f=itx Steeds meer starters A valt in Bergen op Zoom ld Spaanse sfeer in Goes In een half uurtje fit De Steiger weer open Wouter beste fietsenmaker van heel Nederland? De Bevelander Rectificatie dé Weekkrant net is erg in trek. 6rg pOpUlaiT Woensdag 21 februari 2007 - Pagina 41 Nu ewerk In de horeca wordt al naarstig gezocht naar seizoensmedewerkers. foto archief whk Toinet en Frank Claerhoudt. foto léon janssens in 2005 uit de boeken wor- Een gloednieuwe Mercedes-A voor P. Wilhelm, foto mikro-electro DOOR ellen de vriend GOES - Spaken vervan gen, een versnellingsnaaf repareren of een band plakken. Het is allemaal een eitje voor Wouter Kooien. Op 12 maart doet de medewerker van Profile Rabout uit Goes mee aan de strijd om de beste tweewielertechni- cus van het jaar te wor- A den. GOES - Bodega de Kook club op Grote Markt is be gin februari overgegaan naar Toinet en Frank Claer houdt. De inrichting is warm,gezellig, de open haard noodt uit tot even lekker zitten: “Een Zeeuws huis met Spaanse sfeer”, merkt Frank op. Er is een nieuwe kaart met zes war- via of DOOR ELLEN DE VRIEND MIDDELBURG - Vorig jaar begonnen 1772 onderne mers een bedrijf in Zee land. Daarmee kan het ou- ging te zien. “De nieuwe on dernemers bieden een breed scala aan producten en dien- werk”, vertelt Danielle de Kort. “De horeca en detailhandel zijn favoriete sectoren in de zomer. Maar ook voor productie- en magazijnwerk, vakken vullen en zelfs appels plukken is de jeugd niet te beroerd. Alleen is de ani mo voor banen in de zorg wat minder”. Ben van Belzen van de Stichting Werkt voor Ouderen in Vlissingen spreekt haar tegen. De stichting moet wel moeite doen om de zomerploeg com pleet te maken, maar het lukt uitstekend. “Wij hebben 100 mensen nodig, van mei tot sep tember. We werven in eigen ge- tailhandel. Ook het starten in de persoonlijke dienstverle- lederen bij stagiaires en week- endmedewerkers, maar ook bij het ROC Hoornbeek en Zeeland. Het overige personeel komt op onze advertenties af.” Wat zoeken de scholieren en stu denten nu zelf voor baantje? We vroegen het een aantal. Ciska 14) wil het liefst in een strandpa viljoen werken vanwege de ge zelligheid. Haar vriendin Tara (15) solliciteerde bij een verzor gingshuis omdat zij graag vaste werktijden heeft. En Tamara (16) gaat helemaal nergens werken, want daar heeft ze geen zin in. HEINKENSZAND - In de vo rige Bevelander werd Marjo de Pree van Schoonheidsin stituut Equilibre verkeerd geciteerd. Er had moeten staan: “Lymfedrainage is voor het afvoeren van afval stoffen; je maakt er het li chaam mee schoon”. Het juiste telefoonnummer is 0113-311791. Excuses voor- - eventuele verwarring. uur. Maandag, dinsdag ge sloten.. 0113-639935. kro-Electro uit jarenlange erva ring. BERGEN OP ZOOM - De hoofdprijs van de WineenA- actie van Mikro-Electro is gevallen in Bergen op Zoom. T De 25-jarige Wouter Kooien, woonachtig in het Brabantse Huijbergen, werkt al zes jaar bij Profile Rabout. Hij werd door de brancheorganisatie Innovam benaderd om deel te nemen aan deze competi tie. Tijdens de voorronde in Dordrecht moesten de vijf enzeventig deelnemers aller lei theorieopdrachten uit voeren. De tien overgeble ven kandidaten moesten on langs in Nieuwegein een aantal praktische opdrach ten uitvoeren. Kooien kwam vlot door alle proeven heen en mag zich opmaken voor de landelijke finale, op maandag 12 maart in Nieu wegein. “Ik ga ervoor!”, laat hij enthousiast weten. “Geen van de vijf finalisten weet wat hem daar te wachten staat. Ik kan er dus ook niet op trainen. Ik ga uit van mijn eigen kunnen. Het zou leuk zijn als ik die finale win, maar met een plek in de top vijf ben ik ook tevreden". HOEDEKENSKERKE Café-restaurant Paviljoen De Steiger op Nieuwe Veer- weg4is door eigenaar Mo nique Bonenstroo her opend. De menukaart be vat een aantal lekkere menu’s: “En voor een lek kere prijs”, zegt Monique, “De stoomtram stopt ach ter de dijk en wij zijn een KAPELLE - FitXpress op Vroonlandseweg 47 open de begin februari met een Open Week die veel belang stellenden trok en nieuwe inschrijvingen opleverde. Met twee, de nieuwste, Ha- pro zonnestudios, een ruimte voor sportmassage en fitness circuittraining biedt FitXpress alle moge niet echt onder één noemer te jaren gekenmerkt als één van vangen zijn”, zegt woordvoer- de regio’s met relatief minder starters. Maar dat tij is nu ge keerd. Met ruim 85.000 starters laat ons land een stijging zien van een kleine dertien procent. Met bijna elf procent meer starters loopt Zeeland hiermee vrijwel gelijk. Walcheren telde 492 nieuwe ondernemers en de Bevelanden 494. In 2006 gingen in Zeeland zesenvijftig bedrijven failliet, voornamelijk in de bouw en de horeca. Bij de kamer van Koophandel Harols en Annedien Schipper, foto Léon Janssens me- en zes koude tapas, en een grote kaart met vlees en vis. “Met lekker veel verse Zeeuwse producten”, licht Toinet toe. De Kookclub is een prima punt voor be- drijfsbijeenkomsten of wat te vieren, ‘s Maandags ge sloten. Informatie www.kook-club.nl 0113-226903 DOOR ELLEN DE VRIEND GOES - De zomer vakantie begint pas over vier maanden, maar bedrijven zijn al druk op zoek naar vakan- i tiemedewerkers. Het vakantiebaantje wordt on der jongeren steeds popu lairder. Vorig jaar ging 72 procent van de scholieren en studenten aan de slag. Campings zoeken seizoensme dewerkers in de horeca en de schoonmaak. Restaurants en strandpaviljoens zoeken jonge ren om drankjes rond te bren- lijkheden voor ontspanning gen. En hotels zoeken kamer- en inspanning. Harols en meisjes en afwasmedewer- Annedien Schipper en kers. De uitbaters beginnen - Menno Kole zorgen steeds dit jaar vroeg met het invullen voor de juiste begeleiding, van hun tijdelijke baantjes. Men kan kiezen voor Bij de Stichting Strandexploitatie groepstraining of individu- Walcheren waren de vroege ele training. Het trainings- vacatures en oproepen in de programma is van 09.00 tot kranten en op de websites ook 21.00 uur te volgen. Info: opgevallen. Iets eerder dan in www.fitxpress.nl voorgaande jaren werd een vacature voor strandwachten in de krant gezet. Zij hebben tussen de 100 en 150 jongeren nodig om het werk op de stranden te be mannen. “Veel jongeren zien een baantje op het strand wel zitten, maar helaas is niet ieder een geschikt”, zegt Erwin Rotin- sulu. Bij Randstad in Goes stro men de vragen naar vakantie- medewerkers nog niet binnen. “Meestal begint dat pas in april. Dan hebben wij ook speciale in- schrijfmiddagen voor vakantie- Links Monique Bonenstro en kok Eric, foto léon janssens Winnares Petra Wilhelm ont ving zaterdag 3 februari de sleu tels van haar fonkelnieuwe Mercedes A (waarde 21.150 eu ro). Ze werden haar overhan- goed rustpunt voor wande- digd door Mikro-Electro direc- laars en fietsers. In de keu- teur J. Hoogstrate. ken werkt kok Eric hoofdza kelijk met verse ingrediën- Najaarsactie ten en zorgt voor variëteit De actie van Mikro-Electro liep in vlees en vis. Zijn eigenge- in het najaar van 2006. In vier maakte frites zijn altijd vers, rondes werden 400 prijzen, van Open vanaf 14.30-, zater- MP3 spelers tot stofzuigers, dag 12.30-, zondag 11.00 weggegeven met nog eens vier hoofdprijs. “De traditionele na- dus J. Hoogstrate, directeur Mi- Roompot-vakanties en uitein- jaarsactie wordt door onze delijk een Mercedes-A als klanten zeer gewaardeerd”, al der Marc Volleman van de Ka mer van Koophandel. Bijna één op de vijf mensen de record van 1600 starters Vooral virtueel in 2005 uit de boeken wor den geschrapt. Vooral het ondernemen is ondernemen via het inter- De werkzaamheden van die start een eigen zaak in de de- intemetbedrijven vallen bin nen de detailhandel. Daardoor is in die branche een forse stij- ning en de bouw is erg geliefd, in Middelburg is dinsdag 27 fe- zo blijkt uit het Handelsregis- bruari een workshop Onder- ter van de Kamer van Koop- nemen op internet. Het duurt handel voor Zeeland. van 19.00 tot 22.00 uur en kost sten op het internet aan die Onze provincie werd de laatste 30 euro. vak

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 41