/X jS Hensbergen ■taSÉi SERVIEZEN CASSETTES KOOKSETS Balansopruiming 2006 Nederlands mooiste en grootste Hele collectie halve prijs!Ja» DANKERS LINDA MODE Al meer dan 30 jaar in Helmond. COLLECTANTEN Officiële Mededelingengegevens niet bekend te De Bevelander 4 dé Weekkrant €799,- €479,- €369,- €662,- €499,- €349, Provincie Zeeland Nergens vindt u zoveel verschillende serviezen, bestek cassettes en pannen onder één dak als bij Hensbergen te Sliedrecht. Alle bekende merken hebben wij voor u in huis. En door het grote inkopen kunnen wij u extra scherp verkopen. Kom daarom nu...en profiteer! 1.000m2 leerplezier bij Dankers/Linda Mode Heinrich 'Vienné*^ Villerdy Boch "Mankai" 6 pers. 30 delig Milieu van de Raad van State, Rokken, broeken, jacks, hesjes en kinderjacks, etc. leder en snede. 4b Tassen, riemen etc. r/ ^*5 INRUIL LEDER EN W V g BONT MOGEUJK Woensdag 17 januari - Pagina 31 ‘J zondag I' YV maken. Aan de vergunning zijn van 8-17 uur en desge- Van Mourik Voor het inzien buiten De ontwerpbeschikking beslist. Een ieder kan tot en met maart 2007 van kracht, Intrekking vergunning gemeente Noord- Beveland BAARLE-NASSAU, Singel 14, t.o. Restaurant Den Engel ALLE DAGEN OPEN van 10.00 tot 17.00 uur Beste/ ook via WWW.LINDAMODE.NL Saneringsplan Biezelingseweg 31 te Kapelle Gedeputeerde Staten heb ben vastgesteld dat de bodemverontreiniging op deze locatie ernstig is en hebben met het sanerings plan van de gemeente Kapelle ingestemd {artikel 29 en 39 Wet bodembe scherming). De beschikking ligt van 19 januari tot en met 1 maart 2007 ter inzage bij de directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren, en in het gemeentehuis van Kapelle, op werkdagen gedurende openingstijden en in de avonduren in het gemeentehuis (dag en tijd in overleg met de sector Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 23 november 2006 de ont werpbeschikking betreffen de de bodemverontreini ging op de locatie Bieze lingseweg 31 te Kapelle gepubliceerd. Naar aanlei ding van deze ontwerpbe schikking zijn geen ziens wijzen ontvangen. king instellen bij de Afde ling bestuursrechtspraak Lucht Het leven - Vaatwasserbestendig - Tijdloos - Zware kwaliteit - Topmerk 20 jaar garantie gemeente Goes, M.A. de Ruijterlaan 2 te Goes, Tot en met 1 maart 2007 kunnen belanghebbenden tegen voornoemde vergun ning beroep instellen bij tot het treffen van een voorlopige voorziening is Gedeputeerde Staten van Zeeland zijn voornemens Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben een aan vraag ontvangen om een revisievergunning Wet milieubeheer van Van Mourik te Goes voor Aanvraag voor het in wer king hebben van een auto- transport- c.q. herstelbe- drijf. Gedeputeerde Staten van 17 januari 2007 tot en met 28 februari 2007 ter inzage bij: milieu en water, Het Groene Woud 1 te Mid delburg op werkdagen van 8.00-17.00 uur en desgevraagd buiten kan tooruren en; het gemeentehuis van Goes, M.A. de Ruijter laan 2 te Goes van maandag tot en met donderdag 09.00-17.00 uur, op donderdagavond Voor het machinaal winnen van zeeaas ter plaatse van het Natura 2000-gebied 150 55 170 50 40 gegevens niet bekend te maken. - 6 persoons 31 delig - Vaatwasmachine en magnetron bestendig - Vierkante en ronde borden Bezwaar Het besluit ligt zes weken ter inzage bij de Directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 1, Middelburg, werkda- mon- delinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot de heer Voor de goede orde wijzen wij erop dat het bezwaar besluit schorst. Op grond van art. 8.81, lid 1 van de Algemene wet bestuurs recht kan de indiener van een bezwaarschrift bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopi ge voorziening indienen, indien - gelet op de be trokken belangen - onver wijlde spoed dit vereist. WMF "Valencia" 9 persoons, 89 delig Van €1139,- Milieu en Water, postbus 165, 4330 AD Middel burg. Hierbij kan worden verzocht persoonlijke ge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot E. de Smidt, tel. 0118- 631986. Van €481,- ge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot de heer G. Schrage (tel. 0118- 631736). kadastraal bekend als TLNOOK 133, YSKOOA 640 en YSKOOA 659 in de gemeenten Tholen en Reimerswaal. Van €677,- W Astma Fonds Het Astma Fonds zoekt voor de nationale collecte in mei die in hun eigen buurt langs de deuren willen gaan. Het is een leuke manier om anderen te ontmoeten. En met uw hulp kunnen wij meer doen voor mensen met astma en CO PD (chronische bronchitis en longemfyseem). Interesse? Bel: 0800-2345777 of meld u aan op www.coliecte.astmafonds.nl Dank u wel! mmwmk Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij in week 2 besloten heeft in het kader van arti kel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermings wet 1998 een vergunning te wijzigen. Natuur en landschap niet de werking van het Vergunning Natuurbescher mingswet 1998 Informatie over het provinciaal bestuur, zoals AbdijNieuws, vindt u op www.zeeland.nl Gedeputeerde Staten van Belanghebbenden die naar Zeeland hebben vergun- aanleiding van de ontwerp- ning ingevolge de Ont- beschikking een zienswijze grondingenwet verleend naar voren hebben ge bracht of belanghebben den aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht, kun- spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Gelijke bevoegdheid komt toe aan de vergunninghou der voor zover betreft de aan de vergunning verbon- 1 maart 2007, bij voor den voorschriften. keur schriftelijk, zienswij zen over de ontwerpbe- Een ieder kan tot en met 1 maart 2007, bij voor keur schriftelijk, zienswij zen over de ontwerp-ver- gunning indienen bij Gede- betrekking op de percelen puteerde Staten van Zee- van 17.00-20.00 uur en Oosterschelde is de ver- vrijdagmorgen van 9.00-- gunning van P.L. F.P. 12.30 uur. Lobbezoo gewijzigd. De wijziging betreft het weg nemen van onjuistheden in de begrenzing van het ver gunde gebied. De gewij zigde vergunning heeft van het beroep kan op grond van artikel 8:81 van Naar aanleiding van de de Algemene wet be- ontwerp-vergunning is een stuursrecht, juncto artikel zienswijze naar voren ge- 36 van de Wet op de Raad bracht. van State, een verzoek tot het treffen van een voorlo- De vergunning, de aan- pige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afde ling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage. De beschikking treedt 2 maart 2007 in werking, tenzij binnen die termijn een verzoek om een voor lopige voorziening is ge daan. In dat geval treedt 36 van de Wet op de Raad Enkel belanghebbenden van State, juncto art. 8:81 dje zienswijzen hebben ingediend of belangheb- Vergunning ontgron ding landschapscam- de afdeling Bestuursrecht- grondgebied afd. Vrom tel. ping Muidenweg 0113-333110). Voor het inzien buiten kantooruren, mondelin- maandag t/m woensdag van 8.30-17 uur, donder dag van 8.30-20 uur en vrijdag van 8.30-12.30 uur. vraag en overige stukken liggen van 18 januari tot en met 28 februari 2007 ter inzage bij de Directie om de vergunning Wet milieubeheer van de gemeente Noord-Beveland - mondgeblazen - 24% kristal - modern strak design WMF 'Grand Gourmet" 5 dig kookset - Voor alle warmtebronnen - Overschakelbaar - 20 jaar garantie M/V "Grosseto" - 6 persoons 30 delig glasservies - echt 24% lood kristal - Zeer mooie afwerking ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen voor het KGA-depot aan - de Torendijk 45 te Kortge- Ontwerp-vergunning vraagd buiten kantooruren ne op verzoek in te trek- (voor het inzien buiten ken. De reden voor het kantooruren, mondelin- verzoek is dat het KGA ge toelichting en kopie- depot al geruime tijd ge- ën van ter inzage gelegde sloten is. stukken kunt u zich wen- het besluit niet in werking, den tot G. Beckers, tel. De ontwerpbeschikking voordat op dat verzoek is 0118-631786) alsmede in |jgt van 17 januari 2007 beslist- het stadskantoor van de tot en met 28 februari 2007 ter inzage bij: de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Mid- willen de vergunning verle- delburg op werkdagen nen met voorschriften ter van 8.00-17.00 uur en bescherming van het desgevraagd buiten kan- milieu, tooruren en; het gemeentehuis van De ontwerp-vergunning ligt Noord-Beveland, Voorstraat 31 te Wis senkerke, op werkda gen van 9.00-12.00 uur de Directie ruimte, en 13.00-15.00 uur en (na telefonische af spraak 0113-377362) in de avonduren. Postbus 20019, 2500 EA voorschriften verbonden ’s-Gravenhage. ter bescherming van de bij gedaan bij de Voorzitter Gedurende de behandeling de ontgronding betrokken van de Afdeling bestuurs- belangen. rechtspraak van de Raad van State. aan M. Janse te Wolphaartsdijk. Het betreft hier het uitvoe ren van ontgrondingswerk- De vergunning wordt op 2 schikking indienen bij Ge- zaamheden in het kader maart 2007 van kracht, deputeerde Staten van van de realisering van een tenzij overeenkomstig art. Zeeland, Directie Ruimte, Voor het inzien buiten kantooruren, mondelin- benden aan wie redelijker- gen van 8-17 uur en des ge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot E. de Smidt, tel. 0118-631986. i ij J Bekend om service, goede kwaliteit en garantie. Gespecialiseerd in grote maten. i x Serviezen V Glasserviezen Bestekcassettes Pannensets jaar ervaring J| Parallelweg 4b, 3364 AL Sliedrecht (afslag 24) Telefoon (0184) 411016 's Maandags gesloten www.hensbergenserviezen.nl Donderdag koopavond wijs niet kan worden ver- gevraagd buiten kantoor- weten geen zienswijzen te uren. Voor het inzien bui- hebben ingediend over de ten kantooruren, ontwerp-vergunning en de adviseurs die advies heb ben uitgebracht over de ontwerp-vergunning kun nen later beroep instellen. e.C. Stikvoort (tel. 0118- 631128) of de heer B. Bouwman (tel. 0118- kantooruren, mondelin- 631795). Belanghebbenden kunnen tot zes weken na bekend making van het besluit tot wijzigen van de vergunning bezwaar tegen de vergun ning indienen bij het colle ge van Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001,4330 LA Middelburg. nen binnen deze termijn landschapscamping op beroep tegen de beschik- een terrein, gelegen aan de Muidenweg ten noord- van de Algemene wet westen van Oud-Sabbinge. bestuursrecht een verzoek benden aan wie redelijker- iand, Directie Ruimte, wijs niet kan worden ver- Milieu en Water, postbus weten geen zienswijzen te 165, 4330 AD Middel- hebben ingediend over de burg. Hierbij kan worden ontwerpbeschikking en de verzocht persoonlijke adviseurs die advies heb ben uitgebracht over de ontwerpbeschikking kun nen later beroep instellen. Enkel belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend of belangheb- Van

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 31