Ül Minister: Goes mag meer huizen bouwen n 'Gedwongen ontslag past niet bij kerk' 99r| s. zondag 4 februari 2491 I Middelburg KARWEI Mortiereboulevard 8, 0118-628844 Provincie Zeeland Geopend van i tóf De Bevelander i Caljouw Rademaker r (WiQ dé Weekkrant Grenzeloos VERHUIZINGEN www.caljouw-rademaker.nl Verhuizingen in binnen- en buitenland Piano- en vleugeltransport Antiekvervoer Meubelopslag Overzeeverpakkingen AbdijNieuws, de informatierubriek van het provinciaal bestuur, vindt u op www.zeeland.nl/abdiinieuws Nieuwe Burg 42, postbus 6001, 4330 LA Middelburg 13.00 - 17.00 uur Wij zijn gevestigd te: Kuipersweg 23/25 De Roterij 17 Verrijn Stuartweg 26 Ambachtsstraat 20 GOES - In Goes en Temeu- zen worden binnen drie jaar 1670 woningen ge bouwd. Minister Winsemi- us (VROM) maakte vorige week bouwafspraken met de provincie Zeeland om Voor officiële mededelingen zie ook elders in dit blad Fotografen uit onder andere Helmond, Drenthe en Breda, kwamen zaterdag naar Zeeland om een hele dag foto’s te maken voor de promotiewedstrijd, foto: jaap wolterbeek Zeeland. Op het forum van www.fotokennis.nl zag Van Ba- wonderen. “Maar het meedoen aan deze wedstrijd én het om- ook enorm leerzaam." De redactie heeft zo veel mooie foto’s ontvangen dat de moge- mooist zien, of laat iets op de foto zien wat Zeeland de moeite waard maakt.” De inzendingen worden beoordeeld door een ju ry met fotograaf Jaap Wolter beek, Petra Rouwendal van de provincie Zeeland en eindredac teur Dennis Rijsbergen. Inmiddels heeft de actie ook deelnemers van buiten Zee land getrokken. We kunnen zelfs stellen dat de actie een internationaal tintje heeft. Want ook Reinhard Ordon uit het Duitse Lindlar stuur de een reeks Zeeuwse foto's in. Twee maanden lang konden lezers foto's en teksten in sturen voor de actie van De Bevelander om Zeeland te promoten. Wie nog wil mee doen, moet zich haasten. Nog tot en met vrijdag kun nen teksten en foto's ge stuurd worden naar, d.rijs- bergen@whk.wegener.nl of postbus 5, 4460 AA in Goes ter attentie van de redactie. keling van het gebied. De pro jectontwikkelaars en de wo ningcorporatie zullen de wo- ningbouwplannen ontwikkelen en realiseren. Om het woningtekort terug te brengen tot 1,5 procent in 2010 moeten in Nederland de ko mende jaren circa 445.000 wo ningen worden gebouwd. Om dit aantal te bereiken maakte de minister van VROM al eerder af spraken met achttien van de twintig stedelijke regio’s, waar- DVD recorder 4338 PH Middelburg 4328 BB Burgh-Haamstede 4462 GE Goes 4538 AW Terneuzen Chopperfiets Geen internet? Bel voor een afdruk van AbdijNieuws naar het informatiecentrum: i 0118-631400 woningcorporatie RWS, de ge meente Goes, Proper-Stok Ont wikkelaars uit Rotterdam en van projectontwikkelaars Van Garderen Dekker uit Goes vormen voor de gebiedsontwik- keling, een publiekprivate sa menwerking. Daarin werken publieke en pri- Deken Peter van Hecke van het dekenaat Zeeland van de Rooms Katholieke kerk kan nog weinig zeggen over de gevolgen voor zijn kerk. "Zeker is, dat we elders kantoorruimte moeten betrekken. We gaan daar vol gende maand over praten", al dus Van Hecke. Het besluit van de generale sy- MIDDELBURG - De campagne ‘Welkom in Zeeland’, echt suc cesvol was die nooit Veel geld kostte het de Provincie, het resul taat was mager. De Zeeuwse huis-aan-huiskranten lieten het er echter niet bij zitten. Want wie beter dan de Zeeuw zelf kan Zee land promoten. De oproep aan lezers, om foto’s en teksten in te zenden blijkt intussen een enorm succes. De wedstrijd is zelfs tot buiten de Zeeuwse gren zen bekend geworden. Dat de animo voor deze wed strijd, zo groot zou zijn, had de redactie niet gedacht. “Afgelopen het woningtekort terug te vate organisaties aan de ontwik- kunnen brengen. Voor het Stedennetwerk Zee land krijgt de provincie van VROM bijna 2,5 miljoen euro. Jaarlijks ontvangt de provincie Zeeland voor het aantal wonin gen dat ze dat jaar wil gaan bou wen een voorschot van vijfenze stig procent Pas als de afgesproken jaarlijkse woningaantallen gereed zijn, volgt de rest van het geld. De 1670 woningen worden voor een groot deel gebouwd in de nieuw te ontwikkelen woonwijk .onder de provincie Zeeland Waterstad in het oude Goese voor de regio Middelburg-Vlis- haven- en industriegebied. De singen. node heeft ook personele gevol gen. Lokatiehoofd Bas van Noort van het dienstencentrum in Goes: "Gedwongen ontsla gen passen niet binnen de kerk. We proberen de medewerkers te begeleiden naar ander werk. Volgens Van Noort vervallen ongeveer zes tot zeven arbeids plaatsen. "Met het dekenaat en Inlia zijn we ook in gesprek", al dus Van Noort. begon met haar eerste analoge camera die ze van haar vader tografen uit heel Nederland naar kreeg. Maar het bleek al snel een Voor nu geldt nog steeds de op- dure hobby. “Met een digitale ca- roep: “Laat Zeeland op zijn mera kun je al snel honderden len dat De Faam een wedstrijd foto’s maken en hoef je ze niet had uitgezet. Een fotograaf uit eerst af te drukken.” Haar inte- Vlissingen had deze als tip ge- resse in fotografie werd steeds plaatst Fotografen uit onder an- groter. “Je groeit er als het ware dere Helmond, Drenthe en Bre- in”, zegt ze. Op haar site da, kwamen zaterdag naar Zee- www.klikklakz.nl zijn verschil- land om een hele dag foto’s te lende van haar creaties te be- zaterdag kwamen er zelfs foto- maken. Net op tijd voor de uiter- grafen uit het hele land speciaal lijke inzenddatum om nog mee voor naar Zeeland”, zegt Dennis te dingen. “Fotografie is in”, zegt gaan met andere fotografen is Rijsbergen, eindredacteur van Van Balen. “Nu de digitale foto- De Faam en De Bevelander. grafie in opmars is gekomen, is Annika van Balen uit Middel- ook het aantal amateur-fotogra- burg, zelf al een aantal jaar actief fen toegenomen”. Ook van Balen lijkheid wordt onderzocht om als amateur-fotografe, organi- begon met haar eerste analoge een deel van de inzendingen in seerde het fotografenuitje van fo- camera die ze van haar vader een expositie bijeen te brengen. 11 L 1 Stereoset Woensdag 31 januari 2007 - Pagina 13 Promotie nu al succes DOOR JOSIE KNEEPKENS \^rr TECHWOOD VERVOLG DOOR ELLEN DE VRIEND MERKENDE VERHUIZERS s-0118-626 649 s 0111 -650 165 •zt 0113-227 062 ■B 0115-617 840 Super multi-format: DVD+/-R(W) S/VCD. o Met JPEG, DIVX, MP3 weergave, 1 toets opname/weergave, scart, av/in/out aansluiting en afstandsbediening. Opnameduur max. 6 uur. Fabrieksgarantie 2 jaar. Met verlengde voorvork.handremmen, in hoogte verstelbare buddysit, 24” voorband en extra brede 20” achterband. In groen. 3 Jaar garantie. Voor kinderen vanaf xx jaar. Type RX2396. Met afstandsbediening, cd-speler en AM/FM radio. 1 Jaar garantie.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 13