Openbare kennisgevingen I f Vergaderingen raadscommissies SB J „Deü' Hollandse Pot It "Let op! Nieuwe collectie dames, heren en kids komt al binnen." it' V Grote markt 1 GOES Ooststraat 1 DOMBURG I I gemeente Goes 5,75 P.p. i. HL F Bergweg 6 15-02 Gasthuisstraat 22 16-02 16-02 Albert Plesmanweg 1 Lange Kerkstraat 22 12-02 Oostmolenweg 101 12-02 4,50 p.p. ’j zondag Donderdag 1 maart om 19.30 uur Gezamenlijke vergadering van de commissie Grond gebied en de Commissie Middelen: Mededelingen en informatie van de portefeuillehouders Realisatie E-loket Restauratie kerktoren Wolphaartsdijk Eindafrekening Stadskantoor/parkeergarage Krediet fietsparkeren Stationsplein Bestemmingsplan Bleekplein Ondergrondse inzameling afval Voorbereidingsbesluit voor verspreide percelen De Goese raadscommissies vergaderen over onderwerpen die in de raadsvergadering van 22 maart aan de orde komen. De raadscommis sies brengen advies uit aan de gemeenteraad. De commissievergaderin gen zijn openbaar en worden, tenzij anders aangegeven, gehouden in het Stadskantoor. U kunt tijdens de commissievergaderingen het woord voeren over onderwerpen die tot het takenpakket van de commissie behoren, het zogenaamde spreekrecht. Geïnteresseerden kunnen de agenda en de vergaderstukken inzien bij de receptie. Ontheffing stookverbod van afvalstoffen Burgemeester en wethouders hebben ontheffing verleend op grond van artikel 10.63 tweede lid Wet milieubeheer voor het in artikel 10.2, eerste lid Wet milieubeheer gestelde verbod om afvalstoffen (snoei- en resthout) te verbranden buiten de inrichting van 1 janu ari tot 1 mei 2007 en op grond van artikel 5.5.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening, aan J. Melis te Kattendijke (locatie: Mon- nikendijk 51 Kattendijke). L) kunt tegen deze ontheffingen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet tenminste bevatten: naam, handtekening en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; gronden van het bezwaar. Gedurende de bezwaartermijn kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan als onverwijlde spoed dat vereist. Een verzoek tot een voorlopige voorziening moet u zenden aan de voorzitter' van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Openingstijden: ma. t/m za. vanaf Reden genoeg om eens een bezoekje te brengen aan "De Hollandse Pot" Kijk op www.wapenvangoes.nl voor onze a la carte kaart met 20 keuze maaltijden Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunnin- gen op 20 februari kunnen belanghebbenden een schriftelijk en ge motiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de be- zwarentermijn is verstreken of, als er bezwaar is ingesteld, tot op het bezwaar is beslist. Informatie: tel. 24 97 70. 12-02 12-02 12-02 12-02 12-02 12-02 12-02 E-mail: stadskantoor@goes.nl Internet: www.goes.nl Leliestraat 115 Papeweg 4 Westsingel 56 Bachlaan 32 Leeuwerikenstraat 11 Leeuwerikenstraat 15 Veerweg IA Velluweweg 3 Siemenwei 53 Stanleyweg 11 Westhavendijk 58 Beukenstraat 45 De Graaffstraat 63 Openingstijden: Ma t/m vr 9.00 - 12.30 uur Do-avond 17.00 - 20.00 uur Op afspraak: Ma t/m do 13.30 - 17.00 uur Openingstijden Sociale Zaken: Ma t/m vr 9.00 - 12.30 uur Ma t/m do 13.30 - 17.00 uur Dinsdag 27 februari om 19.30 uur Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling Mededelingen en informatie van de portefeuillehouders Kaderstellende discussie verordening Wet inburgering Werkplan Reïntegratie en armoedebeleid 2007 Buitenspektakel 2009 Wijziging gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Toelichting op de kaderstellende vragen Cultuurbeleid. Toelichting stand van zaken doordecentralisatie voortgezet onder wijs. Definitieve vaststelling HVP 2007 Benoemen lid culturele raad Verzelfstandiging NoBeGo Vrijstellingsprocedures Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij van plan zijn met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van bestemmingsplan "Wol phaartsdijk" voor het plaatsen van een kap op de garage aan de Villa Novastraat 13 te Wolphaartsdijk. Het ontwerp-besluit en de re levante stukken liggen met ingang van 22 februari tot en met 4 april 2007 ter inzage. Gedurende deze termijn kan iedereen schrif telijk of mondeling zienswijzen over het ontwerp-besluit kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Voor het geven van een mondelinge zienswijze is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via tel. 24 97 09. Voorbereidingsbesluit Havengebied Goes, Plan Waterstad haven Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bekend dat de gemeenteraad op 15 februari 2007 heeft besloten een bestemmingsplan voor te bereiden voor het Havengebied Goes, plan Waterstad. Het gebied omvat het gehele havenindustrieterrein en wordt grofweg begrensd door Hout- kade, A. Joachimikade, gedeelte Goese Polder (I. Ghandilaan), noordzijde sportpark 't Schenge en het Goese Diep. Met ingang van 22 februari 2007 ligt het besluit zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift tegen het besluit indienen bij de gemeenteraad. Tevens kan degene die tijdig een be zwaarschrift bij de gemeenteraad heeft ingediend, een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Middelburg, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Kappen van bomen Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het kapvergunningen heeft verleend voor de volgende bomen: Kapelseweg 40 te Kloetinge: 1 beuk, 1 berk, 3 eiken, 1 kastanje en 1 den Waanskinderen 1 te Kloetinge: 2 esdoorns, 1 treurwilg en 1 knotwilg Veerweg 35 te Wolphaartsdijk: 1 wilg Schimmelpeninckstraat 46 te Kloetinge: 2 bomen 11.30 tot 13.30 u. 16.30 tot 19.30 u. gesloten Ter inzage Alle stukken liggen tijdens kantooruren (zie openingstijden) ter in zage bij de Receptie, tenzij het anders is aangegeven in de bekend making. Burgemeester en Wethouders van Goes Postbus 2118 4460 MC Goes De Stelle 14 Heemskerkstraat 21 Zondag 25 februari: HOLLANDSE POT GESLOTEN Stadskantoor M.A. de Ruijterlaan 2 4461 GE Goes "j/B Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij van plan zijn met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Orde ning vrijstelling te verlenen van bestemmingsplan "Ouverture/Aria" op grond van artikel 8, lid 1c uit dat bestemmingsplan voor het plaatsen van een antennemast op het perceel Jim Morrissonpad 10 te Goes. Het ontwerp-besluit en de relevante stukken liggen met in gang van 22 februari tot en met 4 april 2007 ter inzage. Geduren de deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerp-besluit kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Voor het geven van een monde linge zienswijze is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via telefoonnummer 24 97 09. Tel.: (0113) 24 96 00 Calamiteitentel: (0113) 24 97 70 In noodgevallen buiten kantoor uren: 06 53 29 81 41 Maandag 26 februari: Gehaktbal met savooienkool en gekookte aardappelen. Stukjes varkensvlees pepersaus met doperwten en gebakken aardappelen. Dinsdag 27 februari: Runderlapje met gekookte witlof en gekookte aardappelen. Chili Con Carne. Woensdag 28 februari: Schnitzel met worteltjes en gekookte aardappelen •Hamburger champignons, uien, gemengde groenten en gebakken aardappelen. Donderdag 1 maart: Verse worst met bietjes en gekookte aardappelen. Nasischotel mét sate, ei, ham en atjar. Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten Maandaanbieding februari: Kipsate met groenten naar keuze en gebakken aardappelen. DAGMENU'S DE HOLLANDSE POT a Vrijdag 23 februari: Gebakken lekkerbekje mosterdsaus met rauwkostsalade en gebakken aardappelen. Macaronischotel met kaas. Zaterdag 24 februari: Rundersaucijs met sperziebonen en gekookte aardappelen. •Kippenpoot Bon Femme. AFHAALRESTAURANT VAN HOLLANDSE MAALTIJDEN WESTSINGEL 1 -4461 DKGOES TELEFOON 0113-212071 Heeft u eens géén zin in kokkerellen weinig of geen tijd, in de ploegendienst overwerken, of vaak wat laat thuis?! het geheel vernieuwen van de gevels het uitbreiden van de woning het uitbreiden van de woning/serre het plaatsen van een schuur het verwijderen van de bestaande kap van de loods het veranderen van de etalage-pui het uitbreiden van therapiegebouw het uitbreiden van de woning het bouwen van een bedrijfspand het uitbreiden van de woning Binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning kunnen belanghebbenden een schriftelijk en ge motiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. Informatie: bureau Bouwen, tel. 24 97 09. Tijdens de openingstijden kunt u de aanvragen c.q. ver leende vergunningen inzien op de afdeling bij bureau Bouwén. Hier voor kunt u telefonisch een afspraak maken, tel. 24 97 00. het verbouwen van de erker het vernieuwen van de gevel het uitbreiden van de woning het uitbreiden van de woning het uitbreiden van de woning het uitbreiden van de woning het plaatsen van de garage het plaatsen van een aanbouw het slopen van een school en gymzaal het aanbrengen van zonne en terrasschermen het uitbreiden van een opslaghal Ingekomen bouw- en sloopaanvragen 09-02 09-02 09-02 12- 02 13- 02 13- 02 14- 02 14-02 Scottweg 4 Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Verleende bouw- en sloopvergunningen in de periode van 12-02 t/m 16-02-2007 12-02 NEW CLASSIC LIFESTYLE

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 9