I Ui ACTIE OP 07 Bodega THOLEN MAGAZIJN dub Kliniek voor Kledingbakken Samenwerking voor Waterstad eten er Succes verzekerd Woningbouwafspraken met Middelburg, Vlissingen en Terneuzen gemeente Goes Verkiezingen Provinciale Staten Uit de raadscommissies 7 maart 2007 ...maar wij zijn er wel! KOO» Voor een gezond en mooi gebit o r c MEUBEL OUTLET I WWW.MAGAZIJN07.nl www.afslanken-direct.nl drinken Vanaf 1 februari bent u welkom bij Frank en Toinet Stemmen in stembureau naar keuze Stemmen bij volmacht Wij zoeken 50 mensen die 9 kilo of meer willen afslanken Stemmen buiten de gemeente Grondgebied 22 januari 2007 Geen trucjes Bel naar afslanken direct 0113-350530 Commissies Maatschappelijke Ontwikkeling en Middelen Tijdens de gezamenlijke vergadering van de commissies Maatschappe lijke Ontwikkeling en Middelen is een presentatie gegeven over het project local boards Goes West. Dit project heeft tot doel de leefom geving in de buurt te verbeteren. 01 o c 1 (0 Kaaij 14 4691 EE Tholen 0166-602699 www.tandartstholen.nl CD De tandartspraktijk met aandacht voor zorg en kwaliteit Nieuwe inschrijvingen zijn nog mogelijk 0 c (D X haardvuur dineren 3 Bij de verkiezing voor leden van Provinciale Staten mag gestemd wor den in een stembureau naar keuze. Uw stempas kunt u dus in elk stem bureau in de gemeente Goes gebruiken. U mag bij volmacht stemmen. Als u iemand binnen de gemeente wilt machtigen, kunt u uw stempas aan een gemachtigde geven. Als u de machtiging schriftelijk wilt aanvragen, moet u uiterlijk op 21 februa ri 2007 een verzoekschrift indienen. Formulieren hiervoor vraagt u bij den echter zo ingericht dat de verkeersveiligheid toch is gegarandeerd. De verwachting is dat over een jaar kan worden gestart met de bouw van de eerste woningen. De commissieleden hebben het schetsboek Aria positief ontvangen. De commissie heeft verder ingestemd met het voorstel om met het oog op de realisatie van het plan Waterstad een voorbereidingsbesluit te nemen voor het havengebied. Ook is ingestemd met het voorstel om krediet beschikbaar te stellen voor de reconstructie van de kademuur aan de Westhavendijk. Een bouwbord dat vorige week in het kanaal geplaatst werd, mar keert het begin van een samen werking van de gemeente met de RWS en de projectontwikkelaars Van Garderen Dekker en Proper- Stok om de nieuwe wijk Water stad te ontwikkelen. De provincie en het Rijk ondersteunen. De par tijen tekenden 24 januari een intentieovereenkomst. Naar ver wachting in juni kan een samen werkingsovereenkomst getekend worden. Het havengebied wordt in de pe riode tot ongeveer 2015 omge vormd tot de nieuwe woonwerk- wijk. Naar verwachting in 2008 start de verkoop van woningen. Wilt u op de hoogte gehouden worden van de stand van zaken van de ontwikkeling van Water stad, stuurt u dan een e-mail naar waterstad@goes.nl. Als u buiten de gemeente wilt stemmen (u moet wel in de provincie Zeeland stemmen!), moet u een kiezerspas aanvragen. Als u dit schrif telijk wilt doen, kunt u bij Publiekszaken een formulier voor een ver zoekschrift aanvragen. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 21 febru ari 2007 worden ingediend. Tot 2 maart 2007 kunt u in persoon uw stempas in het Stadskantoor laten omzetten in een kiezerspas. Het verzoek wordt niet ingewilligd als een volmacht is aangevraagd. Tijdens de vergadering van de commissie is gebruik gemaakt van het inspreekrecht door mevrouw Konings. Zij heeft namens de ondernemers en winkeliers van de Kolveniershof aangegeven bezorgd te zijn over de duur van de bouw van de parkeergarage. Aanvankelijk was sprake van een bouwperiode van negen maanden, later werd dat een jaar. Onlangs is bekend geworden dat ook deze termijn niet wordt gehaald. De ondernemers en winkeliers vrezen dat een langere periode van slechte bereikbaarheid en bouwactiviteiten grote economische gevolgen voor hen zal hebben. Wethouder Dieleman heeft benadrukt dat het in ieders belang is dat de bouwtijd zo kort mogelijk duurt. De vertraging heeft echter meerdere oorzaken. Zo zal een gewijzigde bouwmethode worden toegepast, is nog niet duidelijk welke ondernemer mag gaan bouwen en zijn nog niet alle juridische procedures afgerond. Aan de commissie is vervolgens een presentatie gegeven over het ste denbouwkundig concept Aria. De nieuwe wijk Aria is gepland ten zui den van Ouverture en Overzuid en kenmerkt zich door de afwezigheid van onnatuurlijke maatregelen als verkeersborden, specifiek aangedui de parkeerplaatsen en verkeersdrempels. De wijk en de bebouwing wor- Verder was er een voorstel om het aantal koopzondagen van vier naar acht per jaar mogelijk te maken. Tevens is een aangepast voorstel over het verbeteren van de bestaande speelvqorzieningen in de wijk Goese Polder aan de orde geweest. Tijdens de rondvraag is gesproken over de uitvoering van het reïnte- gratiebeleid. Tijdens de volgende vergadering zal hier op terug geko men worden. «MN» c L 0) i De kledingbakken van het Leger des Heils zijn voorzien van nieuwe kleppen die diefstal moeten voorkomen. Hierdoor passen er geen grote zakken meer in. Wij willen u daarom vriendelijk verzoeken om gewone como-huisvuilzakken, normaal gevuld, te gebruiken. De kleppen gaan nu nog moeilijk open, dat komt omdat ze nog nieuw zijn. werk Zeeland (Vlissingen, Middel burg, Goes en Terneuzen). Het gaat om 4670 woningen, in eer ste instantie te bouwen door Vlis singen en Middelburg. Voorzover Vlissingen en Middelburg dit aan tal niet bouwen, mogen Goes en Terneuzen dit opvangen. Als de woningbouwproductie verloopt volgens de fasering die in de af spraken is opgenomen, bouwen Vlissingen en Middelburg samen 3550 woningen. Goes en Terneu zen komen dan in aanmerking voor subsidié voor 1120 wonin gen. De afspraken hierover waren al in december 2004 gemaakt, maar omdat Goes en Terneuzen geen deel uitmaken van het rijk- beleid omtrent stedelijke regio's moest daarvoor nog een aanvul lende afspraak gemaakt worden. Die afspraak is nu bevestigd. Vries, C. Liefting en T. Verhagen. Namens de provincie tekende gedeputeerde H. van Waveren. Mevrouw A. Bertram (Ministerie VROM) woonde de bijeenkomst bij. Op grond van dit besluit wor den in de periode tot en met 2009 8,3 miljoen euro aan rijks- middelen ingezet voor de bouw van woningen in het stedennet- Goes, Middelburg, Vlissingen en Terneuzen hebben 24 januari een convenant ondertekend over het Besluit Locatiegebonden Subsidies (woningbouwafspraken 2005 - 2010). Namens Goes tekende wethouder M. Dieleman, namens Middelburg, Terneuzen en Vlissingen respec tievelijk de wethouders A. de Info Goes w machtigde een volmachtbewijs. Het verzoek wordt niet ingewilligd als de verzoeker een kiezerspas aangevraagd heeft. De gemachtigde moet de stem tegelijk met zijn/haar eigen stem uit- BKT brengen. Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als ge- machtigde aannemen. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht IBM in te trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 8