De decembermaand een feestmaand! 10% korting 1 artikel 2 artikelen 20% korting 3 artikelen 30% korting gemeente G OCS O 4 artikelen 40% korting Webprint(3)nl per stuk NIEUW DAK IN 24 UUR! 0,69 1,99 0,49 0,99 1,99 Afdrukken digitale foto's Lwijkelijkse Berichten r Openbare kennisgevingen 114 woensdag I december 2004 Capoeira in De Spinne Subsidie voor duurzaam bouwen Meepraten over het busvervoer Uit de commissies Extra vergadering commissie MO Vrijwilligersmarkt voor jongeren Vergaderingen raadsfracties Bij aankoop van: Verse Witlof kiio Verse Kroten 3 kilo Zoete Maroc Clementine 25 stuks Goudreinetten 5 kiio Verse Spruiten kilo VOOR INFO BELNR. 0032-36589621 Volop Kerstbomen vanaf 1 dec. vele soorten o.a. Nordmann, Omorika, Abies, Blauwspar van 50 cm tot 4 meter. i i straat 2 izelinge Tel. (0113) 341746 a d Inleveren kadavers bij milieustraat U belt voortaan voor een kapotte syfon of een lekkende kraan naar: ZUIDWEG We komen eraan 0113-216806 (216524) Zonder uw bestaand dak af te breken, AJL< <’T1L€ geplaatst in n dag in alle weers omstandigheden. Vuurvast, wind en hagel- stendig, geluidswerend en isolerend. OOK PLATTE DAKEN EN DAKGOTEN www.laudi.be m.u.v. panty's en sokken. niet in samenwerking met andere acties/aanbiedingen. 7 de Bevelander Woensdag 1 december 2004 Openingstijden Gemeente Afdeling Burgerzaken: Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. 24-11 TeWerfstraat 18 25-1I Kattendijksedijk 99 25-/ Zwakestraat I en 3 26-/ Kloetingseweg 46 r Burgemeester en wethouders van Goes 23-11 Brahmslaan I I BON voor gratis prijsbestek of documentatie Plaats:. e&CHS rn Nl: ..Tel. privé: Naam: Adres: Postnummer: [AUDI BVBA - Koningshoflei 15 - 2900 Schoten - www.laudi.be BEL NR. 0032-36589621 - Alle werkdagen weekends vanaf 7.30 tot 23.00 uur. De kantoren zijn geopend: maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur en dinsdag en woensdag 13.30 - 16.00 uur. Kom eens langs bij Weststraat 17 Kapelle - 0113 34 27 76 Internet www.goes.nl e-mail: stadskantoor@goes.nl I i i i i gaan over agendapunten voor de raadsvergadering van I6 december maar ook over andere onderwer pen die u wilt, aankaarten bij de fracties. De fracties vergaderen vol gende week. gericht aan burgemeester en wethouders, onder vermelding van “bezwaarschrift”. Schorsing en/of voorlopige voorziening kan tegelij kertijd worden aangevraagd bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gra- venhage. Milieuvergunning Houtkade 26 te Goes Burgemeester en wethouders maken hierbij bekend dat vanaf van daag ter inzage is gelegd het besluit op een aanvraag om milieuver gunning van Kamps Straal- en Industriële Spuitwerken B.V., Houtkade 26,4463 AC Goes, betreffende een straal- en spuitinrichting op het adres Houtkade 26 te Goes. De aangevraagde vergunning betreft in verband met het veranderen van de inrichting een revisievergunning (art. 8.4 lid I Wm) voor de gehele inrichting. Het gaat om de volgen de veranderingen: ruimere werktijden: voor 07.00 en na I9.00 uur; andere locatie voor de nieuwe, bovengrondse 1200-litertank in lek- bak; de plaatstaal loods is veranderd in een spuitcabine; de opslagcon- tainer met onderdelen is verplaatst; twee opslagcontainers voor verf producten (conform de CPR 15-1zijn geplaatst; de oliekachel is vervangen door een oliekachel met een groter vermogen; een nieuwe opslagcontainer voor de verdunner (conform de CPR 15-1wordt geplaatst; de hijsstelling (2 ton) is verwijderd. Besluit Wij hebben - onder voorschriften ter bescherming van het milieu - deze vergunning verleend. De vergunning van het ontwerp, zoals wij dat eerder ter inzage hebben gelegd. Beroep De vergunning, voorschriften en andere daarop betrekking hebbende gegevens liggen vanaf vandaag ter inzage. Tot en met 12 januari 2005 kan tegen deze beschikking beroep worden ingesteld door belang hebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest bedenkingen in te brengen. Een beroepschrift moet worden gericht aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA s-Gravenhage.Wie beroep tegen de vergunning instelt, kan bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek indienen tot het treffen van een voor lopige voorziening. In dat geval wordt de vergunning niet van kracht dan nadat op dit verzoek is beslist. Nadere inlichtingen kunt u vragen via telefoon 249718. In samenwerking met Van Zantvoort-Libert en Goedons uit Geetbets, en Boets uit Tongeren ZELFWERKEND PATROON Plaatsing in Belgie en Nederland I i I i i Formaat 10 x 15 In één dag op de post naar je toe Kijk op www.webprint.nl het bouwen van een carport het uitbreiden van de woning het gedeeltelijk slopen van een muur en verwijderen dakbedekking het uitbreiden van de woning Kappen van bomen Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het kapvergunningen heeft verleend voor de volgende bomen: Statenhof 4 te Goes: I linde Hoogewei 83 te Goes: I conifeer en I krentenboom Adenauerstede 42-25 te Goes: I berk Ruisdaelstraat 3 te Goes: 2 berken Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunningen op 30 november kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Post bus 2I 18,4460 MC Goes. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwarentermijn is verstreken of, als er bezwaar is ingesteld, op het bezwaar is beslist. Als u vragen heeft of nadere informatie wilt over de kapvergunningen kunt u contact opnemen met de heerT. Kapoen of de heer G. Goe- degebuure, telefoon 249770. Vergaderdata welstands/monumentencommissie gemeente Goes Welstandscommissie Monumentencommissie 20 december 20 december Bouwplannen moeten uiterlijk 7 werkdagen voor de welstands- /monumentencommissievergadering worden ingediend bij het bureau Bouwen. Ter inzage Alle stukken liggen tijdens kantooruren (zie openingstijden) ter inzage bij de publieksbalie, tenzij anders is aangegeven in de bekendmaking. De stukken die te maken hebben met milieu liggen bij de afdeling Milieu,Westsingel 58 ter inzage tot het einde van de beroepstermijn. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 uur ter inzage gelegd bij de publieksbalie. maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur; dinsdag en woensdag 13.30 - 16.00 uur en donderdag 17.00 - 20.00 uur. het verwijderen van stalen deur, kozijn en asbeststroken het plaatsen van een damwand/ L-wand het uitbreiden van een buitenberging van 13.00 tot 14.00 uur in gymzaal De Spinne. Informatie: telefoon 237082 of mailen naar sport@smwo.nl vrijwilligerswerk voor jongeren. Informatie: Steunpunt Vrijwilligers werk, telefoon 253171. POLYTUIL OEftHA ofOCTAVA COVERSYS Stadskantoor, Oostsingel 2 Postbus 2118,4460 MC Goes Tel.: (0113) 249 600 Calamiteitentelefoon: (0113) 249 770 In noodgevallen buiten kantooruren: 06 532 981 41 PvdA, WD en D66 Op woensdag 8 december vergade ren de fracties van de PvdA.WD en D66 in het Stadhuis aan de Grote Markt. De fractie van de PvdA verga dert vanaf 19.30 uur in de burge meesterskamer. De vergadering is openbaar. De fractie van deWD ver gadert in de secretariskamer. De ver gadering is openbaar. Als u de fractie wilt toespreken, neemt u dan eerst even contact op met een van de frac tieleden. De fractie van D66 verga dert vanaf 19.30 uur in de publieke tribune. De vergadering is openbaar. Voor de agenda zie de internetsite www.d66goes.nl GroenLinks De fractie Groen Links vergadert op donderdag 9 december om 20.00 uur in het huis van het Groen Links raadslid Floor Köhlen, Wagnerlaan 8 in Goes, tel.: 372788. De vergadering is openbaar. Laat even weten dat u komt, dan staat de koffie klaar. Wet milieubeheer openbare kennisgeving melding (art.8.40) Burgemeester en wethouders maken bekend dat, in verband met het van toepassing worden van het genoemde Besluit, de volgende mel dingen zijn ontvangen: Besluit Woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer - Pontes Scholengroep Het Goese Lyceum, Bergweg 14 Goes voor het veranderen van een reeds bestaande inrichting. - ROC Zeeland, Bessestraat 4 Goes voor het oprichten en in werking hebben van een onderwijsinstelling middelbaar beroepsonderwijs. Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer - Walcherse Bouw Unie B.V., Molenstraat 4 Grijpskerke voor het tij dens de bouwwerkzaamheden plaatsen van een propaantank gelegen bij het nieuwbouwproject John Denverlaan in Goes. - Gemeente Goes voor het plaatsen van een grondwatersaneringsin- stallatie bij Blanckstraat 13 in Goes. Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer - Delta Infra B.V. Anthony Fokkerstraat 8 Goes voor oprichten van een steunpunt voor opslag van materieel en materiaal, gelegen Smith- weg 3 in Goes. Vuurwerkbesluit - C.J. Dorrepaal Koningstraat 2 Goes voor het van toepassing wor den van hetVuurwerkbesluit op een reeds aanwezige inrichting. Voor inlichtingen kunt u bellen naar de afdeling Milieu, telefoon 249718. Afdeling Communicatie Tel: (0113) 249 870 e-mail: communicatie@goes.nl Foto's afdrukken met het gemak van internet. een eigen klantenpanel, bestaande uit tien tot twintig personen. Maximaal twee keer per jaar komen de panels bij elkaar. Tijdens de bijeenkomsten praten de panelleden over diverse onderwerpen die met de kwaliteit van het openbaar vervoer te maken hebben, zoals de busroutes, aanslui tingen, haltevoorzieningen en de dienstregeling. Aanmelden De volgende bijeenkomst vindt plaats in januari van 2005 en gaat over de manier waarop het openbaar ver voer in Zeeland de komende tien jaar ingericht moet worden. Direct aan melden of informatie vragen is moge lijk via info@lievenscommunicatie.nl. Karste paal öe Spinne 9 het gedeeltelijk slopen van een muur en verwijderen van dakbedekking andere kleine huisdieren. Eigenaren van vee moeten zelf zorgen voor afvoer van destructieafval. Informa tie: telefoon 676767. De afdeling Breedtesport van de SMWO organiseert samen met Grupo Capoeira Brasil en ZCAD- SecTer Capoeiralessen 's zaterdags De FrufadH‘ur Op maandag 6 december is om 19.30 uur een extra vergadering van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling in het Stadhuis aan de Grote Markt.Tijdens deze vergade ring wordt informatie verstrekt over de nieuwe Wet maatschappe lijke ondersteuning. Wethouder D. In de nieuwe gemeentegids staat op bladzijde 102 dat er bij de milieu- straat kadavers kunnen worden gebracht. Het gaat hierbij om huis dieren, zoals honden, katten en Ingekomen bouw- en sloopaanvragen Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de ope ningstijden kunt u de aanvragen komen inzien op de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen. Hiervoor kunt u een telefonische afspraak maken, 249700. 22-11 Ch. de Bourbonweg 19 het plaatsen van een stenen erf- afscheiding 22-11 IGJ v. d. Boschstraat 57 het bouwen van een woning 22- 11 Pasteurstraat 9 23- 11 Manneeweg 3 23-11 Zuidvlietstraat 140 Nieuwsbrief Goese Polder Afgelopen weekend is de nieuwsbrief in de Goese Polder verspreid. Als u geen exemplaar hebt ontvangen, kunt u bellen naar 249866. Dinsdag 7 december van 10.00 uur tot 15.00 uur is in het ROC-gebouw aan de Bessestraat een markt over te komen tot herstructurering van de buitensportaccommodaties. Afgespro ken werd hierover eerst het advies van de Sportraad in te winnen en dit vervolgens nader te bespreken in de commissievergadering van januari. Met instemming nam de commissie kennis van de aanpak van het college van de problematiek van huiselijk geweld. Per 2005 gaat de rijksbijdrage voor schoolbegeleiding rechtstreeks naar de schoolbesturen. In overleg en over eenstemming met alle Goese school besturen is een verdeelsleutel van de tot nu toe geldende rijksbijdrage afge sproken. Ingaande 2006 wordt een bedrag van 151.200,- verdeeld over de scholen. Hier wordt een bedrag van 5,- per leerling voor leerlingen zorg aan toegevoegd. De commissie ging akkoord met deze nieuwe verde- ling.Tevens ging de commissie akkoord met de nieuwe Verordening kinderop vang. Deze is nodig in verband met de nieuwe Wet kinderopvang, die het ouders en verzorgers gemakkelijker maakt werk en zorg te combineren. Commissie Middelen 25 november De commissie nam ruim de tijd om haar ideeën en wensen voor het Werkplan Politie voor 2005 te bespreken met de Officier van Justitie, het districtshoofd van Politie Zeeland stede, ftetbstede en Spinne Vorige week hebben de raadscommis sies vergaderd over onderwerpen die in de raadsvergadering van 16 decem ber aan de orde komen. De raads commissies brengen advies uit aan de gemeenteraad. Commissie Grondgebied 22 november De commissie besprak het collegebe- sluit om extra parkeerplaatsen aan de oostzijde van het centrum mogelijk te maken om zo de parkeerdruk als gevolg van de werkzaamheden in de binnenstad te verminderen. Mede naar aanleiding van het pleidooi van mevrouw M. Laport namens een aan tal aanwonenden van de Oude Singel verzocht de commissie het college het besluit terug te nemen en de situatie opnieuw te bezien en anders op te lossen. De commissie gaf groen licht voor het voorontwerp bestemmingsplan voor de renovatie en uitbreiding van de Zeelandhallen. Ze adviseerde het col lege voortvarend hiermee door te gaan en dit goed af te stemmen met het centrummanagement OOG met het oog op typisch tot de detailhandel behorende activiteiten. Architect C. Zwiers presenteerde de ideeën voor de situering en vormge ving van de bijna zeventig meter hoge woontoren in het Stationspark. Akkoord werd gegaan met de rand voorwaarden voor de invulling van de kavel van garage Van Strien aan de Van de Spiegelstraat na vertrek van dit bedrijf.Tevens nam de commissie ken nis van de ideeën van het college voor de ontwikkeling van Oostmolenpark Noord. De commissie adviseerde positief over de tussen gemeente en Regionale Woningbouwvereniging RWS te maken prestatieafspraken voor de realisering van woningbouw in 2005 en 2006. Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling 23 november De dit jaar ingestelde Seniorenraad presenteerde zich aan de commissie. De raad wordt gevormd door zeven onafhankelijke burgers van Goes. De raad kan gevraagd en ongevraagd advi seren over beleidsthema's, zowel aan het college van burgemeester en wet houders als aan de gemeenteraad. De commissie nam kennis van het beleidsvoornemen van het college om De gemeente maakt sinds I996 het duurzaam bouwen van woningen aan trekkelijker door daarvoor onder voorwaarden subsidie beschikbaar te stellen. Op I januari 2005 treedt de 'Subsidieverordening Duurzaam Bou wen gemeente Goes 2004' in wer king. De 'Subsidieregeling Duurzaam Bouwen' uit I996 vervalt daarmee. Op grond van de verordening is het mogelijk subsidie te krijgen voor een aantal 'variabele' maatregelen, mits men eerst een aantal 'vaste' maatre gelen toepast. Als alle vaste maatrege len zijn toegepast en een of meer variabele maatregelen in het bouw plan worden opgenomen, kan een voorlopige subsidietoezegging wor den verleend. De subsidieverordening is alleen van toepassing op woningen die in opdracht van particulieren wor den gebouwd. Voor projectmatige ontwikkeling van woningen worden in de exploitatieovereenkomsten met Wijkelijkse berichten Goes-West Op de plaats van de voormalige laboratoriumschool aan de Rom- merswalestraat I komt een nieuwbouwplan. In afwachting daarvan worden de huidige gebou wen gesloopt. Om vandalisme te voorkomen gebeurt dit zo snel mogelijk. De sloopwerkzaamhe den gaan de eerste week van december 2004 al van start. Hier door is er een paar weken lang zwaar verkeer in de wijk aanwezig. Het sloopverkeer gaat hoofdzake lijk via de Scheldestraat en de Wil lem Barentszstraat naar de M.A. de Ruyterlaan. Direct omwonen den ontvangen hierover nog een brief. Wij vragen uw begrip voor deze tijdelijke overlast in de wijk. Met vragen en/of opmerkingen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer N. van Leeuwen van de gemeente Goes, telefoon 249699. van Ewijk verzorgt de inleiding en de heer F. Witkam van het Samen werkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio geeft een pre sentatie over de achtergrond, inhoud, consequenties en te maken beleidskeuzes op grond van de nieu we wet. De vergadering is openbaar. Begin 2005 zijn er bijeenkomsten voor de klantenpanels Openbaar Ver voer. De provincie Zeeland wil de Zeeuwse busgebruikers laten mee denken over het openbaar vervoer voor de komende tien jaar. De Provincie is op zoek naar nieuwe leden voor de klantenpanels in de verschillende regio’s van Zeeland. Sinds half november komen gebrui kers van het openbaar vervoer in de bussen flyers tegen, waarmee zij zich kunnen aanmelden voor het klanten panel. De klantenpanels zijn geïnstalleerd door de Provincie om de wensen van busgebruikers te kunnen inventarise ren. Iedere regio van Zeeland heeft FAMILIEBEDRIJF projectontwikkelaars overeenkomsti ge voorwaarden opgenomen. Om duurzaam bouwen nog aantrekkelij ker te maken is besloten om tijdelijk de maximale subsidie te verhogen tot 3000,- per woning en hiermee ook de subsidie per variabele maatregel. Aan de subsidieverstrekking is wel de voorwaarde verbonden dat het voor het lopende jaar vastgestelde subsi- dieplafond nog niet is bereikt. Het is ook mogelijk in aanmerking te komen voor een lening met lage rente als u overgaat tot het aanbrengen van duurzame variabele maatregelen. Hierbij geldt ook dat eerst moet zijn voldaan aan alle vaste maatregelen. Vervolgens moet in overleg met de gemeente één of meer variabele maatregelen worden afgesproken. Wilt u meer weten over de subsidie, bel dan met de coördinator duur zaam bouwen, de heer R Driesprong, telefoon 249706. Over leefbaarheid in wijken en dorpen het uitbreiden van de garage/berging het plaatsen van een kap op de garage Melding verandering inrichting (art. 8.19 Wet milieubeheer) - Op 18 november 2004 ontvingen wij van N.V. DELTA,Anthony Fok kerstraat 8 te Goes een melding voor het veranderen van hun inrich ting. De verandering houdt in dat: het magazijn met 500 m2 wordt uitgebreid; de opslag van nog te gebruiken transformatoren wordt verplaatst van het buitenterrein naar binnen het bebouwde deel van de inrichting. De veranderingen zijn niet in overeenstemming met de voor het bedrijf verleende milieuvergunning d.d. 15-10-2002, met ken merk 2002/31 18. Echter, in de stukken behorende bij de melding is naar ons oordeel voldoende aangetoond dat de veranderingen geen dan wel uitsluitend gunstige gevolgen hebben voor het milieu en dat de milieuvergunning naar ons oordeel ook niet gewijzigd hoeft te worden. - Op 26 oktober 2004 ontvingen wij van McCain Foods Holland B.V., Postbus 295,4460 AR Goes een melding voor het veranderen van de gebezigde werkwijze binnen het aardappelverwerkend bedrijf, gelegen Oranjeplaatweg 4a te 's-Heer Arendskerke. De verandering houdt in dat een tijdelijke kantoorruimte (voor 9 maanden) in de vorm van portocabins wordt geplaatst in verband met een verbouwing van de technische werkplaats met de daarbij horende kantoorruimte. De veranderingen zijn niet in overeenstemming met de voor het bedrijf verleende milieuvergunningen d.d. I I-I0-I99I, 19-01-1993 en 13-04- 1995. Echter, in de stukken behorende bij de melding is naar ons oor deel voldoende aangetoond dat de veranderingen geen dan wel uit sluitend gunstige gevolgen hebben voor het milieu en dat de milieuvergunning voor dit aspect ook niet gewijzigd hoeft te worden. Bezwaar/beroep De stukken liggen ter inzage tijdens de bezwaar-Zberoepstermijn. Belanghebbenden kunnen bezwaar en beroep instellen tot vijf weken na de datum van publicatie. Gemotiveerd bezwaar moet worden U bent van harte welkom bij de fractievergaderingen. Wilt u leden van de gemeenteraad spreken, dan kunt u voorafgaand aan of tijdens de en de burgemeester. Het is de bedoe- fractievergadering terecht. Dat kan ling dat met deze inspraak waar moge lijk rekening wordt gehouden bij het vaststellen van het werkplan 2005.Ver- volgens kreeg de commissie een pre sentatie over de opzet van de publieksbalie op de begane grond van het nieuwe stadskantoor. In deze publieksbalie zullen alle gemeentelijke producten voor de burgers worden aangeboden. De commissie was in grote lijnen positief gestemd over de Najaarsnota 2004. Deze sluit af met een gunstig resultaat van 925.000. Akkoord werd gegaan met de tarieven voor de onroerende-zaakbelastingen en de forensenbelasting voor 2005. In vergelijking met de ozb-tarieven over 2004 dalen de tarieven voor 2005. De commissie adviseerde positief over beschikbaarstelling van kredieten van 350.000 voor de voorbereiding van het uitbreidingsplan Mannee en van 475.000 voor de voorbereiding van de herontwikkeling van het havenge bied Goes. Verleende bouw- en sloopvergunningen in de periode van 22-11 t/m 26-11-2004. Binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening wor den ingediend bij de rechtbank.Voor informatie kunt u contact opne men met de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen, 249709. 22-11 Singelstraat 13 het verbouwen van het museum 24-11 Beukenstraat 64 t/m 82 het slopen van 10 bejaardenwoningen 24-11 Lindenstraat 4 24-11 Trumanstede 9532 en 9533 26-11 Zuidvlietstraat 140 25-11 Oranjeweg 30 25-11 Schengestraat 2 t/m 66 het verwijderen van asbesthoudende dakplaten het verwijderen van asbesthoudende dakplaten het uitbreiden van het kantoor CDA en SGP/Ch risten Unie Op dinsdag 7 december vergaderen de fracties van het CDA en de SGP/ChristenUnie in het Stadhuis aan de Grote Markt. Het CDA ver gadert in de burgemeesterskamer. De vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur. De fractie van de SGP/Christen Unie vergadert in de secretariskamer. Van 19.45 uur tot 20.45 uur kunt u de fractiever gadering bijwonen. Vanaf 20.45 uur is de vergadering besloten. Wetkïaamfivtferf «n rf* Bethstede in veile ganq Nieuwe huhnummees .Dwnati- Órtitertsgues In dé bofjsii O S m Ui

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 7