Halve eeuw Ie savoir vivre in Zélande Reeks Ooggetuigen blikt terug op Duitse bezetting Zeeland Drie nieuwe titels in serie over twintigste eeuw van Zeeland De waarheid rond Jacoba is soms net zo bevreemdend als haar mythe Cabaretier pompt of verzuipt JMMI Kaarsenmaker Expo van poppen FUTSAL TENNIS Kerstmarkt bij Maria Oord verkoopt voor een goed doel Emergo steviger aan de leiding Scoop-enquête onder 21-jarigen Aftrap voor ondernemend Kamerbreed verplettert Van Westen nieuw jaar VOETBAL de Bevelander Woensdag 8 december 2004 Inundatie Tienerjongen (foto: Ellen de Dreu) Kaarten kosten zeven euro en zijn te reserveren via 0113- 221506 of www.robbertjan- proos.nl. Naast tweedehands spullen zijn er ook kerststukjes, kerstkaarten, gipsartikelen en kerstdecoraties te koop. Verder is er een verlo ting en kunnen kinderen in de grabbelton graaien. Ook is er allerlei lekkers te koop als wafels, glühwein en warme chocolademelk. De opbrengst is bestemd om spelmateriaal voor de bewoners aan te schaffen. De markt is van 13.30 tot 16.00 uur. GOES - Kerst is de tijd bij uit stek om kaarsen te branden. En dus heeft atelier De Kaar senvriend een kerstmarkt op touw gezet. Die is op vrijdag 10 december van 19.00 tot 21.30 uur en zater dag 11 december van 10.30 tot 16.00 uur. De ambachtelijke kaarsenmakerij laat zien hoe kaarsen worden gemaakt. Kaar senmakers laten zien hoe kaar sen worden gedompeld en hoe snijkaarsen gemaakt worden. Kinderen kunnen voor 1,25 euro hun eigen kaars maken. KAPELLE - Poppenmaakster Agnes van den Berge uit Kapelle exposeert tot en met 24 decem ber een deel van haar werk in de hal van het gemeentehuis in Ka pelle. Het gaat vooral om zeemeermin nen en elfjes. De expositie is tijdens kantooru ren te zien. GOES - De afgelopen weken heeft Uitgeverij den Boer/de Ruiter, ter gelegenheid van de Week van het Zeeuwse Boek, drie nieuwe titels gepresen teerd in de reeks Ooggetuigen van de twintigste eeuw. In het jaar dat Walcheren zestig jaar vrijheid viert, is het geenszins verwonderlijk dat de boeken de bezetting, inundatie en be- vrijding van het eiland behan delen. In Doelwit dijk... beschrijft on der andere oud-journalist Kees Cijsouw de laatste oorlogsdagen in Westkapelle. De laatste, en te vens meest catastrofale. Tot september 1944 was het dijkdorp nagenoeg ongeschon den door de bezetting gerold, zonder dat het de dood van vele inwoners had moeten betreuren. Een besluit van het geallieerde oppercommando bezegelde het lot van Westkapelle en grote aantallen levens. De Westkap- pelse dijk moest wijken voor de bevrijding van Walcheren. De 259 vliegtuigen en de 1270 ton aan bommen verwoestten dijk en dorp en ontnamen 157 perso nen het leven. GOES - 'Confrontaties: Histo risch versus hedendaags' is de voorlopige titel van presenta ties die vanaf 2005 te zien zijn in het Cultuurhuis Westwal 45. Vrijdag opende wethouder van Cultuur C. Linssen deze expositie en onthulde ook het naambord 'Westwal 45'op de gevel van het cultuurhuis. zijn door het Historisch Mu seum De Bevelanden uitgeno digd om het hedendaagse en kunstzinnige met het oude te verenigen. Met deze dubbelex positie wil het museum de ver meende stichtster van Goes eren en alvast het jubeljaar 2005 aan kondigen. de twee handboog schutterijen die in 1849 naar haar vernoemd werden. GOES - In de tennishal aan de Verrijn Stuartweg zijn het af gelopen weekend wedstrijden in poule B van de herenspon- sorcompetitie gespeeld. Op vallend in deze poule is het sterk spelende team van uit zendbureau Emergo. Voor gaande jaren nog een midden moter, nu staat dit team al en kele maanden op de eerste plaats. Het puntentotaal na zeven wed strijden is opgelopen tot 106 punten. Op de tweede plaats staat Support Lgistiek met 93 punten en Visrestaurant de Zee koe met 92 punten. Deze twee teams hebben wel een wedstrijd minder gespeeld dan Emergo. "We moeten nog tegen Emergo aantreden, als we dan goed presteren, kunnen we het nog spannend maken", stelt Gerard Komen speler van de Zeekoe. In de Lachende Koe damesdub- belcompetitie waren het de teams Trijers en Belleza Angels die opvallende uitslagen lieten noteren. Beide teams pakten de volle buit van 16 punten, dit ten koste van respectievelijk De Setters en Melse 2 wielers. Herensponsorcompetite poule A: Bakker Bunt/ Trendz - Sita 15-9; HDV - aann. Reimerswaal 14-10; Zwaar Transport Zeeland - Scheba vastgoed 13-11; Ha- pro/Roompot/Orisant -Tissink 14-10; Rentmeester/ Lamse - De Baar/Tax 12-12. GOES - In de recreatieve futsalcompetitie boekte Delta Mossel 2 een belangrijke overwinning in de tweede klas door koploper Kloetinge VKP met 5-1 te verslaan. ter in mijn hersens, water in mijn hart', stelt Proos. Soms stormt het in je hoofd en on weert het in je leven. Wat doe je dan? Wachten op de reddingsbrigade of zelf gaan zwemmen? Pompen of verzui pen. Op de planken voert Rob bert Jan Proos dan ook een ge vecht tegen het verzuipen in emoties, tegen gedachtenkron kels. Hij zal worstelen, maar komt hij ook boven? GOES - Alle 21-jarigen in de provincie ontvingen vorige week een vragenlijst van Scoop. Het Zeeuws Instituut voor Sociale en Culturele Ont wikkeling doet onder de noe mer Jeugdmonitor onderzoek naar de mening van jong vol wassenen. ringen uit die tijd, met hier en daar een tijdsprongetje, en an derzijds tracht hij op anderskleu- rige bladzijden quasi-weten- schappelijke verhandelingen te houden over de persoon Hitler of de betekenis van het woord ter- reurbombardement. Helaas, Van der Weel is op die laatst ge noemde momenten iets te pre tentieus. Beter had hij het bij zijn eigen beelden kunnen hou den. zingwekkend oorlogsleed dat zeer persoonlijk wordt. De do den krijgen nu plots een gezicht. Bezet Middelburg soonlijk zou zijn geplant. Recent onderzoek van professor Dekker heeft echter aangetoond dat Ja coba van Beieren in Goes een veel kleinere rol speelde dan ne- gentiende-eeuwse historici be weerden. Ook het gangenstelsel onder haar slot dat wel tot 's- Heer Hendrikskinderen zou lopen, werd na wetenschappelijk onderzoek naar het rijk der fabe len verwezen. Een vaststaand feit is wél dat Jacoba van de Goesenaren een zeehond en Goese wijn kreeg. De waarheid is soms net zo bevreemdend als de mythe. Goes kreeg in 1405 stadsrechten van graaf Willem IV van Beieren, Jacoba's vader, en zijzelf verleende in 1417 toe- Het was de eerste verliespartij voor VKP dat nog wel op kop blijft maar Delta Mossel tot op drie punten zag naderen. Croissanterie Daily's vond aansluiting bij de middenmoot na de 5-4 zege op Restaurant De Landbouw. Kamerbreed zorgde deze week opnieuw voor de hoogste score door sportvrienden van Kloetinge/ Van Westen met 22-3 te verpletteren. In de eerste klas wonnen de koplopers hun wedstrijd en het wach ten is nu op het treffen tussen FC Barbé en Delta Mossel. Decokay De Verfbron is na twee nederlagen weer op het goede spoor en klopte Van Sabben/Gemeente Goes met 10-5. Heartbreak Hotel boekte zijn tweede winstpartij en wel met 6-5 op FC Bonaparte. In de derde klas werd de topper tussen Binnen Uit en Fabery De Jonge gespeeld, waarbij Fabery het pleit duidelijk in zijn voordeel besliste en met 8-0 deze zege extra glans gaf. Lamb Weston/Meij- er blijft met twee wedstrijden minder gespeeld een geduchte con current, zeker na de 12-1 winst op Bewa Boys. Uitslagen: 1ste klas: De Korenbeurs - Delta Mossel 6-8; FC Barbé - Robur 8-2; FC Bonaparte Heartbreak Hotel 5-6; Messina Cl000- De Schotte Yerseke 6-3; Van Sabben/G.Goes- Decokay De Verfbron 5-10. 2de klas: Delta Mossel 2 - VKP 5-1; 't Hapje Goes - FC Total 7-1; Van Westen - Kamerbreed 3-22; LW-Meijer - Co- lijn IT 6-3; De Landbouw - Croissanterie Daily's 4-5; Wolter&Dros-PTT 11 -2. 3de klas: Intersport - ZW Jasper Goes 10-6; LW/Meijer 2 Bewa Boys 12-1; Fabery De Jonge-Binnen Uit 8-0. Proos, geboren in Goes en geto gen in 's-Heer Hendrikskinde ren, is op 21 januari een van de drie finalisten van de Holland Casino Podium Prijs. Voor zijn nieuwe programma heeft hij een aloude Zeeuwse thema: water en storm. 'Water in mijn hoof, wa- Het betreft een dubbelexpositie 'De Mythe van Jacoba van Beie ren' en 'Adellijk Drinken'. De twee tentoonstellingen zij op po ten gezet door de stichting G2A en Galerie van den Berge en de Kunstuitleen De Bevelanden. Zij Onder de noemer 'Adellijk Drin ken' is door Stichting Kunstuit leen en Galerie van den Berge, een tweede vitrine ingericht met glazen drinkgerei van de adel en de rijken uit vervlogen tijden. Dit glaswerk is afkomstig uit het museum. Uit de collectie van de hedendaagse kunstenaars Ber nard Heesen en Yvon Trossèl zijn in mooie kleuren uitgevoer de glazen kunstwerken te be wonderen. De dubbelexpositie is tot 2 april 2005 te zien in de hal van het Cultuurhuis, Westwal 45, Goes. Dodenlijst Het indrukwekkendste aspect van Doelwit dijk... is de met foto's geïllustreerde dodenlijst, als ware het een papieren mau soleum. Een eerbetoon dat in schril contrast staat met de gru welijke dood van vele burger slachtoffers, zoals bijvoorbeeld fotonummer 138 en 139 duide lijk maken. De broertjes Dom mis en Pieter, 4 jaar en 9 jaar oud; samen met hun ouders zijn ze in molen De Roos hoogst waarschijnlijk verdronken. IJ- Wie Goes zegt, zegt Jacoba van Beieren. Bij vele Goesenaren is het verhaal van het fameuze boogschot van Jacoba bekend. In een schieting op de staande wip schoot zij met een schot de hoofdvogel af waarna zij de boe rinnen uit de omgeving trakteer de. Of over de moerbeiboom bij Slot Oostende die door haar per- Met het oog op de naderende vakantie 2005 start Alliance Fran<?ai- se eind januari met een vakantiecursus waar wel enig basiskennis voor vereist is. Informatie hierover is te krijgen bij Henk Goed bloed, 0113-312164. Want juist de persoonlijke anek dotes over het door het centrum verspreiden van uit oranje papier geknipte letters V ("Op onze ei gen wijze zouden wij bijdragen tot de nederlaag van het Groot- Duitse Rijk") en over de reactie van zijn grootvader nadat men hem zei dat de Duitsers gearri veerd waren ("Dan zullen ze ook wel weer weggaan"), bieden de lezer unieke fragmenten en anekdotes uit het leven van een tienerjongen in oorlogstijd. Tiny Polderman heeft in Bevrijd, maar... samen met Jan-Willem Antheunisse de oorlogsverhalen van twaalf Zeeuwen opgetekend. Het resultaat is een bonte verza meling verslagen van de bezet ting in al haar facetten. Versla- Frankrijk is ook populair onder de Zeeuwen, weet Henk Goedbloed van de Alliance Fran^aise Coeur de Zélande. (foto: Tannie de Jonge) soirées waarvoor wij putten uit een gemeenschappelijke bron van Fransen die hier lezingen willen houden. Dat is een heel circuit van mensen die hun cultuur uitdragen", geeft Goedbloed aan. Het ledental is stabiel, een aantal zijn Frans van origine, anderen hebben een Franse partner of gaan gewoon graag op vakantie in la douce France. "Het aantal cursisten Franse taal schommelt rond de honderd, die Franse les krijgen van een Franstalig docent en een Nederlandse docent die Frans spreekt. Tijdens de cursussen is de voertaal zo veel mogelijk Frans met als doel de mensen vertrouwd te maken met de Franse taal. Taal leer je het beste door met de men sen zelf te spreken. Veel mensen gaan korter of langer op vakantie naar Frankrijk en willen dan toch wat meer van de cultuur, het land én de taal weten. Of men heeft werk waarbij de kennis van Franse taal nuttig of zelfs vereist is. Coeur de Zélande heeft een dubbele doelstelling, het geven van cursussen en de mogelijkheid om een soirée bij te wonen." In Opeens was alles anders volgt een uitermate geestig en tegelijk serieuze kijk op het be zette Middelburg. J.J. van der Weel (1929) is er in geslaagd een boek te schrijven dat leest als een trein, hoewel de opzet enigszins verwarrend is. Ener zijds maakt hij vaak gebruik van zijn aantekeningen en herinne- gen vanuit de provincie, en het in die tijd afschrikwekkende buurland. Zo vertelt Nel Polderman-Ge- schiere de al vaak beschreven geschiedenis van de inundatie van Walcheren. Van de komst van het water tot en met de terugkeer. Opvallender is dan het relaas van Sara Tak-Polak over haar verblijf in diverse con centratiekampen en de koele ontvangst na haar thuiskomst in Middelburg ("Goh, ben je terug gekomen?"). En het verhaal van Johan Jansen die behoort tot het kleine clubje Zeeuwen die door de Russen wordt bevrijd. Al met al is Bevrijd, maar...een door snee boek met enkele pareltjes. Doelwit dijk... bevrijdingsdra- ma. Burgerslachtoffers van Westkapelle tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog, Diver se auteurs, 17,50, ISBN-num- mer: 90-74576-51-6. Opeens was alles anders, J.J. van der Weel, 19,50, ISBN-num- mer: 90-74576-49-4. Bevrijd, maar... Zeeuwen over de keerzijde van de bevrijding, Tiny Polderman en Jan-Willem Ant heunisse, 17,50, ISBN-num- mer: 90-74576-52-4. 'S-HEER HENDRIKSKIN DEREN - De Zeeuwse cabare tier Robert Jan Proos speelt opvrijdag 10 en zaterdag 11 december zijn nieuwe pro gramma Reddend Zwemmen in het Heerhendrikhuis aan de Te Werfstraat in 's-Heer Hen drikskinderen. De bijeenkomst begint om 17.00 uur. Gert de Kok, voorzit ter van het havenschap, houdt een korte nieuwjaarstoespraak namens de organisaties. Aan sluitend wordt de winnaar be kend gemaakt van de Prijs Crea tief Ondernemerschap, al meer dan twintig jaar een toonaange vende prijs in ondernemend Zeeland. Na de prijsuitreiking is er, onder het genot van een drankje en een buffet, volop ge legenheid om collega-onderne- mers een succesvol 2005 toe te wensen. De bijeenkomst duurt tot 20.30 uur. Vandaag viert Coeur de Zélande het vijftigjarig bestaan - of zoals ze dat in Frankrijk zo mooi uitdrukken de cinquantenaire - in Ami- citia in Kloetinge. De Alliance Fran^aise is een springlevende internationale vereniging van en voor mensen die belangstelling hebben voor Frankrijk, de Franse taal en de Franse cultuur en samenleving. De internationale Alliance is opgericht in 1883 en is niet gebonden aan enige politieke of religieuze stroming. Het hoofdkantoor in Pa rijs biedt niet alleen onderdak aan de centrale administratie, maar ook aan de Internationale School voor de Franse taal en cultuur. In Nederland, Alliance Framjaise des Pays-Bas, zijn er vierendertig afdelingen. Wereldwijd zijn er afdelingen in honderdtwintig lan den. Alliance Fran^aise verzorgt cursussen Franse taal, van begin ners tot het hoogste niveau. "Daarnaast organiseren wij regelmatig 9 De opbrengst van de verkoop gaat naar de stichting Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds. De Kaarsenvriend is te vinden aan de Fluitekruidstraat 100 in Goes. Voor meer informa tie: 0113-220289. De uitkomsten worden door provincie, gemeenten en instel lingen als woningbouwcorpora ties, GGD of politie gebruikt voor het maken of toetsen van beleid. De 21-jarigen krijgen vragen over huisvesting, werk gelegenheid, verslaving, veilig heid, woonomgeving, vrije tijd en sport. De uitkomsten van de enquête zullen in maart 2005 bekend zijn. GOES - Een zakelijk succes vol 2005, welke ondernemer wil dat niet? Maandag 10 ja nuari wordt hiervoor het startsein gegeven tijdens een bijeenkomst in de Grote Kerk in Goes. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Kamer van Koophandel voor Zeeland, het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), Syntens en Zeeland Seaports. stemming tot de aanleg van stadswallen. Stichting G2A, een groep jonge kunstenaars, heeft op verzoek van Historisch Museum De Be velanden dit verhaal vertolkt op een eigen inspirerende wijze. El len de Boer, Machtcld van der Wijst, Janneke Rottier, Fred Lindhout, Denz de Kroon en Lars van der Ploeg creërden hun eigen visie op De Mythe van Ja coba en smeedden deze aaneen tot een modern drieluik. Het werk staat in een vitrine samen met een aantal aanverwante voorwerpen zoals een jacht hoorn waarop Jacoba nog gebla zen zou hebben en de schitte rend uitgevoerde vaandels van Damessponsorcompetitie: Restaurant 't Veerhuis - Tennis hal Goes 13 - 11. Glashandel Moerstee sponsort dit seizoen het elftal van Kapelle E3. Staand van links naar rechts: Lars van Liere, Martijn Oele, Bart van de Moere en Marvin de Feijter. Zittend van links naar rechts: Wouter Marinissen, Emiel Barentsen, lan Korstanje en Robin van Dijke. (foto: pr) KLOETINGE Zaterdag: Kloetinge 1 - Oranje Wit 1 (14.30); Kloetinge 2 - Hoek 2 (12.45); Kloetinge 4 - Wolfaartsdijk 2 14.30); Kloetinge 6 - Ka pelle 6 (14.30); Kloetinge B2 - Kapelle BI (12.45); Kloetinge B3 - Kapelle B2 12.45); Kloetinge C1 - RCS C1 10.00); Kloetinge C2 - Zaamslag Cl (11.15); Kloetinge C3 - Zeelandia-Middelberg C4 (11.15) ; Kloetinge C4 - Dauwendaele C2 (11.15); Kloetinge C5 - HulsterlooCl (11.15); Kloetinge Dl - EBOH Dl (11.30); Kloetin ge D3 - Colijnsplaatse Boys Dl (10.00); Kloetinge D5 - Apollo D2 (10.00); Kloetinge F3 - Nieuwland F2 (09.00). SSV ’65 (Goes)_ Zaterdag: Nieuw Lekkerland - SSV '65 14.30); SSV '65 2 - Zaam slag 2 (14.30); SSV '65 4 - Hoek 3 (14.30); Robur/ SSV '65 Al -METOA1 (12.45); SSV'65 Bl - AZVV BI (11.15); SSV'65 Cl - Hoek Cl (11.15); SSV'65 F1 - Heinkenszand F1 (9.00). YERSEKE Zaterdag: Yerseke 1 - MZVC 1 (14.30); Tern.Boys 2 - Yerseke 2 14.30) ; Yerseke 3 - Tern.Boys 3 14.30); Yerseke 5 - Krabbendijke 3 (12.45); Yerseke BI - GPC BI (12.30); Yerseke D2 - Arendsker- ke D2 (10.30). APOLLO '69 ('s-Gravenpoldeij Zaterdag: Apollo 1 - Wemeldinge 1 (14.30); Apollo 2 - AZVV 3 (12.45); Apollo 3 - VCK 5 (14.30); Apollo Dl - Serooskerke Dl (11.15) . BEVELANDERS (Kamperland) Zaterdag: Cadzand 1 - Bevelanders 1 (14.30); Bevelanders 2 - MZVC 2 (12.30); Bevelanders 3 - VCK 4 (14.30); Colijnsplaatse Boys/ Bevelanders BI - Luctor '88 BI (Terrein Colijnsplaat 11.15); Bevelanders Cl -DFS Cl (11.15). WEMELDINGE Zaterdag: Apollo'69 1 - Wemeldinge 1 (14.30); Wemeldinge DA 1 - Nieuwdorp DA1 (14.30); Cadzand 2 - Wemeldinge 2 (14.30). WOLFAARTSDIJK Zaterdag: Kruiningen 1 - Wolfaartsdijk 1 (14.30); Kloetinge 4 - Wolfaartsdijk 2 (14.30); Wolfaartsdijk 3 - SKNWK 4 (14.30); Wolfaartsdijk 4 - Serooskerke 6 (14.30); Smerdiek dames 2 - Wol faartsdijk dames (12.30); Wolfaartsdijk C - Waarde C (9.45); Wol faartsdijk D - Rillandia Dl (10.00); Wolfaartsdijk F2 - Rillandia F3 (9.45). G.O.E.S. Zondag: s.c. Gastel 1 - Goes 1 (14.30); Alliance 2 - Goes 2 (11.30) ; Goes 3 - MOC17 3 (12.30); Goes 5 - Jong Ambon 2 (10.30) ; zaterdag: Steenbergen A1 - Goes Al (14.30). LUCTOR '88 (Heinkenszand) Zondag: ODIO 1 - Luctor’88 1 (14.30); VVR 2 - Luctor'88 2 (12.00); Luctor'88 3 - FC Bergen 2 (10.30); Luctor'88 4 - Walche ren 4 (12.00). ROBUR (Goes) Zondag: Robur 1 - Vosmeer 1 (14.30); Hoofdplaat 2 - Robur 2 (14.30) ; zaterdag: Robur Fl - Goes Fl (10.00); Robur El - MZVC El (10.00); Robur DI - Arendskerke DI (10.00); Robur Bl - Oost- kapelleBl (11.15); Robur Al - METO Al (12.30). Uitslagen Herensponsorcom- petitie poule B: Sportpunt Zee- land - Herselman 12-12; Emer go - Alu Light 18-6; De Zee koe - Franse/ IBG 18-6; Support Logistiek - Hertel Services 18-6; Zuid West Lease - Rob Ja cobs Mannenmode 12-12. De Lachende Koe competitie: Zer Oirts - No Nonsens 13-3; t.v. Yerseke - Het Toppunt 9-7; De Bevelanders - Racket Girls 8 -8; Trijers - De Setters 16-0; Belleza Angels - Melse 2 wie lers 16-0; The Volunteers - Smash 12-4. HANSWEERT - In Maria Oord aan de Eendracht 1 in Hansweert is zaterdag 11 de cember een kerstmarkt. Damessponsorcompetitie: Traas b.v - Quarles Jurgens 12-12. De Zeekoe competitie Irmaja- dimi - The Outsiders 16-0 Allerhande - Noord Zuid 14-2; Avantage - Gimbrac 9-7; Lee- wogo - tv Ovezande 12-4; Last Minute - Mis Slag 10-6; Mis Meppers - New York 16-0. 'S-GRAVENPOLDER - "Wat ons het meest aanspreekt in Frankrijk is 'Ie savoir vivre', de manier van leven. Enerzijds de nonchalance en anderzijds de strakke regie zoals bij tenniswed strijden: is de bal in of uit?" Aan het woord is Henk Goedbloed, Ie president van Coeur de Zélande, de midden-Zeeuwse afde ling van Alliance Fran^aise, die een halve eeuw bestaat. UB 9 o Door Jacco van Maldegem Door Leon Janssens 4 9 V

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 9