BRWtV 355% Kaalslag nodig voor aanpak wateroverlast Bk 1 Colijn niet enthousiast over het monument Zingen in de winter Ziekenhuis Goes scoort goed in openheid gegevens ken, stelt de onderzoeker. II Huis te koop 60.000 woningen op www.huislijn.nl Geschifte typetjes in Kamperland KAMPERLAND - Cabaretier Mark van de Veerdonk treedt vrijdag 23 februari om 20.00 uur op in de Zeeland- netstudio in Kamperland. Wat hebben kangoeroes, gedresseerde kroketten en Miss Walcheren 2006 met elkaar gemeen? Veerdonk heeft het antwoord. Hij strooit in een razend tempo met grappen en zet enigs zins geschifte typetjes neer. IIHOOEimi PAGINA 19: EX-MISS DOET MEE AAN PEKING EXPRESS PAGINA 27: BOLLEBOZEN IN CLUB PAGINA 34-35: UIT IN ZEELAND verlies ei W geïsoleerde w i Deze week imabo Cursus omgaan met irdriet KAMPERLAND - Wie afgelopen donderdag de Spuidijk opzocht, was getuige van een enorme kaalslag. Staatsbosbeheer heeft 2500 vierkante meter bos ge kapt. De kap is onderdeel van de maatregelen om de water overlast bij extreme regenval naar het verleden te verbannen. Alsof de Niagara Falls naar be neden stortte op die bewuste zaterdag 20 augustus 2005, konden zich vastklampen aan een deur, die hen als een vlot naar de dijk duwde.” A.van Wil ligen, 41 jaar, geboren en geto gen in Colijn, vindt het monu ment wel mooi. “Een modem monument, echt heel apart.” GOES - Toneelvereniging Als 'n Dijk uit Goes houdt zon dag 25 februari om 14.30 uur in de Goederenloods in Goes een meezingmiddag in win tersfeer. Het programma ver rast de bezoeker met meezin gers, sketches, verhalen en koek en zópie. Het optreden is aan de Stephonsonweg 9. De entree is voor vijf euro, kinderen onder de twaalf en 65-plussers betalen drie euro. GOES - Het Oosterschelde- ziekenhuis in Goes is een van de meest transparante zie kenhuizen van het land, zo blijkt uit onderzoek van In- depender. Het ziekenhuis doet niet moeilijk met het- verstrekken van gegevens waarmee patiënten een over wogen keuze kunnen ma- monument komt dat allemaal weer boven en dat dus een aan graven van een waterloop vlak bij het gemaal Jacoba. Hierdoor kunnen twee afvoergebieden aan elkaar gekoppeld worden, zodat in geval van wateroverlast deze gebieden gebruik maken van eikaars waterberging en af- voermogelijkheden.” wil het monument wel bij de haven. “Dat is voor iedereen toegankelijk en kunnen ook de toeristen er wat van leren." De familie Dobbelaar, ook uit Aan de hand van gevarieerde thema’s en pittige stellingen debatteren de politieke par tijen over verschillende cul turele onderwerpen. Dit de bat, aan de vooravond van de provinciale verkiezingen, staat onder leiding van C. van Dijk, voorzitter van de Stichting DanZee Zeeland en voormalig directeur van de Rotterdamse Dansacade- mie. De toegang is gratis. Voor veel van deze vrouwen is het ook na langere tijd nog moeilijk om het verlies van hun partner te aanvaarden en hun draai weer te vinden. Tijdens de training krijgen ze steun en adviezen om met hun verlies om te kunnen gaan en is het mogelijk erva ringen uit te wisselen met vrouwen die in eenzelfde soort situatie verkeren. De training bestaat uit tien bij eenkomsten die elk twee uur duren. Deelname is gratis, alleen de materiaalkosten worden in rekening ge bracht. Voorafgaand aan de training vindt er een kennis makingsgesprek plaats met de trainers. Meer info is te krijgen via 0113-267231. Verkiezingsdebat over cultuur MIDDELBURG - In de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg is woensdag 28 februari van 20.00 tot 22.00 uur het verkie zingsdebat over de Cul turele agenda 2007 - 2011 van Zeeland. ind. videopresentaties Verzekeringen Hypotheken COLIJNSPLAAT - De bewo- Francien Buyl van de bakke- 1 ners van Colijnsplaat heb- rij in de Voorstraat heeft de ben gisteravond de kans ge- ramP ze^ niet meege-^ had zich uit te spreken op welke plaats het monument voor de Verdronken Dor pen van Zeeland moet ko men. De Bevelander ging maakt, maar ze kan zich goed voorstellen dat het voor de oudere inwoners heel emotio neel is. "Vooral dat loeien zal erg aangrijpend zijn." Daar zijn de dames Verburg en Jansen het vorige week al de straat op helemaal mee eens. Zij vragen en vroeg het de Colijners. zich af waarom het in Colijns- Waar? plaat moet komen. Jansen: “We hebben hier al een monument, dat is hartstikke mooi.” Aanvankelijk zou het monu ment in Kats komen, maar daar De bejaarde mevrouw Contant hebben de bewoners zich zo massaal geroerd dat door de provincie Zeeland heeft afge zien van plaatsing. Mijnheer Verweij van de Voor straat, bijna 84 jaar en vroeger de Voorstraat, is faliekant tegen, de smid van het dorp, is niet Lenie: "Dat geluid roept zoveel echt tegen de plaatsing, maar emoties op. Ik was zes jaar des dan liever aan de oostkant van tijds. Midden in de nacht kwam de Zeelandbrug. Verweij: “Dan de dorpsomroeper en gingen de hoeven we dat geluid niet te ho- kerkklokken luiden. Samen met ren, want dat vind ik absoluut het geloei van de wind, is dat niet passen bij zo’n monument, een herinnering die je nooit ver- Mijn ouders hebben de Ramp geet. Door dat geluid van het overleefd, mijn grootmoeder niet. Het huis van mijn ouders verdween in de golven, maar zij tal keren per dag. Nee, ik vind het niks.” Haar man vult aan: “Waarom plaatsen ze het niet in Ouwerkerk, bij het museum over de ramp. Dat ligt in een buitengebied, dan worden de mensen er niet dagelijks mee geconfronteerd.” MIDDELBURG - In april start Emergis met de trai ning ‘Verlies, en dan ver der...’. De training is be doeld voor vrouwen van af vijfenvijftig jaar die langer dan één jaar we duwe zijn. Centrum Leeuwarden, beiden 95 een rapportcijfer geven. Zo kreeg procent, op de voet. Ziekenhuis het Oosterscheldeziekenhuis een Walcheren daarentegen scoort 7 voor deskundigheid van de art- met 71 procent net iets lager dan sen en een 7,1 voor de kwaliteit het gemiddelde. Landelijk blijken van de verzorging. Ziekenhuis Academische ziekenhuizen het Walcheren kreeg respectievelijk minst open (65 procent)een 7 en een 7,2. De ondervraagden konden het De scores per ziekenhuis zijn te ziekenhuis ook vindenopwww.independer.nl. Het gemiddelde landelijke trans- parantiepercentage is 75 procent. Het ziekenhuis in Goes scoort met 92 procent erg hoog. Het hospitaal volgt toppers Zieken huis Rivierenland in V Tiel en Medisch ten maatregelen. Die kwamen er. Gemeente Noord-Beveland en Waterschap Zeeuwse Eilan den maakten een plan. Inmid dels zijn alle gemeentelijke werkzaamheden afgerond en hebben de bewoners geen klachten meer, zo leert navraag. Waarom zijn dan toch al die bo men gekapt? Kees de Witte, pro jectleider waterbeheersing: “De oplossing bestond uit twee on- waardoor wijken, campings en derdelen. Ons gedeelte is het velden rondom Kamperland onder water kwamen te staan. Dat was niet de eerste noch de laatste keer. Op 5 juli en 10 sep tember van dat jaar stonden ook grote delen blank. De be woners van bungalowpark De Schotsman en Ruiterplaat eis- sl i EuïTEkI iïa «ma (Tl B I eek IMABO-ANKER DESEIN HEET VOORTAAN LOGUS Hypotheekrente al vanaf KIJK VOOR MEER ACTIES OP WWW.LOGUS.NL Bel voor een adviesgesprek (0113)235235 www.vhzeeland.nl Vlissingen. Marie Curieweg 9-13, T 0118 - 69 00 25 Middelburg, Nieuwe Kerkgang 1, T 0118 - 63 73 15 Goes Zuid (inpandig Gévier), Nobelweg 1T 0113 - 24 95 31 Goes Noord, Albert Joachimikade 33, T 0113 - 21 54 01 i I Zeeland B.V. H De Beveland WGGGNGR huis-aan-huiskranten Een open boek. WOENSDAG 21 FEBRUARI 2007 - JAARGArfG^rtTOMMÖLS ^SEBIBUO^, Q BEW. POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES REDACTIE 0113-274021/ RED.BEVELANDER@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN 0113-274000 BEZORGING 0113-274093 r

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 1