F Gratis figuur-analyse! i fuos gemeente^3 O GS 0118-633601 HOGE INRUIL n Wijkelijkse ^Binnenstod vernieuwt 1,99 1,99 Berichten Royal Canin hondenbrokken Verse spinazie per kilo0,49 Verse prei 2 wio0,89 Muskaat druiven per kilo0,99 Zoete Clementina mandarijnen 25 voor Elstar handappelen 5 kilo C Openbare kennisgevingen Ue 7 woensdag 10 november 2004 Vergadering raadspresidium •I j Volop Buxus, Coniferen, Skimmia en Taxus 4 A A A Bel 030 6007488 Fax 030 6007499 DUO bon Eerste paal winkelcentrum De Spinne Vacatures Steunpunt Vrijwilligerswerk Goes Vakkundige plaatsing. ZUIDWEG 0113 - 216806 (216524) 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 O -O 3 "O c o 15 kilo medium adult NU 3 KILO GRATIS Elders 49,50 Nu voor 39,99 lx*!-'' Uit de raadscommissie Middelen 22 34 43 20 32 34 30 29 30 22 13 309 i« straat 2 jzelinge Tel. (0113) 341746 3 C «n O 2 D Swiss ‘Jiflure t 4/ BEL NU o z de Bevelander Woensdag 10 november 2004 Openingstijden Gemeente Afdeling Burgerzaken: Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. Geregistreerde ongevallen in Goes West Ongevallen Dodelijk Letsel 17 Waar de enquête vooral de sub- 03-11 02-11 Bergweg 14 Papeweg 22 04-11 05-11 Ganzepoortstraat 28 05-11 Oude Vismarkt IA 20 december 01-11 Oude Vismarkt IA 03-11 Burgemeester en wethouders van Goes nr: Verzoek om plaatsing van een DUO advertentie in: Plaats: Naam: Tel.nr.: Straat: Fax.nr.: Postcode: Handtekening (rekeninghouder): Datum: 5.21 10,42 6,95 13,90 8,69 17,37 10,42 20,85 12,16 13,90 i F 4 i V. Deze bon in een envelop opsturen naar: 24,32 27,80 Voorwaarden: Tarieven zijn inclusief BTW. De minimale afname is 3 regels. Voor enkele rubrieken wordt contante betaling verlangd. Extra kosten: Brieven onder nummer 8,39: Bewijsnummer per exemplaar 3,75. Onze leveringsvoorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar. 5 6 7 8 1 2 3 verleent hierbij een eenmalige machtiging aan Wegener Huis-aan-huiskranten BV om het verschuldigde bedrag af te schrijven ten laste van zijn/haar rekening. Postbanknr.: J LBanknr.:--L De kantoren zijn geopend: maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur en dinsdag en woensdag 13.30 - 16.00 uur. Mosselbank I I Zonnebloemstraat 32 Internet www.goes.nl e-mail: stadskantoor@goes.nl Wegener Huis-aan-huiskranten BV, t.a.v. DUO'S, Postbus 1202,3430 BE Nieuwegein De Bevelander Combinatie De Faam en De Bevelander Vergadering Masterplan binnenstad De vergadering van de begelei dingscommissie Masterplan binnen stad vindt plaats op I8 november 2004 om I9.30 uur in het stadhuis, 165.4330 AD Middelburg, door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken. Vrijstellingsprocedure voor uitbreiding woning Mosselbank I f te Goes Een bouwaanvraag is ingediend voor uitbreiding van de woning Mos selbank I I te Goes met een serre en het vergroten van de berging. Het bouwplan is op enkele punten niet in overeenstemming met gel dend bestemmingsplan "Goese Meer IV", maar wel met de beleidsre gels voor bebouwing in het Goese Meer. Daarom zijn burgemeester en wethouders van Goes van plan medewerking te verlenen door toepassing van een vrijstellingsprocedure. Daartoe ligt de aanvraag vanaf I I november 2004 vier weken ter inzage bij de publieksbalie. Gedurende deze termijn kan iedereen hierover schriftelijk zijn/haar zienswijzen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Of geef uw DUO’s op via www.duos.nu Tarieven (incl. BTW) Combinatie De Faam en Bevelander (incl. BTW) Uitslag enquête verkeersmaat regelen Goes-West In mei 2004 is een enquête gehouden onder alle bewoners/ bedrijven in Goes-West, om zo in kaart te brengen wat de ervarin gen zijn met het verkeerscircula tieplan in West. De aanleiding voor het plan was dat Goes-West veel last had van (hardrijdend) sluipverkeer. Een vertegenwoor diging van bewoners van West en de afdeling Stadsontwikkeling/ Verkeer van de gemeente hebben daarom het verkeerscirculatie plan opgesteld, dat Goes-West in drie sectoren verdeelt. Op zes plaatsen in de wijk zijn in april 2003 paaltjes geplaatst, zodat automobilisten alleen via de rond weg van de ene naar de andere Openingstijden: ma do 10.00 - 20.00 uur di, wo, vr 10.00 - 16.00 uur 01-11 02-11 03-11 het plaatsen van een kap op de garage het uitbreiden van de woning het herbouwen van de schuur het vervangen van asbesthoudende hemelwaterafvoer het verwijderen van een Conclusies: Meer dan de helft van de respondenten beoordeelt (rapportcijfer I -10) de nieuwe verkeerssituatie als 'voldoende' (6) of hoger. De meningen over de paaltjes lopen uiteen, nut en noodzaak zijn niet altijd even duidelijk. Een betere uitleg is nodig. Bereik baarheid en toegankelijkheid worden daarbij nog vaak afgemeten aan de auto als vervoermiddel. De rijsnelheid ervaart men nog steeds als knelpunt in de wijk. Het valt op dat veel klachten uit de nieuwbouwstraten komen. Men wil handhaving. Er is behoefte aan beweg wijzering om de vindbaarheid/ bereikbaarheid te verbeteren. jectieve verkeers(on)veiligheid in beeld brengt (dat wat mensen persoonlijk ervaren), is ook stilge staan bij objectieve gegevens. Er is geen verkeer geteld, maar gecon cludeerd kan worden dat over het algemeen genomen het autover keer sterk is afgenomen. Er zijn natuurlijk enkele wegvakken waar het wat drukker is geworden (wel ruim binnen de normen), maar in de meeste straten is er een forse afname. De ritlengte is zonder twijfel vergroot (milieu-aspect). Daar staat tegenover dat er vaker gefietst wordt. 05-// 05-// 02-11 02-11 02-11 03-11 03-11 03-11 04-11 Ter inzage Alle stukken liggen tijdens kantooruren (zie openingstijden) ter inzage bij de publieksbalie, tenzij het anders is aangegeven in de bekendma king. De stukken die te maken hebben met milieu liggen bij de afde ling Milieu,Westsingel 58 ter inzage tot het einde van de beroepster mijn. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 uur ter inzage gelegd bij de publieksbalie. Walstraat 24 Bergweg 14 Manneeweg 6 Noordeinde 7 Fluitekruidstraat 39 Inlaag 52 maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur; dinsdag en woensdag 13.30 - 16.00 uur en donderdag 17.00 - 20.00 uur. 2 2 Monumentencommissie 22 november 24 36 43 24 33 37 33 30 31 22 13 326 Vrijstellingsprocedure voor bouw dubbele garage Oude Rijksweg 85 te 's-Heer Arendskerke Een bouwaanvraag is ingediend voor een dubbele garage op het per ceel Oude Rijksweg 85 te 's-Heer Arendskerke. Het bouwplan is niet geheel in overeenstemming met geldend bestemmingsplan "'s-Heer Arendskerke", maar wel met de tegenwoordig gangbare bebouwings- voorschriften. Daarom zijn burgemeester en wethouders van Goes van plan mede werking te verlenen middels een vrijstellingsprocedure. Daartoe ligt de aanvraag vanaf I I november 2004 vier weken ter inzage bij de publieksbalie. Gedurende deze termijn kan iedereen hierover schrifte lijk zijn/haar zienswijzen kenbaar maken bij burgemeester en wethou ders. Discussienota bebouwde kom Kattendijke Burgemeester en wethouders van Goes maken, op grond van de Inspraakverordening Goes, bekend dat vanaf 10 november de discus sienota ten behoeve van het bestemmingsplan "Bebouwde kom Kat tendijke" gedurende vier weken voor een ieder ter inzage ligt bij de publieksbalie. De aanleiding tot het opstellen van een nieuw bestem mingsplan is de wens om geldende bestemmingsplannen die ouder zijn dan tien jaar te actualiseren. De discussienota is een beleidsnoti tie op basis waarvan een voorontwerp-bestemmingsplan zal worden opgesteld. De doelstelling is het vormen van een actueel beheerska- der door het vastleggen van de bestaande situatie. Bij deze actualisa tie wordt tevens een aantal nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. jaar ongeval Ongevallen 4 I 3 3 I I Stadskantoor, Oostsingel 2 Postbus 2118,4460 MC Goes Tel.: (0113) 249 600 Calamiteitentelefoon: (0113) 249 770 In noodgevallen buiten kantooruren: 06 532 981 41 Afdeling Communicatie Tel: (0113) 249 870 e-mail: communicatie@goes.nl stadskantoor Vaststellen verslag vergadering van 18 oktober 2004 Vaststellen agenda voor de raads vergadering van 16 december 2004 Openstaande ingekomen stukken gemeenteraad. Over leefbaarheid in wijken en dorpen publieke tribune. In deze openbare bijeenkomst worden de raadsleden geïnformeerd over de stand van zaken en eventuele nieuwe ontwik kelingen met betrekking tot het Masterplan binnenstad. Bij aanschaf van een nieuwe gaskachel Vaststelling bestemmingsplan 'Goese Polder, gedeelte Schumanstede' Burgemeester en wethouders van Goes maken, ter voldoening aan het gestelde in artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 21 oktober 2004 het bestemmingsplan 'Goese polder, gedeelte Schumanstede' heeft vastgesteld. Het plan ligt met ingang van I I november 2004 vier weken voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie. Tevens is het plan in te zien en te downloaden via de website van de gemeente: www.goes.nl/bouwen&wonen/MasterplanGoesePolder. Dit bestemmingsplan betreft de bevestiging van de herstructurering van de Schumanstede, bestaande uit een renovatie van de woningen en een wijziging van de verkeersstructuur. Het plangebied wordt grof weg begrensd door de Troelstralaan, de Europalaan, de Schumanstede en het verlengde van de Cornelisweg en het Geldeloozepad (vanaf de kruising met de Cornelisweg tot de Troelstralaan).Via een aparte pla nologische procedure is al vrijstelling verleend voor de aanpassing van het stratenpatroon. Met dit bestemmingsplan wordt het straten patroon definitief vastgelegd. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kunnen binnen de termijn van terinzagelegging schriftelijke bedenkin gen worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van Zeeland. Postbus Donderdag 4 november sloeg wet houder 't Hart de eerste paal voor het winkelcentrum De Spinne. Naast een uitbreiding van de super markt en een aantal kleinere win kels komen er 32 appartementen. Rubriek: Plaatsingsdatum: Aantal keer plaatsen: Op maandag 15 november a.s. ver gadert het raadspresidium (fractie voorzitters met de burgemeester) om I9.30 uur in het Stadhuis aan de Grote Markt. De vergadering is openbaar. Op de agenda staat onder andere: Inrichting multifunctionele verga derzaal/raadszaal in het nieuwe sector kunnen gaan. De enquête is samen met de werkgroep Bewonersbelangen Goes-West opgesteld en uitgewerkt. Er zijn I6I3 enquêtes verstuurd. Het aantal teruggestuurde formulie ren is 502 (31%). voor de verkeersveiligheid, ongevallencijfers een gunstig verloop zien. De werkgroep en de Als alles volgens de planning ver loopt, kunnen de bewoners van de Goese Polder vanaf eind volgend jaar winkelen in een mooi nieuw centrum. De raadscommissie Middelen ver gaderde op 2 november jl. over de begroting en de belastingvoorstel len voor 2005. De beraadslaging beperkte zich hoofdzakelijk tot het stellen van een groot aantal "tech nische" vragen over begrotings posten. Tijdens de begrotingsbe handeling op I I november a.s. zal de gemeenteraad zich vooral bezighouden met de beleidskeuzes voor 2005. Beoordeeld wordt dan Verslag bewonersavond Goes Overzuid/Ouverture gereed Het verslag van de bewoners avond Goes Overzuid/Ouverture (7 oktober) is te lezen op de website van de gemeente: www.goes.nl/leefbaarheid. U kunt ook bellen met 249870, dan wordt een exemplaar aan u toe gestuurd. Dgfniitschuw Uitsluitend materiele schade in hoeverre voldaan is aan de door de raad in het kader van de voor jaarsnota in juli jl. gemaakte keuzes en aangedragen alternatieven. Tevens zal de raad dan een oordeel uitspreken over de vraag in hoe verre de begroting en de aangege ven dekking solide wordt geacht. Ook zal dan aangegeven worden in hoeverre kan worden ingestemd met de belastingvoorstellen voor 2005. transformatorstation Vogelzangsweg 41 t/m 51 het vervangen van asbesthoudende hemelwaterafvoer het uitbreiden van de woning het bouwen van een schuur het uitbreiden van de woning het verbouwen van opslagruimte tot theater het gedeeltelijk veranderen van de school het slopen van de schuur het plaatsen van een houten schuur het uitbreiden van de zolderkamer het bouwen van een berging en wijzigen zijgevel het uitbreiden van de woning 's-Gravenpolderseweg 120 het uitbreiden van de woning Bergweg 45 t/m 87A het vervangen van asbesthoudende hemelwaterafvoer Vogelzangsweg 41 t/m 51 het vervangen van asbesthoudende hemelwaterafvoer het gedeeltelijk slopen van binnen muren, vloeren het slopen van een transformatorstation Hoewel één jaar nog wat weinig is om echte conclusies te trekken wat betreft het effect voor laten de opvallend Vergaderdata welstands-lmonumentencommissie gemeente Goes Welstandscommissie 22 november 6 december 20 december De bouwplannen moeten uiterlijk 7 werkdagen voor de welstands- /monumentencommissievergadering worden ingediend bij het bureau Bouwen. Over de strekking en de inhoud van de beleidsnotitie wordt geduren de de termijn van terinzagelegging de mogelijkheid tot inspraak gebo den aan een ieder. Schriftelijke reacties kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Als u uw reactie mondeling ken baar wilt maken, kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw M.Veraart, tel. 249854. Infoavond 30 november over ontwerp woontoren De commissie Grondgebied bespreekt het ontwerp voor de woonto- J ren in het Stationspark op 22 november. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan "Stationspark 2003" is toegezegd dat iedereen die wil in de gelegenheid wordt gesteld om te reageren op de architec tuur van de woontoren. Inmiddels is het bestemmingsplan "Stations park 2003" goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Omdat veel inwoners van Goes en de Bevelanden belangstelling heb ben voor het ontwerp van de woontoren, wordt hierover ook een aparte informatiebijeenkomst georganiseerd op dinsdag 30 november vanaf I9.30 uur in De Mythe (Bisonzaal). Na een inleiding door wet houder Van 'tWesteinde lichten de projectontwikkelaars (WBU en Proverko) en de architect Chris Zwiers (Mei Architecten en steden bouwkundigen) de plannen toe. Daarna zal het ontwerp ter inzage liggen bij de publieksbalie.Tot 30 december kunt u een schriftelijke reactie sturen naar de gemeente, t.a.v. de Welstandscommissie. De Welstandscommissie betrekt de reacties in haar advies aan het gemeentebestuur. Dat advies wordt gepubliceerd in deze rubriek. Kappen van bomen Het college van burgemeester en wethouders van Goes maakt bekend dat een kapvergunning is verleend voor de volgende boom: Van Walenburghof I6 te Wolphaartsdijk, I spar. Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunning op 9 november kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwarentermijn is verstreken of, als er bezwaar is ingesteld, tot op het bezwaar is beslist. Als u vragen heeft of nadere informatie wilt over de kapvergunningen kunt u contact opnemen met de heerT. Kapoen of de heer G. Goe- degebuure, tel. 249770. Ingekomen bouw- en sloopaanvragen Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de ope ningstijden kunt u de aanvragen komen inzien op de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen. Hiervoor kunt u een telefonische afspraak maken (tel. 249700). Trumanstede 9532 en 9533 Zomerweg 46 IGJ v. d. Boschstraat I9 Bergweg 45 t/m 87A Figuurcorrectie- en Afslankinstituut Lammerensteeg 9, 4331MB Middelburg Het steunpunt is gesloten op woensdag 10 en donderdag 11 november Medewerk(st)er kantine voor sportvereniging (I93) Geluidsman evenementen sportvereniging (I92) Gezelschapsdame/heer bij het winkelen voor iemand met lich. beperking 163) Hulp bij trainingen/wedstrijden voor hondenvereniging (ISO) Klusjesman (I45) Medewerk(st)er maaltijdenbezorging (I37) Pianist(e) voor de zangbrigade 134) Wasmachinemonteur 180) Schoolassistent(e)/conciërge 175) PR-medewerker voor presentaties 170) Voor meer informatie of meer vacatures kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 14.00 uur bellen. Om zelf in de vacaturebank een kijkje te nemen kunt u elke dinsdag tussen 09.30 en 12.00 uur op het Steunpunt terecht of anders op afspraak. Organisaties die vrijwilligers zoeken, kunnen (gratis) een vacature plaatsen. Steunpunt Vrijwilligerswerk Goes, Zaagmolenstraat 3,4461 BK Goes.Tel. 253171/253157. e-mail vrijwilligers@smwo.nl. Website www.smwo.nl voor meer vacatures. gemeente zien daarom geen aanleiding om veranderingen in het verkeerscir culatieplan Goes-West aan te brengen. De politie wordt gevraagd een aantal gerichte acties te onderne men tegen te hard rijden. Ideeën voor bewegwijzering worden momenteel uitgewerkt. Vaststellen gewijzigde bebouwde-komgrens kruising A. Fokkerstraat/A256 in Goes Burgemeester en wethouders van Goes hebben op 26 oktober 2004 besloten om de (verkeerskundige) bebouwde-komgrens bij de A. Fok- kerstraat (nabij de oprit naar de A256) in westelijke richting te ver plaatsen. De (ver)plaatsing van de betreffende verkeersborden is aan gegeven op de foto/situatietekening die bij dit besluit hoort. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belangheb bende tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Goes. Dit moet gebeuren binnen een termijn van zes weken na de datum van deze bekendmaking. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar. Het besluit ligt gedurende zes weken na deze publicatie ter inzage bij de publieksbalie. Met^P'ete^de Verleende bouw- en sloopvergunningen in de periode van 01-11 tlm 05-11-2004 Binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening wor den ingediend bij de rechtbank.Voor informatie kunt u contact opne men met de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen (tel. 249709). 01-11 02-11 Al 17 jaar zeer goede resultaten door de complete Thermo-Fysische-Methode (T.F.M.) en speciaal opgeleid personeel, kunnen wij u garanderen: plaatselijk afslanken bij figuurproblemen een gladdere en strakkere huid de bestrijding van een sinaasappelhuid geen gebruik van wikkels, spuiten of pillen een goede conditie, mede door het gebruik van de ozoncabines en maak een afspraak voor een gratis figuuranalyse Toelichting: Voor elke letter, cijfer, leesteken en spatie één hokje gebruiken. Aan het eind van de regel correct afbreken. o m

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 7