JLJ Bobby in Cine Plus Franse sagen en sprookjes in 't Beest !10p J WINTERKOOPJESMARKT Huis te koop 60.000 woningen op www.huislijn.nl Vis en lezing over VOC’s Ravesteyn FIREZG PAGINA 7: BOEZEMVRIENDEN FIETSEN VOOR KANKERBESTRIJDING PAGINA 11: BOB EET MEE PAGINA 30-31: UIT IN ZEELAND Rectificatie incl. videopresentaties - Fluitend naar 2007 *8 Deze week DURE TIJDEN? GOEDKOPER TANKEN! Cursus geeft vrouwen extra kracht COLIJNSPLAAT - Een cur sus voor vrouwen die hun innerlijke kracht terug wil len vinden begint op 17 ja nuari in Colijnsplaat. Uitkomen met het inkomen Nieuwjaarsconcert Euphonia in Goes GOES - Het jaarlijkse Nieuw- jaarconcert van muziekvereni ging Euphonia uit Goes is op zondag 14 januari. In het Sport- punt Zeeland is naast slagwerk- groep en fanfare Euphonia ook trombonist Walter Hoeks als so list te horen. Hij is eerste trombonist bij de Belgische Brass Band Wille- broek. Het concert begint om 13.00 uur. De toegang tot het concert is gratis. Bijbelvertaler houdt lezing over Job KWADENDAMME - Hans de Vos houdt vandaag (woensdag) een lezing over het bijbelboek Job dat hij vertaalde. Dit ge beurt vanaf 20.00 uur in de sa cristie van de Bonifaciuskerk in Kwadendamme. Hij doet dit in het kader van de geloofsvor- ming met volwassenen. Angelos in 1968. De film volgt 22 mensen uit allerlei verschil lende milieus die zich om uit eenlopende redenen in het ho tel bevinden. De film geeft een goed tijdsbeeld van de tijd dat Amerika verwikkeld is in de Viëtnamoorlog. Kaartjes kos ten 6,50 euro en er is gratis en onbeperkt koffie, thee en cake. Olliebollenactie levert duizend euro op 'S-HEER ARENDSKERKE - De oliebollen actie van Stichting Partners in Hoop heeft duizend euro opgebracht. Er werden in totaal 1630 olie bollen en appelbeignets gebak ken. De opbrengst gaat naar projecten in Malawi. De cursus bestaat uit vier och tenden en is ontwikkeld voor vrouwen die inzicht willen krij gen in het eigen functioneren in relatie met hun partner, ouders en kinderen. In een kleine groep wordt geleerd om de eigen grenzen te vinden. De cursus is op 17, 24 en 31 januari en 7 fe bruari van 9.30 tot 11.30 uur in de Voorstraat 26. Meedoen kost 80 euro. Aanmelden via: 0113- 372563. Verzekeringen Hypotheken DONDERDAG 11 JANUARI OP DE GROTE MARKT IN GOES VAN 9.00 TOT 16.00 UUR IN DE TENT MET KRAMEN VOL SUPERKÓÓÓPJES DAT KAN!! GOES - In De Bevelander van 3 januari stond per abuis vermeld dat de Rabobank Beveland en Rabobank Kapelle-Wemeldinge een cheque ter waarde van 45 euro hebben weggegeven. Dit moet 4500 euro zijn. De winnaars de familie Paarde- kam uit Heinkenszand deden mee aan een hypotheekactie van de Rabobank. De groei in Kapelle is te danken aan de nieuwkomers in de ge meente. In Kapelle vestigden zich circa tweehonderd mensen meer dan er vertrokken. Er wer den 131 kinderen in Kapelle ge boren en 89 mensen overleden er, waardoor het aantal inwo ners op 11.992 mensen kwam.. In Noord-Beveland konden 59 koppen extra geteld worden. Het grootste deel daarvan is nieuwkomer. Het inwonertal van de gemeente Goes is in een jaar tijd afgenomen met 75 mensen tot 36.615 inwoners. In Goes zijn 331 geboorten en 388 overledenen geregistreerd. Ver der kwamen er 1714 mensen wonen en vertrokken er 1732. Opvallend is de krimp in Rei- merswaal en Borsele met re spectievelijk vijfendertig en achtendertig mensen minder. In Reimerswaal ligt dat niet aan het aantal geboorten. Er werden 224 nieuwe wereldburgers ge noteerd en 152 inwoners over leden er. Het grootste probleem is dat er het afgelopen jaar min der mensen kwamen (925) dan vertrokken (1035). In de ge meente Borsele zorgde Hein kenszand voor de grootste groei Het aantal inwoners van Zeeland groeide het afgelopen jaar met 3B0 tot 380.543 inwoners. Tygo met 151 inwoners. van Waarde is een van de eerste nieuwe Zeeuwen van dit jaar. foto: jaap wolterbeek VLISSINGEN - CineCity Plus draait op dinsdag 16 januari de film Bobby. De rolprent in de Vlissingse bioscoop begint om 14.00 uur en is bedoeld voor vijftigplussers. De film gaat te rug naar de nacht waarin de populaire senator Robert F. Kennedy werd vermoord in het Ambassador Hotel in Los HOEDEKENSKERKE - In de S.O.W. kerk De Ark in Hoe- dekenskerke is zaterdag 13 januari een nieuwjaarscon cert. Vanaf 20.00 uur spelen fanfare Con Amore, onder leiding van Richard Schroe- vers en het koor van de Ne derlands Hervormde Kerk Oudelande, onder leiding van Jan Wieckardt. Gastsolist is de fluitiste Renske Heijker. GOES - De gemeente Kapel- 4e is het afgelopen jaar het meest gegroeid. Ook Noord-Beveland kon meer inwoners verwelkomen. Goes, Reimerswaal en Bor sele zijn kleiner geworden. MIDDELBURG - De Krediet bank en het Maatschappelijk Werk Walcheren beginnen in samenwerking met de GGD Zeeland en Zorg- stroom een cursus Uitko men met inkomen. De cur sus bestaat uit acht bijeen komsten en begint op don derdag 8 februari. Er is aandacht voor dit financiële zaken. De et is in de Buitenrust in Mi< burg en deelname is g Aanmelden via: 448844. Willemstein nieu commandant Go GOES - De nieuwe t weercommandant v; gemeente Goes is And lemstein uit Veere. Hij is per 1 januari steld en werkt van brandweerkazerne in^ Naast het commandant- schap van de gemeente Goes is Willemstein districtsma- nager van het district Oos- terscheldebekken van de brandweer Zeeland, lid van het management van de brandweer Zeeland en voor zitter van het management van het brandweerbureau Borsele-Goes. De nieuwe commandant was voorheen werkzaam bij de gemeente Veere als afde lingshoofd Veiligheid Mi lieu. GOES - Verhalenvertellers gen en sprookjes. Zij houden de Christian Tardif en Pierre Ma- folklore van hun land levendig Ion zijn door de Alliance met hun verhalen. Fran^aise afdeling Zeeland uit- De mannen steken om 20.00 genodigd. Woensdag 17 januari uur van wal in podium 't Beest nemen zij hun toehoorders mee in Goes. op reis door de bonte verzame- Leden van Alliance Franijaise ling van herinneringen, overge- hebben gratis toegang, anderen leverd in mythen, legenden, sa- betalen vijf euro. Zeeland groeit DOOR ELLEN DE VRIEND f—GOES I eek Hypotheekrente al vanaf Pak uw voordeel bij Firezone I Smokkelhoekweg 10 Kapelle Biezelinge Zeeland B.V. COLIJNSPLAAT - Ruud Pae- sie. auteur van het boek Het VOC-retourschip Ravesteyn. de laatste reis van een Zeeuwse Oostindievaarder. houdt vandaag (10 januari) een lezing in de visveiling van Colijnsplaat. Vanaf 18.00 uur kan een v ismaaltijd ge nuttigd worden. De lezing be gint om 20.00 uur. Deelna me kost 12.50 euro. Aan melden via: 0113-695554. Bel voor een adviesgesprek (0113) 235235 www.vhzeeland.nl DEELNEMERS PULLS - VIOLA MIKAYA FASHION - NEW YORK - KOTERS HARLEKINO HOTLEGS - DIES KOSTEN - VAN WESTEN - LIVERA DE VLIJT LIN-O-LUX - MAISON VISSER - STEUTEL - HUMMELS (Bij veel wind kan de markt niet door gaan) ORGANISATIE: ONDERNEMERS ORGANISATIE GOES(OOG) Wilt u ook uw boodschappen wagen vullen voor weinig geld? ---WOENSDAG 10 JANUARI 2007 - JAARGANG 59 - NUMMER 2 De Bevelander s W6G6N6R huis-aan-huiskranten POSTADRES POSTBUS 5^4460 AA GOES REDACTIE 0113-274021/ RED.BEVEI.ANDER@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN 0113-274000 BEZORGING 0113-274093

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 1