l Inspraak start voor Zeeuws plan voor opvang ganzen Volop wegwerkzaamheden langs de Zeeuwse wegen Vrijwilligers soos in Robur zoekt voetballende het zonnetje gezet meiden... Oog voor goed doel Leden van Zeeuwse biebs krijgen voordeel bij Koninklijke Bibliotheek De Bevelander is ook uw clubblad Workshop Aikido bij Emergis i Spaanse honden zoeken een De Bevelander "^4 H dé Weekkrant T J- Woensdag 28 februari 2007 - Pagina 43 42 4 muurFrant gebied van literatuur en geestes- www.animalinneed.com Voor de aan- en afvoer van ma- Cd GOES - De Stichting FOCUS2 zet zich al jaren in voor mensen in ontwikkelingslanden met een- oogheelkundige aandoening, met name in Burkina Faso (West-Afrika). Tweemaal per jaar reist een team van FOCUS2 voor veertien dagen af naar West-Afrika. In deze korte periode worden 100 tot 15Ö ogen geopereerd, door één oogarts en twee assistenten van het Oosterscheldezieken- huis in Goes/Zierikzee. Voor de financiering is de Stichting ge heel afhankelijk van sponsors. Het doel van de workshops was om de deelnemers lijfelijk te la ten ervaren hoe conflicten op te lossen in plaats van deze te laten escaleren. Het aikido sluit goed aan bij de gehanteerde behan- delmethodiek door Emergisme- dewerkers. De deelnemers wa- De leden van Focus2 waren dan ook zeer content met het initia tief van MITEC advies, ZEC en maKata stoelmassage uit Hein- kenszand om de opbrengst van op het vaste trainingsuur, elke donderdagavond van 20.30 tot De opvanggebieden bieden gan zen en smienten een rustige om geving en voldoende voedsel om te overwinteren. Verspreid over Zeeland is ruim 15.000 hectare op- vanggebied aangeduid. Ruim de MIDDELBURG - Gedeputeer de Staten hebben het voor ontwerp Beheersge-bieds- plan ganzenopvang Zeeland vastgesteld. In dit plan staat waar in de winter in Zeeland opvanggebieden voor gan zen komen. In de overeenkomst zijn afspra ken vastgelegd waardoor het vanaf mei 2007 voor leden van de Zeeuwse bibliotheken moge- helft hiervan is bestaand of toe komstig natuurgebied. Het reste rende deel van 7.000 hectare is ag rarische grond. Buiten de aange wezen gebieden in het plan ko men er ruimere maatregelen om ganzen en smienten te verjagen. Het Beheersgebiedsplan ligt vanaf 2 maart tot en met 29 maart ter in zage. Na verwerking van de reac ties op het plan zal het plan voor de zomer worden vastgesteld. Het Beheersplan is het vervolg op de Provinciale Subsidieregeling Na tuurbeheer (PSN) en de Provinciale werkzaamheden op Noord-Be- veland en Tholen. Vanaf volgen de week worden wegen in de rest van het gebied van het wa terschap aangepakt door aan nemer Dura Vermeer uit Moer dijk. Alle werkzaamheden aan de wegen moeten op 30 maart zijn afgerond. Het vrachtverkeer dat gebruik gaat maken van deze transport routes is vaak groot en zwaar Omdat de veiligheid van alle weggebruikers gegarandeerd moet blijven, worden bochtver- bredingen en passeerstroken Op www.zeeweringen.nl is meer.lezen over de dijkverster kingen en kaartjes van de trans portroutes bekijken. De Bevelander is uw krant. Voor al die berichten en arti kelen is de redactie afhanke lijk van u, de lezer. Heeft u iets te melden, aarzel niet en pak de telefoon: 0113-274023. Mailen kan ook en wel naar red.bevelan- der@whk.wegener.nl. GOES - Een verslag van dé plaatselijke derby of zoekt uw club nieuwe leden? Krijgt uw vereniging nieuwe spul len van de sponsor of be haalt uw club een toppresta tie? De Bevelander is ook uw clubblad. Nieuwtjes, pri meurs of gewoon een goed verhaal? MIDDELBURG - Projectbu reau Zeeweringen (een sa lijk is tegen een gereduceerd ta rief van 7,50 euro, een jaarpas van de Koninklijke Bibliotheek aan te schaffen. Met deze jaar pas is het niet alleen mogelijk om publicaties te lenen, maar ook om gebruik te maken van ver schillende digitale diensten van de Koninklijke Bibliotheek. Uit onderzoek is gebleken dat er onder klanten van de Zeeuwse bibliotheken veel behoefte is om thuis digitale bestanden op het GOES - Vanaf 1 augustus, het jaar dat Robur 75 jaar bestaat, zoeken de club meisjes in de leeftijd van vijf tot en met acht tien jaar en dames vanaf acht tien jaar om bij de vereniging te komen voetballen. Bij genoeg animo in de verschil lende leeftijdscategorieën kan Robur een team opgeven om het seizoen 2007-2008 mee te laten doen in de competities. Vind je het leuk om te voetbal len? Geef je dan op vóór 15 april. De teams moeten vóór 1 mei opgeven worden bij de KNVB. Ook jongens en mannen die willen voetballen zijn wel kom. Voor meer info: www.svrobur.nl of Dick Anbeek, 0113-212329. De volgende vrijwilligsters ont vingen'de vrijwilligerslegpen- ning: N. Vleugel-den Toonder, vrijwil ligster vanaf 1989; J. de Leeuw- Tavenier, vrijwilligster vanaf 1990; C. Oostdijk-Boone, vrijwil ligster vanaf 1987; M. van der Walle-van der Heijde, vrijwillig ster vanaf 1991; J. Schuit-van Noort, was 17 jaar vrijwilligster, vanaf 1988 en M. van Hekke- Hannewijk, vrijwilligster vanaf 1988. s WOLPHAARTSDIJK - Vorige week reikte de Goese burge meester D. van der Zaag de vrijwilligerslegpenning van de gemeente Goes uit aan zes vrijwilligsters van de ou- derensoos De Griffioen. aangebracht.' Bovendien wor den de wegen deels geasfal teerd. Tijdens de werkzaamhe den worden de wegen afgeslo ten voor doorgaand verkeer, waardoor mensen enige hinder kunnen ondervinden. Een weg wordt maximaal twee dagen aan een stuk afgeslo-ten, maar in noodgevallen blijft de bereik baarheid gegarandeerd. GOES/ZIERIKZEE - Afgelopen donderdag hield de organi satie voor geestelijke ge zondheidszorg Emergis een studiedag voor patiënten en medewerkers in Zierikzee. De aikidodocent van JudoG- oes, Elly Buter, was gevraagd twee workshops te verzor gen. Samen met JudoGoes bestuurlid en aikidoka Toon van Meel werd het een boei ende en leerzame dag. zïlllK UdL UlUflUCI- opvanggebieden opvanggezin dertekend. Voor abonnees van de Zeeuwse bibliothe ken betekent dat allerlei Op 23 februari overhandigde P. voordelen, de Koster van MITEC advies me de namens ZEC en maKata een cheque van 2000 euro aan de voorzitter van de Stichting FO CUS 2 aan A. van Opdorp. Om de twee weken is er Soos. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het onderhou den van de sociale contacten met de bezoekers van de Soos. Tijdens een Soos worden ver schillende spelletjes gedaan en zorgen de vrijwilligsters voor koffie en thee. Personen die moeilijk lopen worden opge haald door een van de vrijwillig sters. Een of twee keer per jaar kun nen de ouderen met de Soos op reis. Dit zou zonder de vrijwillig sters niet mogelijk zijn. Ook hel pen de dames elk jaar bij de Cul- turele middag. Deze wordt ge organiseerd in samenwerking met SMWO Ouderenwerk en is bedoeld voor alle Sozen uit de Gemeente Goes. MIDDELBURG - De Koninklij ke Bibliotheek, Provincie Zee- de giften tijdens hun opening in land en Zeeuwse Bibliotheek november 2006 geheel ten goe- hebben een convenanm on- de te laten komen aan deze vorm van ontwikkelingshulp. len maken met een opvangge zin kunnen contact opnemen met de familie Kap 0113- deze behoefte. Door de jaarpas 373547 of informatie vinden op van de KB wordt het mogelijk deze bestanden te raadplegen. Op de site van de Zeeuwse Bibli otheek www.zeeuwsebiblio- theek.nl kunnen belangstellen den voor een KB jaarpas nu al een formulier invullen. - .- ,«r. - In Zeeland overwinteren veel ganzen, foto: Jaap Wolterbeek ren verrast door deze overeen komst. Elly Buter: Het was een erg leuke en vooral interessante dag bij Emergis, en ook erg leuk om te doen. Het was natuurlijk niet mogelijk heel technisch te wer ken maar ik vond dat de deelne mers zelf heel goed aanvoelden menwerkingsverband tussen wat aikido nu kan betekenen in Rijkswaterstaat en de de omgang met elkaar." Zeeuwse waterschappen) voert ook dit jaar dijkverster- Aan het eind van de dag heb- kingswerken uit. ben de bezoekers van de studie dag een tegoedbon van JudoG oes gehad, waarmee ze twee teriaal voor de werken zijn enke- proeftrainingen kunnen volgen Ie waterschapswegen als trans portroute aangewezen. Deze wegen moeten veiliger worden 22.00 uur. Ook andere geïnte- gemaakt en versterkt met asfalt, resseerden zijn van harte wel- Vandaag start waterschap kom. Zeeuwse Eilanden met weg- P. de Koster van MITEC advies geeft ook namens ZEC en maKata een chegue van 2000 euro aan de voorzitter van de Stichting FO CUS2 A. van Opdorp. foto: pr W"" Subsidieregeling Agrarisch Natuur beheer (PSAN). Deze regelingen maken het mogelijk dat grondei genaren in de een vergoeding krijgen voor de op vang van ganzen. WISSEKERKE - De familie Kap uit Het plan ligt ter inzage bij het in- Wissekerke heeft zich het lot formatiecentrum van de Provincie aangetrokken van Spaanse Zeeland en bij de Zeeuwse ge- straathonden. Zij zijn actief voor meentehuizen. Ook is het plan te de organisatie Animal in Need, vinden op de provinciale website: die Spaanse straathonden van www.zeeland.nl. Belangstellen- een inhumane dood wil redden, den kunnen het plan ook opvra- Een Nederlands echtpaar die gen bij het provinciaal informatie- zich over de straathonden ont- centrum, 0118-631400. fermt, heeft deze organisatie opgericht. Zij hebben hun pro visorische asiel gevestigd vlak naast een zogenaamd dodings- tation waar straathonden wor den afgemaakt. Hun financiële middelen zijn beperkt en daar om is alle hulp welkom: vrijwilli gers, opvanggezinnen, donaties in de vorm van geld, vervoer of materiaal om kennels te bou wen. Lezers die ook een hond wetenschappen te kunnen raad- willen adopteren of kennis wil- plegen. De exclusieve bestanden van de Koninklijke Bibliotheek op deze gebieden voorzien in

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 43