win een mooie Disney-prijs is óók met benzine lie Boedkoonstei 1093 125' 114’ 25 Dirk van den Broek Euro loodvrij Super plus Kleur mee en Diesel B71 KLM-symbool is leven op Zeeland Airport niet zeker Zeeuwen richten hulp aan Spaanse zwerfhonden op Slachtofferhulp Ijsclub houdt Kerstconcert in Goese kerk IVWL IN VUL IN VUL IN VUL IN VUL IN! Kerstzangdienst De Levensbron Winterwandeling op Neeltje Jans jaarvergadering zoekt vrijwilligers Friends spelen met Wildeman Politie houdt brandstichter uienfabriek aan I Cursus leren omgaan met boosheid Landelijk Tffi* Landelijk 1253 j Ciiiipf met 'ood- OU|lul vervanger Landelijk Kerstmusical in Goese Lyceum tww Landelijk 4821 Woensdag 22 december 2004 de Bevelander 9 Wietze en Mary Haak en Alexander de Groot zetten zich in voor mishandelde Spaanse honden, (foto: Tannie de Jonge) advertentie "1 s. o öösf t Wat moet je doen? Naam: I Adres: Postcode: Woonplaats: Leeftijd: L. In de winkels en bij de videotheek is sinds het begin van deze maand Mickey's Mooiste Kerst te koop en te huur. De dvd/video bevat een compleet nieuwe verzameling kerstverhalen. Om dat te vieren plaat sen we, in samenwerking met Disney, deze week een prijsvraag voor onze jongste lezers. De mooiste inzendingen worden beloond met prachtige Disney-prijzen. Stuur je tekening in voor het eind van de Kerstvakantie. Eind januari publi ceren we de lijst met winnaars in deze krant. Mickey’s Mooiste Kerst (Mickey’s Twice Upon a Christmas) toont behalve Mickey Mouse ook avonturen van de kerstman, Goofy, Max, Pluto, Minnie, Katrien en Donald Duck, Oom Dagobert en de neefjes Kwik, Kwek en Kwak. In de Nederlandstalige versie zijn de stemmen van Paul Groot, Anita Blanker, Laura Vlasblom en Melise de Winter te herkennen. LEWEDORP - Zijn ze op het ene vliegveld het symbool van de nationale luchtvaarttrots, op het andere zijn de zwanen vogelvrij verklaard. De groep knobbelzwanen brengt het vliegverkeer op Zeeland Air port in gevaar vinden provin cie en de directie van het vlieg veld. En dus mogen ze afge schoten worden. GOES - De Levensbron houdt op Eerste Kerstdag een kerst zangdienst in de Grote of Maria Magdalena Kerk in Goes. Mede werkende koren zijn gemengd koor Hamaloth, Mannenkoor Sjaloom, jongerenkoor Elsafan en kinderkoor Immanuel. De zangdienst begint om 17.00 uur. NEELTJE JANS - Zand, wind en water worden in de winter extra intensief beleefd. Boven dien blijkt Neeltje Jans een heerlijke plaats voor veel kust- vogelsoorten. Wie zich betrokken voelt bij slachtoffers van misdrijven en ongelukken, flexibel inzetbaar is, een open leerhouding heeft en minimaal acht uur beschikbaar is, kan zich aanmelden bij Jack Geelen via 0900-0101. zwerfhonden aan en doet er iets aan. De vereniging werkt samen met vier andere verenigingen die hetzelfde doel nastreven. Enige tijd geleden sloot Alexan der de Groot uit Middelburg zich bij HAAS aan. Hij is de maker van de website www.vereniging- haas.hl en verzorgt de pr voor de vereniging. Het was ook zijn idee om een Underdogs-kalen- der te maken waarop elke maand een foto van een hond in de toe stand waarin die werd aangetrof fen en een foto van hoe het dier er nu uitziet. De kalender is voor tien euro te koop en te bestellen via de website en bevat citaten van beroemdheden als Mark Twain: 'als je een stervende hond beter maakt, dan zal hij je niet bijten. Dat is het fundamentele verschil tussen mens en hond.' Belinda Meuldijk schrijft op de kalender: 'Deze kalender getuigt van honden die afgedankt zijn en Kleur de tekening zo mooi mogelijk in. Gebruik daarbij alles wat je maar bedenken kunt. Hoe origi neler, hoe beter! Vul daarna je gegevens in op de bon en stuur ze naar Redactie De Bevelander, postbus 5, 4460 AA Goes. met genaamd: W COLIJNSPLAAT - Ijsclub Ons Genoegen uit Colijnsplaat houdt op maandag 27 december de jaarvergadering. Die is in café Juliana aan de Voorstraat in Co lijnsplaat en begint om 20.00 uur. GOES - Slachtofferhulp Nederland is op zoek naar nieuwe vrijwilligers op Noord en Zuid Beveland, Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen. YERSEKE - In de N. H. Kerk in Yerseke is woensdag 29 de cember een oudejaarsconcert met het duo Friends. F I BAARLAND - De politie heeft een 43-jarige inwoner van de gemeente Reimerswaal aange houden op verdenking van brandstichting in de uienfa briek in Baarland. GOES - Margaret Begthel uit Goes begint in januari met een cur sus Huilen-Boos Zijn-Ruzie. In deze cursus staan de natuurlijke emoties verdriet en boosheid, bij zowel het kind als de opvoeder, centraal. Er wordt ingegaan op de achtergrond en de betekenis van huilen en boosheid. Ouders leren meer ontspannen met deze emo ties om te gaan om zo een hechtere band met hun kind te krijgen. Ook krijgen ouders richtlijnen hoe ze kunnen stimuleren dat kin deren zelf oplossingen vinden om conflicten op te lossen. Tijdens de lessen worden oefeningen en rollenspelen gedaan. Voor meer informatie: 0113-223590 (na 19.00 uur) of margaretb@Zeeland- net.nl. beurt. En als dat afmaken dan nog netjes zou gebeuren, voor zo ver dat kan. Nee, ze worden op de gruwelijkste manieren afge slacht. Opgehangen en soms zo dat de doodsstrijd extra lang duurt. Of de honden worden ver giftigd of met benzine overgoten en in brand gestoken. Daar zou een wet tegen moeten komen. Zolang er geen wet is wordt er niets geregeld." HAAS trekt zich het lot van deze De vogels hebben het kreekje naast het vliegveld als thuisbasis genomen. Aan hun poten ligt een prachtige grasmat vol Engels raaigras, het lievelingseten van de zwanen. Maar diezelfde gras mat is de landingsbaan voor vliegtoestellen. Het gevaar dat een vliegtuigje op een van de zwanen botst is groot, meent de directie van het vliegveld. De provincie heeft inmiddels een vergunning afgegeven om de vo- w suwtlte* w nart «m i «M frM» s mïm# Ma s hh* s wwa wb t wn mb km mt «m ism r i UI gels af te laten schieten. Want de zwanen wegjagen met jachtvo gels en luide knallen heeft niet gewerkt. De Dierenbescherming ziet een enkele vlucht naar de eeuwige jachtvelden echter niet zitten. De vereniging heeft bij de provincie bezwaar aangetekend en bij de rechtbank om een voorlopige voorziening gevraagd. Dat laat ste houdt in dat de vogels nog niet afge schoten kunnen worden zolang het beroep nog loopt. De Dierenbescherming heeft aange boden de vogels te vangen en er gens anders weer vrij te laten. En terwijl ze op Schiphol zelfs een landingsbaan naar de statige beesten hebben genoemd - de Zwanenburgbaan - hangt de knobbelzwaan op het Zeeuwse vliegveld het hagelgeweer als een zwaard van Damocles boven de kop. Het duo bestaat uit panfluitiste Gerlinda van den Berg en vio liste Corrie Wielink. Samen met de Thoolse musicus Peter Wil deman geven ze een instrumen taal concert. Op het programma staan niet alleen nieuwe psal men en gezangen maar ook po pulaire klassieke werken. Gerlinda van den Berg speelt naast de panfluit ook piano. Ze zit in het laatste jaar van het conservatorium in Tilburg en lest bij Joop Albracht. Bij Noor tje van Middelkoop leerde ze panfluit spelen. Corrie Wielink studeert vanaf haar elfde viool bij Roelof Klaassen. De avond begint om 20.00 uur. Daarom houdt Stichting Het Zeeuws Landschap woensdag 29 december een winterse wande ling over het natuureiland in de Oosterschelde. Deelname kost twee euro. Start om 14.00 uur bij het informatiebord en de vlag gen van Zeeuws Landschap en Natuurmonumenten, op de hoek van de parkeerplaats van Water land Neeltje Jans. Op 29 januari wordt deze wandeling nog eens herhaald. In dit stuk wordt gewerkt met toneel, film, muziek, zang en drama. Het is een dienst voor jong en oud. De voorstelling is in het Goese Lyceum (ingang Vogelzangsweg) in Goes en duurt van 19.30 uur tot 21.00 uur. Voor de kinderen is er na af loop een verrassing. De fabriek ging in de nacht van 6 op 7 december in vlammen op. De man heeft vroeger in de fabriek gewerkt. Hij heeft in middels bekend de brand te heb ben aangestoken. Ook gaf hij toe bij dezelfde fabriek de af sluiters van drie opslagtanks te hebben opengedraaid waardoor het water uit die tanks liep en de producten in die tanks onbruik baar werden. GOES - De Evangelische Ge meenschap Rafaël Goes speelt op vrijdag 24 december een kerstavonddienst met een multimediastuk Hoezo, Jezus? Nietsvermoedend waggelen de zwanen tussen de landende en op stijgende vliegtuigjes, (foto: Jaap Wolterbeek) Jongen/Meisje* 24 UUR BETALEN MET UW PINPAS Meuldijk en Wietze Haak kwa men in contact omdat ze beiden voor de Partij voor Dieren op de lijst voor de Europese verkiezin gen stonden. Meuldijk zet zich al jaren in voor zwerfhonden. Zij bezocht deze zomer het asiel in de Spaanse stad Léon en trok ge lijk aan de bel want de omstan digheden waarin de honden ver keerden waren erbarmlijk. Wiet ze reed er spoorslags naar toe met hulpgoederen en trof er een asiel met wel driehonderd hon den in zeer slechte conditie. "De ellende van die dieren", verzucht Mary, "Als je in die ogen kijkt dan weet je waar je het voor doet. Ze krimpen in elkaar van ellende." Het grote probleem is dat er in Spanje veel te veel zwerfhonden zijn. "En dat komt vooral door jagers", weet Wietze. "Dat is de hoofdoorzaak. Er zijn een mil joen jagers in Spanje die alle maal gemiddeld tien honden houden. Wil je die buiten het jachtseizoen onderhouden dan kost dat geld. Afmaken en op straat schoppen, dat is wat er ge- KORTGENE - Totaal onthutst waren ze. Dat asiel in het Spaanse Léon was een ware hel voor de driehonderd honden die er zaten. Wietze en Mary Haak uit Kortgene én Belinda Meuldijk, schrijfster en actrice sprongen in de bres. Het bleek het startschot te zijn voor de nieuwe Vereniging Hulp Aan Asieldieren Spanje, ofwel HAAS. voor dood werden achtergelaten, maar die toch de liefste, levens lange kameraden werden van hun baas.' De opbrengst gaat naar de vier verenigingen die zich inzetten voor zwerfhonden. "Het is en blijft altijd een geld kwestie. Zeker als je aan castre ren en steriliseren denkt", stipt Mary aan. "Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen en daar om moeten wij het voor hen doen." GOES - Het jongenskoor van de Zeeuwse Koorschool, het man nenkoor St. Cecilia, het klein koor en de Bellringers geven op Tweede Kerstdag een kerstcon cert in de R.K. Maria Magdale- nakerk in Goes. Het concert be gint om 15.30 uur en de toegang is gratis. A (Set Mijn nieuwe levei tBjjmglPr B vergiftigd of in brand gestoken Door Leon Janssens nCTB*l 5 o o z o GOES WEST s -- - - J ■.m»». - ~*M" n -luulu "’3^1 -gWswKTasa' I NS STATION Gewoon afgedankt, opgehangen, RICHTING ZIERIKZEE ROTTERDAM MET VOLOP PARKEER GELEGENHEID RONDOM HET WINKEL CENTRUM m —ongelood rs.» i n ra XT Dit zijn onze Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur openingstijden: Zaterdagvan 8.00 tot 20.00 uur. I F* I -x^CGOESZUID WINKELCENTRUM „DE BUSSEL,, BEUKENHOF 1 ANTHONY FOKKERSTRAAT Gissingen k -d CENTRUM £<jaardags ■■'V

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 9