en resthout) te verbranden buiten de inrichting en op grond van artikel 5.5.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening, aan: B.A. van 't Westeinde (locatie: Zuidvlietpolderweg 1 te Wolphaarts- dijk); G.K. Korporaal (locatie: Nazareth 63 te Wolphaartsdijk); U kunt tegen deze ontheffingen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten: naam, handtekening en adres van de indiener; dag tekening; omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is ge richt; gronden van het bezwaar. Indien tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt, kan gedurende de bezwaartermijn een verzoek tot het tref fen van een voorlopige voorziening worden gedaan indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dat vereist. Een verzoek tot een voorlopige voorziening moet u zenden aan de voorzitter van de af deling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Vrijstellingsprocedures (art 19) Burgemeester en wethouders van Goes maken bekend dat zij voorne mens zijn met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van: bestemmingsplan 's-Heer Arendskerke" voor het vestigen van een atelier voor de restauratie van antieke klokken en nautische instrumenten in de garage van de woning Raadhuisstraat 3 te 's- Heer Arendskerke bestemmingsplan "Buitengebied" voor uitbreiding van de woning Bachlaan 32 te Goes De ontwerp-besluiten en de stukken liggen met ingang van 1 maart 2007 tot en met 11 april 2007 ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over de ontwerp-beslui- ten kenbaar maken bij het college van burgemeester wethouders van Goes. Voor het geven van een mondelinge zienswijze is het noodzake lijk tijdig een afspraak te maken via telefoonnummer 24 97 09. Vrijstellingsprocedures (art 17) Burgemeester en wethouders van Goes maken bekend dat zij voorne mens zijn met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tijdelijk vrijstelling te verlenen van bestemmingsplan "Havenindustrieterrein" voor een projectinfor- matiebord op de hoek Ringbaan-West/Westhavendijk voor een pe riode van 5 jaar. Het ontwerp-besluit en de stukken liggen met ingang van Imaart 2007 tot en met 11 april 2007 ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerp-besluit kenbaar maken bij het college van burgemeester wethouders. Voor het geven van een mondelinge zienswijze is het noodzakelijk tijdig een afspraak, te maken via telefoonnummer 24 97 09. Kappen bomen Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij kap- vergunningen heeft verleend voor de volgende bomen: Jachthuisstraat 15 te Kloetinge: 8 bomen, deze zijn dood Jenny Weijermanweg 26 te Goes: 25 coniferen, deze worden ver vangen Van Walenburghof 16 te Wolphaartsdijk: 1 berk En voor de volgende gemeentelijke bomen: Kamperfoeliestraat/ Bergweg te Goes: 2 stuks abeel, worden ver vangen 11.30 tot 13.30 u. 16.30 tot 19.30 u. gesloten WET MILIEUBEHEER meldingen (art.8.40). Burgemeester en wethouders maken bekend dat, de volgende mel ding is ontvangen. Columbusweg 22: Op grond van het besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer: Leijdekker Timmerwerken voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor timmerwerkzaamheden. Columbusweg 40: Op grond van het Besluit opslag- en transportbe drijven milieubeheer: Eerste Heinkenszandse Schoonmaakbedrijf voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor opslag van schoonmaakmateriaal en materieel. Livingstoneweg 3a: Op grond van het Besluit inrichtingen voor mo torvoertuigen milieubeheer: V.O.F Autoservice Besuijen voor het op richten en in werking hebben van een APK keuringsstation. Grote Markt 6: Op grond van het Besluit Horeca-,sport- en recrea- tie-inrichtingen milieubeheer: Kaldi, Koffie en Thee voor het oprich ten en inwerking hebben van een inrichting voor verkoop en nutti gen van koffie en thee. Inzage De meldingen liggen van 28 februari t/m 14 maart 2007 ter inzage, informatie tel: (0113) 24 97 18. Ontwerp-besluiten waarover geen zienswijzen zijn ken baar gemaakt Het verlenen.van tijdelijke vrijstelling van bestemmingsplan "Sta- tionspark" voor een projectonformatiebord aan de Van Hertumweg te Goes. Het verlenen van vrijstelling van bestemmingsplan "Buitengebied" voor de bouw van een woning aan de Deltastraat 30 te Kattendij- ke. Postbus 2118 4460 MC Goes Verleende bouw- en sloopvergunningen in de periode van 19-02 t/m 23-02-2007 19-02 Donderdag 8 maart: Kipfilet met stoofperen en gekookte aardappelen. Rundvlees bourquignonne met worteltjes en gebakken aardappelen. Tel.: (0113) 24 96 00 CalamiteitenteL: (0113) 24 97 70 In noodgevallen buiten kantoor uren: 06 53 29 81 41 Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten AFHAALRESTAURANT VAN HOLLANDSE MAALTIJDEN WESTSINGEL 1 -4461 DKGOES TELEFOON 0113-212071 Heeft u eens géén zin in kokkerellen weinig of geen tijd, in de ploegendienst overwerken, of vaak wat laat thuis?! Maandaanbieding maart: Lekkerbekje met saus, groenten naar keuze en gebakken aardappelen. 5,75 p.p. DAGMENU'S DE HOLLANDSE POT a Vrijdag 2 maart: •Lekkerbekje cocktailsaus met rauwkost en gebakken aardappelen. Spaghettischotel met kaas. Zaterdag 3 maart: Cordon Blue met roerbakgroenten en gekookte aardappelen. Grillworst satésaus met doperwten en gebakken aardappelen. Zondag 4 maart: HOLLANDSE POT GESLOTEN Maandag 5 maart: Varkensrollade met sperziebonen en gekookte aardappelen, Stukjes kipfilet pepersaus met doperwten en gebakken aardappelen. Dinsdag 6 maart: Hachee met rode kool en aardappelpuree. •Gebakken lever met spek, uien, appelmoes en gebakken aardappelen. Woensdag 7 maart: Champignongehakt met spinazie en gekookte aardappelen. •Witlofschotel met ham enkaassaus. Oude Zeedijk 4 Stationspark 51 Veerweg 4 J A. vd Goeskd 63 Kooiweg 7 Westhavendijk 24 Tervatenseweg Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Ingekomen bouw- en sloopaanvragen 16-02 Verleende monumentenvergunningen in de periode van 19-02 t/m 23-02-2007 21-02 Grote Kade 22 het plaatsen van een luik in het dak Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemo tiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank, informatie: afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen (0113) 24 97 09. Tijdens de openingstijden kunt u de aanvragen c.q. verleende vergunningen in komen zien op de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen. Hiervoor kunt u een telefonische afspraak maken (0113) 24 97 00.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 9