Nieuw tenue voor SSV De Bevelander Borsele wijzigt regels voor windmolens Gelok: 'Financieringsplan lost nog niet alles op1 ook uw clubblad... KWF Kankerbestrijding heeft een succesavond Sportconvenant scholen, gemeenten en opvang Wereldbeker en topspelers op CDA houdt een leden vergadering Hockey Clinic De Bevelander dé Weekkrant U Honderdvijftig collectanten lo pen elk jaar door weer en wind met de collectebus rond om geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker. Sommige van hen doen dit een paar jaar, maar er zijn er ook die al meer dan twin tig jaar lopen. In Uitspanning De Goederenloods konden de collectanten genieten van een zeer gevarieerde avond. Na een woord van welkom heeft men geluisterd naar een presentatie over borstkanker door me vrouw Van Breukelen van de Erasmus Universiteit in Rotter- dam. Vervolgens sprak burge meester Van der Zaag de geno- digden toe en reikte onder scheidingen uit aan mensen die zich al langere tijd inzetten voor KWF Kankerbestrijding. Hoog tepunt hierbij was de Swarovski kristal met KWF logo voor meneer Kurvink. Hij collecteert al vijftig jaar en zegt zelf van geen ophouden te weten. Saxo foon kwintet Meet5Reed zorgde voor de muzikale omlijsting. De avond is mogelijk gemaakt door een groot aantal spon soren. Zij brachten een hoog bedrag bijeen. Meeneer. Kur vink kreeg nog een bijzondere taak. Hij mocht een cheque ont hullen. Er wordt 3800 euro overgemaakt naar KWF Kanker bestrijding. Regata van start Dubbelnul Shipping Woensdag 21 februari 2007 - Pagina 25 4 GOES - Afdeling Goes van KWF Kankerbestrijding heeft op 13 februari een avond ge organiseerd om haar collec tanten in het zonnetje te zet ten. GOES - Een verslag van dé plaatselijke derby of zoekt uw club niéuwe leden? Krijgt uw vereniging nieuwe spullen van de sponsor of behaalt uw club een topprestatie? De Bevelan der is ook uw clubblad. Nieuw tjes, primeurs of gewoon een goed verhaal? De Bevelander is uwkrant. Mailen kan ook en wel naar red.bevelander@whk.wege- ner.nl. De belangrijkste wijziging van de richtlijnen zit in de hoogte. Die is door Borsele aan banden gelegd vanuit landschappelijk oogpunt. Anders gezegd: Borse- Wel is de burgemeester kritisch op het feit dat gemeenten en provincie wederom extra moe- le wil windmolens toestaan, maar wil de harmonie met het landschap en de leefomgeving wel bewaken. De maximale hoogte is daarom nu vastgesteld op honderd me ter langs de randen van het Sloegebied. Dit vanwege de omliggende woningen. In het midden van het Sloe mag een windmolen hoger zijn, maxi maal 175 meter. In het nieuwe bestemmingsplan heeft Borsele nog meer voor waarden opgenomen. Zo wil de gemeente geen windturbines bij omliggende dorpen, besteedt de gemeente veel aandacht aan veiligheidsaspecten en worden bij een aanvraag alle betrokken belangen zorgvuldig afgewo gen. De herziening van het bestem mingsplan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de gemeente Vlissingen, aangezien in feite sprake is van .één indus triegebied, liggend op het grondgebied van twee gemeen ten. Het plan (voor beide ge meenten) ligt ter visie van 8 maart tot en met 4 april. Op maandag 26 maart is om 19.30 uur een inspraakavond in Land- lust. Gelok: "Ik wijs de plannen niet af. Maar sta nog niet te juichen. De oplossing is er nu gelukkig voor op het water. Maar ik blijf er bij, dat er voor de veiligheid onder de Westerschelde ook een goede, structurele oplos sing moet komen." GOES - De Goese roeivereniging Scaldis organiseert 10 maart weer de Ganze Regatta, een lange baan roeiwedstrijd over 4,3 km. De start is in de haven van Goes en de finish ligt bij de sluis aan het Goese Sas. Ook het Zeeuws kampioenschap wordt op deze dag gevaren. Er wordt in 2 heats gestart, de eerste om 12.00 uur en de tweede om 14.30 uur. Info: www.RVScal- dis.nl. Inschrijven kan tot 3 maart 2007. GOES - Zaterdag 10 februari was de jaarlijkse Rabobank Hockey Clinic op de velden van Goese Mixed Hockey Club (GMHC). Het was een leerzame en sportieve dag voor jong en oud. GEERSDIJK - De provincie en de (recreatieve) ontwikkelin gen op Noord-Beveland is het thema van de openbare leden vergadering van het CDA Noord-Beveland op dinsdag 27 februari. Gedeputeerde Harry van Wa- veren, voormalig wethouder Kool Meulenberg en Mark Faasse gaan in op onderwer pen als toerisme, recreatie, landbouw, natuurbeheer' en plattelandsontwikkeling. De vergadering in het Drent- hehuis aan de Burgemeester Wissestraat 5 in Geersdijk be- gint om 19.30 uur. Voor al die berichten en artike len is de redactie afhankelijk van u, de lezer. Heeft u iets te melden, aarzel niet en pak de telefoon: 0113- 274023. HEINKENSZAND - De ge meente Borsele heeft nieu we richtlijnen opgesteld voor windmolens in de ge meente. De oude richtlijnen dateren van de jaren negen tig. Dat plan hield rekening met windmolens van onge veer vijftig meter, terwijl in middels molens van ruim honderd meter worden ge bouwd. muur rechts op de bovenste rij: Wim Paardekooper (trainer), Wesley Geurens, Rico Kraak Gino La rners en de heer Dubbelman. Onderste rij: Glenn Weesepoel, Jesper Verschiere en Thijs Ver- schiere. foto: pr Om 10.00 uur werd onder gro te belangstelling gestart met 82 kinderen in een gesponsorde kleding. Het hele terrein was oranje omgeven. Door een ze vental oefeningen werden diver se hockeyvaardigheden verbe terd. De jeugd vanaf tien jaar (63 deelnemers) begonnen on- derleiding van twee hoofdklas- sespelers aan de hun clinic. Als rode draad was 'De Push van Goes' door deze clinic geweven. Een snelheidsmeter registreerde de resultaten. Met een maxi mumsnelheid van 76 kilometer per uur wist Niels Tuyl uit Goes de felbegeerde gouden wissel- stick te winnen. Na afloop kon een ieder op de foto met de wereldbeker, die speciaal voor deze dag naar Goes werd gehaald. Deze beker was door het nationale hockey- damesteam in 2006 gewonnen. GMHC was de eerste hockey club in Nederland die deze tro fee te leen kreeg. De beste hoc- keyster van de wereld, Minke Booy, bracht 's middags een be zoek aan Goes en was blij ver rast 'haar' beker in Goes aan te treffen. Vele talenten in de dop wachten Minke op voor een fo- r to en handtekening. De jeugd van veertien jaar en ouder, werd 's middags door Minke de fijne kneepjes van deze snel groeien de sport bijgebracht. nen van minister Remkes niet, aangezien er alleen concreet wordt gesproken over vaartui gen. Burgemeester Gelok steunt de plannen voor op de Westerschelde, maar blijft zich hard maken voor financiële steun voor wat betreft de tun- nelbrandweer-vqorzieningen. ten betalen aan de veiligheid van de Westerschelde. De invul ling van dit deel zal volgens hem in de zogenoemde busi ness case moeten worden uit gewerkt. De inzet van Borsele is al jaren om extra financiën te krijgen voor de kostbare brandweer- voorzieningen voor de Wester- scheldetunnel. Deze euro's moeten nu worden betaald door de Borselse inwoners. Het gemeentebestuur vindt dit on rechtvaardig omdat de tunnel door heel Zeeland wordt ge bruikt. Een oplossing, voor dit geldprobleem bieden de plan- GOES - De Tweemaster uit gen volledig moeten benutten. Goes, de Don Boscoschool uit Nu al slaan zij de handen ineen 's-Heerenhoek, de Moolhoek uit met nieuwe plannenmakers: de Kapelle, CIOS Goes en Sport- Provincie Zeeland, de gemeen- Zeeland hebben samen plannen ten Borsele, Kapelle en Goes, en gemaakt om te werken aan een Kinderopvang De Bevelanden. aantal ambitieuze doelstellin- Op woensdag 28 februari be- gen. Leerlingen van de basis- vestigen deze partijen in het scholen moeten elke dag ver- provinciehuis de samenwerking antwoord bewegen. En de deel- door het ondertekenen van het nemend partijen zouden het po- convenant voor de proeftuin sitieve effect van sport en bewe- sCOOLsport. GOES- SSV '65 F2 heeft een ge heel nieuw tenue gekregen van Dubbelman Internationaal Transport Shipping. Niet alle spelers van het team waren aanwezig bij het maken van de foto. Van links naar Windmolens aan de rand van het'Sloegebied mogen niet hoger dan honderd meter zijn. FOTO: DEN NIS RIJSBERGEN HEINKENSZAND - Minister Remkes heeft aan de Zeeuwse bestuurders toege zegd dat het rijk een derde van de kosten voor veilig- heidsversterkingen voor de Westerschelde bijdraagt. De overige kosten moeten de provincie en gemeenten be talen. Het geld is met name bedoeld voor speciale vaar tuigen. Burgemeester Gelok van Borsele wijst deze plan nen niet af. r i <1n g Ml lUilig s w c i k n i h j> .1 HIHK’ -■

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 25