ZMF roept Sint stelt aankopen uit tot het laatst duisternis af over Zeeland De mentale bom in sneeuw en zand Accordeola spreidt Jan Willem Simons V vleugels naar Goes Hf STEÜTEL Ontmoetingsdag 3355 c Weekkrant voor de Bevelanden Kerststallen in CliniClowns Kerstmarkt in Zeeland zoekt vernieuwers krijgen geld van Goese disco’s WGGGN6R huis-aan-huiskranten Zeeuws bedrijf in race voor prijs Ter Valcke Informatiedag over depressies bij ouderen SINT KOOPAVONDEN IN GOES ZEELANDHALLEN GOES 4+5 DEC. geopend 10.00 - 17.30 uur Palazzoii Huis BiJsemaW Optiek www.eijsermans-optiek.nl jis-aan-nuiskranten w weekkrant vooi nieuwe expositie TAURANT HET STAT Samenzang in kerk Kruiningen Rectificatie ffl In verwachting? Minister Donner VJil van (eigen) kind If4’ V v H Reuze molens 0909-1718 Goesenaar Wilco van den Akker liep 555 kilometer in de verzengende hitte door een Afrikaanse autorijden zonder rijbewijs fa BreedUit 19 3 Nieuws 13 Regio OUNT in park op stormvloedkering Nieuw fotoproject maakt kunst van naakte Zeeuwen Swingen in je nette pak op Dance Party WOENSDAG 1 DEC. DONDERDAG 2 DEC. VRIJDAG 3 DEC. KRUININGEN - Het Zeeuwse bedrijf Diverto uit Kruiningen doet op woensdag 8 december in Rotterdam mee aan de re gionale finale voor de LiveWI- RE Young Business Award. Op steeds meer plaatsen in de provincie is het ‘s nachts door aanwezigheid van industrie, grote kassen en sportcom plexen niet of nauwelijks nog GOES - Discotheek Pake Sake en Discotheek Opa Kees in Goes doen samen met zestien andere uit- gaansgelenheden in Neder land mee aan de landelijke actie voor de CliniClowns GOES - In de Yukon Ultra wedstrijd die commando Wilco van den Akker volbracht hoor de hij de sneeuw onder zijn schoenen knerpen, in de Tene- ré Desert waren dat de zand korrels van de woestijn in Ni-' ger. De 31-jarig sergeant liep alleen met zichzelf én de uit rusting om te overleven. Vijf honderd kilometer door ijzig bevroren wildernis en 555 kilo meter in de verzengende hitte van de woestijn. de deelnemers zichzelf moeten bedruipen, geen enkele hulp van GOES - De provincie Zeeland en Syntens zoeken kandidaten voor de Zeeuwse Innovatie prijs Emergo 2005. buitenaf. “Slapen doe je in een extreem warme slaapzak. Geen tent, want je neemt zo min mo gelijk mee. Ik had een slee van vijftig kilo om te trekken. De uit rusting was van Matu Travel Outdoor Goes en ik liep voor een goed doel, Kinderdorp Usakos “We weten van een aantal ac cordeonisten in Goes dat ze staan te popelen om in een or kest te kunnen spelen”, weet het Accordeola-bestuur. Maar behalve accordeonisten, heeft in Namibië.” Tweeëntwintig deelnemers ston den aan de start, slechts elf lie pen de tocht uit. “Ik werd vier de.” Van den Akker ging daar voor door een kwellende hel, die het uiterste van hem vergde. (Lees verder op pagina 3) Die is van 7 tot en met 15 de cember te zien in de bibliotheek van Kapelle en 17, 18 en 19 de cember in de Nederlands Her vormde kerk, ook in Kapelle. In Goes zijn de stalletjes nog tot en met 4 december in de biblio theek te bewonderen. De kerststallen zijn van uiteenlo pende materialen gemaakt. Zo zijn er niet alleen exemplaren van aardewerk, zeepsteen, hout, maar ook van gips, karton, kale bas en jute. Ze zijn gemaakt door mensen uit ontwikkelings landen in Zuid- en Midden- Amerika, Azië en Afrika. Ook zijn er kerststallen uit de Pa lestijnse gebieden te bewonde ren. 2e KERSTDAG GEOPEND Denkt u met de feestdagen aan onze salades. DE OUDE LIJNDRAAIER-VLAARDINGEN zondag 28 NOVEMBER 10-16 UUR De bedoeling is om bij een kopje koffie ervaringen uit te wisselen. Er is geen program ma. Er zal vooral gesproken worden over belevingen rond om het ziekteproces van dege ne die is overleden en hoe met dat verlies om te gaan. De bij eenkomst begint om 14.00 uur en zal anderhalf uur later zijn afgelopen. Voor meer infor matie: 0118-413932. GOES - De buurthuiswerkers van Ter Valcke in Goes houden op zaterdag 11 december de jaarlijkse kerstmarkt. GOES - De gezamenlijke ou derenbonden in de gemeente Goes houden op maandag 6 december in het Gasthuis een voorlichtingsbijeenkomst over ouderenpsychiatrie. GOES - In het Palazzoii Huis aan de Naerebout- straat 25 in Goes is donder dag 2 december een ontmoe tingsdag voor nabestaanden van overleden kankerpati ënten. Woensdag 1 december 2004 wk 49 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie (0113) 274 021 Bezorgklachten: (0113) 274 093 GOES - De Zeeuwse Milieu Federatie (ZMF) gaat volgend jaar een lans breken voor het behoud van de donkere Zeeuwse nacht. Volgens de natuurbeschermers hoort de nacht zonder lichtvervuiling thuis in het rijtje schone lucht, helder water, gezond voedsel en stilte. GOES/KAPELLE - De Wereldwinkels in Goes en Ka pelle hebben hun collectie kerststallen bijeengebracht voor een nieuwe expositie - 20% GOES - Nog een paar nachtjes slapen en dan is het weer zo ver. Dan vereert Sint Nicolaas de Nederlandse huishoudens met een bezoek en hopelijk met een volle zak cadeau’s. Hoewel de sint tot nu toe wat zuiniger is dan voorgaande jaren, hopen de Zeeuwse winkeliers dat hun winkels de laatste paar dagen voor 5 december Van den Akker zit sinds 1998 bij het Korps Commando Troepen en is instructeur bij de comman- do-opleiding in Roosendaal. “Ik zoek naar mijn grenzen. Ik ga die uitdaging aan en wil weten ‘hoe is dat, kan ik dat?’ Je li chaam reageert vreemd op hitte, je loopt tegen een mentale bom op. Kun je die verzetten? Je leert daar van. Ik liep ooit een mara thon en dacht na de finish: ‘Is dat het?’” De Goesenaar zocht andere uit dagingen, nog meer de extre men. “Ik vond de Yukon Ultra, een wedstrijd over 311 mijl, of wel vijfhonderd kilometer, in de woestijn, (foto: pr) grensstreek van Canada en Alas ka met een temperatuur van min Een barre hardlooptocht waarbij achtendertig graden Celsius.” GOES - De Vlissingse Accor deonvereniging Accordeola vindt dat haar 45-jarig jubi leum aanleiding is om de vleugels uit te slaan. Ze wil een orkest oprichten in Goes. De werving is al begonnen. De discotheken willen op za terdag 4 december zo veel mogelijk geld inzamelen voor CliniClowns Neder land. Onder het motto Je Blijft La chen is het personeel van de twee Goese discotheken uit gerust met een rode Clini- Clowns-neus. Bezoekers kunnen een donatie doen door geld in een van collecte- bussen te stoppen. Ook staan de deelnemende disco’s een deel van de opbrengst van die avond af aan de Clini Clowns. De stichting CliniClowns Nederland is er voor kinde ren die het moeilijk hebben door ziekte, trauma of handi cap. CliniClowns biedt hen afleiding en plezier, waar door zij hun ziekte even kun nen vergeten. Diverto won een plaatsje in de finale door een speciale graaf machine te ontwikkelen. Vijf vernieuwende en jonge bedrij ven uit Zuid-Holland en Zeeland zijn genomineerd voor deze prijs. Een jury beoordeelt de deelnemers op haalbaarheid en mate van innovatie. De onderne mer met de beste toekomstver wachting wint duizend euro en een plaats in de landelijke finale in januari 2005. Het Kruiningse bedrijf ontwikkelde een graaf machine met een speciale arm. Die kan zo samengevouwen worden dat er een enkele hefarm ontstaat. Vtees- en Visgerechten Wanneer ouderen verschijnselen vertonen van vergeetachtigheid of afzondering wordt er al snel gedacht aan dementie of Alzhei mer. Vaak is er echter iets anders aan de hand. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een depressie of eenzaamheid. Tijdens de bijeenkomst besteden M. Brinkhuis, gz-psycholoog en P. Tazelaar, ambulant verpleeg kundige van Emergis, aandacht aan de hulpverlening en behan delmethoden. De bijeenkomst in het Gasthuis aan de Kievitlaan 4 in Goes begint om 14.00 uur. Fieh je Voor» ziêgfndi kóiifF N. 4e dtooinl>öo4- /3en al beztg Jfop' De opbrengst komt ten goede aan de bewoners van Ter Valcke. Naast standwerkers zijn er ook kramen oliebollen en appelbeig nets. Verder staat op de markt het rad van avontuur, is er een grote lo terij en kunnen bezoekers mee doen aan het enveloppen trek ken, de mandarijnenquiz en het kerstletterspel. De markt wordt opgeluisterd met live muziek. De kerstmarkt in Ter Valcke aan de Valckeslotlaan is van 10.00 tot 16.30 uur. De campagne begon vorige week met een nachtelijke bus reis. Ecoloog Henk Baptist leg de tijdens de rit uit waarom de donkerte van de nacht een must is in de natuur. “Als het ‘s nachts niet donker is, heeft dat effect op het welzijn en de ge zondheid van mens en dier. Het werkt in op de biologische klok, het afweersysteem en de hormoonhuishouding”. Meer informatie is verkrijgbaar via de vandaag gelanceerde website www.inhetdonkerzieje- meer.nl De prijs wordt toegekend aan be drijven met een hoog vernieuw- ingsgehalte, dat realiseert in de vorm van een nieuw product, een dienst of een nieuw bedrijfspro ces en daar aanzienlijke voorde len uit haalt. De Emergo wordt in juni volgend jaar uitgereikt. Na de sluitingstermijn blijven tien genomineerden over. Ook het pu bliek kan meestemmen wie uit eindelijk bij de top drie van 2005 wordt gepresenteerd. De geno mineerden worden namelijk ge presenteerd op Omroep Zeeland in het programma Nieuw Zee land. Aanmelden kan via emer- go@syntens.nl. het nieuwe orkest in de Gan zenstad ook plaats voor klarine- tisten, tuba- en dwarsfluitspe- lers. De repetities zullen op maan dagavond plaatsvinden onder leiding van Annemarie Simons. De locatie is nog niet bekend. Belangstellenden kunnen een kijkje nemen bij de repetities in Vlissingen. Die zijn op de woensdagen van 18.30 tot 21.30 uur op het adres Adriaan Coortelaan. KRUININGEN - In de Johan- nuskerk in Kruiningen is op za terdag 4 december een koor- en samenzangavond. In de kerk treden naast het jonge renkoor Heman uit Krabbendijke ook de gemengde koren Deo Ju- vante uit Kruiningen en Met Hart en Stem uit Sint-Maartensdijk op. Bennie Kriekaard, Wouter van de Ree en Pieter Quist bespe len het orgel. De avond begint om 19.30 uur. De toegang is gratis GOES - Bij het artikel over de officiële opening van het ROC- gebouw in Goes in de krant van woensdag 24 november, is per abuis de verkeerde luchtfoto ge plaatst. De redactie verontschul digt zich voor de gemaakte fout. donker. Aan deze trend willen de ZMF, Stichting Natuur en Milieu, Platform Lichthinder en Sybmiose in 2005 een halt toe roepen. Samen met ge meenten, burgers en bedrijven wordt bekeken hoe technische maatregelen genomen kunnen worden om lichtoverlast te be perken. Busreis &WIN HTl+L.I J’iML zie pag 15 iè) X^oFie^- je moei- Hf f een nieuu v&r3 Scheen toch nog te maken krijgen met een flinke toeloop. Veel mensen blijken hun aankopen namelijk uit te stellen tot het laatste moment. Op pagina 17 kunt u overigens meer lezen over de geschiedenis van het sinterklaasfeest. (foto: Ellen de Dreu) JACK’S Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 advertenties Door Leon Janssens www.pcdiscount.nl www.minicruiser.nl tV oh DE DÈ COMPUTER KOOPJES BEURS Voor informatie: www.goespromotie.nl Ondernemers Organisatie Goes (OOG) KINDEREN GRATIS TOEGANG Info: 026 3635084 www.kerstmarkten.com Joosten Minicruiser Dorpsstraat 12, Heinkenszand tel.: 0113-567205 ”Ook Aixam dealer” GROOTSTE E^ Lange Kerkstraat 41 Goes tel. 0113 - 27 00 25 BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE de Bevelander MOO'S^ TENSON - HUGO BOSS HELLY HANSEN - CAMEL advertenties De nieuwe minicruiser De grootste rijbewijsvrije auto ooit! GEEN rijbewijs nodig, GEEN wegenbelasting, GRATIS rij-instructie

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 1