GESPECIALISEERDE VMB0- EN MRO-OPLEIDINGEN OPEN DAGEN 26 JANUARI 27 JANUARI iW t 3 I Open dag montessorischool C7\) DE BASIS De Bevelander P Reuze zin dé Weekkrant 18.00-21.00 uur VRIJDAGAVOND 10.00-14.00 uur ZATERDAG INFORMATIENUMMER: 010 - 44 86 444 OF KIJK OP WWW.SCHEEPVAARTENTRANSPORTCOLLEGE.nl n n n Een voordeel van een scholengemeenschap is dat een leer ling wat makkelijker naar een hogere of lagere schoolsoort kan doorstromen. Een categoriale school heeft slechts één schoolsoort. We zien dit vooral bij gymnasia en VMBO’s. Deze laatste heten dan geen VMBO maar MAVO. li jk id >e T-l I- Open dagen-tips Tip 1 Informeer naar samenwerkingen met andere scholen. Sluiten opleidingen naadloos op elkaar aan? Tip 2 Vraag naar lesuitvalpercentages en wat de school eraan doet om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Tip 3 Probeer contact te krijgen met ouders van een leerling. Vraag naar hun ervaringen met de school. Tip 4 Informeer naar de werkgelegenheid in bedrijfstakken. Is er uitzicht op werk na de voltooiing van een bepaalde oplei ding? Zo niet, welke alternatieve opleiding biedt wel arbeidsperspectief? le n ;r n "T W I s Jolande Gijssen: “Ik moet voor een opleiding gaan kiezen. Ik wist tot voor kort niet welke opleiding ik zou willen doen. Er is zoveel keus en er zijn zoveel leuke opleidingen. Ik heb zowel iets met techniek als met mensen. Nou, dat maakte het er niet gemakkelijker op. Ik zag zowel een tech nische opleiding of een opleiding in de zorg niet echt zit ten. Tijdens een open dag kwam ik de opleiding Human Technology op het spoor. Een hele nieuwe studie, voor mij op het lijf geschreven. Bij Human Technology wordt de mens als uitgangspunt genomen en staat de techniek als middel. De studie leert je de technische leefomgeving van mensen aantrekkelijker en bruikbaarder te maken. Dus gebruiksvriendelijker producten die in commerciële zin aantrekkelijk zijn. Nu maar hopen dat ik mijn eindexamen haal, want ik heb reuze zin in de studie.” Onderwijsaanbod is lekker divers Er zijn natuurlijk tal van schoolsoorten. Maar er zijn ook andere verschillen tussen de diverse scholen. Scholen kun nen worden onderverdeeld in scholen voor: openbaar onderwijs - dit is onderwijs wat uitgaat van de verschillen tussen mensen. Openbaar onderwijs wordt niet gestuurd door een bepaalde maatschappelijke of religieuze overtuiging en is voor iedereen toegankelijk. bijzonder onderwijs - hieronder vallen scholen die uit gaan van een godsdienst of wereldbeschouwing. Denk aan christelijke, islamitische en hindoeïstische scholen. algemeen bijzonder onderwijs - dit is onderwijs waarbij gewerkt wordt vanuit een bepaalde onderwijskundige visie. De belangrijkste opvoedings- en onderwijsmetho den zijn: Montessori, Jenaplan, Dalton, Vrije School, Freinet en lederwijs. Naast deze stromingen kunnen de scholen op verschil lende manieren georganiseerd zijn. Dat kan zijn in de vorm van een scholengemeenschap of een categoriale school. Een scholengemeenschap kenmerkt zich doordat meerdere schoolsoorten tot de scholengemeenschap behoren. Denk aan een scholengemeenschap voor VWO, HAVO en VMBO. Doorgaans zijn dit grote scholen met veel leerlingen, maar vaak wel verspreid over meerdere locaties. Tip 5 Zet de onderwijsinstelling zich in voor stageplaatsen voor haar leerlingen? Met andere woorden: zijn er goede con tacten met het bedrijfsleven? Tip 6 Vraag naar het slagingspercentage en naar het percentage afgestudeerden dat doorstroomt naar een vervolgoplei ding. Tip 7 Biedt de school mogelijkheden als een leerling er na ver loop van tijd achterkomt de verkeerde beroepskeuze te hebben gemaakt? Kan er bijvoorbeeld zonder al te veel moeite naar een andere studie worden overgestapt? Zo ja, hoeveel tijd kost dat de leerling? Tip 8 Heeft de school een actieve oudercommissie? Tip 9 Tip 10 Bezoek, alvorens over te beslissen, de school ook eens buiten de open dagen om. Hangt er net zo’n leuk sfeertje als tijdens de open dagen? Ziet de buitenruimte er net zo schoon uit als tijdens het eerdere bezoek? Gaan culturen harmonieus met elkaar om? 32 Woensdag 24 januari 2007 - Pagina 33 SCHOLEN-info ■i- !n SCHOLEN-infO PROCESINDUSTRIE HAVENS WEGTRANSPORT KERKHOtKSTRAAT 1, BRIELLE WAALHAVEN ll 18. ROTTERDAM LLOYDSTRAAi 300. ROTTERDAM DELTAHAVEN 4, STELLENDAM SLUISWEG 98. KATWIJK AAN ZEE Manager havenlogistiek Medewerker havenlogistiek Aankomend expediteur/ cargadoor Manager opslag en vervoer Planner wegtransport Chauffeur goederenvervoer Warehouse manager/voorman/ medewerker Logistiek supervisor/groepsleider Luchtvaartlogisticus Scheeps- en jachtbouwkundige Maritiem officier Stuurman Scheepswerktuigkundige LOGISTIEK EN WAREHOUSE Scheepswerktuigkundige kleine schepen Schipper/machinist beperkt werkgebied Baggermeester Stuurman waterbouw Scheepswerktuigkundige waterbouw Matroos waterbouw Kapitein/Manager binnenvaart Schipper binnenvaart Matroos binnenvaart Algemeen operationeel technicus Procesoperator Vmbo basisvorming Vmbo haven en vervoer (Gevorderd) operationeel medewerker op- en overslag (heftruckchauffeur/kraan- machinist/straddlecarrier- chauffeur) Assistent operationeel medewerker op- en overslag Chauffeur goederenvervoer Assistent medewerker wegtransport en logistiek Vmbo basisvorming Vmbo haven en vervoer Vmbo transport en logistiek Vmbo Rijn- en binnenvaart Algemeen operationeel technicus Procesoperator Medewerker algemene operationele techniek Stuurman/werktuigkundige zeevisvaart SW 4/5/6 Stuurman/werktuigkundige kleine schepen RIJN- EN BINNENWAART Stuurman/werktuigkundige zeevisvaart SW 4/5/6 Op zaterdag 27 januari 2007 is de jaarlijk se open dag van Montessorischool de Basis, Frambozen-straat 29 in 6oes-Zuid. De school bevindt zich vlak naast het winkelcentrum De Bussel en is goed te herkennen aan de rode hekjes om het schoolplein. Van 10.00 tot 12.00 uur is iedereen van harte welkom om een kijkje te komen nemen. In de lokalen zijn de leerkrachten aanwe zig en van elke klas ook enkele kinderen om uitleg te geven. Tevens zijn er leden van het bestuur, de MR en de activiteitencommissie aanwezig om vra gen te beantwoorden. Voor jonge kinderen is er in het speellokaal een crèche ingericht. Om 10.30 uur en om 11.30 uur houdt mevrouw De Waele, de directeur van de school, een kort praat je over het Montessori-onderwijs. U kunt daar natuurlijk ook vragen stellen. Enkele kernpunten van het Montessorionderwijs zijn: - aandacht voor de “eigenheid" van elk kind, - zelfstandig werken naar eigen tempo en op eigen niveau, - activiteiten leren plannen en indelen, - aandacht voor de opbouw van een positief zelfbeeld, - respectvol omgaan met elkaar en de omgeving. of ie in s- /e 10 SCHEEPVAART EN TRANSPORT COLLEGE 8- i- 6 1- 31 ■E ie is e, t- n 10 jn jn e- s- in le g- ia U kunt op de open dag folders en een schoolgids meenemen. Als u uw kinderen als leerling zou willen aanmelden, dan kunt u op de open dag een afspraak maken voor een persoonlijk aanmeldingsgesprek. Als u niet op de open dag kunt komen, kunt u altijd afspreken een andere keer te komen kijken: tel. 0113 216707. Kijk ook op onze website: www.montessorigoes.nl Als het bijzonder onderwijs betreft-, wat verwacht de school dan van niet-gelovige leerlingen? Zoekt u een goede basisschool voor uw kinderen? Een school waar uw kind naast de gewone schoolvakken ook nog allerlei andere zaken leert? Kom dan naar de open dag van de Montessorischool! I - «■yii jachtbouw ItE“ART bTggerÏedri/f ikwsmabt

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 33