Tien luttele seconden met prins Bernhard Brute Zeeuwse première voor Amsterdamse theatergroep Gezocht: Zeeuwen voor termijn in Derde Kamer Kerstconcert in kerstconcert Kerstmarkt in Harde rock in Fysiofit verrast Stichting Palazzoli BV BEVELAND Voorlezen uit Markt en zang in Kapelse kerk Zeeuwse bijbel (ns Boeregoed Overlijdensakten via het internet Kerstkoor zingt in 's-Heerenhoek Installatiebedrijf Van Gilst 25 jaar Kamperland kerk Yerseke Jongeren vieren kerst in stal café La Strada Lezing over spiritualiteit Jeugd verkoopt cake voor Pir Zingen om muren heen L» - De Bevelander Emily Lindenberg mag zich straks de enige Zeeuwse jockey noemen, (foto: Jaap Wolterbeek) Ander publiek Woensdag 15 december 2004 Debijeenkomst is gratis toe- gaikelijk. 'k Za je dat vertel- le.., de biebel in 't Zeêws, is uigegeven door Uitgeverij De koteren Tuin, en behalve in de Zeuwse boekhandels ook te kop in 't kerkje van Ellesdiek vor 9.95 euro. GOES - De Derde Kamer zoekt nieuwe leden voor 2005. Van kandidaten wordt verwacht dat ze een uitge sproken mening hebben over ontwikkelingssamen werking. GOES - "Een beetje achter el kaar aanhobbelen op een ma- Haar eerste wedstrijd heeft ze in middels al gehad. Het was op VLISSINGEN - Een cocktail party met acht verschillende personages. Mensen die op zoek zijn naar zichzelf en zich spiegelen aan anderen om te bepalen wat er waarde heeft in hun privéleven. Door niet zelf keuzes te maken, ge ven ze de controle uit handen en maken zo een ander ver antwoordelijk voor hun eigen geluk. De voorstelling Cock tail van de Zeeuws-Amster- damse amateurtheatergroep Bruut!! geeft een indruk van de puinhoop die het leven dan wordt. Wat rest is drie kwartier wach ten voordat ik de paleistuin mag betreden. Daar onderga ik een strenge controle. Alle me talen voorwerpen dienen in een haar geboortedag, 29 augustus. Symbolisch gezien begon op die dag haar loopbaan als 'echte' joc key. Spanning voor de koers in België had ze niet echt. "Toen ik op het paard zat, waren de zenu wen weg. Het was een goede er varing", aldus Lindenberg. De eerste wedstrijd smaakt van zelfsprekend naar meer. En er tas te worden gedaan en wor den vervolgens gescand door de marechaussee terwijl de be zoekers door een detectiepoor tje worden gedirigeerd. Vervol gens leidt de route langs een heerlijk verwarmde tent, een eens de climax van de middag te genieten. Tien luttele secon den alleen met een overleden prins, terwijl de mensen achter me liever hebben dat ik er vijf seconden of zelfs korter over doe. Binnen een uur en vijftien minuten sta ik weer buiten, de paleistuin en de dode achterla- Janny Boomsma en Bely Breure, vrijwilligers van Palazzoli ontvingen de cheque uit handen van Victor Clarijs. (foto: Tan- nie de Jonge) tend. Het resultaat van een reis je Den Haag zijn ontnuchte rend: koude handen en voeten, een enkele seconde ‘alleen’ met de overleden prins. En toch ben ik bezitter van een unieke erva ring. Een ervaring die alleen het meest koningsgezinde voet volk kan ervaren. Het thema is Om muren heen. Voorganger is pastor Ria Ombe- lets. Brassband Excelsior uit 's- Heer Arendskerke, dat geleid wordt door Ger Blom, en het Jongerenkoor '1 Esprit onder lei ding van Angella Steur van den Dries, doen ook mee. De zang avond begint om 19.30 uur. KAPELLE - In de N.H. Kerk in Kapelle is vrijdag 17 decem ber een Kerst-Cadeaumarkt en een samenzang. GOES - Veel aandacht is er voor de nieuwe bijbelverta ling. Zoveel aandacht dat het verschijnen van het eerste deel van De biebel in het Zeêuws bijna op de achter grond raakt. De Koperen Tuin in Goes heeft er dan ook voor gezorgd dat de drie ver talers morgen (donderdag) stukjes uit die Zeeuwse bijbel komen voorlezen. KlUININGEN - Ons Boere- ged geeft op woensdag 22 de- cmber een kerstconcert met kor- en samenzang in de Jo- hnneskerk in Kruiningen. MIDDELBURG - Het Zeeuws Archief heeft vanaf 15 december zo'n zeshonderd duizend overlijdensakten be schikbaar via internet. 'S-HEERENHOEK - Het Beve- lands Kerstkoor houdt vrijdag 17 december in de katholieke kerk van 's-Heerenhoek de Volks- kerstzangdienst. Het koor zingt onder leiding van dirigent Johan Ruysink verschil lende kerstliederen. Het publiek mag meezingen. Henk Remijn bespeelt het orgel. De dienst be gint om 19.30 uur. 'S-HEER HENDIKSKINDEREN - 'Een kraan die lekt, een geiser defect? Wij komen direct.' De slogan uit 1979 staat nog steeds voor service bij installatiebedrijf L. W. van Gilst. "Er is veel veranderd in 25 jaar", vertelt eigenaar Van Gilst, "Vroeger belde men wel voor een kraanleertje, dat heb je nu niet meer zo gauw. In onze be ginperiode kwam de HR ketel uit. Ik heb me daarin gespeciali seerd en ben sinds 1985 Nefit dealer. Op de beurs in Utrecht gons de het van het rumoer over de HR ketel. Vooral over de minpuntjes, maar de ketel heeft zichzelf bewezen. Het was moeilijk verkopen, maar na een jaar hoorde je wat mensen van de energie rekening terugkregen." Installatiebedrijf Van Gilst doet alles aan goten (zinkwerk), dakbedekking, sanitair (badkamer), riolering ontstop pen en heeft onderhoudsabonnementen voor c.v. ketels. CAMPERLAND - De onder- lemersvereniging van Kam- jerland en ZeelandNet Stu- lio houden op vrijdag 17 en zaterdag 18 december voor de tweede maal een kerstmarkt in Kamperland. YERSEKE - Muziekvereni ging Mozart tekent dinsdag 21 december voor de organisatie van het traditionele kerstcon cert in de N.H. kerk in Yerseke. KAPELLE - Wie jong is of zich nog jong voelt kan op zon dag 19 december naar de kerstviering voor twaalfplus- sers in de stal van de familie Eversdijk aan de Spaartweg 4 in Kapelle. GOES - Even iets anders dan de talrijke kerstconcerten? Café La Strada in Goes zorgt met een optreden op vrijdag 17 december van The Astral Motors voor een wat heftiger alternatief. Verhalenverteller Kees Posthu mus is één van de gasten. Hij zal zijn 'geactualiseerde' kerstver haal vertellen en uitbeelden. De bijeenkomst begint om 19.00 uur. Deelnemers verzamelen zich om 18.30 uur bij de Her vormde Kerk in Kapelle. Van daar gaat de stoet deelnemers met fakkels naar de stal. Deelna me aan de avond kost een euro. Warme kleding voor in de stal wordt aangeraden. Voor meer in formatie: Marianne Visser-To- mey, 0113-344764. ren van slechts 1.300 tot 2.400 meter. "Het is veel investeren voor anderhalve minuut fame. Maar het is het me allemaal waard. Het is een passie en het zit in me." Lindenberg is overi gens zeer benieuwd of e- paardenrennen doen of daar be langstelling voor hebben. Haar nummer is 0118-638012. komt ook meer. In 2005 wil Lin denberg minimaal vijftien maal - de eerste is in maart op Duindigt - acte de présence geven op de diverse renbanen in Nederland. Na vijf deelnames mag ze zelfs bij de professionele renners meedoen. Ze droomt er nu al hardop van. En over meer. Lin denberg: "Volgend jaar ga ik de Bruut!! is een amateurtheater groep uit Amsterdam, waarvan drie van de acht spelers oor spronkelijk uit Zeeland komen. "Het is puur toeval dat er drie Zeeuwen in de groep zitten," zegt Leonie Minderhoud. Zelf is ze vanaf het begin actief in De markt is van 14.00 tot 19.00 uur. Bezoekers kunnen er zelfge maakte kerstspullen, kerststuk jes en oliebollen kopen. De op brengt komt ten goede aan de kerk. De samenzang begint om 19.30 uur. Theo van Teijlingen en organist Henk van Putten zor gen voor de muzikale noot. Toe gang is gratis. en haar oom geeft de Nederland se springruiters les. Via haar moeder kwam Lindenberg op elfjarige leeftijd bij Ad Hanne- hier. Het is een hele leuke uit daging voor ons." Absurd De boeken Ruth, Jonaen Mar cus zijn door verschillende ver taalgroepen vertaald. Omdat er giote verschillen bestaan in het Zeeuws, is er voor gekozen om met drie verschillende groepen te verken: een Noord-Zeeuwse greep die zich boog over Ruth, eet Walcherse groep die het bo<k Jona vertaalde en een Zud-Bevelandse groep die ziet heeft gestort op het Mar cus evangelie. Zovel het Nederlands Bijbel- geiootschap als de Katholieke Bijbelstichting hebben hun stem gegeven aan dit project. He vertalen was werk van ja- rer. En er staan vertalingen van no; meer delen op het pro- granma. Devertalers zijn om 19.30 in De Koperen Tuin te vinden. Nast voorlezen geven ze ook eei toelichting geven op het prqect. Drs Stemerding begon zijn loopbaan als psycholoog en the-ra-peut. Na bezoeken aan India ontwikkel-de hij een syste-matische vorm van cha- kra-therapie en volgde de op- rich-ting van het spirituele cen trum De Leonardus-hoeve. Zijn kennismaking met het soefisme in Iran sti-muleerde zijn ont wikkeling van bewustwording en spiritualiteit naar mystiek. Hij geeft workshops en le-zin- gen en is auteur. Zijn laatste boek 'De Parel' kwam in 2002 uit bij de eigen Uitgeverij Aam beeld. HEINKENSZAND - Fysio-medisch fitnesscentrum Fysiofit Hein- kenszand verraste deze week Stichting Palazzoli met een cheque ter waarde van 1.250 euro. Stichting Palazzoli is een Zeeuwse or ganisatie voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten. De vrijwilli gers van de stichting staan altijd klaar met raad en daad en organi seren onder andere ontmoetingsmiddagen, koffieochtenden, rouw- verwerkingsgroepen, creatieve bijeenkomsten en yogalessen. Ter ondersteuning van Stichting Palazzoli zette het deze maand 10 jaar bestaande Fysiofit een actie op touw: elke op fitnessapparatuur ge maakte kilometer werd door eigenaar Victor Clarijs vermenigvul digd met een euro. Het aantal kilometers liep op tot niet minder dan 1226. Janny Boomsma en Bely Breure, vrijwilligers van Stich ting Palazzoli ontvingen de cheque uit handen van Victor Clarijs. aardige bijkomstigheid, waar het condoleanceregister ligt. Ik schrijf: ‘De jeu van het konink lijk huis is niet meer, rust zacht.’ Vervolgens weer een tijdje wachten om op het plein aan de achterkant van het paleis te ko men - aan de rechterzijde op het gazon zijn vele witte anjers en andere witte bloemen gedra peerd door bezoekers - en dan over de trap de marmeren hal van het paleis te kunnen betre- den. De trap is overspoeld met bloemstukken. Ik lees de lin ten: het WNF, het kabinet van de koningin. Maar de meest aansprekende zijn toch wel die van andere families die aan het hoofd van hun nationale rege ring staan. De koningshuizen van Zweden, Spanje en België zijn ver tegenwoordigd, evenals de kei zerlijke familie van Japan en de groothertog en -hertogin van Luxemburg. En dan het laatste vertrek voor dat de dodenkapel mag worden betreden. Op de achtergrond al een goedkoop aandoende dra matische en dus passende me lodie. En dan het moment. De tiental seconden gedenken voor de baar. Lange tijd tot bezin ning behoort niet tot de moge lijkheden. Vier mensen achter me staan te popelen om even- trainersopleiding doen en dan kan ik zelf mijn paard trainen, rijden en koersen. Dat is mijn ul tieme droom. En hopelijk kan ik dan geld verdienen met koer sen." Voor de wedstrijden moet ze veel reizen, want deelname aan een koers kost al gauw twee uur heen en terug. De koersen varië- De band bestaat anderhalf jaar en heeft net een demo-cd uitge bracht. De band bestaat uit Ed win Theenaart, die ooit bij Rusty Pawn speelde, Coen Wieman, ex-Master of Disaster, Patrick Schipper, die ook bij Sonar speelt en Mare Hoogendoorn, ex-drummer van Gorefest. Het optreden van de rockband begint om 22.00 uur. DEN HAAG - Het is koud, ijzig koud in Den Haag vorige week donderdag, de laatste dag dat het gewone voetvolk lang’s de baar van prins Bernhard mag lopen en een laatste groet kan brengen. Ik denk het te treffen als scouts die massaal aanwe zig zijn ter assistentie van de in groten getale aanwezige mare chaussees, krentenbollen uitdelen bij de ingang van de Efte- ling aandoende wachtrij tot de paleistuin van Noordeinde. He laas de krentenbollen zijn koud en koffie wordt plotseling niet meer uitgedeeld. A, An het concert doen het ge- rengde koor en het gelegen- bids-kinderkoor van de vereni- gig mee. Iet kinderkoor bestaat uit 25 Inderen die, net als de volwas- sn koorleden, gekleed zijn in ieeuwse klederdracht. Beide bren staan onder leiding van Jhan Huissen. loos van de Slikke bespeelt het egel, Mariëtte van der Hart be- pleidt het geheel op de piano en /noeska Gijzel speelt fluit. (p het programma staan voor nmelijk bekende en traditionele hrstliederen. Ook zijn er liede- tn waarbij het publiek kan mee- ingen. Iet kerstconcert begint om 9.30 uur en is gratis toeganke- Jk- Thema van de kerstmarkt is Kijken, Proeven, Beleven, Luisteren, Genieten en Bewon deren. Op de kerstmarkt zijn niet al leen kerstproducten te koop, bezoekers kunnen ook proeven van allerlei lekkernijen. Da mes kunnen er bovendien kerst- nagels aanmeten. Live muziek brengt de sfeer er nog eens extra in. MIDDELBURG - 'Spiritua liteit en dan?' Op die vraag geeft psycholoog, therapeut en auteur Ad Stemerding ant woord tijdens een lezing van de Spirituele Sociëteit Zee land, die zondag 19 december wordt gegeven in de Middel burgse Stadsschouwburg, aanvang 10.30 uur. Het is het resultaat van tien jaar werk door veertig vrijwilligers. De oudste via zeeuwsarchief.nl op te vragen akte dateert uit 1796, de jongste is uit 1940. Overigens heeft het Zeeuws Ar chief nog meer openbare gnea- logische bronnen beschikbaar zoals geboorte- en huwelijks akten van de Burgerlijke stand. De totstandkoming wordt woensdag 15 december met een feestje in het Zeeuws Archief bekroond. Het feest met toe spraken, hapjes en drankjes, begint om 14.00 uur. Paarden zijn altijd al een passie van de 26-jarige Middelburgse nege trok me niet zo. Ik wilde geweest. Haar opa had paarden meer. Toen ik aanraking kwam met rennen, was ik helemaal verkocht. Dat is voor mij de ul tieme kick." Emily Linden berg, tot zover bekend de enige man, een fokker van volbloed- Zeeuwse jockey. arabieren en trainer van ren paarden, terecht. Na vijf jaar vond ze het voorlopig welletjes. "Ja, toen was ik zestien hè", zegt ze met veelbetekende glimlach. "Er waren andere prioriteiten." .'I.-. Natalija Faes-Matsko uit Heinkenszand en Jos Beije uit Zierikzee zorgden dit jaar voor de Zeeuwse inbreng in het buitenparlementaire plat form. De leden bedenken uit voerbare voorstellen over ont wikkelingssamenwerking. De toneelstichting bestaat in middels vier jaar en studeert elk jaar twee stukken in. De optredens zijn totnogtoe alleen in Theater Crea in Amsterdam te zien. Maar dat gaat verande ren. In januari treedt de toneel groep voor het eerst buiten de hoofdstad op en omdat er Zeeuwen meespelen, is Zee land een voor de hand liggende keus. "Spannend," vindt Leo nie. "In Vlissingen heb je toch een heel ander publiek dan De groepsleden, waarvan de leeftijd tussen de 24 en 32 jaar ligt, maken samen avondvul lend theater. Naast absur distisch theater ('De koning sterft', Ionesco) heeft Bruut!! ook maatschappelijk drama ('Politiek correct? of het laatste avondmaal', een bewerking van de gelijknamige film door An dre Decker), sprookjes ('Sneeuwwitje en de zeven dwergen', Jules Deelder) en klassiek drama ('De vrouw van de zee', Ibsen) op de planken gebracht. Met 'Cocktail' ver kennen de Bruters nieuwe vor men van toneel. Cocktail, geschreven door Ge rard Jan Rijnders, is te zien op 8 januari 2005 in het Arsenaal- theater in Vlissingen. Voor kaarten: 0118-430303. Het interkerkelijk koor Nova Musica uit Kapelle komt naar Yerseke voor een optreden. Ook de fanfare van Mozart en orgel spel door W. de Munck ontbre ken niet. Daarnaast staat het tra ditionele samenzang op het pro gramma. Het is voor het eerst dat Mozart samenwerkt met het in 1989 op gerichte Nova Musica. Dat koor bestaat uit zo'n vijftig leden en wordt begeleid door een eigen combo. Onder leiding van diri- gente Stoffelien den Dekker brengt het koor zowel Neder landse als Engelstalige kerstlie deren ten gehore. De fanfare, waar Cathy Kotoun het dirigeerstokje zwaait, speelt bekende en traditionele kerstmu- ziek zoals Stille Nacht en Away in a Manger, maar ook enkele modernere stukken. Het kerstconcert in kerk aan de Oude Torenstraat in Yerseke be gint om 20.00 uur en de toegang is gratis. WEMELDINGE - Het Pïr, co mité van de Protestante ge meente in Wemeldinge, houdt zaterdag 18 december de actie Kerstcakes for Kids. Kinderen van de kerkelijke gemeente en de beide scholen gaan de deuren af met zelfgebakken cakejes. Het ingezamelde geld gaat naar jeugd- en schoolprojecten in Pïr in Roemenië. De Kerstmarkt is bij Zeeland Net Studio aan Het Rip 9 en is van vrijdag van 19.00 uur tot 22.00 uur en zaterdag van 12.00 uur tot 17.00 uur. Entree kost twee euro en dat is inclusief een kopje koffie of chocolademelk. d$ toneelgroep. Met vriendin nen doet ze in 1999 een paar theatercursussen bij het Am sterdamse Crea. Dat bevalt zo goed dat ze be sluiten een stichting op te rich ten. Op een avond, als voor de zoveelste keer gebrainstormd wordt en de dames een fles brut leegdrinken, ontstaat Bruut!! Hun uitkomsten worden be sproken met journalisten en leden van de Tweede Kamer, maar ook bewindslieden luisteren naar de adviezen. Om goed beslagen ten ijs te kunnen komen, heeft de Der de Kamer ook dertig leden uit ontwikkelingslanden; zij functioneren als adviseur en klankbord, waardoor de leden volledig op de hoogte kunnen zijn van de actualiteit in de Derde Wereld. Voor nadere informatie: p.vanvooren@coszeeland.nl 25 GOES - De Raad van Kerken Goes en omstreken zorgt op zondag 19 december voor een kerstzangavond in de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes. - >4, - V - Om in de sfeer van de naam haar kapsalon (ff Anders) in Middel burg te blijven, de hobby die Lindenberg beoefent, is net even wat anders. Want wie komt er nu Het halen van het Mavo-diploma op het idee om een paard te gaan en het volgen van de kappersva- zitten en zo hard mogelijk rond- kopleiding waren er daar twee jes te gaan rijden? Lindenberg: van. "Het is hard werken voor koersje Via een vriendin kwam Linden van twee minuten". berg vijf jaar later andermaal te- Voor wie het nog niet duidelijk recht bij Hanneman. "Toen is het is, Lindenberg doet aan paarden- balletje weer gaan rollen en heb rennen. Deze tak van de hippi- ik afgemaakt waaraan ik ben be- sche sport moet niet verward gonnen", vertelt de jockey. "Tij- worden met de jockeys die op dens die vijfjaar had ik wel het een karretje achter een paard zit- idee dat ik iets miste. Maar het is ten en hun rondjes op de ovale ook goed geweest dat ik eruit banen afleggen. Paardenrennen ben geweest. Dan leer je wat zijn wedstrijden, waarop veel goed is en wat niet. Daardoor wordt gegokt, met alleen man (of ben ik nu ook stabieler en rusti- vrouw in het geval van Linden- ger geworden. Ik miste het pas berg) en paard.. toen ik weer ging rijden. Ik kon er mijn ei in kwijt. Je moet doen waar je goed in bent en ik wil er gens in uitblinken." Omdat Lindenberg definitief ontdekte dat paardenrennen het voor haar was, wilde ze zo snel mogelijk haar jockeydiploma ha len. Het behalen van het felbe geerde papiertje kostte veel voorbereidingen. Ze moest er voor zorgen dat haar paard fit en koersklaar was, zelf deed ze aan conditie- en krachttraining, zat ze elke dag wel een halfuur op het paard en moest ze het theo riegedeelte en de reglementen van op en buiten de baan onder de knie krijgen. Eerste wedstrijd - V 11 voor een koersje van twee minuten' ■M... Door Jacco van Maldegem Door Elian van't Westeinde Enige Zeeuwse jockey: 'Hard werken "i™. - 1 r Pc' w- WWaxzoli i IVmkeu-./ I

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 25