Broeder krijgt kap 1 Helpende Hand en ROC zorgen voor vermaak Wk De Bevelander d Provincie Zeeland 0118-631157). dé Weekkrant HEINKENSZAND - Het res- tauratieproces van De Vijf Gebroeders in Heinkens- jzand nadert zijn einde, langzaamaan krijgt de mo len zijn originele vorm te rug. Donderdag 25 januari werd de kap geplaatst, na dat de storm een week eer der de tijdelijke kap ervan had gerukt. De Vijf Gebroeders dateert uit 1851. Voordat de restauratie in september 2004 begon, werd de molen volledig ontmanteld zo dat enkel de stenen romp over bleef. “Het was erg hard nodig”, vertelt Bas Quist, secretaris van De molenromp is met dertig duizend nieuwe stenen terug- Er komen middagen vol activi teiten voor kinderen en ochten den voor ouderen. “Kinderen in de leeftijd van vier tot tien jaar en ouderen van zestig plus", legt Marinus Weulink uit "Wij willen dit organiseren om kin deren en ouders dan lekker be zig kunnen zijn en zo afgeleid GOES - De stichting De Hel pende Hand in Goes gaat samen met drie stagiaires van het ROC kinderen en ouderen die het niet breed hebben een leuke dag be zorgen. en staat in het teken van Valen tijnsdag. Van 13.00 tot 15.30 uur worden er leuke spellen gedaan en wordt er voor middageten wordt gezorgd. De stagiaires zijn Nikki, Cherin- da en Christoffer die de oplei ding Sociaal Agogisch Werker volgen. “We vinden het erg leuk om zoiets te organiseren, want je geeft mensen een leuke och tend of middag en het is hele maal nieuw.” worden van de dagelijkse sleur.” Het is de bedoeling de bijeen komsten om de twee weken op een locatie van het ROC te hou den. De eerste middag is 14 februari Wedstrijd De ochtend en de middag moe ten een naam hebben en daar is een wedstrijd voor uitgeschre ven. De beste inbreng krijgt een prijs. Wie een idee heeft kan die tijdens de eerste bijeenkomst indienen. Opgeven voor de bijeenkomst kan bij stichting De Helpende Hand: 0113-226199. de balken en vloeren zijn her steld." Wat nu nog rest is het euro diende de plaatsen van de wieken en het stichting zelf herstel van de molenstenen, de l op te hoesten, assen en de tandwielen. Als alles I Met hulp van volgens plan verloopt, is de mo- donateurs en sors t het I stuur het len medio april volledig opge-i spon- knapt en klaar om te draaien. had be- De bedoeling is dat de molen dan elke zaterdag draait en geld bin- open is voor publiek. - f Officiële Mededelingen gelegde stukken bij de De storm van twee weken geleden blies de tijdelijke kap van de molen. Afgelopen week kreeg De Vijf Gebroeders vervroegd de definitieve kap. foto: j rosink Marinus Weulink: “Even uit de sleur van alledag.” foto: leon janssens de stichting die de molen in be- nen tweeënhalf jaar bij elkaar, zit heeft. "De molen stond op Inmiddels zijn de meeste werk zaamheden achter de rug. Quist: “Het fundament en de instorten, het houtwerk was verrot en aangetast door hout worm en knaagkever.” De totale scheefstand zijn gecorrigeerd, kosten van de herstelwerk zaamheden werden beraamd op 640.000 euro. Monumenten zorg financierde zeventig pro- gebracht in de originele staat en cent van dat be- geheel opnieuw gevoegd. Ook drag. De overf ly ge 200.000 Bi DOOR ANOESKA GIJZEL Voor het inzien buiten Belanghebbenden die van nen met voorschriften ter MER-beoordeling en goedkeuring plan verbetering glooiing dijktraject Ellewoutsdijkpolder MER-beoordeling en goedkeuring plan verbetering glooiing dijktraject Vliete-/ Thoornpolder Ontwerp-beschikkin- gen ontgronding watergang Willem- Annapolder Diversen mening zijn rechtstréeks in hun belangen te zijn getroffen door het MER- kopieën van ter inzage gelegde stukken bij de provincie Zeeland, dir. RMW kunt u zich wenden gesteld. Gedeputeerde Staten van Zeeland heb ben geoordeeld dat voor de uitvoering van de ver- artikel 7 vah de Wet op de waterkering goedge keurd. Het betreffende plan, het MER-beoordelingsbesluit en het goedkeuringsbe sluit liggen van 5 februari 2007 tot en met 16 maart 2007 ter inzage bij de de provincie Zeeland, directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 1 te Middelburg en in het gemeentehuis van Noord-Beveland te Wissenkerke op werkda gen van 9.00 -12.00 uur DOOR LEON JANSSENS ge toelichting en kopieën van ter inzage Gedeputeerde staten van Zeeland willen de door Delta Farms BV i.o. te ontgronding betrokken belangen. teerde staten van Zeeland, postbus 165, 4330 AD Middelburg (tel. 0118- nodig in de gelegenheid worden gesteld te reage ren op de naar voren gebrachte zienswijzen. Voor het inzien buiten einde beroepstermijn lig gen de stukken op ge noemde plaatsen ter inza ge op werkdagen tijdens kantooruren. 2007 kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over de ont- provincie Zeeland, dir. RMW kunt u zich wenden tot dhr. W.A. Besuyen (tel. 0118-631157). zich v.w.b. de Directie ruimte, milieu en water wenden tot G. Beckers (tel. 0118-631786) Het dagelijks bestuur van het waterschap Zeeuwse Eilanden heeft op 19 sep tember 2006 het plan tot Belanghebbenden die van verbetering van de glooi ing van het traject Elle woutsdijkpolder vastge steld. Gedeputeerde Staten van Zeeland heb ben geoordeeld dat voor de uitvoering van de ver- beteringswerken geen Milieueffectrapport be de Raad van State, Post bus 20019, 2500 EA Den van de aanleg van een Haag. watergang met natuur- Het betreffende plan, het MER-beoordelingsbesluit en het goedkeuringsbe sluit liggen van 5 februari 1 2007 tot en met 16 maart tot dhr. W.A. Besuyen (tel. 2007 ter inzage bij de de provincie Zeeland, directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 1 te Middelburg en in het gemeentehuis van Borsele te Hein- kenszand op werkdagen van 9.00 -12.00 uur en 14.00 -16.00 uur. Voor het inzien buiten kantooruren, mondelin- plan bij besluit van 11 ge toelichting en januari 2007 ingevolge gedurende openingstijden (met uitzondering van de dinsdag- en vrijdagmiddag) Informatie over het provinciaal bestuur, zoals AbdijNieuws, vindt u op www.zeeland.nl ing van het dijktraject Vliete-/Thoornpolder vast- hun belangen te zijn ge troffen door het MER- beoordelingsbesluit en/of bescherming van de bij de burg, op werkdagen van 8- ge toelichting en het goedkeuringsbesluit kunnen tot en met 16 maart 2007 beroep in stellen bij de Afdeling Een leuke dag! Tevens heeft de aanvrager verzocht een machtiging Tot en met 14 maart ex artikel 12 Ontgron dingenwet te verlenen, teneinde zo spoedig mo gelijk met de werkzaamhe- werp-beschikkingen naar den te kunnen aanvangen, voren brengen bij gedepu- Gedeputeerde staten wil- Milieu len ook de gevraagde machtiging verlenen met voorschriften ter bescher- 631786). ming van de bij de ont- Van hetgeen mondeling gronding betrokken belan- naar voren is gebracht gen. wordt een verslag ge maakt. De aanvraag, de ontwerp- De aanvrager van de ver- beschikkingen en de overi- gunning/machtiging zal zo ge stukken liggen van 1 februari tot en met 14 Kattendijke aangevraagde maart 2007 ter inzage mening zijn rechtstreeks in vergunning ingevolge de bij de Directie ruimte, Ontgrondingenwet verle- milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middel- kantooruren, mondelin- vriendelijke oevers rondom en op donderdag tot 18 kantooruren, mondelin- het terrein van een toe- uur. komstige kwekerij van o.a. Na 14 maart 2007 tot zagers, gelegen aan de Langeweg ten zuiden van Biezelinge (Willem-Anna- polder). Het dagelijks bestuur van het waterschap Zeeuwse Eilanden heeft op 19 sep- ën 14.00 -16.00 uur. tember 2006 het plan tot beoordelingsbesluit en/of verbetering van de glooi- het goedkeuringsbesluit kunnen tot en met 16 maart 2007 beroep in stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van hoeft te worden opgesteld de Raad van State, en hebben vervolgens dit Postbus 20019, 2500 EA beteringswerken geen plan bij besluit van 4 janu- Den Haag. Milieueffectrapport be ad 2007 ingevolge artikel hoeft te worden opgesteld Bestuursrechtspraak van 7 van de Wet op de Voor het inzien buiten en hebben vervolgens dit waterkering goedge keurd. 17 uur en desgevraagd kopieën van ter inzage buiten kantooruren, alsme- gelegde stukken kan men de in het gemeentehuis Het betreft hier het uitvoe- van Kapelle, Kerkplein 1 ren van ontgrondingswerk- te Kapelle, op werkdagen zaamheden ten behoeve Woensdag.31 januari 2007 - Pagina 19

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 19