Cultuursubsidies Kwaliteit bushaltes Provincie Zeeland Regiokantoor infra Met ingang van het nieuwe jaar heeft de provinciale directie infrastructuur nog één regiokan toor en wel in Middelburg. De kantoren in Zierikzee, Goes en Terneuzen worden gesloten. De kantoormedewerkers vinden onderdak in het waterschapskan- toor in Middelburg. De kanton- niers blijven verspreid over Zeeland; zij werken vanuit de diverse steunpunten binnen hun rayon. Nu zijn er nog achttien steunpunten, maar dat aantal wordt binnenkort teruggebracht. De sluis- en brugbediening blijft gedaan worden vanuit het centra le bedieningsgebouw in Vlissingen voor het Kanaal door Walcheren en op de Zeelandbrug. Het centrale regiokantoor infrabe- heer, Kanaalweg 1, Middelburg, is op werkdagen geopend van 8.30 tot 17.00 uur; tel. 0118- 621700, e-mail infrabeheer@zeeland.nl. In beroep Provinciale Staten Zeeland ■■■Officiële Mededelingen regionale regisseur, gemeenten verantwoordelijk voor het locale schaalniveau. Ruimtelijke Ordening Milieu 15 Kennisgeving ontwerp- streekplanherziening Woonvisie Kennisgeving streek- planherziening Vitaliteit en Kwaliteit Onder de naam C-culture heeft de provincie een subsidieregeling voor een diversiteit aan culturele uitingen. De subsidies worden over zes onderdelen gespreid. Ontwerp-vergunning varkenshouderij Vugts Beschikking grondwa teronttrekking Colijnsplaat Aannemingsmaat- schappij M J. Oomen b.v. te Sprundel Informatierubriek van de Provincie Zeeland. nr. 50/2004 Afdeling Communicatie, Nieuwe Burg 42, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 14 00 infocentrum@zeeland.nl Tel. 0118-631888 de Bevelander Woensdag 8 december 2004 Nieuws Commissie Ruimte Halte met geleidebaan voor visueel gehandicapten. Commissie Ecologie en Water Statengriffie Balans 25 Postbus 6001 4330 LA Middelburg Diabetes Fonds De volgende vergadering zal plaatsvinden op 19 januari 2005 om 13:45 uur. De vergadering van de commis sie Ruimte die op 17 december gepland stond vervalt in verband met onvoldoende agendapunten. De eerstvolgende vergadering zal plaatsvinden op 21 januari 2005 om 9:00 uur. De volgende vergadering zal plaatsvinden op 21 januari 2005 om 13:30 uur. Over de hele provincie verspreid zijn er 964 bushaltes, waarvan er achttien zijn voorzien van een geleidebaan voor visueel gehandi capten. Die achttien, twee pro cent van het totaal, zijn alle in Midden-Zeeland. Speciale helling- banen voor rolstoelers en kinder wagens zijn er bij 365 haltes, waarvan de meeste ook in Midden-Zeeland zijn, 215, ge volgd door Zeeuwsch-Vlaanderen met 86, Schouwen-Duiveland met 36 en Tholen met 28. Er zijn 52 haltes met hinderlijke obstakels, verdeeld over Schouwen-Duiveland (33), Midden-Zeeland (3), Tholen (4) en Zeeuwsch-Vlaanderen (12). Dit blijkt uit een inventarisatie die het dagelijks bestuur van de pro vincie aan de statencommissie voor economie en mobiliteit heeft aangeboden. Het onderzoek is in 2003/2004 gehouden. Het was nodig om een stappenplan te kunnen maken ter verbetering van de halteplaatsen. Het doel is namelijk in 2010 het openbaar vervoer toegankelijk te Gedeputeerde Staten van Zee land maken bekend dat zij op 30 november 2004 de ontwerp- streekplanherziening Woonvisie hebben vastgesteld. De ontwerp streekplanherziening heeft ten doel om het streekplan op onder delen aan te passen aan nieuwe beleidsinzichten op het gebied van woningbouw. Centraal staat de doelstelling zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wen sen van de woonconsument. laten zijn voor mensen met een functiebeperking die nog wel zelf standig kunnen reizen, zoals rol stoelers en rollatorgebruikers. Al sinds 1998 werkt het provinci aal bestuur aan de verbetering van de eigen haltes langs de pro vinciale wegen. Plannen van de andere weg- en haltebeheerders, zoals de gemeenten Veere en Tholen en de waterschappen, worden financieel gesteund. Begin volgend jaar worden de informatiepanelen in de provincia le abri’s voorzien van achter grondinformatie over het open baar vervoer. In het busstation tussen de Westerscheldetunnel en Terneuzen komen bovendien lijnnummerborden in braille. In het op te stellen stappenplan Toegankelijkheid openbaar ver voer in 2010 moeten eisen wor den opgenomen voor de haltes en de bussen; ook moet duidelijk worden voor welke categorieën gebruikers het vervoer beschik baar moet zijn en tot welke mate het collectief vraagafhankelijk ver voer - in de volksmond de tele- taxi - daaraan moet en kan vol doen. Om deze reden wordt in de ont werp streekplanherziening Woonvisie een nieuwe werkwijze geïntroduceerd, waarbij gemeen ten meer vrijheid en verantwoor delijkheid krijgen ten aanzien van de omvang, samenstelling en spreiding van hun woningbouw- programma. Om het nieuwe woningbouwbeleid te implementeren is het nodig een aantal uitgangspunten uit het vigerende Streekplan te herzien, waaronder: 1. de provinciale woningbouw- programmering wordt niet lan ger gebaseerd op prognoses, maar op wat gemeenten zelf, bottom-up, aangeven; 2. het uitgangspunt dat natuurlij ke groei in alle kernen mag worden opgevangen en het migratieoverschot uitsluitend in dragende kernen en stede lijke ontwikkelingszones mag worden opgevangen wordt vervangen door een vaste ver houding tussen steden, dra gende kernen en overige ker nen. De streekplanherziening ligt ter visie van 13 december 2004 tot 17 januari 2005 op de volgende plaatsen: - De provincie Zeeland, directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groenewoud 1 te Middelburg; - de gemeentehuizen van alle Zeeuwse gemeenten; - het Zeeuws Documentatie centrum in de Zeeuwse Biblio theek, Kousteensedijk 7 te Middelburg. Op 18 januari 2005 bieden Provinciale Staten de gelegen heid om de bedenkingen tijdens een openbare gedachtewisseling nader toe te lichten. Deze ge dachtenwisseling met de commis sie Ruimte zal starten om 19.30 uur in de Statenzaal, Abdij 6 te Middelburg. Provinciale Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 9 juli 2004 de streekplanherziening Vitaliteit en Kwaliteit hebben vast gesteld. De streekplanherziening ligt ter - inzage van 9 december 2004 tot Per onderdeel wordt aangegeven aan welke specifieke voorwaar den subsidieverzoeken moeten voldoen. Verder moet rekening worden gehouden met de alge mene subsidievoorschotten van de provincie. Er is een speciaal formulier om de subsidies aan te vragen. Stimulering producties Eén van de doelstellingen is ten minste vijf in Zeeland geprodu ceerde, artistiek belangwekkende producties in de (amateur)kunst te hebben. De producties moeten naar plaats en publiek gespreid zijn en er moet een grote varië teit aan kunstvormen worden nagestreefd. Combinaties van professionele en amateuristische kunst is een pré. Orkestbegeleiding voor amateur- koren valt in deze categorie. Erfgoed Het cultureel erfgoed is meebe palend voor de Zeeuwse identi teit. Het is dan ook belangrijk gebouwen en voorwerpen uit het verleden te behouden, bescher men en beheren. In drie jaar tijd zouden op museaal of archeolo gisch gebied ten minste twee col lecties geïnventariseerd en beschreven moeten worden. Van de stichting Cultureel erfgoed Zeeland, het Zeeuws museum, het Zeeuws documentatiecen trum en de Zeeuwse bibliotheek wordt verlangd dat zij voor hun eigen collecties zorgen. Andere initiatieven kunnen dan vanuit C- culture worden gesteund. School Onder cultuur en school valt de cultuureducatie in het basis- en voortgezet onderwijs. Het mooist zou zijn als alle scholen in hun beleidsplan een vaste plek inrui- De herziening heeft ten doel om het streekplan op onderdelen aan te passen en te verbeteren. Een belangrijk deel daarvan heeft betrekking op de vitaliteit van het agrarisch gebied. Zo gaat het onder andere om een aanpassing van het beleid voor nieuwe eco nomische dragers (NED), een nadere invulling van het beleid voor teeltondersteunende voor zieningen, een vervolgstap in het beleid voor landschapscampings en nader beleid voor agrarische bouwblokken. Daarnaast komen diverse onderwerpen aan de orde waarvoor ook aanvulling of actu alisering van het streekplan gewenst is. Het betreft de intro ductie van beleid voor het behoud van duisternis en de ver ruiming van de regelgeving voor woon(-zorg)mogelijkheden in cul tuurhistorische boerderijen, niet- agrarische activiteiten in het bui tengebied, risico-activiteiten en supermarkten. Ook worden enkele locatiespeci- fieke aanpassingen, doorgevoerd die betrekking hebben op de Kop van Schouwen. Het gaat om de verruiming van de fruitgaardrege- ling, een incidentele regeling voor de bouw van drie woningen in het buitengebied bij Renesse en een tracé-aanpassing van het noorde lijk deel van de recreatieverdeel- weg. De streekplanherziening volgt de procedure zoals vastgelegd in de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Jeugd Behalve via school komen jonge ren in hun vrije tijd met cultuur in aanraking. Dat is althans de bedoeling van het onderdeel jeugd en cultuur. Een deel van de subsidie - 17.500 euro - is al bestemd voor De Kunstbende. Erfgoed toegankelijk Het behouden en beheren van het cultureel erfgoed is niet vol doende, vindt het provinciaal bestuur. Het zichtbaar en beleef- baar maken is net zo belangrijk. Dat kan bij voorbeeld door the matentoonstellingen te organise ren of door klederdrachten shows. Gewoonten en gebruiken kunnen ook zichtbaar worden in de beeldende kunst of in het theater. Publieksbereik Om zoveel mogelijk mensen te Gedeputeerde Staten van Zee land hebben een aanvraag ont vangen om een vergunning Wet milieubeheer van dhr. Vugts voor het veranderen en in wer king hebben van een varkenshou derij aan de Kerkepolderweg 7 te Baarland. Gedeputeerde Staten willen de vergunning verlenen met voor schriften ter bescherming van het milieu. De ontwerp-vergunning ligt van 9 december 2004 tot en met 26 december 2004 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te De statencommissie voor sociale en bestuurlijke zaken bespreekt de uitgangspunten voor de subsi dies in haar vergadering van 17 december. Middelburg, op werkdagen van 8-17 en desgevraagd buiten kan tooruren en van 27 december 2004 tot en met 29 december 2004 bij de Zeeuwse Biblio theek Kousteensedijk 7 te Middelburg op maandag van 17.30 uur - 21.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 uur -21.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur -13.00 uur. Daarnaast ligt de vergunning van 9 december tot en met 29 december 2004 ter inzage in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand, maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 uur, op donderdag avond van 17.00-20.00 uur; Een ieder kan tot en met 30 december 2004 schriftelijke bedenkingen tegen de ontwerp- vergunning indienen bij Gedepu teerde Staten van Zeeland, Directie Ruimte, Milieu en Water, postbus 165, 4330 AD Middel burg. Hierbij kan worden verzocht per soonlijke gegevens niet bekend te maken. Tot en met 24 december 2004 kan een ieder verzoeken om een gedachtenwisseling over de ontwerp-vergunning (0118- 631958). Bij de gedachtenwisse ling wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn en kunnen mondelinge be denkingen worden ingebracht. Alleen zij die bedenkingen hebben Daarna, tot het einde van de beroepstermijn, liggen de stuk ken ter inzage op genoemde plaatsen en tijden. Agenda: - Nota Mobiliteit van de Statenfractie Groenlinks - Halteonderzoek Zeeland en toe gankelijkheid openbaar vervoer - Jaarverslag 2003 SEPAZ - Initiatiefvoorstel van de statenle den Koppejan (CDA) en Ganzeman (CDA) inzake Zeeuws initiatief Educatief Netwerk De volgende vergadering zal plaatsvinden op 24 januari 2005 om 13:30 uur. Meer informatie over actuele zaken en bijeenkomsten van Provin ciale Staten of statencommissies kunt u bekijken op de website: www.zeeland.nl onder provinciale staten. ingediend tegen de ontwerp-ver gunning, de adviseurs die advies hebben uitgebracht over de ont werp-vergunning en belangheb benden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen be denkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-vergunning kun nen later beroep instellen. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben aan Aannemings- maatschappij M.J. Oomen b.v. te Sprundel een vergunning Grondwaterwet met voorschrif ten ter bescherming van de bij het grondwaterbeheer betrokken belangen verleend voor het ont trekken van grondwater ten be hoeve van het aanleggen van een bergbezinkbassin te Colijnsplaat. De vergunning ligt van 10 decem ber 2004 tot en met 20 januari 2005 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, Agenda: - Brief van Gedeputeerde Staten inzake toekomstig Zeeuws Waterschapsbestel; - Initiatiefvoorstel van het staten lid Van der Giessen (D66) inza ke Bomeneffectanalyse; - Stand van zaken Ontwikkelings- schets 2010 Schelde- estuarium. Commissie Sociale en Bestuurlijke Zaken Agenda: - Presentatie door Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking Zeeland; - Vergaderstukken Algemene Vergadering IPO van 23 decem ber 2004; - Evaluatie formatieuitbreiding Afdeling Communicatie; - 57+ regeling. op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren en in het gemeentehuis van Noord-Beveland, Voorstraat 31 te Wissenkerke, op werkdagen van 9-12 uur en 13-15 uur en (na telefonische afspraak 0113- 377362) in de avonduren. Degenen die bedenkingen heb ben ingebracht tegen de ontwerp- vergunning, de adviseurs die advies uitgebracht hebben over de ontwerpvergunning en belang hebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen beden-kingen te hebben ingé bracht tegen de ontwerpvergun ning kunnen tot en met 20 januari 2005 tegen de vergunning beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage. De vergunning wordt op 21 janu ari 2005 van kracht, tenzij over eenkomstig artikel 36 van de Wet op de Raad van State, juncto arti kel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het inzien buiten kantoor uren en het opvragen van de ont- werp-herziening kunt u contact opnemen met het informatiecen trum van de provincie Zeeland (telefoon 0118-631400) of met de directie Ruimte, Milieu en Water (telefoon 0118-631165 0118-631718). 6 januari 2005 op de volgende plaatsen: - De provincie Zeeland, directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groenewoud 1 te Middelburg - De gemeentehuizen van alle Zeeuwse gemeenten. Voor het inzien buiten kantoor uren en het opvragen van de ont- werp-herziening kunt u contact opnemen met het informatiecen trum van de provincie Zeeland (telefoon 0118-631400) of met de directie Ruimte, Milieu en Water (telefoon 0118-631715). Het voorstel, waarin alle subsidie voorwaarden en het aanvraagfor mulier zijn opgenomen is te lezen op www.zeeland.nl en op te vra gen bij het provinciaal informatie centrum, Nieuwe Burg 42, post bus 6001,4330 LA Middelburg, tel. 0118-631400, e-mail infocentrum@zeeland.nl. Commissie Economie en Mobiliteit Datum: wo 15 december 2004 Aanvang: 13.45 uur Locatie: 2" commissiekamer, Provinciehuis Voorzitter: mw. G.K.T. van der Giessen Commissiegriffier: M. Trimpe Statencommissie@zeeland.nl Tel. 0118-631437 Datum: vr 17 december 2004 Aanvang: 13.30 uur Locatie: 2 commissiekamer, Provinciehuis Voorzitter: mw. M. Ie Roy Commissiegriffier: M. Trimpe statencommissie@zeeland.nl tel. 0118-631437 Dinsdag 14 december, 15.30 uur, houdt de adviescommissie bezwaarschriften openbare zitting in het provinciehuis, Abdij 6, Middelburg. Plant Research International in Wageningen heeft bezwaar aan getekend tegen de hoogte van een subsidie voor het gewasbe- schermingsproject Minimum let- hael herbicide docering MLHD. Vertegenwoordigers van het insti tuut en het provinciaal bestuur worden gehoord. Datum: ma 13 december 2004 Aanvang: 13.30 uur Locatie: 2' commissiekamer, Provinciehuis Voorzitter: A.A.D. Saaman Commissiegriffier: A. Lobik Statencommissie@zeeland.nl Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot mevr. A. de Pijper, (tel. 0118-631958). Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot W. Buizer (tel. 0118- 631168). Komende week staat in het teken van de commissievergaderingen ter voorbereiding van de staten vergadering van 14 januari 2005. Onderstaand treft u be meest van belang zijnde agendapunten aan. OORZAAKZDIABETES 4 VAN DE 10 HARTINFARCTEN ZIJN HET GEVOLG VAN DIABETES 'IABETES IS DE GROOTSTE VEROORZAKER VAN BLINDHEID O DEHELfTVAN ALLEVDETAMPUTAT1ES IS HETGEVOLC VAN DIABETES Vraag de gratis Diabetes Risicotest aan. Of word donateur. Giro 5766, Amersfoort. Bel 0800 - 5766 123 of ga naar www.diabetesfonds.nl „ss.... De in het huidige Streekplan Zee land 1997 gehanteerde benade ring richt zich op het sturen van de woningbouw door middel van het vaststellen van woningbouw- contingenten. Per gemeente en per kern wordt aangegeven hoe veel woningen gebouwd mogen worden. De provincie heeft ge constateerd dat het huidige sys teem van contingentering onvol doende aansluit bij: - de doelstelling om tegemoet te komen aan de wensen van de woonconsument; - de huidige maatschappelijke en demografische ontwikkelingen; en - de rolverdeling tussen provincie en gemeenten; de provincie als De streekplanherziening volgt de procedure zoals vastgelegd in de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Dit houdt onder andere in dat het ontwerp gedurende vier weken ter visie ligt. Tijdens deze perio de kan een ieder schriftelijk be denkingen indienen bij Provinciale Staten van Zeeland, Postbus 165, 4330 AD Middelburg. Abdij De commissie spreekt hierover in haar vergadering van maandag 13 december. De uitkomsten van het halteon derzoek zijn na te lezen op www.zeeland.nl en op te vragen bij het provinciaal informatiecen trum, Nieuwe Burg 42, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, tel. 0118-631400, e-mail infocentrum@zeeland.nl. men voor de cultuureducatie. Scoop en de stichting Cultureel erfgoed kunnen aan de verwezen lijking hiervan bijdragen. laten genieten van allerlei culture le uitingen is het nodig dat zij weten wat waar te doen is. Aan organisatoren van de evene menten wordt de mogelijkheid van subsidie geboden voor mar keting, public relations en recla me. Ook is er geld voor gecombi neerde activiteiten van culturele instellingen en andere sectoren in de Zeeuwse maatschappij.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 15