r Uit de gemeenteraad van februari Aan alle bewoners van 's-Gravenpolder en omgeving Afzettingen rond televisietoren 22 en 23 februari Belastingaanslag en WOZ-beschikking in de bus Bijeenkomst Wetten en regels (sport) verenigingen en stichtingen 6 maart Brochure sport en bewegen voor 55-plussers Kavel Beukenstraat 2 te koop gemeente Goes Ons onderhoud vraagt even uw aandacht: c^vides van maandag 5 februari tot en met vrijdag 23 februari 2007 M. Gommers De nieuwe digitale antenne Op donderdag 22 en vrijdag 23 februari wordt de analoge anten ne (gedeelte rood, wit, rood) van de televisietoren in Goes met een helikopter vervangen door een di gitale antenne. De helikopter, die donderdagochtend aankomt, stijgt en landt op het parkeerterrein aan het Geldeloozepad. Het parkeer terrein is vanaf woensdagavond afgezet. Uiteraard wordt niet ge vlogen bij extreme weersomstan digheden. Uit veiligheidsoverwegingen wordt het gebied rond de televisietoren op beide dagen afgezet: de Troel- stralaan vanaf de Ringbaan West tot aan de kruising De Savornin Lohmanlaan voor al het verkeer (ook voetgangers) van 12.00 tot 18.30 uur en de Cornelisweg, het Geldeloozepad en het Geldelooze- hof van 9.00 tot 17.30 uur. Be woners van het Geldeloozepad en Geldeloozehof krijgen een toe- DELTA levert in Zeeland Evides Water. Op bovenstaande dagen gaat DELTA N.V. onderhoudswerkzaamheden verrichten in s-Gravenpolder en omgeving. Tijdens de werkzaamheden kan bruin water uit de kraan komen. Wij adviseren daarom de bewoners van genoemd gebied een kleine hoeveelheid schoon water bij de hand te houden en voorzichtig te zijn met het wassen van wasgoed. Bruin water kan namelijk vlekken op wasgoed veroorzaken. Ook 1<an tijdens de werkzaamheden de druk van het water lager zijn dan normaal. Mocht na onze werkzaamheden toch nog sprake zijn van bruin water, laat de kraan dan enkele minuten doorstromen. Het water behoort dan helder te zijn. Informatie Wij informeren u over het juiste tijdstip van de werkzaamheden via een huis-aan-huis-bericht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Klantenservice via het gratis nummer: 0800-5150 of op internet http://www.delta.nl/ e-mail: info@delta.nl DELTA N.V. aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de schade die zou kunnen voortvloeien uit het feit dat bedrijven, instellingen of personen niet vooraf individueel zijn gewaarschuwd. gangskaart. Bezoekers van de Goese Bowling, Capital Sport, Sportpark Het Schenge en de Mi- lieustraat kunnen via de route Westhavendijk en het Geldelooze pad naar hun bestemming op mo menten dat niet gevlogen wordt. De begraafplaats is op beide dagen voor bezoek gesloten. Tij dens begrafenissen wordt niet ge vlogen. De gemeente biedt de kavel van de voormalige Casembrootschool onder voorwaarden te koop aan. Als u interesse hebt in de bouw- kavel, rekening houdend met de gestelde voorwaarden, dan kunt u op woensdag 18 april tussen 10.30 uur en 11.00 uur uw prijs deponeren in de daarvoor bestemde bus in het Stadskantoor. De kavel wordt gegund aan de hoogste inzender, mits deze inzen ding door het college voldoende wordt bevonden. Wordt niet vol daan aan de verwachtingen dan behoudt de gemeente zich het recht voor de kavel niet te gunnen. Meer informatie op de web site, onder Nieuws. A.M. Huissoon- Schrijver SMW0 heeft een brochure "Wat beweegt u samengesteld met een breed aanbod aan sport- en bewegingsactiviteiten in de ge meente die geschikt zijn voor 55-plussers. De brochure is af te halen bij het Stadskantoor, wijk- en dorpshuizen, de bibliotheek, wachtkamers en bij SMW0, 's-Heer Elsdorpweg 12 in Goes. Di ra si g< hi v< bi a< D C D G g Spotplaats Voor wie wil kijken hoe de heli kopter de antenne verwijdert en vervolgens de nieuwe terug plaatst, is een spotplaats aange wezen: het open terrein op de hoek Ringbaan-West/Westhaven- dijk. Parkeren kan aan de West havendijk langs het kanaal. De eerste vlucht van de helikopter is donderdag na 15.30 uur. Informa tie: 3.A. Boel-Baarends, afdeling Communicatie, tel. 24 96 16 en op www.goes.nl. Eind deze week ontvangen de meeste inwoners van de gemeente het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen voor 2007. Daarop kunnen zowel WOZ-beschikkingen als aanslagen onroerende-zaakbelastingen (OZB), afvalstoffenheffing of precariobelasting voorkomen. Nu is daar ook het rioolrecht bijgekomen. Omdat de kosten die verband houden met het afvoeren van water meer in verband moeten worden gebracht met inkomsten die daar tegenover staan, is besloten tot deze nieuwe heffing. SaBeWa Vanaf 2007 werken de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle en Tholen samen op het gebied van gemeentelijke belastingen en van de uitvoe ring van de Wet waardering onroerende zaken (W0Z). SaBeWa betekent "samenwerking belastingen en waardebepaling". Dit is een zelfstandi ge organisatie. Hiervan ontvangt u uw belastingaanslagen en WOZ-be- schikking. Ook de invordering van de belastingen gebeurt door SaBe Wa. Bezwaren tegen de aanslagen en/of WOZ-beschikking worden door SaBeWa afgehandeld. U moet deze dus niet aan de gemeente richten. WOZ-beschikking U ontvangt de WOZ-beschikking weer op uw aanslagbiljet met vanaf 2007 jaarlijks een nieuwe waarde van het pand. OZB Per 2006 is van de onroerende-zaakbelastingen (OZB) het onderdeel gebruik van woningen afgeschaft. De OZB-tarieven zijn verlaagd ten opzichte van 2006. Als de waarde van een pand meer dan gemiddeld is gestegen kan dit leiden tot een hogere belastingaanslag ten opzich te van 2006. Meer informatie Website www.goes.nl,www.sabewa.nl, e-mail info@sabewa.nl of tel. 22 56 00. Neem bij een bezoek uw belastingaanslag(en) mee. Vermijd deze week de drukte; ook de volgende weken helpen wij u graag. Op dinsdag 6 maart van 19.30 tot 22.00 uur is in De Stenge in Heinkenszand een bijeenkomst over wetten en regels bij (sport)verenigingen en stichtingen. Onderwerpen zijn: In hoeverre zijn bestuursleden van een (sport)vereniging/stich- ting aansprakelijk? Wanneer is de anti-misbruikwetgeving van toepassing? Wie mag de (sportjvereniging/stichting vertegenwoordigen? Wat zijn de voordelen van inschrijving bij de Kamer van Koophan del? Wat is het verschil tussen bestuurdersaansprakelijkheid en be- drijfsaansprakelijkheid? Bent u verzekerd voor schade aan spullen die ter beschikking worden gesteld door derden? Wat is het huurdersbelang en waarom moet dit verzekerd worden? Hoe zit het met de inventarisverzekering als spullen regelmatig vervoerd worden? Deze avond, die wordt georganiseerd door SMWCT Breedtesport en de gemeente Borsele en verzorgd door de Kamer van Koophandel, is be doeld voor bestuurders van uiteenlopende vrijwilligersorganisaties. De meeste organisaties hebben via de post een uitnodiging ontvangen. Aanmelden Aanmelden kan t/m 5 maart via de website van de Kamer van Koop handel, www.zeeland.kvk.nl (onder 'Wetten en Regels', 'Seminars Wet ten en Regels'), via e-mail: jbegheijn@zeeland.kvk.nl. of telefonisch via (0118) 67 35 20. Door financiële bijdragen van SMW0 en de ge meente Borsele bedragen de kosten slechts 12,50 per persoon. Informatie: J. van Meeteren, SMW0 Welzijn (afdeling Breedtesport), tel. 27 71 72 ofj.vanmeeteren@smwo.nl. de evaluatie van het evenementenbeleid Wethouder Van 't Westeinde zegde toe nog voor het seizoen met een evaluatie komen. De raad ging akkoord om het aan tal koopzondagen te verruimen van vier naar acht. Vier zon dagen worden collec tief aangewezen en vier dagen voor spe ciale evenementen. Groenlinks wilde het burgerpanel hiervoor inschakelen of een referendum houden. Dit ging het college en de andere partijen te ver. De raad stemde in met een voor stel om de kademuur aan de Westhavendijk te reconstrueren. Over een lengte van 300 m moet de oeverconstructie van gestapel de basaltblokken worden vervan gen. Uitvoering van de werken is gepland in het voorjaar van 2007, zodat de kade tijdens het seizoen 2007 weer bruikbaar is. De totale kosten bedragen 1.200.000,00. Verder werd een voorbereidings- besluit voor het Havengebied Goes, plan Waterstad vastge steld. Dit om ongewenste ontwik kelingen het hoofd te kunnen bieden en tevens in te kunnen spelen op wel gewenste ontwik kelingen in het gehele gebied Wa terstad. Ook stemde de gemeen teraad in met de subsidie 2007 aan de Zeeuwse CVTM-organisa- ties voor Zorgvrijwilligers en Mantelzorg. Tenslotte stelde de raad 370.000,-- beschikbaar voor het opknappen en aanpas sen van de speellocaties in de Goese Polder. Info Goes <5 Aan het begin van de vergadering zijn de dames M. Gommers en A.M. Huissoon-Schrij- ver beëdigd als raads lid. Mevrouw Marian Gommers is raadslid voor de PvdA en volgt de heer Thijs 't Hart op die per 1 februari de raad heeft verlaten. Mevrouw Sjaan Huis- soon is fractievoorzit ter van D66 en maakte ook al deel uit van de Goese raad in de peri ode 2002 - 2006. Zij volgt de heer Rob de Koster op die gestopt is met raadswerkzaam- heden. Van het vragenuur voor de leden van de raad maak te de heer D. v.d. Velde (VVD) ge bruik om vragen te stellen over

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 8