hebben! w Tariefwijzigingen regionaal openbaar vervoer Provincie Zeeland |^t Help dan 1,6 miljoen mensen die dat niet k o^-\ k H DE VBOK HELPT Sluiting Provinciehuis In beroep Einde Referendumwet ■■■Officiële Mededelingen Nieuwjaarsreceptie Op vrijdag 14 januari 2005 houdt het provinciaal bestuur van Zeeland van 16.00 tot 18.00 uur zijn nieuwjaarsreceptie. Het thema is "Grensoverschrijdende samenwerking”, in het bijzonder met Vlaanderen. Provinciale Staten Zeeland Nieuws uit de Staten Diversen Milieu De provincie is opdrachtgever voor een aantal vormen van openbaar vervoer in Zeeland. Voor 2005 gelden regionale afwijkingen van het systeem van nationale vervoerbewijzen (NVB). Ontheffingen Flora- en faunawet Wijziging vergunningen Astma Fonds cw I Informatierubriek van de Provincie Zeeland. nr. 52/2004 Afdeling Communicatie, Nieuwe Burg 42, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 14 00 infocentrum@zeeland.nl Lucht Voor Het Leven 1 I it VBOK S De Bevelander 13 Woensdag 22 december 2004 Nieuws Abdij Alle zittingen zijn openbaar. iT:T: iLTiii i I 'Door Gedeputeerde Staten van Zeeland is in het kader van artikel 68 van de Flora- en faunawet de volgende ontheffing verleend. Op 7 december 2004 heeft het college van Gedeputeerde Staten de tarieven vastgesteld. Deze gaan, met uitzondering van De Fast Ferry Vlissingen-Breskens, in op 1 januari 2005. De tariefwijzi- ging voor de Fast Ferry gaat in op 1 februari 2005. Buurtbus Ook de tarieven voor de meerrit- Ter voorkoming en bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren is ontheffing verleend aan Faunabeheereen- heid Zeeland te Goes voor het opzettelijk verontrusten en doden van ree en damhert met gebruik van het geweer van 1-1-2005 t/m uiterlijk 31-12-2005. De ont heffing heeft betrekking op het werkgebied van de Faunabeheer- eenheid, gelegen in de provincie Zeeland, zoals op de bij het be sluit behorende kaart aangege ven. Interliner Als opdrachtgever van de Interliner 395 (Zierikzee- Rotterdam Zuidplein v.v.) heeft de provincie Zeeland de tarieven voor 2005 aangepast. De interli ner valt onder het zogeheten Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) en de prijzen zijn geba seerd op tariefeenheden. openingstijden zijn gelijk aan die van de bibliotheek. Belanghebbenden kunnen tot en met 3 februari 2005 bezwaar tegen de ontheffingen indienen bij Gedeputeerde Staten van Zee land, Directie ruimte, milieu en water, postbus 165, 4330 AD te Middelburg. Overige tarieven Het voorverkooptarief blijft gehandhaafd in 2005 als met de chipknip betaald wordt voor een vervoerbewijs in de bussen van Connexxion. De Zeelandpas, die uitsluitend verkocht wordt in verband met een evenement, blijft het gehele jaar verkrijgbaar. Deze is per soonsgebonden en geldig op alle lijnen van Connexxion in Zeeland. Voor 2005 is de prijs verhoogd. Op lijn 2 van Connexxion op het traject Breskens-Brugge v.v. blijft een combinatietarief geldig. Dit wordt niet verhoogd in 2005. landfarming te Rilland), Maral B.V., Cojab European Shell Store B.V., Sealake Terminal B.V. (loca tie Nieuwdorp), Martens Haven ontvangstinstallatie Vlissingen B.V. (inrichting te Nieuwdorp), SITA Food Recycling, SITA Recycling Services West B.V. (voorheen SITA B.F.I.), Van Gansewinkel Zuidwest Nederland B.V., B.I.K. Sloopwerken B.V., Zeeuwgrond B.V., Afvalscheiding Zeeland V.O.F., Hoondert Beheer B.V. (voor de inrichting te Nieuw dorp), Delta Milieu B.V. (voorheen O.L.A.Z. Groencompostering), Delta Milieu B.V. (voorheen O.L.A.Z. Sloegebied) en Puin/ breek exploitatie Sinke B.V. De reden voor deze wijziging is een wijziging van het Besluit stortverboden afvalstoffen. De wijziging betreft, naast wijziging van de titel in Besluit stortplaat sen en stortverboden afvalstoffen (BSSA), de verplichting voor het bevoegd gezag om in de vergun ning voor opslaginrichtingen een maximum termijn voor opslag van afvalstoffen op te nemen. Met wij ziging van genoemde vergunning hebben we aan deze verplichting voldaan. De beschikking en overige stuk ken kunnen worden ingezien van 24 december 2004 tot en met 3 februari 2005 bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkdagen van 08.00-17.00 uur en desgevraagd buiten kan tooruren. Behalve de periode van 27 december 2004 tot en met 31 december 2004, dan lig gen de stukken ter inzage bij de Zeeuwse Bibliotheek, Kou- steensedijk 7 te Middelburg op maandag van 17.30 uur - 21.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 uur - 21.00 uur. De klachtencommissie houdt die dag twee keer zitting. De heer J.W. Schipper uit Koudekerke is het niet eens met de uitvoering en afwerking van de ruilverkaveling Walcheren. Zijn bezwaar dient 15.15 uur. De heer A.F.M. Broekmans uit Hulst heeft een klacht ingediend, omdat hij geen antwoord heeft gekregen op vragen over een fiets/voetveer tussen Kruiningen en Perkpolder. De zitting begint om 16.00 uur. Het besluit wordt op 5 februari 2005 van kracht, tenzij overeen komstig artikel 36 van de Wet op de Raad van State, juncto artikel 8.81 van de Algemene wet be stuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor ziening is gedaan bij de Voorzit ter van de Afdeling bestuursrecht spraak van de Raad van State. Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op vrijdag 10 december 2004 werd onder andere gesproken over: Benoeming Rekenkamer Provincie Zeeland Provinciale Staten van Zeeland hebben in juli 2004 besloten een provinciale rekenkamer in te stel len die bestaat uit drie onafha'nke- lijke leden. Deze rekenkamer doet onderzoek naar de effectivi teit en efficiency van het gevoer de beleid door het provinciale bestuur en brengt daarover ver slag uit. De heren mr. J.J.I. Verburg (voor zitter), drs. L.L. Geleijnse en dr. P. Castenmiller zijn tijdens de ver gadering als leden van de Rekenkamer beëdigd. Streekplanherziening Rondom het Veerse Meer De streekplanherziening Rondom het Veerse Meer voorziet in een streekplanuitwerking die grote delen van de gebiedsvisie omvat Meer informatie over actuele zaken en bijeenkomsten van Provinciale Staten of statencommissies kunt u bekijken op de website: www.zeeland.nl onder provinciale staten. en een streekplanherziening voor twee onderdelen, waar de gebiedsvisie afwijkt van het streekplan. Hierbij gaat het om de hoofdzonering voor het lande lijk gebied op Noord-Beveland en de landgoedregeling. Provinciale Staten stemmen met algemene stemmen in met de standpuntbepaling van Gedeputeerde Staten. Kwaliteitsbeleid beheer infrastructuur Provinciale Staten stellen de noti tie 'kwaliteitsbeleid beheer provin ciale (vaar)wegen' voorlopig vast als kader voor het beleid en de uitvoering van het beheer en onderhoud. Algemene vergadering van aandeelhouders Delta NV, besluitvorming Sloecentrale Voorgesteld wordt de directie van Delta NV onder voorwaarden te mandateren om de noodzake lijke voorbereidingen te treffen de Sloecentrale te realiseren. Provinciale Staten besluiten om de directie van Delta te mandate ren om de voorbereiding van de realisatie van de Sloecentrale op de kortst mogelijke termijn af te ronden; Mogelijke splitsing van ener giebedrijven De Minister van Economische Zaken heeft aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt dat het kabinetsstandpunt ten aanzien van de toekomstige situatie van energiebedrijven in Nederland inhoudt, dat er een verplichte splitsing op aandeelhoudersni- veau moet worden aangebracht in enerzijds een netwerkbedrijf en anderzijds een distributie-, han dels- en productiebedrijf. Provinciale Staten spreken zich vanuit haar positie als aandeel houder (50%) van Delta NV tegen de kabinetsvisie om de huidige regionale geïntegreerde distribu tiebedrijven via wetgeving te dwingen tot splitsing in een net beheerder en een bedrijf waarin de overige activiteiten zoals pro ductie, handel en levering zijn ondergebracht. Een vorm van openbaar vervoer, waarvoor de tarieven veranderen, is het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer op Walcheren, Zeeuwsch- Vlaanderen en de Oosterschelde- regio. Vanaf 1 januari 2003 val len treintaxi's in Goes, Vlissingen en Middelburg ook onder het CW. Vanaf 1 januari 2005 wor den de prijzen van de kaarten in de voorverkoop en de meerritten- kaarten verhoogd. Tevens bestaat op grond van arti kel 8.81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht de mogelijk heid om, indien -gelet op de betrokken belangen- onverwijlde spoed dit vereist, gelijktijdig met of na het indienen van een be zwaar een voorlopige voorzie ning te vragen bij de president van de rechtbank te Middelburg, Postbus 5015, 4330 KA Middel burg. Een overzicht met de prijzen en wijzigingen kan opgevraagd wor den bij het provinciaal informatie centrum, Nieuwe Burg 42, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 0118- 631400, e-mailadres infocentrum@zeeland.nl. Ter inzage Alle ter inzage liggende stukken zijn tijdens de sluiting in te zien bij het Documentatiecentrum van de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. De openingstijden staan op de website www.zebi.nl. Bellen kan ook 0118-654000. Voor Auto Unie Zeeland B.V. (voor de vestiging te Goes), Goese metaalhandel, Demontage- werkplaats Zeeland B.V., B.I.K. Sloopwerken B.V. en Waterschap Zeeuwse Eilanden (voor de werk plaats te Eindewege) in het ge meentehuis van Goes, Oost- singel 2 te Goes op werkdagen van 09.00-12.00 en 13.00-18.00 uur en donderdagavond van 17.00-20.00 uur; Voor Maral B.V., Sealake Terminal B.V. (loca tie Nieuwdorp), Martens Haven ontvangstinstallatie Vlissingen B.V. (inrichting Nieuwdorp), Van Gansewinkel Zuidwest Nederland B.V., SITA Food Recycling, Zeeuwgrond B.V., Afvalscheiding Zeeland V.O.F., Hoondert Beheer B.V. (voor de inrichting te Nieuw dorp), Delta Milieu B.V. (voorheen O.L.A.Z. Groencompostering) en Delta Milieu B.V. (voorheen O.L.A.Z. Sloegebied) in het ge meentehuis van Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand, maandag tot en met vrijdag van 08.30-12.30 uur en op donder dagavond van 17.00-20.00 uur; Voor Rijkswaterstaat, directie Zeeland (voor de landfarming te Rilland), Waterschap Zeeuwse Eilanden (voor de werkplaats te Krabbendijke), Goud Aannemings- en verhuurbedrijf, Puin/breek exploitatie Sinke B.V. en Cojab European Shell Store B.V. in het gemeentehuis van Reimers- waal, Oude Plein 1 te Kruiningen op werkdagen van 09.00-12.00 uur en op maandag tot en met donderdag van 13.00-16.00 uur en (na telefonische afspraak 0113-395315) op donderdag avond van 17.30-20.30 uur; Voor Waterschap Zeeuwse Eilanden (werkplaats te Wissenkerke) en gemeente Noord-Beveland (voor het kga-depot te Kortgene) in het gemeentehuis van Noord- Beveland, Voorstraat 31 te Wissenkerke, op werkdagen van 09.00-12.00 uur en 13.00-15.00 uur en (na telefonische afspraak 0113-377362) in de avonduren; En voor SITA Recycling Services West B.V. (voorheen SITA-B.F.I.) in het gemeentehuis van Ka- pelle, op werkdagen gedurende openingstijden en in de avondu ren in het gemeentehuis (dag en tijd in overleg met de sector grondgebied afd. Vrom tel. 0113- 333110). de provincie vervalt 1 januari 2005. In de verordening was geregeld dat inwoners van Zeeland zo’n referendum konden aanvragen over algemeen bindende voor schriften - in jargon verordenin gen - van het provinciaal bestuur. Doordat de Tijdelijke referendum wet met ingang van het komende jaar vervalt, is een logisch gevolg dat ook de verordening, die op die wet is gebaseerd, wordt inge trokken. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot dhr. E.l. de Smidt (tel. 0118-631071). Beleidskader Jeugdzorg Zeeland 2005-2008 Provinciale Staten moeten elke vier jaar een provinciaal beleids kader jeugdzorg vaststellen. Met deze bepalingen geeft de Wet op Bezwaar De ontheffing ligt van 24 decem ber 2004 tot en met 3 februari 2005 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1, Middelburg, werkdagen van 8-17 uur en des gevraagd buiten kantooruren. Voor het inzien buiten kantoor uren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage ge legde stukken kunt u zich wenden tot mevrouw L. Wijgman (tel. 0118-631984) of de heer R. Steijn (tel. 0118-631196). Van 27 december tot 3 januari liggen de stukken ter inzage bij het Zeeuws Documentatiecentrum in de Zeeuwse Bibliotheek, Degenen die bedenkingen heb ben ingebracht tegen het ont- werp-besluit, de adviseurs die advies uitgebracht hebben over het ontwerp-besluit en belangheb benden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen be denkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit kunnen tot en met 4 februari 2005 tegen de vergunning beroep instellen bij de Afdeling bestuursrecht spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage. Cultuurnota 2005-2008 De provinciale cultuurnota is een van de middelen waarmee de provincie met alle betrokkenen communiceert over het te voeren beleid voor de komende vier jaar (2005-2008). De ontwerpnota 'Cultuur Continu’ 2005-2008 wordt vastgesteld. Kredietaanvraag Stichting Agogische Zorgcentra Zeeland (AZZ) Voorgesteld is om AZZ een over bruggingskrediet te verlenen van €2,4 miljoen voor het uitvoeren van een ingrijpende reorganisatie en het maken van een kwaliteits- slag, tegen een marktconform rentepercentage. Het krediet zal door AZZ worden afgelost met 0,6 miljoen per jaar, ingaande 2006. Provinciale Staten besluiten aan de Stichting Agogische Zorg centra Zeeland een krediet te ver lenen van 2.400.000. De gel den zullen stapsgewijs ter be schikking van AZZ gesteld wor den onder controle van gedepu teerde Van Heukelom. Alle kantoren van de provincie Zeeland zijn de week tussen Kerst en Oud en Nieuw gesloten. Maandag 3 januari 2005 is het provinciehuis weer voor iedereen bereikbaar. Het informatiecentrum is weer bereikbaar vanaf woensdag 5 januari. Via infocentrum@zee- land.nl blijft het mogelijk aanvra gen te doen. De medewerkers van het informatiecentrum zullen deze zo snel mogelijk na 5 janu ari afhandelen. Dinsdag 4 januari houdt de adviescommissie bezwaarschrif ten 14.30 uur zitting in het pro vinciehuis, Abdij 6 in Middelburg Aan de orde is het bezwaarschrift van restaurant De Panhoeve in 's- Heer Arendskerke. De restaura teur heeft aanspraak gemaakt op schade als gevolg van de aanleg van een rotonde bij ’s-Heer Arendskerke. De provincie heeft de claim afgewezen. Gedeputeerde Staten van Zee land geven kennis van hun besluit tot het wijzigen van de vergun ning Wet milieubeheer van Auto Unie Zeeland B.V. (voor de vesti ging te Goes), Goese metaalhan del, Demontagewerkplaats Zee land B.V., Goud Aannemings- en verhuurbedrijf B.V., Waterschap Zeeuwse Eilanden (voor de werk plaatsen te Eindewege, Wissen kerke en Krabbendijke), gemeen te Noord-Beveland (voor het kga- depot te Kortgene), Rijkswater- Kousteensedijk 7, Middelburg. De staat, directie Zeeland (voor de tenkaarten van buurtbussen ont komen niet aan een prijsverho ging. Het gaat hierbij om de lij nen 190 (Sirjansland-Kerkwerve v.v.), 194 (Waarde-Krabbendijke v.v. en Waarde- Kruiningen/Yerseke v.v.) en 489 (Clinge-Ossenisse v.v.). De verordening op het raadge vend correctief referendum van Er zijn naar schatting 1 miljoen Nederlanders met COPD, waarvan meer dan de helft het nog niet Giro 55055 weet. Door tijdige behandeling kan voorkomen worden dat de conditie van de longen nóg verder achteruit gaat. Meer bekendheid met COPD is dus van levensbelang. De receptie vindt dit jaar plaats in de Wandelkerk en de Kloostergangen, Abdij 9 in Middelburg. Iedereen is van harte welkom. de jeugdzorg, die met ingang van 1 januari 2005 ingevoerd wordt, gestalte aan de kaderstellende taak (bijstelling) van Provinciale Staten en uitvoerende taak van Gedeputeerde Staten. Het voorgestelde Beleidskader Jeugdzorg Zeeland 2005-2008 wordt vastgesteld. Statengriffie Balans 25 Postbus 6001 4330 LA Middelburg COPD (chronische bronchitis en longem- Om mensen met astma en COPD meer lucht te fyseem) is de derde doodsoorzaak in Ne- geven collecteren in mei ruim 50.000 mensen derland. En het aantal kinderen met astma voor het Astma Fonds. Voor wetenschappelijk neemt nog steeds toe. Leven met astma onderzoek, een betere kwaliteit van de zorg, betekent voortdurend leven met de angst om voorlichting en individuele hulp. geen lucht meer te krijgen. Mensen met COPD Lucht over? Meld u dan aan als collecte-organisa- hebben zelfs continu ademnood. tor bij het Astma Fonds! Bel 0800 - 2345 777. Of e-mail naar ikcollecteer@astmafonds.nl. woedt verwacht bsj na abortus of nvskraarn De VBOK biedt hulp bij ongewenste zwangerschap en na zwangerschapsverlies en geeft voorlichting op scholen en verenigingen, ervan uitgaande dat de mens vanaf de conceptie beschermwaardig is. X ■*- - P W/’I is Itf Ml»

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 13