Gemak voor de recreant door knoop- en wisselpunten De laatste maand van 2004 volop echte. PELMA Bij Pelma géén hoge kortingen maar direct de scherpste prijs! Provincie Zeeland F SHOWROOMMODELLEN VOOR WEGGEEFPRIJZEN! Chipcard Fast Ferry ECHT WEINIG GELD! LUXE INBOUW VAATWASSER actieprijs.- de voordelig^ KeuKe^PeciallSf ET :RI Sluiting provinciehuis DE ALOM GEROEMDE PELMA SERVICE, MET TOPKWALITEIT VOOR MESSCHERPE “izr Provinciale Staten ■■hm Zeeland mmbmh «■Officiële Mededelingen zage gelegde stukken kunt u zich wenden tot mevrouw L. Wijgman (tel. 0118-631984) of de heer R. Steijn (tel. 0118-631196). Van 27 december tot 3 januari liggen de stukken ter inzage bij het Zeeuws Documentatie centrum in de Zeeuwse Biblio theek, Kousteensedijk 7, Middel burg. De openingstijden zijn gelijk aan die van de bibliotheek. van een 1 Diversen Milieu 5 KEUKENS b./ 4 i]M 4 Rapportages Faunabeheereenheid Zeeland De nieuwsbrief Rondom het Veerse Meer houdt belangstellenden op de hoogte van de ontwikkelingen in het gebied. EXTRA KOOP AVOND: Ontwerpbeschikking grondwateronttrekking aanleg riolering bestemmingsplan ‘West-Kraayertpolder’ te Lewedorp Informatierubriek van de Provincie Zeeland, nr. 51/2004 Afdeling Communicatie, Nieuwe Burg 42, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 14 00 infocentrum@zeeland.nl Het blijft interessant om bij Pelma keukens te kopen: Meer dan een postzegel De nieuwste modellen staan gepresenteerd voor SPECIALE AKTIEPRIJZEN! p r j1 k L Een aantal geselecteerde inbouwapparaten voor Zoals bijvoorbeeld een volledig geïntegreerde IhdsI s s s ■il aankoop keuken een prachtig, geschenk! I 11 De Bevelander Woensdag 15 december 2004 Nieuws Abdij aklfë! 3 2959 495 kan afwijken Afbeeldingen kunnen afwijken. Prijs- en zetfouten onder voorbehoud. Prijzen exclusief verwijderingsbijdrage. Conform de voorschriften in de ontheffingen heeft de Faunabe heereenheid Zeeland gerappor teerd over de wijze waarop van de ontheffingen gebruik is ge maakt. Deze rapportages liggen van 17 december 2004 tot en met 13 januari 2005 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en wa- ter, Het Groene Woud 1, Mid delburg, werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kan tooruren. Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toe lichting en kopieën van ter in- Terminals De nieuwe vertrek- en aankomst- terminals zullen begin 2005 offi cieel worden geopend, als alle afbouwwerken buitenom zijn afge rond. De wachtvoorzieningen zijn com fortabel, aan personen met een handicap is speciale aandacht besteed en de veiligheid van de passagiers wordt door camera’s bewaakt. Door Gedeputeerde Staten van Zeeland zijn in het kader van arti kel 68 van de Flora- en fauna wet ontheffingen verleend aan de Faunabeheereenheid Zeeland. Het betreft ontheffingen voor het doden van overzomerende grau we gans op Noord-Beveland, in Zeeuws-Vlaanderen en in het werkgebied van Wildbeheereen heid De Gouwe op Schouwen- Duiveland, het schudden van eieren van grauwe gans en Canadese gans in Zeeuws-Vlaan deren en het schudden van eieren van grauwe gans op Noord-Beveland, ter voorkoming van belangrijke schade aan ge wassen, vee, bossen, bedrijfsma tige visserij en wateren. Aangezien de automatische toe- gangspoortjes ervoor zórgen dat ongenode gasten zich niet langer in de terminals en op de boten zullen ophouden, neemt ook de sociale veiligheid toe. De poortjes registreren allerlei waardevolle informatie, waardoor de dienstverlening verder kan worden verbeterd. Bovendien tei len ze het aantal passagiers. Als de boot vol is, gaan ze niet meer open en hoeven mensen niet onnodig in de rij te blijven staan bij grote drukte. Chipkaart De invoering van de chipkaart is een proefproject voor de landelijk in te voeren OV-chipkaart, waar voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat subsidie heeft ver leend. In de toekomst kan de chipkaart ook worden gebruikt om van tevoren een plaats op de Fast Ferry te reserveren en na de bootreis, zonder een kaartje te kopen, verder te reizen met trein of bus. De ontwerpvergunning ligt van 17 december 2004 tot en met 14 januari 2005 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van E-mailen kan natuurlijk altijd infocentrum@zeeland.nl, maar afhandeling is maar mogelijk tot 24 december 13.00 uur, aange zien de post die dag vroeger moeten worden aangeleverd. Vanaf 5 januari worden alle e-mails, telefoontjes en schriftelij ke aanvragen zo snel mogelijk verwerkt door de medewerkers van het informatiecentrum. 8-17 en desgevraagd buiten kan tooruren en in het gemeente huis van Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand, maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 uur, op donderdagavond van 17.00- 20.00 uur. Daarna, tot het einde van de beroepstermijn, liggen de stuk ken ter inzage op genoemde plaatsen en tijden. Een ieder kan tot en met 14 janu ari 2005 schriftelijke beden kingen tegen de ontwerpvergun ning indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Directie Ruimte, Milieu en Water, postbus 165, 4330 AD Middelburg. Hierbij kan worden verzocht per soonlijke gegevens niet bekend te maken. Tot en met 7 januari 2005 kan een ieder verzoeken om een gedachtewisseling over de ontwerpvergunning (0118- 631168). Bij de gedachtewisse ling wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn en kunnen mondelinge be denkingen worden ingebracht. Alleen zij die bedenkingen hebben ingediend tegen de ontwerpver gunning, de adviseurs die advies hebben uitgebracht over de ont werpvergunning en belangheb benden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen be denkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerpvergunning kun nen later beroep instellen. Eén van de ideeën om de toegan kelijkheid van het Veerse Meer gebied te verbeteren is een knoop- en wisselpuntenstructuur. De knooppunten zijn een netwerk van wegen en paden, waarbij de kruispunten als knooppunten fun geren van de routes. Op de be langrijkste knooppunten worden borden met nummers geplaatst. Wandelaars, fietsers en skeele- raars kunnen binnen dit systeem hun eigen pad volgen en hun per soonlijke route aan elkaar knopen zonder te verdwalen. Een goede en aantrekkelijke kaart is hierbij onmisbaar. De kaart kan worden aangeschaft, maar kan ook wor den bekeken op panelen bij de belangrijkste knooppunten. Het Zeeuws Coördinatiepunt Fiets (ZCF) wil voor heel Zeeland een knooppuntensysteem opzetten in samenwerking met de gemeen ten. In het Veerse Meergebied wil met name de gemeente Noord- Beveland zo snel mogelijk aan de slag. Als alles volgens plan ver loopt zullen in 2005 de eerste knooppuntenborden worden ge plaatst op dit voormalige eiland. De wisselpunten zijn locaties waar recreanten kunnen over stappen van het ene op het ande re vervoermiddel. Zo moet het mogelijk zijn om met de auto naar een wisselpunt te komen en dan over te stappen op een fiets-, wandel-, skeeler- of ruiter pad. Dat betekent dat er niet alleen goede aansluitende wegen en paden moeten zijn, maar ook parkeerplaatsen en bijvoorbeeld de mogelijkheid voor het huren van een fiets. Bureau SOAB uit Breda heeft op dracht gekregen om een wissel- Hoekkeuken met praktische indeling. Compleet met afwasautomaat, kookplaat, oven, schouw, koelkast, werkblad en spoelbak. puntenstructuur rondom Het Veerse Meer uit te werken. In het projectplan staan vijf stappen beschreven, variërend van een verkenning van de subsidiemoge- lijheden tot de ontwikkeling van een promotie- en marketingplan. In het seizoen 2006 moeten de eerste wisselpunten in gebruik kunnen worden genomen. Organisatiestructuur Met de vaststelling van de ge- biedsvisie en de streekplanproce- dure is de planvormingsfase af gerond. Nu de handen uit de mouwen kunnen worden gestoken is de organisatie- en overlegstructuur aangepast. De stuurgroep, waarin alle be trokken partijen zijn vertegen woordigd, blijft het centrale or gaan dat het proces begeleidt en de besluiten neemt. Tussen de stuurgroep en de af zonderlijke projecten wordt een coördinatiegroep ingesteld. Deze zorgt voor optimale betrokken heid en samenhang in de realisa tie van de projecten. De advies groep communicatie blijft ge handhaafd, omdat ook tijdens de uitvoeringsperiode een goede communicatie met bewoners, bedrijven en toeristen van belang is. De jaarlijkse voortgangsrap portage, de nieuwsbrief en de website blijven hiervoor belangrij ke communicatiemiddelen. Meer informatie over actuele zaken en bijeenkomsten van Provin ciale Staten of statencommissies kunt u bekijken op de website: www.zeeland.nl onder provinciale staten. tevens voorzitter van de stichting Odus, de heer Van Geesbergen namens Zevibel, de heer Van Zonneveld namens ZMF en de heer Smaal namens Rivo. Na een levendige discussie waren er de volgende conclusies: - verduurzaming is van groot belang. Er moet een omslag plaatsvinden van vissen naar kweken; - er bestaat zorg over de werk gelegenheidseffecten in de regio; - de sector heeft behoefte aan steun voor de plannen voor een bijzondere leerstoel en voor uit breiding van het onderzoek; - de heer Van Geesbergen pleitte voor een convenant met natuur beschermingsorganisaties; - Gedeputeerde Staten (GS) komen binnenkort met een voorstel om verschillende initia tieven te ondersteunen. Mosselhandelaren maakten van de gelegenheid gebruik om hun bezwaren te uiten tegen een negatief advies dat GS aan het Ministerie van LNV hebben gege ven m.b.t. het toelaten van Iers Mosselzaad in de Oosterschelde. Ook spraken zij hun teleurstelling uit over de uitspraak van de Raad van State van diezelfde ochtend, waarin kokkelvisserij op de Wad denzee opnieuw werd afgewezen. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben een aanvraag ont vangen van de gemeente Borsele om een vergunning Grond waterwet. De aanvraag betreft het onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van riolering in het bestemmingsplan ‘West-Kraayertpolder’ te Lewe dorp. Gedeputeerde Staten willen de vergunning verlenen met voor schriften ter bescherming van de bij het grondwaterbeheer betrok ken belangen. Ter inzage Alle stukken die in genoemde periode ter inzage liggen in het provinciehuis zijn in te zien in het Documentatiecentrum van de Zeeuwse Bibliotheek. Ook de openingstijden van de Zeeuwse Bibliotheek kunnen in verband met de feestdagen afwijken. Voor de exacte tijden kan contact wor den opgenomen met de biblio theek tel 0118-654000 of de website www.zebi.nl geraad pleegd worden. ©I Amundsenweg 47, 4462 GP Goes, de Poel 2 Tel.: 0113-219770, Fax: 0113-219200 MAANDAG 20 dec., DINSDAG 21 dec.: van 9.30-17.30 uur 22 dec., 23 dec. van 9.30-P-iKtfPffl VRIJDAG 24 dec.: van 9.30-17.00 uur Tussen Kerst en Oud en Nieuw zijn alle kantoren van het provin ciehuis gesloten. Vrijdag 24 december 2004 is de laatste werkdag en maandag 3 januari 2005 de eerste werkdag van het nieuwe jaar. Het informatiecentrum is pas weer op 5 januari bereikbaar in verband met inventarisatie en jaaroverzichten. Streekplanherzieningen De ontwerp-streekplanherziening Woonvisie en de vasgestelde streekplanherziening Vitaliteit en Kwaliteit die in de rubriek "Officiële mededelingen” van vori ge week werden genoemd, kun nen tot 24 december 2004 en vanaf 5 januari 2005 telefonisch worden aangevraagd bij het infor matiecentrum van de provincie Zeeland, Nieuwe Burg 42, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Telefoon 0118- 631400. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot W. Buizer, (tel. 0118- 631168). Statengriffie Balans 25 Postbus 6001 4330 LA Middelburg hinder postzegels voor kinderen door kinderen Werkbezoek statencommissie Economie en Mobiliteit aan visserijsector. Overige onderwerpen In het decembernummer is ver der aandacht voor het gebrui kersonderzoek, de gebiedsvisie en het streekplan en verslagen over “het onzichtbare eiland” en het “illusiebos”. De nieuwsbrief is te bestellen bij het provinciaal informatiecentrum (zie linksboven) en na te lezen op www.zeeland.nl/rondomhetveer- semeer onder nieuwsbrief en abonnement. De statencommissie Economie en Mobiliteit heeft op vrijdag 3 december een werkbezoek gebracht aan de visserijsector te Yerseke. De Commissaris van de Koningin, de heer Van Gelder, en gedeputeerde Poppelaars waren daarbij aanwezig. Het werkbezoek had als doel het informeren van de commissie over de toekomst van de visserij sector. Naast een bezoek aan een pro- ductiehal kreeg het gezelschap een rondleiding in het Nederlands instituut voor visserij-onderzoek (RIVO). Tenslotte werd in het dorpshuis De Zaete gediscussieerd onder leiding van commissievoorzitter Saman over de toekomst van de visserijsector, de economische belangen en de rol van de provin cie hierbij. Het panel bestond uit burgemeester Verbree van de gemeente Reimerswaal, en Maandag 13 december zijn de nieuwe terminals in gebruik geno men bij de Fast Ferry Vlissingen- Breskens. De terminals zijn voor zien van automatische toegangs- poortjes, die alleen opengaan als personen een geldig vervoersbe wijs hebben. Abonnementhouders zijn vanaf die dag in het bezit van een chipkaart. Met de introductie van deze kaart lopen de provincie Zeeland en exploitant BBA Fast Ferries vooruit op de invoering van de OV-chipkaart. Uiterlijk 2007 zal deze in heel Nederland worden ingevoerd in plaats van de strippenkaart en zal gaan gel den voor al het openbaar ver voer. IHDSI I DEALER I I SUPPORT I "to 1 8 g> O) JE o zolang de voorraad strekt! bijvoorbeeld voor Téné in.Senegal. .fc ‘Ik werk als hulp in de huis ou i.g ik lezen en schrijven, drie avonden in de week. ■Hf* AZJt De Stichting Kinderpostzegels helpt met uw geld kinderen in binnen- en buitenland. Kijk op www.kinderpostzegels.nl

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 11