Steunpunt Zinloos Geweld komt Eén minuut stilte is niet genoeg Wat te doen bij zinloos geweld Stop Geweld op School niet van de grond in Zeeland' i Weekkranten van Wegener maken krachtig statement Laat je horen in het stadion Even tot tien tellen ‘Leef je uit, maar nooit op een ander!’ b Hoeveel moeten er nog komen? WAT DOE JIJ TEGEN AGRESSIE EN GEWELD? V Woensdag 22 december 2004 de Bevelander 19 Door Ad Hanneman (foto: Jaap Wolterbeek) der(s) misschien van het slachtoffer wegtrekken www.zinloosgeweld.nl De campagne is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de Landelijke Stichting- TegenZinloosGeweld en Stich ting Meld Misdaad Anoniem, kortweg M. Hiermee wordt jon- Fouten maken is menselijk. Met een glimlach, even tot tien tellen en een positief gebaar bereikt u meer. De Landelijke Stichting TegenZinloosGeweld vraagt om meer begrip en tolerantie op de weg. bool, maar misbruik het niet. Laat je horen, maar luister ook naar elkaar. Met respect. Geen daden, maar woorden. Vandaag. Morgen. Voor altijd!” “Tot op heden hebben wij alles op eigen kracht gedaan. Fondsen zoeken. Mensen motiveren. Ge meenten en bedrijven mobilise- men er hooguit drie of vier men sen. Ik heb tientallen uitnodigin gen verstuurd voor een bijeen komst. Politiek, gemeente, pro vincie, winkeliers, de horeca en ga zo maar door. Ze hebben de uitnodiging gehad. Allemaal vinden ze het prima. Ook toen er een stuk in de PZC stond kreeg en de verschillende activiteiten van de Kids Clubleden (zie ook: kidstegengeweld.nl). De betrok kenheid en inzet van deze men sen is dan ook heel waardevol voor ons. Iets voor u? Kijk dan op: www.zinloosgeweld.nl.” Daniel van Cotthem bracht z'n chick naar het station, en hoe de fock kon hij nou weten dat z ’n einde daar begon, hij kreeg een klap voor z ‘n kop maar keek niet om, hield z’n mond tot ie de volgende ochtend, met hersenletsel opstond, z ‘n pa vond dat het tijd werd voor het ziekenhuis, ik freakte als een gek toen ik het zag op de buis ,die ene klap dat was de fatale, hij zou het einde van de dag niet meer halen, Na de moord op Van l Gogh voegden Lange I Frans en Baas B me teen een couplet toe aan hun nummer. De op brengst van de cd-single waar van de clip nog altijd veelvuldig te zien is op muziekzenders als MTV, The Box en TMF gaat naar de ‘Stichting Kappen Nou' die werd opgericht door de vader van de doodgeschopte Neder landse student Joes Kloppen burg. Voor de riiet-hiphoppers onder ons en degenen die de tekst nog eens goed willen lezen, staat hieronder de songtekst van het nummer ‘Zinloos’ waarmee Lange Frans en Baas B (featu ring Ninthe) de spijker op hun kop slaan. Hoeveel moeten er nog komen, hoeveel moeten er nog gaan, wie waren deze helden, we doen het hier in jullie naam, De hiphoppers Lan ge Frans en Baas B domineerden de af gelopen maanden de hitlijsten met hun single ‘Zin loos’. Die brachten ze op 1 no vember uit als protest tegen zinloos geweld. Nog geen dag later werd Theo van Gogh in Amsterdam op beestachtige wijze vermoord. Pak je mobiele telefoon, ga naar een telefooncel of bel bij iemand aan en bel 112 Mobiliseer omstanders en kijk of je samen iets kunt doen Maak zoveel mogelijk herrie met zoveel moge lijk omstanders (roep brand) Haal versterking, met meerdere kun je de da- Met een moderne mobiele telefoon kunt u een foto maken van de dader(s) Blijf bij het slachtoffer en kijk of je hem/ haar meteen kunt helpen Verleen zo mogelijk eerste hulp Heb je geen EHBO-diploma, leg dan bijvoor beeld je warme jas om het slachtoffer heen Spreek hem of haar moed in, stel gerust Vertel de politie watje hebt gezien of gehoord Geef een nauwkeurige beschrijving van de dader(s) Stel je beschikbaar als getuige 8 Joes Kloppenburg hij ging uit in onze hoofd stad, Amsterdam, vrij dagavond, dat belooft wat, is wat hij dacht maar die nacht bracht wat anders mee, zag een gevecht aan het einde van een lange steeg, was niet het type dat zweeg, waardoor hij zo veranderde, in het type dat de klappen kreeg kwam in het nauw, werd getrapt en zegt ‘ie wat 'ie wou, het allerlaatste wat ie schreeuwde dat was ‘Kappen nou! Rene Steegmans deed zijn dagelijkse bood- schappen, hij kon niet weten dat ze hem zou den doodtrappen, riep twee drollen op een brommer tot de orde, waardoor hij zelf nu het slachtoffer zou worden, vroeg om respect ging gestrekt en werd afgebekt, en met een helm werd er vet op hem in gemept, das niet correct en wat men zegt dat is zeker waar, waar zijn die men sen van ik stond erbij en keek er naar Theo van Gogh, nam nooit een blad voor zijn mond, en laat dat de reden zijn dat ‘ie vanochtend niet meer op stond. Een aantal schoten en een mes en een brief, ik vraag me af word het ooit nog positief, Wie denkt van niet die draagt bij aan de onzin, Wie denkt van wel heeft respect voor ons ding, En niet vergeten, de man heeft gestreden, En Theo zelf al niet, rust in vrede, rond deze vorm van geestelijk geweld." Prima Iedereen die hij spreekt is blij met zijn voornemen om het steunpunt inhoud te geven. Ze ker aan de telefoon. "Maar als ik een bijeenkomst uitschrijf, ko- De lijst is lang, God allemachtig, met Ker win Duinmijer sinds augustus ‘83, in de trend van het moment is nog killer en kouder, en de angst en de haat zijn vertrouwder, ligt het aan ons zelf of ligt het aan het lot, kijken we naar boven richten we tot God, weer een stille tocht weer iemand kapot en schieten op de deur van een dis co is geen sport, nou ik heb meer gemeen met de slachtoffers dan de daders, dus deze is voor hun moeders en vaders, hun broe ders en zusters die niet meer kunnen rusten, en hopelijk ma ken we iemand bewuster, ver keerde tijd en een verkeerde plek, is dat de juiste situatie voor de juiste gek, nou check jezelf en verdedig je grenzen, want aan het eind van de dag zijn we alle maal mensen. Onbeschoft gedrag in het verkeer. El kaar geen ruimte willen geven, ver- keerssignalen negeren. Frustraties regeren steeds va ker het verkeersbeeld. Na de minuut stilte voor Tjoel- ker is Nederland weer anders stil. We halen de schouders op, draaien ons om en gaan weer door met ons leven. Ons eigen leven. Maar wel een leven met meer angst. Slachtoffers van agressie en geweld en naaste be trokkenen voelen zich niet seri eus genomen. Er heerst een ge voel van verraad. Mensen slui ten zich af, keten zich af. Eilan den worden gevormd. De Lan delijke StichtingTegenZinloos- Geweld introduceerde een her kenbaar teken tegen agressie en geweld: het lieveheersbeestje. Het lieveheersbeestje kom je in heel Ne derland tegen. Op posters, stoeptegels en vlaggen. Het liefst zou de Landelijke Stichting Tegen- ZinloosGeweld overal per soonlijk haar gezicht laten zien. Maar dat is helaas niet mogelijk. Jo Crucq uit Nieuw en Sint Joosland krijgt niet veel re spons op zijn uitnodi ging om een breed opgezet Zeeuws steunpunt van de Stichting Zinloos Geweld op poten te zetten. De 73-jarige ex-landbouwer heeft van alles geprobeerd, maar kreeg am per gehoor op zijn uitnodigin gen. ren. Een verantwoorde organisa tiestructuur neer zetten voor de stichting. De fundering is aan wezig. In de afgelopen zeven ja- ren hebben wij vele stenen kun nen plaatsen. Een breed draag vlak ligt nu klaar. Als stichting willen wij verder bouwen om de gewenste vorm te creëren. Sa men verder bouwen aan een geren de mogelijkheid geboden om wapenbezit anoniem en dus veilig te melden. Natuurlijk is officieel aangifte doen bij de politie het beste, maar zeker op scholen geldt: ‘jij kent de dader, maar de dader kent jou ook’. Het verkeer op zich is al gevaar lijk genoeg, dus laten we het met zijn allen zo veilig mogelijk houden. Zonder schofferingen, scheldpartijen of dreigementen. Het begint zoals altijd bij jezelf. Actie, reactie. Zaaien doet oog sten. Geef daarom het goede voorbeeld en stel u positief op in het verkeer. "Als er geen respons is, lijkt het er op dat je aan een dood paard trekt," vergelijkt hij. Niettemin ziet de strijdbare Walchenaar het nut er van in. Dus blijft hij als steunpunt herkenbaar tot een op volger zich aandient. "Ik moet ook wel minder er voor doen," verzucht hij. Een familiekwes tie. 'Pa, hoe lang ben je er nog mee bezig,' vragen zijn kinderen regelmatig. "Wanneer ik te veel doe, heb ik weinig oog voor kin deren en kleinkinderen. Mijn fa milie is mijn hoogste goed. Dus de keuze is simpel." Bart Wisbrun vertelt: “Ons doel is verdere bewustwording in de samenleving van de problema tiek van agressie en geweld. In middels heeft de stichting haar missie uitgebreid: Samen het vertrouwen krijgen datje werke lijk iets kunt doen tegen pesten, agressie en geweld. Help en sti muleer elkaar, zodat elke actie, elk initiatief dat zij nemen, een verschil maakt. Dagelijks wor den wij geconfronteerd met agressie en geweld. Steeds snel ler en breder worden wij geïn formeerd. Nieuws over uiteenlo pende geweldsconflicten, vaak ver weg, maar soms ook dicht bij huis. Héél dicht bij huis. Kunnen wij agressie en geweld minima liseren? Ja! Gaan wij agressie en geweld normaal en vanzelfspre kend vinden? Nee! Het is een cliché, maar het begint bij je zelf! Met dit als uitgangspunt proberen wij als stichting een herkenbaar en positief signaal af te geven op alle niveaus. Een signaal voor iedereen. Een tast baar signaal. Gebruik het sym- Op woensdag 28 april van dit jaar plaatste minister-president Balkenende een stoeptegel voor het hoofdkantoor van de Raad van Europa in Straatsburg. Een stoeptegel met hét Nederlandse sym bool tegen agressie en zinloos geweld: het lieveheersbeestje. De minister-president wil hiermee de aandacht vestigen op zinloos geweld, dat niet alleen een probleem is in Nederland, maar in alle Europese landen Op 13 september 1997 overlijdt Mein dert Tjoelker. Zijn tragische dood is op dat moment een verhaal voor nieuwsmakers. Meindert zou diezelfde maand trouwen. Ne derland is stil. Wij zien ons zelf. Het beeld wordt herken baarder en loopt over in onze eigen schaduw. Beangstigend. Wij willen een signaal geven. Wij zijn één minuut stil voor iemand die zich verzette tegen agressie. Er moet iets gebeu ren, want één minuut stilte is niet genoeg. Eind september 1997 startte de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld. Initiatiefnemer Bart Wisbrun daarover: “We móesten - en moeten - meer doen.” De cd-presentatie van ‘Leef je uit’ stond voor een belangrijk deel in het teken van Zinloos Geweld. Want een deel van de verkoopopbrengst van de nieu we cd ‘Leef je uit’ gaat naar de Landelijke StichtingTegenZin loosGeweld die in Noordwijk is gevestigd. Het motto van de stichting rond uitgaan is: ‘Leef je uit, maar nooit op een ander! Alex daarover: “Daar kan ik me helemaal in vinden. Het past bij mij, mijn fans en mijn muziek. Lang leve de lol, maar stop agressie en geweld.” I De campagne wordt onder steund en mede gefinancierd door de ministeries Justitie en OCW. De campagne ‘STOP GEWELD OP SCHOOL’ startte in Den Haag met een debat. Daaraan deden leerlingen van diverse scholen in Nederland mee. Zij discussieerden over stellingen als ‘Wapenbezit móet je melden’, ‘Strenge maatrege len op school zijn hard nodig’ en ‘Je bent zelf verantwoorde lijk voor de veiligheid op school’. De discussie werd op video vastgelegd en samen met aanvullend les- en campagne- materiaal gratis verspreid onder alle 1.500 voortgezet onderwijs scholen in Nederland. Steeds vaker worden we geconfronteerd met beledigende spreekkoren en ag- res-sie en geweld rond om de sportvelden. Dat is niet goed. Daarom roept de Stich ting TegenZinloosGeweld alle voetbalclubs en supporters in Nederland op om dit nooit meer te laten gebeuren. De Noordwijkse zan ger Alex, één van Ne derlands rasechte feestartiesten die we onder andere kennen van zijn hit ‘Een bossie rooie rozen’ presenteerde in oktober zijn nieuwe CD ‘Leef je uit’ voor iedereen die lachend en posi tief in het leven staat. Wij zijn op zoek naar uw onder steuning. Wij zijn op zoek naar gevoel, geborgenheid en betrok kenheid. Wij willen helder en eerlijk communiceren. Wij wil len duidelijk zijn. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers. Wij zijn op zoek naar een entree om ver der te bouwen. Steun onze acties en campagnes. Helpt u ons, want u maakt het verschil!” Voor aanvullende informatie over de doelstellingen, produc ten en activiteiten van de Lande lijke StichtingTegenZinloosGe weld, zie de website: www.zinloosgeweld.nl. Beledigende spreekkoren bij het voetbal. Een schoolvoorbeeld van zinloos verbaal geweld. Niemand wordt er beter van als het voetbal verliest. Maar besef, we kunnen er wat aan doen. Met alle échte supporters. Laten we zingen, schreeuwen, juichen, aanmoedigen. Laat het geluid aanzwellen om negatieve spreekkoren te overstemmen. Pas dan maak je de verbale van- dalist monddood. En het voetbal levend. volle therapie. "Voor die moord werden we j aren gestalkt. Ik heb toen een anti stalkers beweging opgezet. Er deden tussen de tien en twaalf mensen mee. Lande lijk gebeurde ook een en ander. Er is uiteindelijk een anti Stalk- wet gekomen, waardoor het aan zienlijk rustiger is geworden ik te horen goed bezig te zijn." Maar uiteindelijk staat hij er toch steeds weer alleen voor. De bijeenkomsten werken ken nelijk onvoldoende uitnodigend. "Ook met een antwoordstrookje werkte het niet, zodat ik af zie van verdere bijeenkomsten." Voor informatie: 0118-601281 Ook Wegener huis-aan-huis- kranten wilde een statement ma ken en vervaardigde in samen werking met de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld deze speciale pagina die in alle Wegener huis-aan-huis-kranten in Nederland gepubliceerd wordt. Want zeg nou zelf: het beste voornemen voor 2005 is toch: ‘Stop Zinloos Geweld!’? Crucq is zelf ook slachtoffer. Tien jaar geleden overleed zijn vrouw nadat ze door een tractor van de buurman werd overreden. De buurman kreeg een fikse ge vangenisstraf opgelegd, maar daarmee was de kous voor Crucq en zijn naasten niet afge daan. Verdriet maakt plaats voor woede, maar met beide gevoe lens is moeilijk te leven. "Ik wil de voorkomen dat anderen in de zelfde ellende terechtkomen," luidde zijn theorie over een zin- Een woordvoerder vertelt: “Ge lukkig kunnen we vaak rekenen op de inzet van onze steunpun ten en vrijwilligers. Dankzij hen kunnen we toch op zoveel mo gelijk plaatsen in Nederland aanwezig zijn. Zij zijn ons ge zicht bij regionale evenementen structurele ombuiging van men taliteit. Samen bouwen aan be wustwording. Uw hulp is hier bij nodig. Schouderklopjes ontvan gen wij regelmatig. Dit jaar heb ben wij het CBF-keurmerk ont vangen. Erkenning is strelend, maar niet genoeg. Momenteel is het lieveheersbeestje bij ieder een bekend. Waarderingen zijn hoog. Als organisatie hebben wij ook geld nodig. Fondsen voor de vele projecten in het land die wij organiseren en ondersteu nen. Een van onze doelstellin gen is de problematiek rond pes ten, agressie en geweld onder de aandacht houden. Elke dag weer. Meindert Tjoelker, probeert een fiets van 1 •\w de gracht te redden, om maar is even iets te zeggen, en of het nodig was, de daders vonden van wel, ze pakten daarna nog een biertje en z’n grafsteenspeld, omdat ik de moed had om er wat van te zeggen, was hij weer veilig kan iemand mij dit uitleggen, en waarom zien we al die woede, ik kwam alleen maar op voor het goede, Hoe te handelen wanneer je getuige bent van (zinloos) geweld? Elke si tuatie is uniek. U zult in elke situ atie zelf moeten bepalen wat de juis te handelingen zijn. De situatie zal van u eisen een snelle beslissing te nemen. Daar om geven wij u hierbij een aantal mogelijkhe den aan. Het belangrijkste blijft: help een ander, maar zonder uw eigen leven in gevaar te brengen. De aftrap van de campagne ‘STOP GEWELD OP SCHOOL’ vond me dio oktober plaats voor alle voortgezet onderwijs scholen in Nederland. De lan delijke en interactieve cam pagne maakt wapenbezit, agressie en geweld (op school) bespreekbaar. Aanleiding voor het starten van de cam pagne is de berichtgeving en onderzoeksresultaten over toenemend wapenbezit, agres sie en geweld op scholen. Doel van de campagne is jongeren te stimuleren om hun eigen verantwoordelijkheid te ne men en mee te denken over oplossingen. Het beste voornemen van 2005 STOP ZINLOOS GEWELD! H«t li«veh«ersbeéstj® kom je in heel Nederland tegen. Op posters, stoeptegels en vlaggen. Het liefst zouden wij overal persoonlijk ons gezicht loten zien. Moor dit is heloos niet mogelijk. Gelukkig kunnen wij vaak rekenen op de inzet van onze steunpunten en vrijwilligers. Dankzij hen kon de Stichting toch op zoveel mogelijk plaatsen in Nederland aanwezig zijn. Zij zijn hét gezicht van de Stichting bij regionale evenementen en de verschillende activiteiten van onze Kids Clubleden. De betrokkenheid en inzet van deze mensen is dan ook heel waardevol voor ons. Iets voor u?

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 19