Vergeet uw stempas niet! 100% tevreden of gratis lichtkit! a www.uheefthetvoorhetzeggen.nl VELUX- I i I VELUX Daglichtspot Brengt daglicht naar inpandige ruimten 7 maart. Provinciale Staten Aanmelden ERKIEZINGEN De Bevelander Woensdag 28 februari 2007 - Pagina 40 dé Weekkrant Maar waarvoor stemt u op 7 maart eigenlijk? De Provinciale Staten vor men het bestuur van de provincie en hebben rechtstreeks invloed op u en uw leefomgeving. Zo bepalen de Provinciale Staten onder andere waar woningen en bedrijventerreinen worden gebouwd, de koers op terreinen als jeugdzorg en milieubeleid en het regionale openbaar ver voer. Ook kiezen de leden van de Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer. Meer informatie over de stempas en de verkiezingen vindt u op De proef met de stempas heeft als doel het stemmen gemakkelijker te maken. Doet uw gemeente mee aan deze proef, dan mag u in elk stem bureau binnen de gemeente stemmen. In sommige gemeenten wordt nog met de oude oproepingskaart ge stemd. En als u na uw aankoop binnen 100 dagen niet 100% tevreden bent, dan levert VELUX u gratis een aanvullende elektrische lichtkit. Kijk voor meer informatie en voor een dealer bij u in de buurt op www.velux.nl. Stapsgewijs met Tiny Oggel Taizéviering in de Geerteskerk Concert ensemble Musica Cordis lx Woensdag 7 maart 2007 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Veel mensen stemmen dan met een stempas. Zonder de stempas kunt u niet stemmen. Als u hem bent kwijt geraakt of als u hem niet ontvangen heeft, kunt u een nieuwe stempas aanvragen bij uw gemeente. Dat kan tot in ieder geval vijf dagen voor de verkiezingen. De stempas is vóór 21 februari door de gemeente toegestuurd. U heeft het voor het zeggen Met de VELUX Daglichtspot brengt u op eenvoudige wijze daglicht naar de donkere inpandige ruimten in uw woning. De speciale reflecterende buis van de VELUX Daglichtspot leidt het daglicht naar een fraai armatuur aan het plafond. Nu 'Pijn van Indië niet Marcel Boogaard (links) en Thijs Koops organiseren de Zeeuwse Veteranendag. foto: jaap wölterbeek DOOR PETER VRANCKEN VLISSINGEN - De nationale veteranendag die tot het overlijden van bescherm1 heer Prins Bemhard elk jaar bij Hotel De Wereld in Wageningen werd gehou den, is dit jaar op 30 juni op 'Zeeuwse schaal' in Middel burg. "Maar dat staat los van de landelijke manifes tatie, die dit jaar opnieuw op 29 juni wordt gehou den", leggen de Zeeuwse ve teranen Marcel Boogaard en Thijs Koops uit chologen en maatschappelijk werkers. Dat was er voor ons toen niet bij. Oud-Indiëgangers hek, vooral door de politionele acties. Maar de werkelijkheid is Getroffen door het grenzelo ze enthousiasme van de Middelburgse burgemeester Koos Schouwenaar besloten Marcel Boogaard (65) en Thijs Koops (75) de tweede Zeeuwse veteranendag dit jaar in Middelburg te gaan organiseren. "Het is fantas tisch hoeveel medewerking we van de burgemeester en gemeente krijgen", zeggen de organisatoren. Veteranen kunnen zich aanmelden bij Thijs Koops: 0118-460807 of cvz07@zeelandnet.nl maatjes van ons zijn gesneuveld. En als de inmiddels voormalige minister Bot van Buitenlandse Zaken dan uitspraken doet over erkenning, doet dat heel erg veel pijn. Je voelt je gewoon in de steek gelaten terwijl we daar toch door de toenmalige rege ring naar toe zijn gestuurd. Ei genlijk zijn we daar allemaal ille gaal geweest. Met de veteranen dagen zijn we alle verdriet nog Steeds aan het verwerken." Zijn collega vult aan: "Het is nauwe lijks aan buitenstaanders uit te leggen, ze begrijpen het niet en kunnen het niet begrijpen. Maar wij begrepen elkaar wel." Wars van militaire uitgangspun ten tellen rangen en standen niet op zo'n dag. "Iedereen is bij de veteranendag gelijk en ik zou het echt niet hebben willen mis sen", zegt de toenmalige dienst plichtige militair Marcel Boog aard. En ondanks alle vervelen de herinneringen uit vervlogen tijden houdt ook Thijs Koops er dezelfde mening op na. De Zeeuwse veteranen komen elke vrijdagmiddag bij elkaar in het Vlissingse buurtcentrum Aldeg- onde. Voor een kopje koffie, thee, een potje sjoelen, te biljar ten of gewoon om een gezellig praatje. WAARDE - In de Nederlands Hervormde Kerk in Waarde is zaterdag 3 maart het en semble Musica Cordis (mu ziek uit het hart) te beluiste ren. Het zingt voornamelijk wereldlijke- en geestelijke muziek van de veertiende tot de twintigste eeuw, meestal a capella. Het concert begint onr 20.00 uur. Kaarten kos ten 7,50 euro. KLOETINGE - In de Geertes kerk in Kloetinge is zondag 11 maart een Taizéviering. De meditatieve bijeenkomst in de stijl van het oecumeni sche Franse jongerenkloos ter begint om 19.30 uur. Er worden teksten gelezen en eenvoudige liederen gezon gen. Er is geen preek en geen dominee. wijs. Wet- C houder van Cultuur van de gemeente Borsele opent de tentoonstelling om 14.30 uur. De teke ningen zijn tot mei te zien. ELLEWOUTSDIJK - Tiny k Oggel-Tom (1944) uit Ka- fe. pelle exposeert vanaf zaterdag 3 maart in 't kerkje van Ellesdiek. gÊ Voor het eerst zijn fes haar tekeningen te bekijken in de expositie Stapsge- IT» Naar verwachting doen zeker vijfhonderd veteranen mee en dat zijn vooral de ex-soldaten die destijds zijn ingezet in Indië, anders"legt Boogaard uit. Zo’n Nieuw Guinea en Korea. "Maar dag is ,een stukje erkenning, ook bijvoorbeeld Libanongan- Koops: "Jonge veteranen wor- gers zijn uiteraard welkom", legt den nu opgevangen met psy- Koops uit. Thijs Koops was ooit beroeps militair terwijl Marcel Boogaard zijn dienstplicht ver weg van fa- werden als oud vuil behandeld, mille en vaderland vervulde. Maar vergeten wordt, dat daar "Veteranen ontmoeten veel kri- wel zo’n 6.300 Nederlandse verwerkt' HmMMMIhBI -v

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 40