DRAIXlt gemeente^jOeS M< O8OO«7OOO \_Z MELD MISDAAD ANONIEM ZWijkelijkse Berichten Lopenbare kennisgevingen woensdag 15 december2004 Peerproject: project tegen alcoholmisbruik in Goes DE KATER KOMT LATER Eindejaarsuitkering voor 65-plussers met een laag inkomen Meld Misdaad Anoniem BEL Informatiebijeenkomst 22 december voor bedrijven havengebied Enthousiaste vrijwilligers gevraagd Categoriale bijstand (duurzame Vergadering raadscommissies gebruiksgoederen) voor ouderen De Bevelander Woensdag 15 december 2004 5 I A A I 7 ■■■■■■■I 250,85 390,21 290,99 452,64 Openingstijden Gemeente Afdeling Burgerzaken: Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. idem 16% 1.217,84 1.412,69 1.412,69 1.217,84 1.091,05 1.265,62 861,78 999,66 10-12 Anjelierstraat 20 24 januari A De kantoren zijn geopend: maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur en dinsdag en woensdag 13.30 - 16.00 uur. Woensdag 22 december van 16.00 tot 17.30 uur is in de Quarles&Jur- genszaal in de Mythe een informatie bijeenkomst voor bedrijven in het havengebied over de herontwikkeling van het havengebied. Aandachtspunt is vooral de periode dat nieuwe bewoners en bestaande bedrijven tij delijk eikaars buren worden. Eind In het eerste weekend van juli, in de feestweek van het jubileum 600 jaar Goes, voeren meer dan tien Goese gezelschappen een historisch spek takel uit op de Grote Markt. Om het spektakel in stijl op te voeren, zijn er veel verschillende kostuums nodig. Wij zoeken een groep vrijwil ligers die willen helpen met het maken van de ruim tweehonderd kostuums. Enige ervaring met het naaien met Toepassing artikel 7 van de "Verordening parkeerbelastingen 2005" Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij hebben besloten tot - de aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de "Verordening parkeerbelastingen 2005" mag worden geparkeerd. Dit besluit ligt voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor. Kappen van bomen Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een kapvergun- ning heeft verleend voor de volgende bomen: - Zomerweg 46 te Kloetinge: 4 Coniferen Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunningen op 7 december kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwa- rentermijn is verstreken of, als er bezwaar is ingesteld, op het bezwaar is beslist. Het definitieve ontwerp hangt vanaf 15 december tot 29 decem ber 2004 ter inzage in de Wijkinfo- winkel Goes Oost en in het Stads kantoor. Heeft u vragen? Neem contact op met mw.J. van de Kaaij van het Ingenieursbureau, telefoon, 249761 of met dhr. H.C. Feij van de afdeling Stadsontwikkeling, tele foon, 249675. Internet www.goes.nl e-mail: stadskantoor@goes.nl De gemeenteraad heeft op 15 april dit jaar een principe-besluit genomen om categoriale bijstandsverlening voor 65-plussers in stand te houden. Het Kabinet houdt deze regelingen alleen voor 65-plussers in stand omdat diegenen die jonger zijn dan 65 jaar na een periode van vijf jaar eventueel een beroep kunnen doen op de langdurigheidstoeslag. Er zijn twee regelingen die voor de 65-plussers blijven bestaan: 1. de eindejaarsuitkering (zie afzonderlijke publicatie) en 2. de categoriale regeling voor duurzame gebruiksgoederen. Voor ouderen verandert er in feite niets ten opzichte van de oude regeling, behoudens de indexering van het maximaal te verstrekken bedrag. Gehuwden/samenwonenden (beiden 65 jaar of ouder) Gehuwden/samenwonenden (één partner jonger dan 65 jaar) Alleenstaande ouder (65 jaar of ouder) Alleenstaande (65 jaar of ouder) Inkomen per maand inclusief vakantiegeld: Bijstandsniveau Al vele misdrijven zijn opgelost sinds de anonieme meldlijn twee jaar geleden ingesteld werd. M. is de landelijke meld lijn waar mensen anoniem informatie Als u vragen heeft of nadere informatie wilt over de kapvergunningen kunt u contact opnemen met de heerT. Kapoen of de heer G. Goe- degebuure, telefoon, 249770. Meldingen verandering inrichting (art. 8.19 Wet milieubeheer) Beekman Watersport B.V. Burgemeester en wethouders van Goes ontvingen van Beekman Watersport B.V, Kloetingseweg 5 in Goes een melding voor het ver anderen van hun bedrijf voor het fabriceren van boten, het in- en verkopen van boten en het verkopen van (buitenboord)motoren. De verandering houdt in dat: de spuitcabine niet meer als zodanig wordt gebruikt, de compressor is vervangen door een schroefcom- pressor, de olie-opslag is vervallen, er een dubbelwandige (afgewerk te) olietank met een inhoud van 300 liter is geplaatst. Besluit De veranderingen zijn niet in overeenstemming met de voor het bedrijf verleende milieuvergunning van. 26 september 2001. Echter in de stukken behorende bij de melding is volgens het college voldoen de aangetoond dat de veranderingen geen dan wel uitsluitend gunsti ge gevolgen hebben voor het milieu en dat de milieuvergunning vol gens het college niet gewijzigd hoeft te worden. Natuursteenhuis B.V. Burgemeester en wethouders van Goes ontvingen van Natuursteen huis B.V.,'s-Heer Hendrikskinderendijk 117 in Goes een melding voor het veranderen van hun steenhouwerij/natuursteenhandel, aan de 's-Heer Hendrikskinderendijk I 17 in Goes. De verandering houdt in dat: de bovengrondse dieseltank is verwij derd, er is een compressor is vervangen door een milieuvriendelijker type, het droog slijpwerk is verminderd, waardoor de stofcabines bui ten gebruik gesteld kunnen worden, de HP3 machine is verwijderd. Besluit De veranderingen zijn niet in overeenstemming met de voor het bedrijf verleende milieuvergunningen van 29 oktober 1998 en 31 januari 2000. Echter in de stukken behorende bij de melding is vol gens burgemeester en wethouders voldoende aangetoond dat de veranderingen geen dan wel uitsluitend gunstige gevolgen hebben voor het milieu en dat de milieuvergunning volgens burgemeester en wethouders niet gewijzigd hoeft te worden. Inzage en beroep De bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf 15 december gedurende 6 weken inzien bij: de afdeling Milieu in het Landbouwcentrum of op verzoek donderdagavond van 17.00 - 20.00 uur in het stadskantoor. Tijdens deze termijn kan iedereen hierover schriftelijk een gemoti veerd bezwaar of beroep indienen bij burgemeester en wethouders. over ernstige misdrijven kunnen geven. Voorbeelden zijn geweld, moord, brandstichting, overvallen, wapen- en drugshandel en ernstige fraude. De Goese raadscommissies verga deren over onderwerpen die in de raadsvergadering van 20 januari 2005 aan de orde komen. De raads commissies brengen advies uit aan de gemeenteraad. De commissie vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het stadhuis aan de Grote Markt. U kunt tijdens de commissievergaderingen het woord voeren over onderwerpen die tot het takenpakket van de com missie behoren, het zogenaamde spreekrecht. De commissie Middelen gaat vol gende week niet door. In Nederland blijken jongeren een van de belangrijkste risicogroepen te vormen wanneer het gaat om problemen met alcohol. Daarom is de pilot ‘Peereducation in de hore ca’ opgezet door het NIGZ (Natio naal Instituut voor Gezondheids bevordering en Ziektepreventie), landelijke koepelorganisatie, en het voor verslavingszorg, met als projectslo- Schorsing en/of voorlopige voorziening kan tegelijkertijd worden aan gevraagd bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. het bouwen van een carport het uitbreiden van de woning het tijdelijk plaatsen van kunstwerken gan ‘De Kater Komt Later’. Het pro ject maakt gebruik van speciaal opgeleide jongeren die uit de doel groep zelf afkomstig zijn. Deze jon geren zijn duidelijk herkenbaar gekleed in uitgaanskleding waarop de slogan ‘DRANK, De Kater Komt Later' te lezen is. De uitvoering hiervan in het uit gaansleven van Goes is in samen werking met de gemeente en de ouder of gehuwden/samenwonen den. Vreemdelingen zonder geldige verblijfsvergunning hebben geen recht op deze tegemoetkoming. horeca tot stand gekomen en vindt plaats op: donderdag 9 en zaterdag 18 december in de café’s ‘Lambik’, maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur; dinsdag en woensdag 13.30 - 16.00 uur en donderdag 17.00 - 20.00 uur. het verb, van bedrijfsloods tot woon/werkpand het bouwen van een schuur het wijzigen van het kozijn het bouwen van een serre ‘La Strada', ‘Matisse’, ‘Nationaal’ en ‘Pubbles’ en op maandag 27 decem ber bij dansschool ‘janvier’. Stadskantoor, Oostsingel 2 Postbus 2118,4460 MC Goes Tel.: (0113) 249 600 Calamiteitentelefoon: (0113) 249 770 In noodgevallen buiten kantooruren: 06 532 981 41 Afdeling Communicatie Tel: (OH 3) 249 870 e-mail: communicatie@goes.nl Inwoners met een bijstandsuitkering en diegenen die geen bijstandsuitke ring ontvangen maar wel gebruik maken van het declaratiefonds en/of van de aanvullende ziektekostenver zekering gemeenten (AZG) krijgen het genoemde bedrag automatisch op hun rekening gestort. januari verschijnt een nota Interim milieubeleid met technische voorzie ningen, organisatorische mogelijkhe den en juridische constructies. Hierin staat hoe ervoor kan worden gezorgd dat de nieuwe bewoners zo min mogelijk hinder ondervinden en de bedrijven zo weinig mogelijk wor den belemmerd in hun activiteiten. gen aan de Westsingel 58, telefoon, 249805. In onderstaande tabel kunt u nagaan of u voor deze uitkering in aanmerking komt. Voor het indienen van het aanvraagformulier en de benodigde bewijzen kunt u telefo nisch een afspraak maken. Bewijzen die u mee moet nemen: loonstrook of betalingsafschrift over de maand oktober of november 2004 waaruit uw inkomen en/of dat van uw partner blijkt; een afschrift van de giro en/of bank waaruit de hoogte van uw vermogen blijkt; een kopie van uw legitimatiebewijs: de beschikking van de Voorlopige Teruggave Belastingen. Inkomenstabel Door uw netto maandinkomen (inclusief vakantiegeld) te vergelij- De gemeente Goes heeft besloten om ouderen met een laag inkomen in de gemeente een eindejaarsuitkering te verstrekjken. Het betreft personen van 65 jaar of ouder en gezinnen waarvan één van de partners min stens 65 jaar oud is of dit vóór I januari 2005 wordt.Het toe te ken nen bedrag is 48,00 voor een alleenstaande en 71,00 voor een alleenstaande ouder of gehuwden/ samenwonenden. Het inkomen mag dan niet meer bedragen dan de voor u van toepas sing zijnde bijstandsnorm, vermeer derd met 16% (zie onder). Bovendien mag u niet over een vermogen beschikken dan de in de Wet Werk en Bijstand opgenomen vermogens grens van 5.065,00 voor een alleen staande en 10.130,00 voor een alleenstaande Wat houdt de categoriale regeling voor duurzame gebruiksgoederen in: Deze regeling houdt in, dat je voor bepaalde duurzame gebruiksgoederen een vergoeding kunt krijgen indien je al gedurende een periode van mini maal 3 jaar een inkomen hebt gehad op of rond het minimumniveau. Deze Maandag 20 december 2004 om vergoeding bedraagt eens in de drie jaar maximaal 476,00 bij een inko men op bijstandsniveau en 238,00 (de helft) indien het inkomen iets meer naar de parkeerstrook hoek Rim- melandstraat - Emmastraat. Hoe kunt u een beroep doen op deze voorziening? Voor het indienen van een aanvraag kunt u contact opnemen met een medewer(st)er van het bureau Bijzondere Voorzieningen van de afdeling ZCAD, regionale instelling Sociale Zaken aan de Westsingel 58, telefoon, 249805. Als u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming vult u uw aanvraag formulier in voegt u de benodigde bewijzen bij. Loopt er in verband met een eerdere aanvraag voor deze kosten voor u nog een referteperiode of is deze dit jaar beëindigd, dan houden wij bij de beoordeling van de nieuwe aanvraag hier zoveel mogelijk rekening mee. Nog niet vergoede betalings bewijzen van eerder dit jaar, kunt u bij het indienen van uw aanvraag inle veren. Wij zullen dan beoordelen of die kosten nog voor vergoeding in aan merking komen. (Bovenvermelde regeling geldt op dit moment alleen voor inwoners uit de Onherroepelijk bestemmingsplan 'Ter Valcke' Burgemeester en wethouders van Goes maken bekend dat het besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 14 september 2004, over de goedkeuring van het bestemmingsplan 'Ter Valcke', onherroepelijk is geworden. Artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is hierop van toepassing. Het bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ingediende beroepschrift is ingetrokken, zodat het bestemmingsplan onherroepelijk is goedgekeurd. Inzage Het bestemmingsplan ligt vanaf 16 december 2004 voor iedereen ter inzage. Belastingverorderingen Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de gemeenteraad in de vergadering van 11 november 2004 heeft besloten tot vaststelling van: a. de Verordening afvalstoffenheffing 2005 b. de Verordening marktgeld 2005 c. de Verordening lijkbezorgingrechten 2005 d. de Verordening infectieziekterechten 2005 e. de Verordening precariobelasting 2005 f. de Verordening binnenhavengeld 2005 g. de Verordening leges 2005 h. de Verordening toeristenbelasting 2005 i. de Verordening watertoeristenbelasting 2005 j. de Verordening parkeerbelastingen 2005 De besluiten genoemd onder a tot en met j zijn onder de volgnum mers 350 tot en met 359 opgenomen in het “Register van algemeen verbindende voorschriften”, dat voor iedereen kosteloos ter inzage ligt bij de publieksbalie in het Stadskantoor. Tegen betaling van de ver schuldigde leges kunt u een kopie van een besluit krijgen. Ingekomen bouw- en sloopaanvragen Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de ope ningstijden kunt u, de aanvragen inzien op de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen. Hiervoor kunt u een telefonische afspraak maken telefoon, 249700. 07-12 Brugstraat 24 07-12 Wissekerkseweg 21 08-12 Singelstraat e.o. Bespreken stand van zaken toe zeggingen commissievergadering van 22 november 2004. Mededelingen en informatie: brief van Vishandel Marijn teWemeldinge over standplaats op Molenplein, memo over toereikendheid budget voor wonen boven winkels. Portefeuille wethouder Van ’t Westeinde. Bespreken stand van zaken toe zeggingen commissievergadering van 22 november 2004. Afdoening toezeggingen uit behan deling Voorjaarsnota 2004. Mededelingen en informatie: colle- gebesluiten over: onderzoek groep- srisico Stationspark, beleid en pro- Ontwerpverordening Wonen boven winkels Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een ontwerpver ordening "Wonen boven winkels" voor de gemeente Goes hebben opgesteld. Hierin zijn de regels opgenomen om in aanmerking te komen voor eventuele subsidie. De ontwerpverordening "Wonen boven winkels" ligt gedurende een periode van vier weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden hun zienswijze over de ontwerpverordening Wonen boven winkels naar voren brengen. Bespreken collegestandpunt over uitwerking motie verbindingsweg Mannee. Besloten gedeelte Vaststelling besluitenlijst besloten gedeelte commissievergadering van 22 november 2004. Bespreking stedenbouwkundige hoofdopzet voor Aria (ligt vertrou welijk ter inzage). Bespreking collegestandpunt over het locatieonderzoek voor een cre matorium (ligt vertrouwélijk ter inzage). onderzoeksrapport Dinsdag 21 december 2004 om 18.00 uur Let op! Gewijzigde aanvangstijd! Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuille wethouder Van Ewijk Bespreken stand van zaken toe- commissievergadering van 23 november 2004. Afdoening toezeggingen uit behan deling Voorjaarsnota 2004. Mededelingen en informatie: colle- Vergaderdata welstands/monumentencommissie Welstandscommissie Monumentencommissie 10 januari 24 januari 7 februari 21 februari 21 februari De bouwplannen moeten uiterlijk 7 werkdagen voor de welstand- /monumentencommissievergadering worden ingediend bij het bureau Bouwen. Heeft u een minimuminkomen anders dan bijstand en maakt u geen gebruik van het declaratiefonds of de aanvul lende ziektekostenverzekering gemeenten (AZG), dan kunt u een aanvraagformulier voor de einde jaarsuitkering telefonisch opvragen bij het Bureau BijzondereVoorzienin- Verplaatsing parkeerplaats Rimmelandplein Met behulp van het wijkbudget is een plan ontwikkeld voor de reali satie van een kleine speelvoorzie- ning voor de allerjongsten op het Rimmelandplein. De aanleg hiervan vindt plaats in het eerste kwartaal 2005.Voor het maken van een vei lige oversteek wordt aan weerszij den van de groenstrook een par keerplaats verwijderd. Deze parkeerplaatsen worden verlegd Over leefbaarheid in wijken en dorpen ken met het voor u geldende bedrag in de onderstaande tabel, kunt u zien of u voor de eindejaars uitkering in aanmerking komt. Uw (gezins-)inkomen mag dus niet meer bedragen dan: Inkomen per maand inclusief vakantiegeld: Voor ouderen (65+): Gehuwden/samenwonenden (beiden 65 jaar of ouder) 1.412,69 Gehuwden/samenwonenden (één part ner jonger dan 65 jaar) 1.412,69 Alleenstaande ouder (65 jaar of ouder) 1.265,62 Alleenstaande (65 jaar of ouder) 999,66 Bij verblijf in inrichting: Alleenstaanden of alleenstaande ouders 290,99 Gehuwden/samenwonenden 452,64 Ter inzage Alle stukken liggen tijdens kantooruren (zie openingstijden) ter inzage bij de publieksbalie, tenzij het anders is aangegeven in de bekendma king. De stukken die te maken hebben met milieu liggen op de afde ling Milieu,Westsingel 58 ter inzage tot het einde van de beroepster mijn. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 ter inzage gelegd bij de publieksbalie. Burgemeester en wethouders van Goes jecten nieuwe economische dra gers. Bespreken collegestandpunt over gescheiden inzameling afval. Portefeuille wethouder ‘t Hart. Bespreken stand van zaken toe zeggingen commissievergadering van 22 november 2004. Afdoening toezeggingen uit behan deling Voorjaarsnota 2004. Mededelingen en informatie: colle- 2005. gebesluiten over: bestemmingswijzi ging recreatiewoningen in burger woningen, inbreiding aan de Raadhuisstraat te 's Heer Arends- kerke, tijdelijke verkeersmaatrege len Wilhelminadorp/Goese Meer, bestemmingsplan Oud-Sabbinge, bestemmingsplan Wilhelminadorp, jaarverslag Meldingen Registratie Systeem afdeling Stadsbeheer, ont wikkeling kavel voormalige Beatrix- school,Tomatenstraat 2, afronding infraplan 1999 tot en met 2003, onderhoudsplanning wegen. Bespreken "Duurzaam (door) Goes, integrale studie spoorproblematiek gemeente Goes". Voorstel tot het beschikbaar stel len van een krediet voor de herin richting van de Bechstede. Voorstel tot het beschikbaar stel len van een voorbereidingskrediet zeggingen voor de herinrichting van de Spinne (onder voorbehoud). Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de sloop van de voormalige laboratoriumschool aan de Rommerswalestraat I Voorstel tot het beschikbaar stel len van een krediet voor de aan koop van de ROC-gebouwen aan de J.R Coenstraat 3-5. Voorstel tot het beschikbaar stel len van een krediet voor de aanleg van de rotonde Ringbaan- oost/Noordhoeklaan/Louise de Colignylaan. Voorstel tot het vaststellen van de gronduitgifteprijzen met ingang van Vrijstellingsprocedures Burgemeester en wethouders zijn van plan medewerking te verlenen aan onderstaande vrijstellingsprocedures. Daartoe liggen de volgende aanvragen vanaf 16 december 2004 gedurende vier weken ter inzage bij de publieksbalie. Gedurende deze termijn kan iedereen hierover schriftelijk zijn/haar zienswijzen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. - Tijdelijk reclamebord Grote Markt in Goes De gemeente Goes is van plan op de Grote Markt een tijdelijk recla mebord over de werkzaamheden in het kader van het Masterplan voor de binnenstad te plaatsen. Dit tot juni 2005, wanneer de werk zaamheden op de Grote Markt afgerond zijn. Omdat geldend bestem mingsplan "Binnenstad-Centrum" de plaatsing niet toelaat zijn burge meester en wethouders van plan medewerking te verlenen door toepassing een vrijstellingsprocedure. - Reclamebord voor woningbouw aan L de Colignylaan in Goes ROM Marsaki BV heeft een bouwaanvraag ingediend voor de plaat sing van een reclamebord voor woningbouw aan de Louise de Colig nylaan in Goes voor een periode van 3 jaar. Omdat geldend bestemmingsplan "Oost-I" de plaatsing niet toelaat zijn burgemeester en wethouders van plan medewerking te verlenen door toepassing van een vrijstellingsprocedure. Publieksbalie gesloten Op woensdag 22 december is de publieksbalie inclusief de afdeling Burgerzaken vanaf 12.30 uur gesloten. Bij verblijf in inrichting: Alleenstaanden of alleenstaande ouders Gehuwden/samenwonenden (vreemdelingen zonder geldige verblijfsvergunning kunnen geen beroep doen op deze regeling) Bovendien mag uw vermogen in contanten of op bank- of girorekening niet meer bedragen dan de in deWwb vastgelegde vermogensgrens van 5.065,00 voor een alleenstaande en 10.130,00 voor een alleenstaande ouder of gehuwden/samenwonenden. De volgende goederen vallen binnen het voorzieningenpakket van deze regeling: wasmachine - centrifuge - koelkast - koelvriescombinatie/vrieskist - stofzuiger - personal computer - kooktoestel/magnetron - televisie/geluidsinstallatie - fiets - naaimachine - meubilair of andere nood zakelijke woninginrichting. Verleende bouw- en sloopvergunningen in de periode van 06-10- t/m 10-12-2004. Binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden inge diend bij de rechtbank.Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen telefoon, 249709. 06-/2 Oranjeplaatweg IA 06-12 Ve rm etstraat 2 09-/2 's-Gravenpolderse- weg 27 19.30 uur in het Stadhuis. Commissie Grondgebied bedraagt dan het bijstandsniveau, doch minder dan de geldende bijstands- Portefeuille wethouder Linssen. norm vermeerderd met 16%. Per december 2004 zijn dat de volgende bedragen: Ophalen oud papier in 's-Heer Arendskerke en Eindewege In verband met de kerst wordt het oud papier NIET op de vierde vrijdag van de maand opgehaald, maar de op derde vrijdag, 7 decem ber 2004. U wordt verzocht om uw container vanaf 18.00 uur aan de rijweg te zetten. gebesluiten over: evaluatie steun punt Vrijwilligerswerk, stand van zaken takenpakket GGD Zeeland, speelkwaliteit Goese Polder, ver voersvoorzieningen WVG, brief Rugbyclub Tovaal Goes (doorver wezen uit raadsvergadering I l/l I) advies Sportraad hierover, brief Platform mensen met functiebeper king over parkeerplaatsen Zeeland- hallen, jaarverslag 2003 Stichting Blijf van m'n Lijf Zeeland. Bespreken uitgangspunten en voortgangsrapportages SMWO- Welzijn. Portefeuille wethouder Linssen Bespreken stand van zaken toe zeggingen commissievergadering van 23 november 2004. Afdoening toezeggingen uit behan deling Voorjaarsnota 2004. Mededelingen en informatie: colle- gebesluit over jaarrekening 2003 en begroting 2005 Openbare Biblio theek. Portefeuille wethouder 't Hart Bespreken stand van zaken toe zeggingen commissievergadering van 23 november 2004. Afdoening toezeggingen uit behan deling Voorjaarsnota 2004. Mededelingen en informatie: colle- gebesluiten over start RMC-loket, aanvullende uitkeringen Wet werk en bijstand, nieuwsbrieven WWB en SZW november 2004. Bespreken nader collegestandpunt over beleidsregels reïntegratie Wet werk en bijstand. Bespreken huisvesting Ichthus- school te Wolphaartsdijk. lycra strekt tot de aanbeveling. Het is niet van belang of je heel ervaren bent in het maken van kleding of dat gemeente Goes omdat de besluitvorming in de gemeente Noord-Beveland hier je een klein en relatief eenvoudig over nog niet is afgerond). stukje voor je rekening wil nemen, alles is mogelijk. Marjan Lous, de costumiere voor dit project, zorgt voor materialen en patronen. Aan melden? Dat kan via de website www.goes600.nl of door te bellen naar de projectgroep Goes 600, telefoon, 249954. 6 B o Ui Q

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 7