Provincie Zeeland Kraamzorg In verwachting? STOP! Hoofdlijnen voor het eerste Zeeuwse omgevingsplan Fiets/voetveer in bedrijf MAAK JE EIGEN KERSTKAART! TjïlentadministratiF VERSCHOP RE W' ©IFAW Landschaps verordening Samen maken we er een onvergefelijke tijd van. Bel of mail voor inschrijving Tel. 0113-224040 Email: post@spkez.nl Sta dan even stil bij uw kraamtijd en regel het goed. ■■■■MM Provinciale Staten Zeeland ■■m Officiële Mededelingen «ATÏif A BEST! M kndMT. 15 Milieu Diversen 0p 8 oktober 2004 hebben Provinciale Staten de hoofdlijnen vastgelegd voor het nieuwe omgevingsplan Zeeland. Ontheffing Flora- en faunawet Vergadering van Provinciale Staten Benoeming leden Reken kamer Provincie Zeeland Ontwerp-vergunning Sagro Aannemings- maatschappij Zeeland B.V. Informatierubriek van de Provincie Zeeland, nr. 49/2004 Afdeling Communicatie, Nieuwe Burg 42, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 14 00 infocentrum@zeeland.nl MM I ■"■■MRMMHBMaHBMHHMHHMMi aan de Faunabeheereenheid Zeeland (FBE) te Goes voor het doden van grauwe gans en kol gans en daarbij gebruik te maken van het hagelgeweer. De ont heffing wordt verleend voor de periode van heden tot 1 april 2005 van een half uur voor zons opkomst tot 12.00 uur. De ont heffing heeft betrekking op scha- degevoelige percelen met kwets bare akkerbouwgewassen, volle- grondsgroenteteelt en grasland ingezaaid na 1 augustus 2004 gelegen binnen het werkgebied van de FBE, met uitzondering van de Bescherminszones, zoals op de bij het besluit behorende kaar ten aangegeven, de gebieden die krachtens de Natuurbescher mingswet zijn aangewezen als Staats- en Beschermd natuur monument, Vogelrichtlijngebieden en Ramsargebieden, gelegen in de provincie Zeeland. MMMB K ■■■MHHMMMMH Woensdag 1 december 2004 de Bevelander Nieuws IFAW W TTPROVINCIALE NMB Informatieblad Van de rapportage die Gedeputeerde Staten heeft uitge bracht aan Provinciale Staten is een samenvatting gemaakt in de vorm van een informatieblad. Behalve de hierboven genoemde zaken wordt een overzicht ge geven van de aanloop naar het fiets-/voetveer, de bouw van de schepen en hoe alles in de prak tijk heeft uitgepakt. Er wordt een opsomming gegeven van de kos ten en hoe de exploitatie door BBA tot stand is gekomen. Het blad is te bestellen bij het informatiecentrum van de provin cie, Nieuwe Burg 42, Postbus 6001, 4300 LA Middelburg, tele foon 0118-631400, e-mailadres infocentrum@zeeland.nl. gestreefd het aantal vertragingen onder de vijf procent te krijgen. De wijzigingen in de voortstuwing van de schepen moeten dit getal positief beïnvloeden. Ook wordt gekeken naar een reserveringssysteem voor vaste klanten, omdat afgelopen zomer is gebleken dat onvoldoende capaciteit beschikbaar is op be paalde uren tijdens het toeristen seizoen. Een gegarandeerde plek kan de oplossing zijn. Brochure De aangepaste tekst van de ver ordening met een toelichting per artikel is verschenen in nummer 19 van de milieureeks onder de titel “Landschapsverordening Zeeland 2001”. De gratis brochure kan aange vraagd worden bij het informatie centrum van de provincie. Daarna, tot het einde van de be roepstermijn, liggen de stukken ter inzage op genoemde plaatsen en tijden. te maken. Tot en met 22 december 2004 kan een ieder verzoeken om een gedachtenwisseling over de ontwerp-vergunning (0118- 631769). Bij de gedachtenwisse ling wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn en kunnen mondelinge be denkingen worden ingebracht. Alleen zij die bedenkingen hebben ingediend tegen de ontwerp-ver gunning, de adviseurs die advies hebben uitgebracht over de ont werp-vergunning en belangheb benden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen be denkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-vergunning kun nen later beroep instellen. In het nieuwe Zeeuwse omge vingsplan worden het huidige Streekplan, het milieubeleidsplan en het waterhuishoudingsplan opgenomen. Door het vaststellen van de hoofdlijnen zijn de kaders bekend waarbinnen de ontwikke ling van de Zeeuwse omgeving de komende tijd vorm moet krij gen. Het tweesporenbeleid staat daar bij voorop. Dat wil zeggen een evenwichtige verdeling tussen groei van de economie enerzijds en bescherming en behoud van de groenblauwe oase anderzijds. De provincie stelt het plan niet alleen op, maar doet dat in nauw overleg met partners als ge meenten, waterschappen en belangenorganisaties. Zij zullen immers ook verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het nieuwe beleid. Overleg zorgt niet alleen voor het creëren van het beno digde draagvlak, maar kan ook maatwerk op regionaal niveau opleveren. Met de gemeenten zullen regionale agenda’s worden opgesteld, met de waterschap pen zullen afspraken worden gemaakt over de uitvoering van beleid en met diverse belangen organisaties zal tijdens themabij eenkomsten van gedachten wor den gewisseld. tussen lokale en regionale bedrij venterreinen. Voor de landbouw zijn de toe komstperspectieven onzeker. Wel zal de komende jaren een belang rijke rol zijn weggelegd voor land schapsbeheer. Aan de hand van kansenkaarten kunnen onderne mers snel zien waar welke ont wikkelingen plaats kunnen vinden en welke bijdrage de provincie daarin kan leveren. De recreatiesector zal zich voor al op vernieuwing moeten rich ten, ook als dat gepaard gaat met extra ruimtebeslag. Bij wonen wordt uitgegaan van een gematigde groei van het aan tal inwoners. Gezien de bevol kingsprognoses zullen hiervoor inwoners van buiten de provincie aangetrokken moeten worden. Dat maakt een hogere woning bouwproductie noodzakelijk. Bij milieu wordt prioriteit gegeven aan thema’s die direct gevolgen hebben voor de gezondheid en veiligheid. Door Gedeputeerde Staten van Zeeland is in het kader van artikel 68 van de Flora- en faunawet de volgende ontheffing verleend. Verdere informatie is te vinden in “Zeeuws Palet", de informatie krant over het Omgevingsplan en in “Hoofdlijnen voor het eerste Zeeuwse omgevingsplan”. Beide kunnen besteld worden bij het informatiecentrum van de provin cie Zeeland. Inspraak Rond oktober 2005 verschijnt het ontwerp van het Omgevingsplan Zeeland, waarna de formele inspraakprocedure zal starten. Eerst zal er, nog voor de zomer, een eerste concept van het plan beschikbaar zijn. Op basis van dit conceptplan kunnen, samen met de regionale partners, de puntjes op de i gezet worden en kan terugkoppeling plaatsvinden naar de belangenorganisaties en Provinciale Staten. De ontheffing is verleend op basis van een deel-faunabeheer- plan voor (overwinterende) grau we gans en kolgans. Met het ver lenen van de ontheffing hebben Gedeputeerde Staten tevens goedkeuring verleend aan dit deelplan voor de periode waar voor ontheffing wordt verleend (tot 1 april 2005). Datum: vr 10 december Aanvang: 09.30 uur Locatie: Statenzaal, Abdij 10, Middelburg Voorz.: drs. W.T. van Gelder Griffier: drs. B.L. Allewijn Statengriffier@zeeland.nl De vergaderingen van Provinciale Staten zijn openbaar. Belangstel lenden zijn van harte welkom op de publieke tribune de debatten bij te wonen. Meer informatie over actuele zaken en bijeenkomsten van Provin ciale Staten of statencommissies kunt u bekijken op de website: www.zeeland.nl onder provinciale staten. Door invoering van het dualisme, is iedere provincie verplicht op 1 januari 2005 een rekenkamer te hebben. Deze rekenkamer doet onderzoek naar de effectivi teit en efficiency van het gevoer- de beleid door het provinciale bestuur en brengt daarover ver slag uit. 0118-631984) of de heer R. Steijn (tel. 0118-631196). Belanghebbenden kunnen tot en met 13 januari 2005 schriftelijk bezwaar tegen de ontheffing indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 165, 4330 LA te Middelburg. In de statenvergadering van 10 december a.s. wordt voorgesteld om de heer mr. J.J.I. Verburg, jurist, te benoemen tot voorzitter en de heren drs. L.L. Geleijnse, econoom, en dr. P. Castenmiller, politicoloog, tot leden van de Rekenkamer Zeeland. In Zeeland wordt hier inhoud aan gegeven door als enige provincie in Nederland een eigen onafhan kelijke Rekenkamer van drie leden in te stellen, bijgestaan door een ambtelijk secretaris. De leden worden voor een periode van zes jaar benoemd. - Mandaat Zeeuwse delegatie Algemene Vergadering IPO - Initiatiefvoorstel inzake Bomeneffectanalyse - Initiatiefvoorstel inzake Zeeuws Initiatief Educatief Netwerk Tevens bestaat op grond van arti kel 8.81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht de mogelijk heid om, indien -gelet op de betrokken belangen- onverwijlde spoed dit vereist, gelijktijdig met of na het indienen van een be zwaar een voorlopige voorzie ning te vragen bij de president van de rechtbank te Middelburg, Postbus 5015, 4330 KA Middel burg. zand en granulaat (gebroken puin en/of betonjen omvat een een oppervlakte van 2,8 ha. De onderhavige uitbreiding is gele gen aan de IJslandweg te Nieuw- dorp, kad.bekend gemeente Borsele, sectie A, nrs. 1271, 1333 en 1336. Gedeputeerde Staten willen de vergunning verlenen met voor schriften ter bescherming van het milieu. den tot J. Provoost, (tel. 0118- 631769). Agenda: - Cultuurnota 2005-2008 - Streekplanherziening Rondom het Veerse Meer - Kwaliteitsbeleid beheer infra structuur - Kredietaanvraag Stichting Ago gisch Zorgcentrum Zeeland - Beleidskader jeugdzorg 2005/ 2008 - Sociale agenda 2005/2008 - Algemene vergadering van aan deelhouders Delta n.v. inzake besluitvorming Sloecentrale - Mogelijke splitsing energie bedrijven - 7e t/m 10e wijziging begroting provincie 2004 - Ie wijziging begroting 2005 - Herzien reglement Commissie van Onderzoek i.v.m. instelling Rekenkamer Zeeland - Controleprotocol regelgeving t.b.v. accountantscontrole 2004 Gedeputeerde Staten van Zee land hebben een aanvraag ont vangen om een vergunning Wet milieubeheer van Sagro Aan- nemingsmaatschappij Zeeland B.V. voor uitbreiding van de door genoemd bedrijf geëxploiteerde inrichting (puinbreken c.a.) in het Sloegebied. De uitbreiding heeft •betrekking op de opslag van maximaal 150.000 m3 grond, ■MBHIHHIMMMMI Kom in actie met het IFAW! Teken onze petitie ‘Miljoen handtekeningen voor een miljoen zeehonden’. Schrijf een brief aan de Canadese regering. Bel ons voor een voorbeeld-protestbrief aan de autoriteiten. Voor de bescherming van dieren, waar ook ter wereld, steun het IFAW vanaf slechts €3 per maand. Ga naar www.ifaw.nl of bel (070) 33 55 011. Een ieder kan tot en met 30 I december 2004 schriftelijke I bedenkingen tegen de ontwerp- i vergunning indienen bij Gedepu- 1 teerde Staten van Zeeland, i Directie Ruimte, Milieu en Water, postbus 165, 4330 AD Middel burg. 1 Hierbij kan worden verzocht per- 1 soonlijke gegevens niet bekend i Nieuwe creatieve kerstkaarten gemaakt in onze ontwerpstudie voor u. Verkrijgbaar in verschillende modellen en inclusief GRATIS envelop. Laat ook uw eigen persoonlijke foto als kerst kaart maken! Statengriffie Balans 25 Postbus 6001 4330 LA Middelburg ■■■■MMHHMHMMHHHHHHMMHH^ De Fast Ferry Vlissingen-Breskens is vier maanden in gebruik. Voor de overdracht aan de beheersor ganisatie van de provinciale directie Infrastructuur en Vervoer is zowel de bedrijfsvoering als de voorbereiding van het project geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat de SWATH’s Prins Willem-Alexander en Prinses Maxima voldoen aan de eisen die de provincie-bij de bouw heeft gesteld. Natuurlijk hebben zich in deze beginperiode diverse storingen en mankementen voorgedaan. Voor een groot deel zijn deze toe te schrijven aan aanloopproble men of kinderziektes, die vooral vervelend waren vanwege de overlast voor de passagiers. De aanlandingsvoorzieningen, die uit bruggen, pontons en bijbeho rende installaties bestaan, bleken tekortkomingen te hebben. De constructie was niet bestand tegen extreme weersomstandig heden en de ponton in Breskens was zo beweeglijk dat in- en ont schepen niet meer verantwoord was, zelfs als windkracht negen nog lang niet bereikt was. Aan de oplossing van deze pro blemen wordt momenteel gewerkt. Bezwaar De ontheffing en het deel-fauna- beheerplan liggen van 3 decem ber 2004 tot en met 13 januari 2005 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1, Middelburg, werkdagen van 8-17 uur en des gevraagd buiten kantooruren. Voor het inzien buiten kantoor uren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage ge legde stukken kunt u zich wenden tot mevrouw L. Wijgman (tel. Hoewel de dienstverlening goed georganiseerd is, wordt ernaar De ontwerp-vergunning ligt van 2 december tot en met 29 decem ber 2004 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 en desgevraagd buiten kan tooruren (gedurende de periode vanaf 27 december tot en met 29 december 2004 kunnen de stukken worden ingezien bij de Zeeuwse Bibliotheek, Kou- Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen- zeelandJLJ Abdij Al vanaf 1 mei 1997 zijn er in Zeeland nieuwe regels van kracht ter bescherming van het land- schap. Toen is ook meteen inten sief handhavend opgetreden om een eind te maken aan de wild groei van reclameborden in het buitengebied. Bij een evaluatie bleek dat er onvolkomenheden in de verordening zaten. De rege ling is in april 2000 aangepast en in 2001 is de Landschaps verordening opnieuw ingevoerd. Op 1 januari 2005 wordt de Landschapsverordening Zeeland 2001 gewijzigd voor wat betreft de borden voor verkoop van agrarische streekproducten. Aangezien aantasting van het landschap bijna alleen buiten de bebouwde kom plaatsvindt, vallen borden die binnen de bebouwde kom geplaatst zijn buiten de regeling, net als borden op be drijventerreinen buiten de be bouwde kom. Wel moet rekening gehouden worden met eventuele regelgeving van de betreffende gemeenten. Onder omstandigheden kan de aantasting aanvaardbaar zijn. In de regeling zijn nu categorieën borden, vlaggen en spandoeken opgenomen die niet onder het verbod vallen. Er zijn wel voorwaarden verbon den aan deze vrijstellingen, zoals locatie, aantal en maatvoering. INCLUSIEF GRATIS ENVELOP! OOSTBURG Burchtstr 4 (0117)452867 OOST-SOUBURG Kanaalstr. 67 (0118)461762 GOES Klokstr 7(0113)216159 VLISSINGEN Scheldeplein (0118)414081 MIDDELBURG Lange Delft 115 (0118)634225 TERNEUZEN Noordstr 6 (0115)621575 HULST Gentsestr. 25 (0114)316162 ZIERIKZEE Mol 17-19 (0111)450091 ETTEN-LEUR Oude Bredaseweg 26 076-5012670 WWW.fOtOSOnline.nl B WMJWr1 Kaderstelling In de kaderstelling van het plan worden diverse onderwerpen aan gegeven. Voor bedrijventerreinen bijvoorbeeld zal samen met gemeenten een nieuwe strategie ontwikkeld worden. Hierbij zal onderscheid gemaakt worden steensedijk 7 te Middelburg op maandag van 17.30-21.00 uur, dinsdag en woensdag van 10.00- 21.00 uur) en in het gemeente huis van Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand, maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 uur, op donderdagavond van 17.00- 20.00 uur. *«£7T/Gf Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bos sen bedrijfsmatige visserij en wateren is ontheffing verleend 'M I 24MSH K 11,

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 15