Bekendmaking Prostop succesvol bij stoppen met roken Tompoucen Goese Metaalhandel recycling - schroot non-ferro metalen - accu's Westbavendijk 9 TeL 0113-212684 Fax 0113-232053 Mob. 06-20442944 1 I I Fijn volkoren i UW WARME BAKKER Provincie Zeeland Vrijdag en Zaterdag Officiële Mededelingen ■■■■MHMMi 4 voor 3 voor X 1' It A GOES Provincie Zeeland Rijkswaterstaat dé Weekkrant Brood- en Banketbakkerij Opril Grote Markt 4 ons behandelde mensen is na één jaar nog steeds gestopt’, aldus Pro stop. Dit hoge succespercentage is uiteraard niet op losse feiten gebaseerd. De Radboud Univer- siteit te Nijmegen heeft grondig onderzoek gedaan naar het sla gingspercentage van Prostop. Het succespercentage van Prostop AbdijNieuws, de informatierubriek van het provinciaal bestuur, vindt u op www.zeeland.nl/abdijnieuws Nieuwe Burg 42, postbus 6001, 4330 LA Middelburg Bel vandaag nog voor een vrijblij vende brochure, meer informatie of een afspraak en stop met roken! J.D. van Mellestraat 32 Tel. 0113-227035 De behandeling van Prostop is uniek en specifiek voor Prostop ontwikkeld. Tijdens de behande ling worden een aantal acupunc- tuurpunten op o.a. uw oren, voorhoofd en handen behandeld. Hierdoor ondervindt u minder 0800 - 77 67 867 www.prostop.nl/win actiecode: wh3710 Geen internet? Bel voor een afdruk van AbdijNieuws naar het informatiecentrum: 0118-631400 J L_ ontwenningsverschijnselen en neemt de drang naar nicotine af. Binnen een halfjaar biedt Prostop u een na-behandeling aan, geheel gratis. De behandeling is eenmaling, de prijs hiervan bedraagt 157,50*. ■Tel.0113-215614 Fax0113-251747 «B De Prostop Laser- Mi therapie geeft u B de lichamelijke ondersteuning die u nodig heeft om de moeilijke periode van het stoppen met roken door te komen. >4 .4‘Ruimi4QS/^van alle door - steekt met kop en schouders boven andere hulpmiddelen zoals Zyban, nicotinekauwgom en -pleisters (allen 12-17%) uit. De voorjaarszon breekt weer door. U komt weer uit uw winter blues. Heerlijk, weer naar buiten. Lekker de warme zon in. Dat is toch een ideale tijd om eindelijk te stoppen met roken. De Bevelander Woensdag 28 februari 2007 - Pagina 13 Wet verontreiniging oppervlaktewateren Middelburg, 28 februari 2007. drs. J.H.G. Jacobs Ministerie van Verkeer en Waterstaat 4 Voor officiële mededelingen zie ook elders in dit blad advertorial De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat maakt ter voldoening aan de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend. Er bestaat het voornemen om de aan Waterschap Zeeuwse Eilanden te Middelburg bij beschikking d.d. 18 maart 1997, met kenmerk WM 3204 verleende vergun ning, voor het op de Westerschelde lozen van gezuiverd afvalwater afkomstig van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Waarde, ambtshalve te wijzigen. De aanleiding voor het ambtshalve wijzigen van deze vergunning betreft het verlengen van de geldigheidsduur. Terinzagelegging De ontwerpbeschikkingen en andere van belang zijnde stukken liggen vanaf 1 maart 2007 tot en met de termijn waarbinnen tegen het besluit beroep kan worden ingesteld, ter inzage op de volgende adressen en tijdstippen: 1. Rijkswaterstaat, directie Zeeland, Poelendaelesingel 18 te Middelburg op voorafgaande afspraak (telefoon 0118 - 62 24 28), op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur; De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, namens deze, de hoofdingenieur-directeur, Zienswijzen Eenieder kan tot en met 11 april 2007 zowel schriftelijk als mondeling, ziens wijzen inbrengen bij de hoofdingenieur- directeur van de Rijkswaterstaat Zeeland, Postbus 5014, 4330 KA Middelburg. Degene die schriftelijke zienswijzen inbrengt, kan gelijktijdig en bij aparte brief verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet békend te maken. 2. de Gemeentesecretarie van Reimers- waal, Oude Plein 1 te Kruiningen, op werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur. Op voorafgaand telefonisch verzoek (0113 - 39 50 00) kunt u de stukken ook 's avonds inzien. Gedeputeerde Staten heb ben op 20 februari het voorontwerp Beheers- gebiedsplan ruime jas be grenzing ganzenopvang Zeeland vastgesteld. Het voorontwerp ligt de komende weken ter inza ge en zienswijzen op het plan kunnen gedurende saties afspraken gemaakt over de opvang van over winterende ganzen in Nederland. Kern van deze afspraken is het instellen van ganzenfoerageerge- bieden. Binnen deze gebieden dient voldoende rust en voedsel voor de ganzen aanwezig te zijn. Prijswijzigingen onder voorbehoud. De behandeling wordt tevens gedeeltelijk vergoedt (mits aanvullend verzekerd) door een groeiend aantal zorgverzekeraars waaronder Achtnea Zilveren Kruis, Achmea Groene Land, Achmea PWZ, Menzis, Trias, Zorg en Zekerheid. Prostop heeft praktijken in: Almelo, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Apel doorn, Arnhem, Boxtel, Den Haag (Rijs wijk), Deventer, Dronten, Eindhoven, Groesbeek, Hengelo, Hillegom, Hilver sum, Hoogeveen, Meppel (Uffelte), Raamsdonksveer, Schiedam, Tiel, Til burg, Woerden, Zwolle of op uw bedrijf. Informatie over het provinciaal bestuur, zoals AbdijNieuws, vindt u op www.zeeland.nl over het natuurgebieds- plan kan men contact opnemen met dhr. R. Steijn (0118-631196; mja.steijn@zeeland.nl). 29 maart 2007 bij: Provincie Zeeland, Postbus 165, 4330 AD Ontwerpbesluit inzake het voornemen om de vergunning verleend aan Waterschap Zeeuwse Eilanden te Middelburg ambtsnalve te wijzigen mogelijke een beheersbij drage in het kader van de Provinciale Subsidierege ling Agrarisch Natuurbe- deze periode worden inge- heer (PSAN) te verkrijgen, diend. In het voorontwerp Be- Door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn met de provincies en diverse Natuur en landschap maatschappelijke organi- Voorontwerp Beheersgebiedsplan ganzenopvang Zeeland heersgebiedsplan ganzen- ,14 00, fax (0118) 63 15 opvang Zeeland worden de gebieden waarbinnen subsidie verkregen kan worden aangegeven. 92, e-mail infocentrum@zeeland.nl. Ook is het plan in te zien en te downloaden via de provinciale web-site: Het Voorontwerp Beheers- www.zeeland.nl. gebiedsplan ligt ter inzage op alle gemeentehuizen in Inspraakreacties kun- Zeeland, bij het provinciaal nen worden ingediend informatiecentrum, Polder- van 2 maart tot en met huis, Nieuwe Burg 42 Middelburg (openingstij den: op werkdagen van 9.30 tot 16.30 uur) en bij Middelburg. Voor vragen Om dit te stimuleren is het de Directie RMW, Het Groene Woud 1 Middel burg. Het plan is verkrijg baar bij het Provinciaal Informatiecentrum, Postbus 6001 4330 LA Middelburg, tel. (0118) 63 i I I I I I I I I I I I «WHII?»

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 13