Vijf jaar Jikkemiene-bolus de Bevelanden Weg met dat vignet Nieuwe makelaarster Pilates Centrum open Van Strien in Car Village Uit het Zakenhart van... KvK vreest de invoering van i De Bevelander het nieuwe record van 219 dui- veel werkgevers anders gaan 1500 vacatures, waarvan het de sales, de bouw, techniek en die op 9 februari gehouden oude muizenval. 1 dé Weekkrant GOES - Met een Open Huis van 13.00 tot 17.00 uur opent Naomi Vos zaterdag Pilates Centrum en sport- kleding in Blanckstraat 8. Pilates is een bewegings- methode voor body, mind en spirit waarbij op een specifieke manier, in slow motion, bewogen wordt. “Het gaat om de manier naar Pearyweg 13-15 aan de autoboulevard op het tend, creatief en vooral, ac tief. Service verlenen, ook gens en Volkswagen be- ons NISSE De medewerkers van theetuin Jikkemiene in Nisse gaan nu al vijf jaar met plezier naar hun werk. De verstandelijk gehandi capten, cliënten van Gors, vinden in Jikkemiene een zinnige dagtaak: ze bakken er koekjes en broden die in de winkel worden verkocht. wen 65-plusser is en dat er steeds minder jongeren zijn. verblijfsrecreanten van Zee land dit als een extra kosten post zien en daarom dergelijke dagtrips vermijden. Dat gaat ten koste van de aantrekkelijk- Boeren aan energiescan MIDDELBURG - Agrarische l bedrijven mogen op kosten van Energiebedrijf Delta en I Zeeuwse gemeenten een gratis energiescan laten uit voeren. De agrariër krijgt zo inzicht in de energiebalans van zijn bedrijf en ziet de eventuele besparingsmogelijkheden. Boeren die zich willen aan melden kunnen dat doen via avdzee@zlto.nl. De Junior Vakkanjers maken op het Calvijn College in Krabbendijke uit wie zich plaatsen voor de landelijke finale in science center Ne mo. Aan de wedstrijden doet een recordaantal van 646 Ju nior Vakkanjers mee. In het wedstrijdvak CAD-te- kenen is de 16-jarige Martijn van Stee uit Yerseke één van de kanshebbers voor een fi naleplaats in NEMO. Als leerling van het Calvijn Col lege speelt hij een thuiswed strijd. “Als je een van de bes ten bent van je school, dan moet je. Dat geeft wel druk. Maar dat vind ik niet erg. Ik ben heel veel aan het oefe nen, zo’n zes zeven uur per week. Dus als ik de wedstrijd niet win, kan ik in ieder geval zeggen dat ik er alles aan ge daan heb." Kijk voor meer informatie op www.jrvak- kanjers.nl. 0113-268199 www.imreschaafsma.nl Vmbo’ers strijden in Calvijn College Nog nooit eerder deden zo veel leerlingen een gooi naar de titel ‘vakkanjer’. De showroom in Car Village. KRABBENDIJKE - De grootste Zeeuwse vmbo- talenten uit de metaal en elektro strijden 8 febru ari om eremetaal tijdens Regionale Kampioen schappen van de Junior VakkanjerWedstrijden 2007. van bewegen. Doel is een correcte lichaamshouding Jikkemiene is het oude Zuid-Be en de geest vrijmaken”, velandse woord voor bolus. Die weet Naom. “Het is aan te worden gebakken in soort bak- raden voor jong en oud, kerij-museum: vol spullen die vooral bij rugklachten” De vroeger in de bakkerij gebruikt WOLPHAARTSDIJK - Imre rekening met de wensen Schaafsma makelaardij is van mijn klanten, of het nu een nieuw kantoor, geves- verkoop, aankoop of ande- tigd in Wolphaartsdijk, met re zaken betreft. Doortas- een werkgebied dat zich uitstrekt over geheel Zee land. De vrouw erachter is in de afwikkeling, daar sta Imre Schaafsma die vanaf ik voor. Mijn tarieven staan oktober 2006 zelfstandig op mijn website." Telefoon werkt. “Mijn benadering is sterk klantgericht. Ik hou sportkledingwinkel heeft werden. Van speculaasplank tot Een echte jikkemiene. foto dennis rusbergen fitness-, aerobic- en dans- kleding kleding. Informatie: telefoon 0653534417 www.nobite.nl behoefte aan zo’n vijfhonderd extra werknemers. De vergrij- het nieuwe record van 219 dui- al meer vrouwen aan de slag, zing houdt hier nog sterker huis zend. Bij het Centrum voor Ook kan langer doorwerken een dan in andere sectoren. Perso- Werk en Inkomen werden vorig oplossing zijn. Hiervoor moeten neel treedt uit en ook dat zorgt jaar 288 duizend vacatures in- voor gaten. De vraag of er vol- gediend. In Zeeland zijn nu zo’n denken. Zij vinden een werkne- doende gekwalificeerde vervan- 1500 vacatures, waarvan het mer als snel ‘te oud’ voor een gers zijn, is meer dan actueel, grootste gedeelte banen zijn in bepaalde baan. Landelijk is het Daar komt nog bij dat vanaf de sales, de bouw, techniek en aantal vijftigplussers' met een 2010 circa één op de vijf Zeeu- automatisering. Oplossingen baan de afgelopen twee tot drie voor het tekort aan sollicitanten jaar verdubbeld tot 750.000. Dit kunnen gezocht worden in jaar moet het aantal senioren De vraag naar personeel was vrouwelijke werknemers. Dit op de arbeidsmarkt op een mil- het afgelopen jaar het sterkst in aantal groeide het afgelopen joen liggen. De werkconferentie de bouwnijverheid, horeca en jaar met vijftigduizend. Vooral de zakelijke dienstverlening, in de gezondheidszorg, het on- wordt, moet duidelijkheid bren- Het aantal openstaande vacatu- derwijs en het openbaar be- gen. Inschrijven kan via de web- res in Nederland nam toe tot stuur gingen de afgelopen jaren site: www.rpazeeland.nl. zaterdag gevierd met klanten en in Nisse. Daar werkten natuur- Jubileumconcert inwoners van Nisse tijdens een lijk ook de Bergmuzikanten ui[ Het jubileum werd afgelopen concertavond in de Mariakerk Goes aan mee. kent de invoering van het we genvignet dat zij verplicht zijn jaarlijks één of meerdere (als men meerdere auto's in ge bruik heeft) aan te schaffen. Veel ondernemers gebruiken de Belgische verbinding via de Expresweg en de Liefkens- hoektunnel om naar andere delen van Nederland te reizen. Het tolgeld in de Westerschel- detunnel en de Liefkenshoek- turmel en straks het wegenvig net in België vormen, bovenop de motorrijtuigenbelasting, een steeds grotere kostenpost voor de ondernemers. Met na me de Zeeuws-Vlamingen ko men klem te zitten tussen de tolpoorten. MIDDELBURG - De invoe ring van een wegenvignet voor alle Belgische wegen is Slecht voor het bedrijfs leven en het toerisme in Zeeland. Dit stelt de Kamer van Koophandel voor Zee- 1 1 1 landau. invoering van Veel toeristen die in de provin- BOlSiSChC tOl cie zijn, willen een dagje naar Vlaamse steden als Gent, Ant- heid van Zeeland als vakantie- werpen en Brugge of naar de provincie, vreest de KvK. Belgische kust Dat is een extra Omdat de Belgische wegge reden om te kiezen voor Zee- bruikers volledige compensa- land als vakantiebestemming, tie krijgen, worden de buiten stek de kamer. Als er een ver- landse automobilisten de du- plicht wegenvignet komt, dat pe van de maatregelen. Voor zestig euro kost, zullen veel Zeeuwse ondernemers bete- GOES - De economische groei zorgt voor steeds meer banen. Sterker nog: het aantal banen stijgt veel sneller dan het ar beidsaanbod. Dat maakt in de toekomst lastiger om personeel te vinden. Op 9 februari wordt in Goes hierover de werkconfe rentie Leeftijdsonbewust perso neelsbeleid gehouden. De komende jaren dreigt een serieuze schaarste aan goed op geleid personeel te ontstaan. De vergrijzing slaat hard toe. Die tendens beperkt zich niet tot het platteland. Maar de vergrij zing onder de agrarische be roepsbevolking loopt wel voor op het landelijk gemiddelde. Neem alleen al de proces- en metaalindustrie in Zeeland. GOES - Na 46 jaar is Auto- gens en Volkswagen be- Daar begint over enkele jaren bedrijf Van Strien, Volkswa- drijfswagens, gaan wij ons de massale uittocht. Dan stopt gen en Audi dealer verhuisd steeds meer specialiseren”, dertig tot veertig procent van geeft Dick Commee aan. het personeel met werken. En in “Dit pand wordt in huisstijl de zorgsector ontstaat door de industrieterrein De Poel II uitgevoerd.” In de Van der veranderingen in de bevol- in Goes. “Het oude bedrijf Spiegelstraat blijven de kingsopbouw van Zeeland een De vergrijzing neemt het meest toe onder de agrarische beroepsbevolking, foto jaap wolterbeek voldeed niet meer. Door de benzinepomp en de was diversiteit van de door ons straat normaal geopend. gevoerde merken Audi, www.autobedrijfvans- Volkswagen personenwa- trien.nl I Imre Schaafsma. foto léon janssens Naomi Vos. foto léon janssens wil FOTO PR Woensdag 31 januari 2007 - Pagina 32 Personeelgezocht l W"

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 32