Openbare kennisgevingen Vergaderingen raadsfracties Vacatures Steunpunt Vrijwilligerswerk Kappen van bomen Ter inzage Vrijstellingsprocedures Verordening OZB en rioolrecht 2007 Vergaderdata welstands-/monurnentencommissie 20 februari 20 februari SGP/ChristenUnie 6 februari PvdA, VVD en D66 7 februari Groenlinks en CDA 8 februari Vaststelling bestemmingsplan Bebouwde kom Oud- Sabbinge gemeente Goes Ontwerp-milieuvergunning en 0ntwerp-WV0-vergunning perceel Muidenweg 10 te Wolphaartsdijk Ingekomen bouw- en sloopaanvragen 18-01 Verleende bouw- en sloopvergunningen in de periode van 22-01 t/m 29-01-2007 24-01 24-01 24-01 I, Bocht van Guinea 8 Wie dat uitdrukkelijk wenst, kan zienswijzen mondeling naar voren brengen tijdens een hoorzitting. Tot en met 5 maart 2007 kunt u dat via onderstaand telefoonnummer tenbaar maken. De aanvrager wordtin de gelegenheid gesteld hierbij aanwezig te zijn of op te re ageren. Beroep kan later worden ingesteld door: belanghebbenden die tijdig zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikking; belanghebbenden die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het verlenen van de vergunning ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking. 22- 01 23- 01 23- 01 24- 01 25- 01 Informatie Nadere inlichtingen kunnen worden verstrekt door de afdeling milieu, telefoonnummer (0113) 24 97 18 en afdeling JVH, water schap Zeeuwse Eilanden telefoonnummer (0118) 62 10 00. 18-01 22-01 22-01 24-01 24-01 Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij kapvergunningen heeft verleend voor de volgende bomen: Nieuwe Rijksweg 2 D te 's Heer Hendrikskinderen: 19 stuks Salix Alba, met herplantplicht Frederikstraat 7-9 te Wolphaartsdijk: 1 Treurwilg en voor de volgende gemeentelijke bomen: Achterhaven te Goes: 1 Prunus Parkweg te Goes: 1 Es Veerweg 34 Westhavendijk Westhavendijk Vermetstraat 34 Opril Grote Markt 7 Aartjeskreek 12 Arendstraat 20 Nieuwe Rijksweg 5 H.A.Hankenstraat 20 Oosthavendijk 29A Spaakstede 3535 het bouwen van een steiger het bouwen van een overkapping het oprichten van een buiten overkapping het uitbreiden van de woning Alle stukken liggen tijdens kantooruren (zie openingstijden) ter in zage bij de Receptie, tenzij het anders is aangegeven in de bekend making. Burgemeester en Wethouders van Goes E-mail: stadskantoor@goes.nl Internet: www.goes.nl Openingstijden: Ma t/m vr 9.00 - 12.30 uur Do-avond 17.00 - 20.00 uur Op afspraak: Ma t/m do 13.30 - 17.00 uur Openingstijden Sociale Zaken: Ma t/m vr 9.00 - 12.30 uur Ma t/m do 13.30 - 17.00 uur Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij van plan zijn met toepassing van artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening op grond van het voorontwerpbestemmingsplan "Over- zuid, gedeelte Rossinipad 2005" vrijstelling te verlenen van het be stemmingsplan "Buitengebied1' voor het bouwen van 33 apparte menten met halfverdiepte parkeerkelder aan het Rossinipad te Goes. Het bouwplan vervangt een eerder bouwplan voor 51 appartemen ten, waarvoor op 14 december 2006 bouwvergunning is verleend. De ontwerp-besluiten en de relevante stukken liggen met ingang van 1 februari 2007 tot en met 14 maart 2007 ter inzage. Geduren de deze termijn kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen over de ontwerp-besluiten kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Voor het geven van een mondelinge zienswijze is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via telefoonnummer 24 98 09. Verder maken Burgemeester en wethouders bekend dat zij van plan zijn met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimte lijke Ordening vrijstelling te verlenen van bestemmingsplan "Buitengebied" voor de bouw van een woning aan het Vivaldipad 3 te Goes; bestemmingsplan "Goese Polder" voor een garage/berging aan de woning Cornelisweg 8 te Goes. bestemmingsplan "Bebouwde Kom Kloetinge” voor uitbreiding van de woning Lewestraat 8 te Kloetinge; bestemmingsplan "Landelijk Gebied" voor een berging/stal aan de Boomdijk 13 te Wolphaartsdijk; bestemmingsplan "Goese Meer-III" voor een blokhut en zwem bad op 'het perceel Sluisplaat 37 te Goes. De ontwerp-besluiten en de relevante stukken liggen met ingang van 1 februari 2007 tot en met 14 maart 2007 ter inzage. Gedurende deze termijn kunt u schrifte lijk of mondeling zienswijzen over de ontwerp-besluiten kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Voor het geven van een mondelinge zienswijze is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via telefoonnummer 24 97 09. Ontwerp-besluiten waarover geen zienswijzen zijn kenbaar ge maakt Het verlenen van vrijstelling van bestemmingsplan "Goese Polder" voor het vestigen van een hondentrimsalon in de berging van de woning De Gasperistraat 22 te Goes; Het verlenen van vrijstelling van bestemmingsplan "Wolphaartsdijk" voor het vestigen van een nagelstudio in de woning Oostkerkestraat 12 te Wolphaartsdijk; Het verlenen van vrijstelling van bestemmingsplan "Noord- hoek-I" voor uitbreiding van de woning Siemenwei 53 te Goes. Burgemeester en wethouders maken bekend dat de raad heeft be sloten tot vaststelling van: a. de verordening tot wijziging van de "Verordening onroerende- zaakbelastingen 2007" b. de verordening tot wijziging van de "Verordening rioolrechten 2007". Deze besluiten zijn onder de volgnummers 416 en 417 opgenomen in het "Register van algemeen verbindende voorschriften", dat ter inzage ligt. Inzage aangevraagde en verleende vergunningen Tijdens de openingstijden kunt u de aanvragen en verleende vergunningen in zien op de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen. Hiervoor kunt u een telefonische afspraak maken (0113) 24 97 00. Valckeslotpark te Goes:l Kastanje en 1 Es Laan der Verenigde Naties te Goes: 1 Es Manhuistuin te Goes: 1 Sorbus Gr. van Prinstererstraat 24 te Goes: aan de achterzijde 1 Wilg Ravelijn de Groene Jager te Goes: 1 Treurwilg Binnen zes weten na de dag van verzending van de kapvergunnin gen op 30 januari kunnen belanghebbenden een schriftelijk en ge motiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de be- zwarentermijn is verstreken of als er bezwaar is ingesteld op het be zwaar is beslist. Als u vragen heeft of nadere informatie wiltover de kapvergunnin-. gen kunt u contact opnemen met de Afdeling Openbare Ruimte tel. 24 97 70. Welstandscommissie Monumentencommissie De vergadering begint om 9:00 uur tot 13:00 uur. De bouwplannen moeten uiterlijk 7 werkdagen voor de vergadering worden inge diend bij het bureau Bouwen. Afhankelijk van de bestemmingsplan- toets en de kwaliteit van de tekeningen zal het plan behandeld wor den. U bent van harte welkom bij de fractievergaderingen. Wilt u leden van de gemeenteraad spreken, dan kunt u tijdens de fractievergadering te recht. Dat kan gaan over de raadsvergadering van 15 februari, maar ook over andere onderwerpen die u wilt aankaarten bij de fracties. De fracties vergaderen volgende week: Op dinsdag 6 februari vergadert de fractie van de SGP/ChristenUnie in het Stadskantoor De vergaderingen is vanaf 20.00 uur openbaar. Op woensdag 7 februari vergaderen de fracties van de PvdA, VVD en D66 in het Stadhuis aan de Grote Markt. De fractie van de PvdA ver gadert vanaf 19.30 uur in de burgemeesterskamer. De vergadering is openbaar.Op 21 februari heeft de PvdA een extra fractievergadering ook in het Stadhuis aan de Grote Markt. De fractie van de VVD verga dert op 7 februari in de secretariskamer. De vergadering is openbaar. Als u de fractie wilt toespreken, neemt u dan eerst contact op met een van de fractieleden. De fractie van D66 vergadert 7 februari vanaf 19.30 uur in de trouwzaal. De vergadering is openbaar. Voor de agen da zie de internetsite www.d66goes.nl. Op donderdag 8 februari vergaderen de fracties van Groen Links en CDA. De fractie van GroenLinks vergadert om 20.00 uur in het huis van het GroenLinks-raadslid Floor Köhlen, Wagnerlaan 8 in Goes, tel. 37 27 88. De vergadering is openbaar. Laat even weten dat u komt. De fractie van het CDA vergadert vanaf 20.00 uur bij het Productie-, Toeleverings- en Hoveniersbedrijf "De Betho"Klein Frankrijk 2 in Goes. De vergadering is openbaar. Gymnastiekleraar voor mensen met een verstandelijke beperking(89) Medewerker decorploeg voor muziektheatergezelschap (121) Secretaris voor het Rode Kruis (408) Administratieve werkzaamheden in Kruiningen (401) Uitleenmedewerk(st)er speel-o-theek (062) Pleeggezin voor jeugdzorg (272) Medewerker computerassemblage (178) Wedstrijdbegeleider volleybalvereniging (374) Individuele begeleiding voor ouderen met geriatrische problemen (73) U bent van harte welkom om een kijkje te nemen in de vacaturebank op ons adres 's-Heer Elsdorpweg 12 in Goes. Op dinsdagmorgen is het inloopspreekuur van 9.30 tot 12.00 uur. Wilt u liever op een ander mo ment langskomen, dan kunt u ons daarvoor dagelijks bellen van 9.00 tot 14.00 uur, tel. 27 71 11. Organisaties die een vrijwilliger zoeken, kunnen bij het Steunpunt gratis een vacature plaatsen. E-mail: vrijwilligers@smwo.nl. Voor meer vacatures www.smwo.nl. Stadskantoor M.A. de Ruijterlaan 2 4461 GE Goes Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 18 januari 2007 het bestemmingsplan "Be bouwde kom Oud-Sabbinge" heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan betreft voornamelijk een beheersmatig be stemmingsplan, waarin met name de bestaande situatie juridisch is vastgelegd. Ten opzichte van het ontwerpplan zijn wel wijzigingen aangebracht namelijk: het kadastrale perceel AD1112 (behorende bij Ring 33-34) wordt conform het huidige gebruik gewijzigd van de bestem ming schuur in de bestemming agrarische doeleinden (met agrarisch bouwblok); aan het perceel AD1112 (behorende bij Ring 33-34) en in de voorschriften wordt de nadere aanduiding -b (geen bedrijfs woning toegestaan) toegevoegd; op de plankaart is ter plaatse van Ring 33-34 de nadere aan duiding z (zonder bebouwing) verwijderd; in de toelichting is aangepast dat bij Ring 33-34 geen sprake is van een bedrijfswoning; de percelen Prins Bernhardstraat 14-18 worden conform het huidig gebruik gedeeltelijk gewijzigd van een woonbestemming in de bestemming bedrijfsdoeleinden; een aantal passages in de plantoelichting worden aan de huidi ge situatie aangepast; de verwijzingen in de strafbepaling zijn aangepast. Met ingang van 1 februari 2007 ligt het vastgestelde bestemmings plan zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan een schrif telijke en/of mondelinge bedenking op het vastgestelde plan wor den ingediend bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 165, 4330 AD MIDDELBURG, tel. (0118) 63 17 00 door: degene die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt; een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet tijdig bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht en iedereen tegen de wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpplan zijn aangebracht. Postbus 2118 4460 MC Goes Burgemeester en wethouders en het dagelijks bestuur van het Water schap Zeeuwse Eilanden, maken bekend dat vanaf vandaag ter inzage is gelegd de ontwerp-besluiten op een aanvraag om milieuvergunning, i resp. een vergunning in het kader van de Wet verontreiniging opper vlaktewateren van: Mts. M. Janse, Muidenweg 10 te Wolphaartsdijk. Betreft: een landbouwbedrijf met landschaps- en minicamping, kwe- kerij van zagers en zilte groenten en stalling voor boten, caravans e.d. i op het adres Muidenweg 10 te Wolphaartsdijk. Aangevraagde vergunningen: voor het oprichten en in werking heb ben, resp. voor het lozen van zout water, afkomstig van de zeeaaskwe- kerij, op het oppervlaktewater. en hebben het voornemen om deze vergunningen te verlenen. Inzage De aanvragen, de ontwerp-beschikkingen met de daarbij behorende voorschriften en andere van belang zijnde stukken liggen gedurende de termijn voor het indienen van zienswijzen ter inzage bij de receptie in het Stadskantoor en bij de receptie van Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1 te Middelburg, elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur. Er kan ook een afspraak worden gemaakt om de stukken in te zien. Zienswijzen Schriftelijke (gemotiveerde) zienswijzen kunnen door een ieder tot en met 12 maart 2007 bij het gemeentebestuur en/of het dagelijks be stuur van het Waterschap worden ingebracht. Omdat het een gecoör dineerde behandeling betreft kunt u de zienswijzen adresseren aan Postbus 2118, 4460 MC Goes; in linkerbovenhoek van enveloppe ver melden: "Zienswijze". Degene die zienswijzen inbrengt kan tegelijker tijd verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Westsingel 76 Pieter Lieftincklaan 12 het plaatsen van een loopdeur in de garage Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemo tiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen (0113) 24 97 09. Tel.: (0113) 24 96 00 Calamiteitentel.: (0113) 24 97 70 In noodgevallen buiten kantoor uren: 06 53 29 81 41 Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten/ het plaatsen van een glazen pui op balkon het plaatsen van een schutting het bouwen van een serre het slopen van een woning en 18 bergingen het bouwen van een berging het renoveren van de kademuur het slopen van de kademuur het verbouwen van de voorgevel het verbouwen van het winkelpand Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 9