Goes Melse kennisgevingen V4 Fietswereld Tinus van Overveld Ook klein glas in de bak 600 Weekmarkten in de kerstperiode A A Vacatures Steunpunt Vrijwilligerswerk Goes Uit de gemeenteraad van 16 december Nieuwjaarsreceptie en opening Goes 600 op Nieuwjaarsdag Pas 65 niet meer verkrijgbaar I J k°rting3 GROTE KERSTINRUILAKTIE woensdag 22 december 2004 17-12 17-12 EINDEJAARSKNALLERS BIJ FIETSWERELD MELSE, FIETSEN TEGEN BODEMPRIJZEN 770,- voor 599,- voor 499 739,- van van 799 voor 549 voor 599,- 735,- van van voor 549 Batavus Best Break 759,- voor 579 725,- van van Gazelle Arosa Gazelle Grenoble nu van nu van Gazelle Touche 799 voor 639 voor 699 899 van van Gazelle Grenoble nu van nu van Gazelle Rocca 499 Grandeur Vivace voor 399,- 749,- voor 599,- van van Gazelle Davos nu van nu van Grandeur Prelude Gazelle Provence 749 voor 599,- voor 450 699,- van van Gazelle Punta voor nu van voor nu van nu van voor nu van Gazelle Furore nu van nu van FIETS W iiREW 4 I Gazelle Orange VV Gazelle Geneve Gazelle Impala Gazelle Medeo Gazelle Cayo Gazelle Chamonix 749,- 789,- 599,- Peugeot Deauville Union Goldrun Gazelle Cayo Sparta Amazone Sparta Basic Bullet Grandeur Sonate Per só% Dit is slechts een greep uit de collectie Fietsen zijn enkele stuks dames of heren ACTIE GELDIG tot 31 januari - Geen inruil 13- 12 14- 12 14-12 MIDDELBURGSESTRAAT 20 - GOES - Tel. (0113) 22 72 83 Openingstijden: ma-di-woensdag tot 18.00 uur do-vrijdag tot 20.00 uur zaterdag tot 17.00 uur Ie en 2e kerstdag gesloten 50°/° ct°s ‘9en^ding Van zaterdag 11 december t/m 8 januari 2005. Div. modellen tegen zeer scherpe prijzen. Modellen 2004 vo<W'9 e b-A”'06 De Bevelander 7 Woensdag 22 december 2004 Openingstijden Gemeente Afdeling Burgerzaken: Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. De Spinne Kastanjestraat 20 16-12 Burgemeester en wethouders van Goes voor voor voor voor voor voor voor voor voor 699,- 749,- 899,- 659,- 799,- 999,- 499,- 599,- 599,- 499,- 599,- 699,- 849,- 869,- 899,- 999,- 599,- 649,- 599,- 599,- De kantoren zijn geopend: maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur en dinsdag en woensdag I3.30 - 16.00 uur. maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur; dinsdag en woensdag 13.30 - 16.00 uur en donderdag I7.00 - 20.00 uur. De zaterdagmarkten van 25 decem ber 2004 en I januari 2005 op de Oostwal gaan niet door in verband met de viering van Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag. Op vrijdag 24 december 2004 wordt in plaats tonen. De Pas 65 wordt dan een overbodig document, omdat 65-plus- sers met hun identiteitsbewijs hun leeftijd kunnen aantonen. De korting gen voor 65-plussers blijven gewoon bestaan. Mensen die al een Pas 65 hebben, kunnen deze in de toekomst gewoon blijven gebruiken om desge vraagd hun leeftijd aan te tonen. De Pas 65 is echter geen geldig legitima tiebewijs. Monumentenprocedure voor het plaatsen van dakkapellen op het pand J.A. van de Goeskade 75 te Goes Een monumentenaanvraag is ingediend voor het plaatsen van twee dakkapellen op het pand J.A. van de Goeskade 75 te Goes.Vanwege de status van rijksmonument moet voor het plaatsen van de dakka pellen een monumentenprocedure gevoerd worden bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.Voordat bij die instantie een aanvraag wordt ingediend, ligt het plan op grond van artikel 12, lid 2 van de monumentenwet vanaf 23 december 2004 twee weken ter visie bij de publieksbalie. Gedurende deze termijn kan een ieder zienswijzen over de aanvraag kenbaar maken. Correctie termijn terinzagelegging reclameborden In Info Goes van vorige week stond bij vrijstellingsprocedures voor reclameborden op de Grote markt en de Louise de Colignylaan abu sievelijk dat de aanvragen vier weken ter inzage zouden liggen. Dit moest twee weken zijn. De aanvragen liggen vanaf 23 december nog één week ter inzage bij de publieksbalie. Beleidsregels WOZ De heffingsambtenaar maakt bekend dat hij op 16 december 2004 beleidsregels heeft vastgesteld voor het aanwijzen van een V/O2- belanghebbende in een keuzesituatie. De beleidsregels vinden toepas sing indien bij het tenaamstellen van waardebeschikkingen in het kader van de Wet waardering onroerende zaken een keuzesituatie bestaat. De beleidsregels zijn onder volgnummer 360 opgenomen in het "register algemeen verbindende voorschriften" dat ter inzage ligt bij de publieksbalie. Kappen van bomen Het college van burgemeester en wethouders van Goes maakt bekend dat het kapvergunningen heeft verleend voor de volgende bomen: Oude Zeedijk 12 te Kattendijke: I es Zomerweg I5 te Kloetinge: 2 pijnbomen en 2 fruitbomen Stadseweg I0 te Wolphaartsdijk: I kastanje en I prunus Nazareth 63 te Wolphaartsdijk: I populier Attleestede 5I-II te Goes: 2 dennen, I kronkelwilg en I prunus Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunningen op 2I december kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwa- rentef5mijn«is> verstrekar>c4,»a!s.-er t>«wva»r»ii ing&steld; ®p het» bezwaar is beslist.Voor nadere informatie over de kapvergunningen kunt u contact opnemen met de heerT. Kapoen of de heer G. Goe- degebuure, tel. 249770. 14- 12 15- 12 15- 12 16- 12 16-12 Vergaderdata welstands-lmonumentencommissie Welstandscommissie Monumentencommissie 5 januari 19 januari 19 januari De bouwplannen moeten uiterlijk 7 werkdagen voor de welstands- /monumentencommissievergadering worden ingediend bij het bureau Bouwen. Ter inzage Alle stukken liggen tijdens kantooruren (zie openingstijden) ter inzage bij de publieksbalie, tenzij het anders is aangegeven in de bekendma king. De stukken die te maken hebben met milieu liggen bij de afde ling Milieu,Westsingel 58 ter inzage tot het einde van de beroepster mijn. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 ter inzage gelegd bij de publieksbalie. Bertiusstraat 6 J. van Beierenstraat 26 Oosthavendijk 19 Spoorstraat 16 Internet: www.goes.nl e-mail: stadskantoor@goes.nl Inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Goese Polder, gedeelte Bechstede' Met ingang van 23 december 2004 ligt het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Goese Polder, gedeelte Bechstede' voor de periode van vier weken ter inzage.Tevens is het ontwerpplan in te zien en te downloaden via www.goes.nl/bouwen&wonen/MasterplanGoesePol- der. Dit bestemmingsplan betreft de herstructurering van de Bechste de bestaande uit een renovatie van woningen en een aanpassing van de verkeersstructuur. Het plangebied wordt grofweg begrensd door de Troelstralaan, de Europalaan, De Spinne en de Stikkerstraat. Inspraak wordt verleend aan ingezetenen en belanghebbenden. Gedu rende de periode van terinzageligging kunnen schriftelijke of monde linge reacties op het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar worden gemaakt aan burgemeester en wethouders.Voor een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met mevrouw F.E.W. van Dijk, tele foon 249673. Een e-mailreactie kunt u sturen naar f.van.dijk@goes.nl Stadskantoor, Oostsingel 2 Postbus 2118,4460 MC Goes Tel.: (0113) 249 600 Calamiteitentelefoon: (0113) 249 770 In noodgevallen buiten kantooruren: 06 532 981 41 Afdeling Communicatie Tel (01 13) 249 870 e-mail: communicatie@goes.nl WH» «MM» Goedkeuring bestemmingsplan 's-Heer Hendrikskinderen Oost Burgemeester en wethouders maken bekend dat Gedeputeerde Sta ten van Zeeland bij hun besluit van 16 november 2004 het bestem mingsplan 's-Heer Hendrikskinderen Oost, vastgesteld door de gemeenteraad op 17 juni 2004, hebben goedgekeurd. De belangrijkste bestemming in dit plan is Woondoeleinden. In totaal zullen in het gebied 29 (grondgebonden) woningen gebouwd worden tot en met 2009. Het plangebied wordt begrensd door de Jacoba van Beierenstraat, de kavel “Van Riesen” aan de Jacoba van Beierenstraat 16a, Zwanenburg en een aan de Deltaweg gelegen fruitboomgaard. Bestemmingsplan 's-Heer Hendrikskinderen Oost betreft een partiële herziening van bestemmingsplan Landelijk Gebied. Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan liggen met ingang van 23 december 2004 gedurende zes weken ter inzage. Zij die tijdig een bedenking tegen het besluit van Gedeputeerde Sta ten hebben ingebracht, kunnen tegen dat besluit beroep instellen bij de Raad van State gedurende de termijn van de terinzagelegging. Dit recht van beroep komt eveneens toe aan de belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tot Gede puteerde Staten te wenden. Het beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,2500 EA 's-Gravenhage. Het besluit van Gedeputeerde State treedt in werking daags na afloop van de hierboven genoemde beroepstermijn. Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend waardoor het besluit niet in werking treedt voordat op het verzoek is beslist. Elke maand vindt u op deze pagina een greep uit de besluiten van de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft de najaarsnota 2004 vastge steld. In de najaarsnota legt het colle ge van burgemeester en wethouders verantwoording af over de uitvoering van de begroting 2004. De begroting is het huishoudboekje van de gemeente. In de voorjaarsnota 2004 voorspelde het college een tekort voor 2004 van ruim 2 miljoen euro. Dit tekort is weggewerkt door aan passingen van budgetten. Het college verwacht nu het jaar 2004 af te slui ten met een overschot van 924.405,-. Veder heeft de raad ingestemd met prestatieafspraken tussen de Regio nale Woningbouwvereniging RWS en de gemeente Goes voor de periode 2005 en 2006. De afspraken gaan over huisvesting van doelgroepen, kwaliteit en kwantiteit woningaanbod, wonen en zorg voor leefbaarheid in buurten en wijken. De raad stelde 95.000,- beschikbaar voor de bodemsanering van vervuilde grond aan de Fruitlaan. Tenslotte heeft de raad geld beschik baar gesteld voor het project publieksbalie 2005 en de verorde ning onroerende-zaakbelasting 2005 en de verordening forensen belasting 2005 vastgesteld. Aan het begin van de vergadering werd een motie, ondertekend door alle fracties van de gemeenteraad, aangenomen. In deze motie verzoekt de gemeenteraad de algemene verga dering van het waterschap Zeeuwse Eilanden de tarieven zodanig te verla gen dat de totale opbrengst omslag- heffing 'gebouwd' niet meer stijgt dan het inflatiepercentage. van luifel, stoep en €1599,- uitgevoerd.Tijdens het aanbrengen van de verhardingen op de boven genoemde kruispunten (niet gelijktijdig) zal de doorgaande weg voor het verkeer (m.u.v. hulpdiensten) worden afgesloten en wordt er een omleidingroute ingesteld. De plantekeningen liggen ter inzage bij de publieksbalie tot en met maart 2005. Ingekomen bouw- en sloopaanvragen Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag.Tijdens de ope ningstijden kunt u de aanvragen komen inzien op de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen. Hiervoor kunt u een telefonische afspraak maken, telefoon 249700. Jenny Weijermanweg 15 Oude Rijksweg 50 Zuidvlietstraat 85 Johnsonlaan 54 het slopen van een schuur het uitbreiden van de woning, bouwen garage Anthony Fokkerstraat 79 het vernieuwen balustrade Verordeningen belastingen Burgemeester en wethouders van Goes maken bekend dat de raad in de vergadering van 16 december 2004 onder agendapunt 14 besloten heeft tot vaststelling van: a. de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2005; b. de Verordening forensenbelasting 2005. De besluiten zijn onder de volgnummers 361 en 362 opgenomen in het “Register van algemeen verbindende voorschriften", dat voor iedereen ter inzage ligt bij de publieksbalie. Openbaarmaking nevenfuncties burgemeester, wethouders en raadsleden Op grond van de artikelen 12,41 b en 67 van de Gemeentewet moe ten burgemeester, wethouders en raadsleden hun nevenfuncties openbaar maken. Het gaat om de functies die zij buiten het burge meesterschap, wethouderschap of raadslidmaatschap vervullen. Een gewijzigd overzicht van deze nevenfuncties ligt voor iedereen gedu rende zes weken ter inzage. daarvan een beperkte markt gehou den op de zuidzijde van parkeerter rein Oostwal met de branches bloe men en planten, aardappelen, groenten en fruit en kaas, boter en eieren. 24-uurs info 0900-1091019 10 ct. per min.) Verkeersmaatregelen Wolphaartsdijk De komgrenzen van de dorpen Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge krij gen een 'sobere poort', die de maximumsnelheid van 30 km/uur aan geeft. In de kern van Wolphaartsdijk komen twee uitritconstructies (op de Boomdijk bij de bocht Lepelstraat/ Frederiksstraat en bij de aansluiting Molendijk/Oostkerkestraat), een kruispuntplateau op de kruising Burgemeester Hackstraat/Veerweg/ Papeweg en zes accen ten. De plannen zijn tot stand gekomen in overleg met bewoners uit Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge. Aanleiding is landelijk verkeersvei- ligheidsbeleid met de invalshoeken bestrijding van letselongevallen en een duurzaam verkeersveilige inrichting. De totale kosten bedragen ca. 95.000,- excl. btw. Bestratingsbedrijf Alitjan uit Wemeldinge start nog deze week met het aanbrengen van de poorten. De eerste 30 km/h-poort wordt aangebracht bij de entree van Wolphaartsdijk op de Kaaidijk. De totale uitvoeringsduur zal twee tot drie maanden in beslag nemen, afhankelijk van het weer. Het aanbrengen van thermo plastische wegmarkeringen op de asfaltverharding kan vanwege de verwerkingsomstandigheden pas in het voorjaar van 2005 worden Op Nieuwjaarsdag geeft de gemeen te het startschot voor het jubileum jaar waarin we vieren dat Goes 600 jaar stadsrechten heeft. U bent van harte uitgenodigd om op zaterdag I januari hierbij aanwezig te zijn in Theater de Mythe.Vanaf 15.30 uur is de Mythe open en om 16.00 uur start een gevarieerd muziektheater- programma dat ongeveer één uur duurt. Dit nieuwjaarsconcert ver vangt de jaarlijkse nieuwjaarsrecep tie van het gemeentebestuur. Muziekvereniging Euphonia opent het programma met enkele feeste- Afgelopen jaar werd maar liefst 81 procent van al het glas apart inge zameld. Op naar de 90 procent. Uit analyses van het vuilnis blijkt dat er nog veel kleine glazen ver pakkingen in het restafval zitten, lege medicijnpotjes, parfumflesjes en sambalpotjes. Dit hoort ook gewoon in de glasbak. De regel is: Alle glazen verpakkingen van hel der glas - u moet er dus door heen kunnen kijken - in de glas bak. De kleur van het glas maakt niet uit. Lever het zo schoon mogelijk en zonder doppen en deksels in. Misverstand Veel mensen denken dat het door hen zorgvuldig op kleur geschei den glas bij het legen van de bak De Pas 65 is vanaf I januari 2005 niet langer verkrijgbaar. De staatssecreta ris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten te stoppen met de uitgifte van de Pas 65. Het besluit is genomen vanwege de intreding van de Wet op de uitgebreide identi ficatieplicht. Deze wet bepaalt dat vanaf I januari 2005 iedereen in Nederland van 14 jaar en ouder een geldig identiteitsbewijs moet kunnen f Openbare Verkeersbesluiten Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belangheb bende tegen onderstaande besluiten een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders binnen een termijn van zes weken na de datum van deze bekendmaking. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waarte gen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. De beslui ten liggen gedurende zes weken na deze publicatie ter inzage. Verkeersmaatregelen Ouverture Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende verkeers maatregelen te treffen in de woonwijk Ouverture: I.Op de Elvis Presleylaan vanaf het punt direct ten zuiden van de John Denverlaan wordt een inrijverbod voor alle motorvoertuigen ingesteld, ondersteund door een, door hulpdiensten verwijderbare, verkeerspaal. 2. Op de Pykesweg ter hoogte van de afslag Schottersweg wordt een inrijverbod voor alle motorvoertuigen ingesteld. 3. De Elvis Presleylaan wordt aangeduid als 30 km/h-zone. 4. Aan beide zijden van de Elvis Presleylaan wordt een parkeerverbod ingesteld. 5. Het fietspad rondom de school "De Symphonie" en tot aan het pad richting rotonde Van Hertumweg (ter hoogte van de John Lennon laan), en het pad vanaf de rotonde Van Hertumweg, dat parallel loopt aan de Elvis Presleylaan, worden aangewezen als verplichte fietspaden. 6. De volgende straten worden aangeduid als erf: John Lennonlaan en de daarbij behorende parkeerhof, Duke Ellingtonlaan, Glenn Miller- laan, Bob Marleylaan, John Denverlaan en de daarbij behorende parkeerhof, Miles Davishof, Janis Joplinhof, Dusty Springfieldhof en Freddie Mercuryhof. 7. De volgende paden worden aangewezen als fiets-Zbromfietspad: het jim Morrissonpad, het pad dat vanaf hetVivaldipad tot aan het Jim Morrissonpad/de afslag richting de rotonde Van Hertumweg loopt, het pad tussen het Jim Morrissonpad en de rotonde Van Hertumweg. Het besluit treedt in werking nadat de hierbij behorende straatinrich- ting is voltooid. Opheffing voetgangersoversteekplaats Bessestraat Burgemeester en wethouders van Goes hebben op 16 december 2004 (registratuurnummer 2004/6880) besloten de tijdelijke voetgan- gersoversteek op de Bessestraat, direct ten westen van deTomate- straat op te heffen. De zebramarkering is bij recent uitgevoerde her- bestratingswerkzaamheden verwijderd. Vrijdag ondertekenden wethouder M.L. t Hart en RWS-directeur /VI. Sas een prestatiecontract voor de periode 2005-2006. De gemeente en de Regionale Woningbouwstichting hebben hierin vastgelegd hoe het woningaanbod er uit moet gaan zien. voor ouderen die naar een dagactiviteit willen (205) Medewerker slachtofferhulp (204) Huishoudelijke gastvrouw/heer voor hospice (87) Wasmachinemonteur (179) Boodschappenhulp voor lichamelijk gehandicapten (160) Kostuumnaai(st)er voor Goes 600 jaar (143) Begeleider bij uurtje paardrijden voor man met verst, handicap (99) Enthousiaste leiders voor de scouting (43) Voorlicht(st)er over ongewenste zwangerschap (72) Medewerk(st)er palliatieve afdeling (69) Begeleid(st)er voor ouderen met psychiatrische problemen(73) Voor meer informatie en vacatures kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 14.00 uur bellen. Zelf een kijkje in de vacaturebank nemen kan elke dinsdag tussen 09.30 en 12.00 uur op het Steunpunt of anders op afspraak. Orga nisaties die een vrijwilliger zoeken, kunnen bij het Steunpunt (gratis) een vacature plaatsen. Steunpunt Vrijwilligerswerk Goes, Zaagmolenstraat 3, 4461 BK Goes. Telefoon 253171/253157, e-mail vrijwilligers@smwo.nl. Website www.smwo.nl voor meer vacatures Vanaf maandag 27 december t/m vrijdag 31 december a.s. is het Steunpunt gesloten. lijke nummers. Burgemeester Van der Zaag staat vervolgens stil bij de aanleiding van het jubileum en bij wat we in de rest van het jaar kun nen verwachten. Hierna is er een optreden van Ballet Studio Free rond een lied dat speciaal voor het feestjaar is geschreven. De Grandpa Nick Sessieband zorgt ten slotte voor het muzikale vuur werk. Na afloop kunt u onder het genot van een hapje en drankje de beste wensen uit wisselen voor 2005 en nog napraten met uw stadsgenoten. De toegang is gratis. weer door elkaar wordt gegooid. Dit is niet zo. De inzamelvoertui- gen hebben een laadbak met tus- senschotten. Zo wordt op kleur gescheiden glas uit de glasbak ook keurig gescheiden bij de recycling fabriek afgeleverd. Doe mee en win Wat weet u van glasinzameling en recycling? Doe de test en maak kans op een van de cadeaubonnen van Gall Gall van 50,-. Kijk op www.afvalhaaleruitwaterinzit.nl “Afval, haal eruit wat erin zit!” is een project van provincie Zee land, O.L.A.Z. en alle Zeeuwse gemeenten. Het doel is dat Zeeuwen over twee jaar twee procent meer van het huishoude lijk afval scheiden. Burg. Moorsstraat 35, Hoogerheide. Tel. (0164) 61 26 06 www.tinusvanoverveld.nl info@tinusvanoverveld.nl het plaatsen van een systeemvloer het uitbreiden van de woning het bouwen van een berging het bouwen van een garage IGJ van den Boschstraat 7 het plaatsen van een tuinhuisje 's-Gravenpolderseweg 45 het bouwen van een berging het bouwen van een woning het uitbreiden van de serre en schuur het tijdelijk plaatsen van een kraanfundering het verwijderen van asbesthoudend zeil Verleende bouw- en sloopvergunningen in de periode van 13-12 t/m 17-12-2004 Binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening wor den ingediend bij de rechtbank.Voor informatie kunt u contact opne men met de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen, telefoon 249709. 13- /2 14- 12 '’’wag 3» gemeente ^jO6S o

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 7