RanbiecJinq I I I Word lid voor zlecht/ Gratis proefles Bij tegenwind eindelijk harder dan vijftig... llli f j woz Officiële Mededelingen Schore over jeugdbeleid jon V<n flirt: -on<'eb<lf‘kko°^ k.ui.v. 19.9$ •.chUbeh°ftdeling Rijst in Zeeland pan uit GOES - Hoe groot zijn de inter- richtlijnen van Drempels Weg. niet zo maar iets doet, maar dat Provincie Zeeland 0118-631196). dé Weekkrant O Voor nieuwe en bestaande leden (bij verlenging abonnement) Bel voor een afspraak of kom langs. pitcenter én kies een van de volgende extra's: - gratis zonnebankkaart (10x6 min) óf - 10 barteqoed Weer op rozen met snoeicursus in Kats GOES - Theo van Son van de Goese Metaalhandel windt er geen doekjes om: “Ik ben die renliefhebber en toen ik hoorde dat die mannen van de dieren ambulance met hun auto’s in de problemen zaten, ben ik er ingesprongen om ze te helpen." En dus zorgde Van Son voor twee dierenambulances die goed uitgerust zijn. "Het is be langrijk dat er goed mee gereden kan worden, zodat ze binnen de tijd bij een gewond dier zijn. Dat hoort gewoon in de samenle- verblad Zeeland deed er onder zoek naar en concludeert dat de jaar laten onderzoeken wat de or ganisaties hebben gedaan en of se websites is verbeterd", zegt Vermeer. Rita Meuwese van Sen- tio Training Advies, die voor het project is ingehuurd, vult aan dat vooral de websites van de ge meenten Borsele en Middelburg verbeterd zijn. CZ doet haar best met geluidsfragmenten, maar de Vlissingse website werd door alle proefpersonen als een rampen- KATS - De Zeeuwse Ro zentuin gaat rozenliefheb bers op 24 februari en op 3, lOen 17 maart weer bij scholen in de snoeitech- nieken. De cursus duurt een dagdeel van 10.00 tot 13.00 uur of van 14.00 tot 17.00 uur. Eerst komt de theorie aan bod. Waarom snoeien, welke rozen snoeien in het voorjaar en welke niet, zijn vragen die aan bod komen. Daarna gaan de cursisten oefenen met de snoeischaar in het technisch snoeien. De medewerkers van de kwekerij tonen aan kleine groepjes vervolgens in de tuin het snoeien van de verschil lende rozensoorten in de praktijk en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De cursus kost 16,50 euro. Aanmelden kan via 0113- 600361 of www.zeeuwsero- zentuin.nl. Badminton Instuif GOES - Badminton Com binatie Zeeland houdt vanaf vrijdag 9 maart vier weken lang een badmin- toninstuif. De club speelt bij Sportpunt Zeeland aan de Zwembadweg in Goes in hal 3. Iedereen van af zestien jaar, die interesse heeft voor de sport is welkom om te komen kijken of mee doen van 20.00 tot 22.00 uur. Sportschoenen met witte zo len zijn noodzakelijk, maar een racket is bij de club te le nen. GOES - Woningbezitters in Zeeland, Groningen en Friesland zijn het hardst getroffen door de stijging van de WOZ-waarden. Zee land is met een gemiddelde stijging van 12,6 procent de koplo per in Nederland, foto: jaap wolterbeek de websites getest. “Daaruit kwam naar voren dat de toegan- standelijke beperking? Het Kla- gebruik en lettertypes en lastig kelijkheid van de meeste Zeeuw- kunnen vinden wat men zoekt", neerstreek. Sindsdien hebben achttien gemeenten en organisa- legt Marleen Vermeer van Het ties in Zeeland de intentie onder- Klaverblad uit. Zij vindt het be tekend te willen werken volgens langrijk dat op de websites aparte plan gezien. Ook Delta en het informatieblokjes bij de teksten Waterschap scoren onder de Het klaverblad heeft eind vorig komen, waarop de speciale hulp- maat. Opvallend is ook dat de middelen van de gehandicapte, Stichting Arduin niet veel van de zoals spraaksoftware en vergro- toegankelijkheid bakt. gens staat Hoveling als vanouds altijd klaar: “Een gewond dier moet geholpen worden, dat is de wet.” Dierenambulance landelijk: 0900-0245 lokaal: 06-23466221. ving.” Het was vooral duwen en trekken met de auto’s van de dierenambulance. Het rollend materieel was versleten en bij te genwind werd nauwelijks de vijftig kilometer per uur gehaald. “Niet ideaal als je naar een spoedgeval moet”, zegt Quintus Hoveling van Dierenambulance Van links naar rechts voor de nieuwe ambulance: Lydi Pardon, op de Bevelanden. “Je dertig mi- Quintus Hoveling en Theo van Son. foto: leon janssens nuten aanrijdtijd kon je wel ver geten.” Via de honden van Theo van Son en Lydi Pardon kwam je ergens voor staat.” Van Son de Dierenambulance met Van zorgde voor twee wagens met Son in contact. Die vond de au- goede voorzieningen. “Dat heb to’s niet mooi, niet representa- je gewoon nodig”, zei hij tegen tief. ”Je moet laten zien dat je Hoveling. Met de nieuwe wa- Zeeuwse websites steeds toegan- Websites zijn kelijker worden. J Het begon allemaal in december tO6Ö3 0 K61 j K6 f 2003 toen de landelijke campag- 0 ne Drempels Weg in Zeeland voor invaliden hun websites inderdaad toegan- tingsapparatuur zijn te vinden, kelijker geworden zijn. “In ge- Vertegenwoordigers uit de ver sprakken horen we over proble- schillende doelgroepen hebben netdrempels voor mensen met men als te moeilijke taal, te inge- een lichamelijke, visuele of ver- wikkelde zinnen, verkeerd kleur- De Bevelander Woensdag 21 februari 2007 - Pagina 17 DOOR ELLEN DE VRIEND DOOR LEON JANSSENS ir-. f kantooruren, mondelin- Belanghebbenden kunnen beau ty sa /o n www.flexfitcenter.nl info@flexfitcenter.nl Klein Frankrijk 11, Goes 0113 - 233 521 bedrijfsmatige visserij en wateren is ontheffing ver- bij gebruik te maken van het hagelgeweer van een Gedeputeerde^Staten van Zeeland, Postbus 6001, Bodemveront reiniging Monsterweg 41 en 43 te Borssele kunnen later beroep instel len tegen het definitieve besluit. Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 7 in het kader van artikel 68 van de Flora- en faunawet de volgende ontheffing heb ben verleend. Ter voorkoming van be langrijke schade aan gewassen, vee, bossen, Informatie over het provinciaal bestuur, zoals AbdijNieuws, vindt u op www.zeeland.nl beschouwen (artikel 29 Wet bodembescherming). De ontwerpbeschikking, met de daarop betrekking ontwerpbeschikking en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan wor den verweten dat hij/zij SCHORE - Schorenaren kun nen op 21 februari om 20.00 uur terecht in het Dorpshuis om mee te praten over het jeugdbeleid van de gemeen te Kapelle. Afgelopen najaar is er enquête gehouden die weinig heeft opgeleverd. Toch wil de gemeente graag weten welke ideeën er in Schore bij jong en oud leven over jeugdwerk, jeugdop vang, de JOP en de speelter- reintjes. De jongerenwerker van de Stichting Jeugdwerk Kapelle (SJK) is ook bij de bij eenkomst aanwezig. delburg, werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd 4330 LA te Middelburg. half uur voor zonsopkomst buiten kantooruren. Voor tot 12.00 uur, voor de periode van 16 februari 2007 t/m 31 maart 2007. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben onder bet inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde De ontheffing heeft betrek- stukken kunt u zich wen- king op een perceel den tot mevrouw L. Wijg- wintertarwe aan de Brede- man (tel. 0118-631984) weg te Kloetinge, gemeen- of de heer R. Steijn (tel. te Goes, zoals op de bij het besluit behorende kaart aangegeven. gen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 165, 4330 AD Middelburg, tel. 0118- 631736. Alleen zij die zienswijzen naar voren hebbende stukken, ligt van hebben gebracht over de 23 februari tot en met 5 april 2007 ter inzage bij de Directie ruimte, Milieu milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middel- geen zienswijzen naar burg op werkdagen van 8- voren hebben gebracht, 17 uur en desgevraagd buiten kantooruren, en in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand, op werkda- Voor het inzien buiten zoeksrapporten ontvangen gen van 8.30-12.30 uur. ge toelichting en Belanghebbenden kunnen kopieën van ter inzage in dezelfde periode gelegde stukken kunt u Bezwaar binnen 6 weken na de dag De ontheffing ligt 6 weken van verzending van de ont- leend aan PD. Noteboom ter inzage bij de Directie heffing bezwaar tegen te Wolphaartsdijk voor het ruimte, milieu en water, de ontheffing indienen bij Natuur en landschap doden van smient en daar- Het Groene Woud 1, Mid- Ontheffing Flora- en faunawet Tevens bestaat op grond van artikel 8.81, lid 1 van de Algemene wet be stuursrecht de mogelijk heid om, indien -gelet op de betrokken belangen- onverwijlde spoed dit ver eist, gelijktijdig met of na het indienen van een be- en 43 te Borssele. hun zienswijze naar aan- zwaar een voorlopige Gedeputeerde Staten zijn leiding van de ontwerpbe- 631736). voorziening te vragen bij van plan deze verontreini- schikking naar voren bren- de president van de recht- ging als niet ernstig te bank te Middelburg, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. van de gemeente Borsele met betrekking tot de bodemverontreiniging op de locatie Monsterweg 41 schriftelijk of mondeling zich wenden tot de heer en 43 te Borssele. hun zienswijze naar aan- G. Schrage (tel. 0118- Gedeputeerde Staten zijn Digidrempels lager

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 17