99 SPAR 22 6.“ 5.49 Geniet van de donkere dagen lÖbercF^ 19.50 I I Geschenkverpakking JOOP Homme i Eau de toilette 75 ml en Bodylotion 150 ml OP--QP 951 gemeenteO6S 24.’s 28.’5 16.’5 12.’5 14’5 135° 13.’5 3* 24.’5 7Ï5 K5 49.95 I 79 rOpenbare kennisgevingen W 7.69 Hup&co 995 Kijk snel op www.SCHLECKER.com ra 89 ^nOP:^ 79 SCHLECKER HOME SHOPPING www.SCHLECKER.com ^Wijkelijkse Berichten 7.19 04^=^ - Steunpunt Vrijwilligerswerk Vergadering raadspresidium Bord op cultuurhuis onthuld Protocol speelvoorzieningen Libero Up Go c Duo pak Hegron Gel 950 ml Elizabeth Arden 5th Avenue Jim Beam Passoa Johnnie Walker Red Scotch whisky 0.7 liter Cointreau likeur -3 Profiteer 1 van het voordeel! i Waar vindt u ons? I -S- 0418-5953331 Coebergh Glenfiddich Grolsch Herfstbok geschenkboks Veuve Amiot Baileys cream- likeur 0.7 liter I voor deze actie en de voorwaarden. I Eau de toilette 75 ml en Bodylotion 150 ml Vergadering gemeenteraad op 16 december Merci Crocant Kerstboom Piper Heidsieck 1 champagne i <>0.75 liter 1 Olifant p Dujardin jonge jenever 1 liter Rémy Martin Merci Finest Selection Balneum Hermal Badolie Fort 200 ml Merci Assorti, Melk of Pour Nivea Men Balsam ^Regular woensdag 8 december 2004 5S TELE2. ÏLL A A A 11 Wij wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar Castel diverse maten Motorola C115 Prepaid nu INCLUSIEF 10 EURO BELTEGOED! Afwijkend telefoonnummer voor mobiele telefoon-actie: 0900-2022834 (15 ct p/min elders D I f I s 1 I \%150 gram 400 gram 99 250 gram elders Iw7 100 ml elders Jilt 4 - ‘s-Gravenpolder, ‘s-Gravenstraat 47 - Middelburg, Gortstraat 60-62 - Oost-Souburg, Kanaalstraat 59 HE ..W- elders 4 4 MH Openingstijden Gemeente Afdeling Burgerzaken: Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. i y IGJ v. d. Boschstraat 19 01-12 Oostwal 27, 32 en 33 01-12 Schengestraat 2 t/m 66 Zwakestraat I en 3 01-12 01-12 Columbusweg 10 02-12 Blanckstraat 13 30-1I 19 januari 03-/2 Burgemeester en wethouders van Goes öue F AA 9 7 A A A ■j WUMIKIt—<1. WWW. de Bevelander MMMMMMWHMHHMMMNMMMMMHMMMM MMWMMMMHK' VEERWEG 48 WOLPHAARTSDIJK TEL. (0113) 586040 FAX (0113) 586042 ZEVEN DAGEN PER WEEK GEOPEND De kantoren zijn geopend: maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur en dinsdag en woensdag I3.30 - 16.00 uur. Internet: www.goes.nl e-mail: stadskantoor@goes.nl Cabernet Sauv/Syrah/Chard enigszins overschreden door de kavelondiepte. Paardencrematorium in pand Livingstoneweg I2 Goes De Kok te Goes heeft een verzoek ingediend voor vestiging van een paardencrematorium in het pand Livingstoneweg I2 op bedrijventer rein De Poel-ll in Goes. Een dergelijk bedrijf is niet opgesomd in de bedrijvenlijst die bij het bestemmingsplan De Poel-ll behoort. Wel achten burgemeester en wethouders het bedrijf naar aard en invloed op de omgeving gelijkwaardig aan de wel opgenomen bedrijven. Monumentenprocedure Grote Markt 36 Goes Een monumentenaanvraag is ingediend voor restauratiewerkzaamhe den aan de kroonlijst van het pand Grote Markt 36 in Goes.Tevens wil de eigenaar dubbel glas plaatsen.Vanwege de status van rijksmo- nument moet er voor de restauratie en het plaatsen van het dubbel glas een monumentenprocedure gevoerd worden bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.Voor bij die instantie een aanvraag wordt ingediend, ligt het plan op grond van de Monumentenwet vanaf 9 december 2004 twee weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan iedereen zienswijzen over de aanvraag kenbaar maken. Kappen van bomen Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het kapvergunningen heeft verleend voor de volgende bomen: M. Smallegangesbuurt 24 te Goes: I conifeer en voor de volgende gemeentelijke bomen: 26-11 26-11 01-12 01-12 01-12 Hoogewei 74 jasmijnstraat 25 Nieuwe Kraaijertsedijk 8 Pearyweg 27 het uitbreiden van de woning het plaatsen van een transformatorstation het tijdelijk plaatsen van een bord ivm werkzaamheden het uitbreiden van de woonkamer het uitbreiden van de woning het bouwen van een woning met garage het bouwen van een bedrijfshal met kantoor van hen wordt verwacht. De afspra ken en werkwijzen zijn vastgelegd in het protocol Speelvoorzieningen. De wijk- en dorpsverenigingen krij gen een exemplaar toegezonden. Als u ook belangstelling heeft voor het protocol kunt u een exemplaar ophalen bij de publieksbalie. Voor meer informatie: mevrouw drs. D.J. Osté, telefoon 249746 of per e-mail d.oste@goes.nl. Op maandag 13 december a.s. ver gadert het raadspresidium (fractie voorzitters met de burgemeester) om 19.30 uur in het Stadhuis aan de Grote Markt. Op de agenda staat onder andere: Vaststellen verslag vergadering van 15 november 2004 Vaststellen agenda voor de raads vergadering van 20 januari 2005 Openstaande ingekomen stukken Opening JOP in 's-Heer Hendrikskinderen 01-12 01-12 02-12 03-12 Ter inzage Alle stukken liggen tijdens kantooruren (zie openingstijden) ter inzage bij de publieksbalie, tenzij het anders is aangegeven in de bekendma king. De stukken die te maken hebben met milieu liggen bij de afde ling Milieu,Westsingel 58 ter inzage tot het einde van de beroepster mijn. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 ter inzage gelegd bij de publieksbalie. Jan W. Frisostraat I Zonnebloemstraat 32 Aartjeskreek 10 Cornelisweg 8 maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur; dinsdag en woensdag 13.30 - 16.00 uur en donderdag 17.00 - 20.00 uur. Stadskantoor, Oostsingel 2 Postbus 2118.4460 MC Goes Tel: (0113) 249 600 HlVt* gemeenteraad Planning behandeling speerpunten programmabegroting in commissies en raad 2005 Samenstelling en werkwijze werk groep programmabegroting 2006 Samenstelling en werkwijze werk groep kerntakendiscussie Klankbordgroepen en begelei dingscommissies uit raad De vergadering is openbaar. Calamiteitentelefoon: (0113) 249 770 In noodgevallen buiten kantooruren: 06 532 981 41 bourbon 0.7 liter likeur inter Afdeling Communicatie Tel.: (0113) 249 870 e-mail: communicatie@goes.nl Op donderdag 16 december verga dert de gemeenteraad in het stad huis aan de Grote Markt. De verga dering begint om 19.30 uur en is openbaar. Vaststelling agenda De raad stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. Vragenuur voor leden gemeenteraad Aan het begin van de vergadering is er een vragenuur voor gemeente raadsleden. Spreekrecht burgers Na de opening van de vergadering kunnen aanwezige burgers geza menlijk gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Wie van het spreekrecht gebruik wil maken, moet dit tenminste 48 uur voor de aanvang van de vergadering melden aan de griffier (telefoon 249730) onder opgave van naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover hij het woord wil voeren. Elke spreker krijgt maxi maal vijf minuten het woord. Agendapunten Vaststellen van de najaarsnota 2004. 0.7 liter Vaststellen van de prestatie afspraken tussen de Woningbouw vereniging RWS en de gemeente Goes voor de periode 2005 en 2006. Beschikbaar stellen van een krediet voor de bodemsanering van een gedeelte van de Fruitlaan. Uitwerking van de stelselwijziging schoolbegeleiding. Vaststellen van de Verordening kinderopvang gemeente Goes. Beschikbaar stellen van een budget voor de uitvoering van het project publieksbalie 2005. Beschikbaar stellen van voorbe- reidingskredieten voor de bouw- grondcomplexen Mannee en Havengebied Goes. Vaststellen van de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2005 en de Verordening forensen belasting 2005. Diverse begrotingswijzigingen. Balneum Hermal I likorette 1 liter Scotch Whisky 0.7 liter vin mousseux 0.75 liter (‘excl 2.95 verzendkosten) 8 s A per Itr: 1.88 per kg: 12.50 Rectificatie kennisgeving 24-11-04 over aanleg fietspad Kattendijke-Goes De gemeente Goes is van plan een vrijliggend fietspad van Kattendij- ke naar Goes aan te leggen. Het traject is gesitueerd van Kattendijke onderlangs de noordzijde van de Kattendijksedijk naar de Schellemoerswegeling en van de Goese Meerlaan langs de Krukweg naar de Kattendijksedijk. Burgemeester en wethouders achten het plan in aanmerking te komen voor een aanlegvergunning op basis van bestemmingsplan Lan delijk Gebied.Voordat daartoe besloten wordt, kunnen belanghebben den hun zienswijzen schriftelijk naar voren brengen of mondeling via telefoon 249709. De aanvraag ligt tot 23 december 2004 ter inzage bij de publieksbalie. Groenmedewerker op een basisschool (203) Sportieve vrijwilliger voor zwemactiviteit met visueel gehandicapte kinderen (202) Wasmachinemonteur of -demonteur (179) Boodschappenhulp voor lichamelijk gehandicapten (160) Tuinman om bij ouderen en zieken te helpen (199) Assistent webmaster met eenvoudige kennis van Word (200) Fietsmaatje voor jongen met verstandelijke handicap (197) Stabiele begeleid(st)er voor thuisloze jongeren (195) Penningmeester voor een sportvereniging (188) Technische medewerkers voor werkplaats (183) Voor meer informatie of meer vacatures kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 14.00 uur bellen. Zelf in de vacaturebank een kijkje nemen kan elke dins dag tussen 09.30 en 12.00 uur op het Steunpunt of anders op afspraak. Organisaties die een vrijwilliger zoeken, kunnen bij het Steunpunt (gratis) een vacature plaatsen. Steunpunt Vrijwilligerswerk Goes, Zaagmolenstraat 3,4461 BK Goes. Telefoon 253 171/253157, e-mail vrijwilligers@smwo.nl Website www.smwo.nl voor meer vacatures. Bij het beheer en onderhoud van openbare speelvoorzieningen en bij het realiseren van nieuwe speel plekken zijn verschillende gemeen telijke afdelingen betrokken. Ook wijk- en dorpsverenigingen nemen initiatieven voor de herinrichting van bestaande of het realiseren van nieuwe speelplekken. De behoefte aan een protocol is ontstaan, zodat voor alle partijen duidelijk is wat Geïnteresseerden kunnen de agen da en de vergaderstukken inzien bij de publieksbalie. Op de avond van de vergadering liggen agenda's en stukken in de ruimte voor het publiek. Zaterdag 11 december wordt in 's-Heer Hendrikskinderen op het grasveld aan het Plein de Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) met daarnaast een tafeltennistafel en basketbalveld officieel in gebruik genomen. In goed overleg met de Vrijstellingsprocedures Burgemeester en wethouders zijn van plan medewerking te verlenen aan onderstaande vrijstellingsprocedures. Daartoe liggen de volgende aanvragen vanaf 9 december 2004 gedurende vier weken ter inzage bij de publieksbalie. Gedurende deze termijn kan iedereen hierover schriftelijk zijn/haar zienswijzen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Uitbreiding woning Jasmijnstraat 25 Goes Een bouwaanvraag is ingediend voor uitbreiding van de woning Jas mijnstraat 25 in Goes. Het bouwplan is niet geheel in overeenstem- 1 »mmg metygefcfertd beseeiwnir^sf4ans@ast4l.»Burgjem®ester««i’wet-« houders achten het plan planologisch acceptabel. Uitbreiding woning Leliestraat 72 Goes Een bouwaanvraag is ingediend voor uitbreiding van de woning Lelie straat 72 in Goes. Het bouwplan is niet in overeenstemming met gel dend bestemmingsplan Oost-ll, maar wel met de meest recente bebouwingsvoorschriften. Verbouwing bedrijfsloods Anjelierstraat 20 Goes tot woonlwerkpand Een gewijzigd bouwplan is ingediend voor verbouwing van de bedrijfsloods aan de Anjelierstraat 20 in Goes tot woon-/werkpand. Het bouwplan is voor een deel niet in overeenstemming met geldend bestemmingsplan Oost-I, maar wel planologisch acceptabel. Bouw berging en pergola Oude Singel 75 Goes Een bouwaanvraag is ingediend voor een berging met pergola in de achtertuin van het pand Oude Singel 75 te Goes. Het bouwplan is niet in overeenstemming met geldend bestemmingsplan Valckeslot-I 1970, omdat de woning met een vrijstellingsprocedure is gebouwd. Burgemeester en wethouders willen daarom ook aan het bijgebouw medewerking verlenen. Bouw woningen E. Presleylaan en John Denverlaan Goes Proverko Ontwikkeling B.V. heeft een bouwaanvraag ingediend voor 5 vrijstaande woningen aan de E. Presleylaan en 2 halfvrijstaande wonin gen aan de John Denverlaan in uitbreidingsplan Ouverture in Goes. Op twee kavels aan de E. Presleylaan wordt de achtergevelrooilijn Badolie het Historisch Museum gevuld worden. De eerste vitrineten- toonstelling laat historisch en modern glas zien ('Adellijk drin ken') en een fraai drieluik met de titel 'De mythe van Jacoba van Beieren' dat de jonge Goese kun stenaars van G2A op uitnodiging van het museum over de intrige rende gravin maakten. men met de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen, telefoon 249709. 30-11 cognac i VSOP 0.7 liter i per kg: 9.98 per kg: 7.16 SCHLECKER Over leefbaarheid in wijken en dorpen r JA vieux •XJJARDlf -S Vrijdag onthulde wethouder Linssen het bord Westwal 45 op het Cultuurhuis aan de achterzij de van Theater de Mythe. Op Westwal 45 zijn gevestigd het Jeugdtheaterhuis, de Kunstuitleen en Galerie van den Berge. De ont hulling vond plaats tijdens de ope ning van twee nieuwe vitrines in de hal, die in samenwerking met per 100 ml: 3.50 i/lj Ij/i IMIVEA [X I I I èFTtl SMAVl H**1 j Jmïlpë BALSAM WKtvrr Advertentie geldig vanaf I 01.12.2004 t/m 14.12.2004 zolang de voorraad strekt. H Prijswijzigingen voorbehouden. BS Lorentzstraat, bedrijventerrein te Goes: I wilg Ringbaan-Oost te Goes: 2 kastanjebomen, 2 stuks moerascypres, I esdoorn, 2 stuks prunus en I eik tb.v. aanleg rotonde, met herplantplicht Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunningen op 7 december kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwa- rentermijn is verstreken of, als er bezwaar is ingesteld, op het bezwaar is beslist. Als u vragen heeft of nadere informatie wilt over de kapvergunningen kunt u contact opnemen met de heerT. Kapoen of de heer G. Goe- degebuure, tel. 249770. Ingekomen bouw- en sloopaanvragen Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag.Tijdens de ope ningstijden kunt u de aanvragen komen inzien bij de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen. Hiervoor kunt u een afspraak maken, telefoon 249700. Scheldestraat I0I Schuttershof/ v.d.Spiegelstraat Grote Markt het herbouwen/uitbreiden van de schuur het uitbreiden van de woning een gedeelte van de garage wijzigen in slaapkamer het plaatsen van 6 dakramen en 6 dakkapellen het verwijderen van asbesthoudende dakplaten het verwijderen van asbesthoudende dakplaten het bouwen van een bedrijfspand met kantoren het tijdelijk plaatsen van een zuiveringsunit het bouwen van een afdak het bouwen van een schuur Vergaderdata welstands-lmonumentencommissie Welstandscommissie Monumentencommissie 20 december 20 december 5 januari 19 januari 2 februari De bouwplannen moeten uiterlijk 7 werkdagen voor de welstands/monumentencommissievergadering worden ingediend bij het bureau Bouwen. jongeren zelf, omwonenden, school, kerk, gemeente Goes en de overige gebruikers van het Plein, is deze ontmoetings- en ontspanningsplek op initiatief van de Jongerenwerkgroep 'sHeer Hendrikskinderen tot stand geko men. Het programma van de fees telijke openingsmiddag begint om 14.00 uur. Woensdag 8 december 2004 Verleende bouw- en sloopvergunningen in de periode van 29-/1 t/m 03-12-2004 Binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening wor den ingediend bij de rechtbank.Voor informatie kunt u contact opne- 4 /y-1 o s

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 11