Zeven tientjes boete voor niet tonen van identiteitsbewijs Voorlopig laatste container vertrekt naar Zambia Nu in de winkel Zeeland van toen nu de Bevelander u, ‘Ik ben voor niemand bang. Nooit’ Deel 2 alles wt OVC1" varend Zeeland ii ‘Ik misse m’n tupmusse zó’ Zeeland v S F- Kunst en cultuur in De Vroone Rommelmarkt Cd voor goed doel in Albanië Kosten lopen uit de hand voor stichting ZvZ RONDJE HET WETEN WAARD BEVELAND Psyiënt houdt verwenmiddag Innovatiedag voor communicatie Hobbywerkplaats krijgt frees ‘Snelschrijver’ geeft lezing Koor geeft een Bachconcert jtoen nu in Ovezande ia.7 Ook al is Coby van Ast gestopt, nog steeds is ze in de kantine van voetbalvereniging Yerseke te vinden, (foto: Tannie de Jonge) of (Vervolg op voorpagina) Jongerenkoor Matthanja. (foto: pr) (advertentie) GOES - Pianist Peter Wildeman en organist Martin Weststrate presenteren op woensdag 17 november in de Maria Magdalena- kerk in Goes hun cd Orgel Vleugel - Volume 4. De opbrengst is bestemd voor de actie Verander de toekomst van een kind in Alba nië van stichting Kom Over En Help. KLOETINGE - Vereniging Psyiënt Nederland houdt op donderdag 11 november een een verwenmiddag voor wer kers in de (geestelijke) gezond heidszorg, patiënten en hun fa milie. KAPELLE - Christelijk-maat- schappelijke vrouwenbewe ging Passage houdt op donder dag 11 november een thema middag over kunst en cultuur. In Borsele zijn slechts zeventig tieners aangeschreven om aan hun ID-plicht te komen voldoen. Volgens de gemeentewoordvoer ders hebben veel tieners al een YERSEKE - Een jochie loopt over het parkeerterrein in Yerse ke, zijn kleine knuist in de grote hand van zijn vader. Dan ziet het ventje een bekende. Nog weinig bewust van zijn enthousias me roept hij: ‘Kijk papa, daar is de oma van de kantine.’ Het vingertje wijst naar de 74-jarige Coby van Ast. Meer dan dertig jaar stond zij in het clubgebouw van de voetbalvereniging Yer seke. Ziekte dwingt haar te stoppen, maarwat betekent stop pen eigenlijk? Coby lacht, ze geeft het toe. Ondanks dat het officiële afscheid net achter de rug is, is ze niet uit de kantine weg te slaan. “Ik heb vori ge week nog glazen staan spoelen. En elke zaterdagochtend doe ik nog een kopje koffie. De kantine blijft me gewoon trekken.” Oma van de kantine, tante Coby. Ze is één met de club, de bezoe kers zijn haar jongens. Ze kent praktisch iedereen in Yerseke. “Sommige van die gasten heb ik als klein voetballertje bezig ge zien. Later zag je ze dan lopen met een meisje en weer later trouw den ze. Nu voetballen hun kinderen elke week.” Het begon meer dan drie decennia vrij eenvoudig. Alcohol, nee, dat Thema van de lezing is Geeste lijke Strijd. Daarin staat het woord ‘bevrijding’ centraal. Ou- weneel schreef vele boeken en publiceert in hoog tempo het ene boek na het andere. Zijn laatste werk draagt de titel Meer Geest in de gemeente. De lezing in het schoolgebouw aan de ‘s-Heer Elsdorpweg 4 in Goes begint om 20.00 uur. Toegang is gratis. KAMPERLAND - Communicatie staat centraal tijdens de Zeeuwse Kwaliteitsdag op 11 november in Kamperland. Spre kers gaan in op het vernieuwen van de communicatiemogelijk heden. De dag wordt gehouden in de Zeelandnet studio’s in Kamperland. ‘S-HEERENHOEK - “Vanuit mijn hart geschreven.” Dat is wat Ria Hoogesteger-Geijs zegt van het boekje over de tijd dat zij als activiteitenbegeleidster werkte in zorgcentrum Poel- wijck in ‘s-Heer Arendskerke. Jaren was het haar droomwens, ‘als ik gestopt ben met werken een boekje uitgeven’. Nu is het zover. GOES - De Stichting Hobby werkplaats De Bevelanden in Goes heeft van het SkaN-fonds geld gekregen voor de aan schaf van een freesmachine. GOES - ‘De man die sneller schrijft dan God kan lezen’, zo omschreef opinieblad De Groe ne Amsterdammer Willem Ou- weneel. Deze veelzijdige pro fessor en auteur geeft op vrij dag 12 november een lezing in het Buys Balotcollege. HUISARTSEN Beveland: Huisartsenpost De Bevelanden, ‘s-Gravenpolderseweg 114b, Goes, tel. 0900-1785. Van 18.00 tot 08.00 uur, in het weekend of tijdens feestdagen. Spreekuur na afspraak. Heinkenszand en omgeving: Patiënten van huisartsenpraktijk J. A. Fortrie/C.T. Miermans. Zang- vogelstraat 86, Heinkenszand, tel.0113-563074. Spoed: 0113- 563110 TANDARTSEN Spreekuren zaterdag- en zondagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur: H. Heijers, Hoofdstraat 77, Kortgene, 06-53257131. Tandartsen de Pijlers uitsluitend voor patiënten van tandartsen Houg, Koster, Wimmers en de Wit, Tel. 0113-259882. APOTHEEK Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35, tel. 270620. Spoedeisende zaken op zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur. Buiten deze tijden is de apo theek bereikbaar voor spoedrecepten. VERLOSKUNDIGEN Gemeente Goes: Van vrijdag 20.00 uur tot en met zondag 20.00 uur: 0113-224099. Bij geen gehoor of langdurig in gesprek de alarmcentrale Vlissin- gen bellen: 0118-414444. SOS TELEFONISCHE HULPDIENST Dag en nacht bereikbaar 0900-0767. DIERENARTSEN Goes, ‘s-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke: De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer, en dr W. Verboom wordt waargenomen door B. Boer, 0113-313050 of 0113-22886. GOES - In de Grote of Maria Magdalena Kerk in Goes is za terdag 27 november een uit voering van het Weihnachtso- ratorium van J.S. Bach door de Christelijke Oratoriumver- enigingTe Deum Laudamus. Ook het West-Nederlands Ba- chorkest en verschillende so listen doen mee. De algehele lei ding is in handen van dirigent Paul Heijboer. Te Deum Laudamus werd begin 2002 opgericht in Kapelle. De leden van het koor komen uit heel Zeeland. Momenteel telt het koor vijfenveertig zangers. In april 2003 werd het eerste con cert gegeven in de Hervormde Kerk te Wemeldinge. Het con cert begint om 19.30 uur. Toe gang kost 12,50 euro, kinderen tot en met twaalf jaar betalen zes euro. In Vlissingen lopen nog drie honderd jongeren rond zonder identiteitsbewijs. Ambtenaar B. van Rossum van de afdeling burgerzaken denkt dat veel jon geren pas de laatste week van december komen omdat het nu toch nog niet verplicht is en de ID-kaart vijfjaar geldig is. ID-kaart omdat zij die nodig hebben als zij uitgaan, een baan tje hebben of een OV-jaarkaart aan willen schaffen. Televisie- en radiospotjes bren gen sinds kort de identificatie plicht breed onder de aandacht. De invoering maakt onderdeel uit van het verscherpte veilig heidsbeleid van het kabinet. Ie dereen van veertien jaar en ou der moet vanaf 1 januari een paspoort, rijbewijs of identiteits kaart kunnen laten zien. De meeste jongeren kiezen voor een ID-kaart omdat die goedkoper is en het formaat heeft van een ere- De Hobbywerkplaats biedt ge pensioneerden, vutters en wao’- ers de mogelijkheid om hun handvaardigheid in houtbewer king ook na een arbeidszaam le ven uit te uitoefenen. Tegelijker tijd geven zij hun kennis door aan jongeren en zetten ze zich belangelooss in voor andere in stellingen op sociaal-cultureel gebied. Zo hielp de Hobbywerk plaats de Stichting Promotie Paardensport voor Gehandicap ten met het maken van een ere podium. Ook ontwierpen de klussers van de werkplaats een kippenhok voor zorgcentrum Ter Weel en zetten die in elkaar. De Stichting Hobbywerkplaats is zaterdag 14 november ook aanwezig op de Creatiefbeurs in de Zeelandhallen. Voor meer in formatie over de werkplaats: 0113-228372 of 221481. De zestigjarige Hoogesteger is blij met de uitgave van haar boek je Kom nog eens langs. “Ik voel de me dikwijls bevoorrecht om dat ik tijd en ruimte kreeg voor gesprekken met de bewoners. Veel ouderen hebben diepe in druk op mij gemaakt. Verbaasd en verbijsterd hoorde ik hen soms aan. Ik kreeg voor velen een die pe bewondering om hun manier van leven en werken.” Vooral het omgaan met vreugde en verdriet boeide Hoogesteger. “Het doorzettingsvermogen dat de mensen hadden in tijden van ziekte, dood en armoede. Dat ze ondanks alles nog vaak gelukkig leefden en dat ook uitstraalden naar de mensen om zich heen. Ui teraard zijn alle gebruikte namen gefingeerd vanwege de privacy.” Op de dag van haar afscheid, 1 oktober, overhandigde Hoogeste ger het eerste exemplaar van Kom nog eens langs aan de directrice die haar drieëntwintig jaar gele den in Poelwijck aannam. Een leuke anekdote van Hoog esteger: “Er was een mevrouw die tachtig jaar in Zeeuwse dracht gekleed was. Op een dag staat ze voor de spiegel en zegt ‘Ik zie d’r spullen ter plaatse te bestellen of te laten maken. “Dat is ook weer gunstig voor de werkge legenheid en de economie van dat land.” Zambia heeft op 23 oktober veertig jaar onafhanke lijkheid gevierd. Het land kampt met grote problemen. Zambia krijgt lage prijzen voor het koper uit de mijnen en er Voor de laatste keer gaat het slot op de container naar Zambia, (foto: pr) ditkaart. Een Europese ID-kaart kost bij alle gemeenten om en nabij de dertig euro. Volgend jaar komt daar ongeveer één eu ro bij. Jongeren kunnen zelf een bewijs aanvragen, maar als zij jonger zijn dan achttien jaar is daarvoor wel schriftelijke toe stemming nodig van hun ouders. De politie mag burgers niet zon der reden naar een legitimatie bewijs vragen, wel als er sprake is van een overtreding of over last. Het niet kunnen tonen van een legitimatiebewijs komt van af 2005 vermoedelijk op een boete te staan van 71 euro. Zo’n 6740 kilo aan goederen vertrekt binnenkort naar Zam bia, naar de stad Chipembi. Nu nog weegt de waarde van de goederen op tegen de kosten die gemaakt moeten worden, zegt A. De Kok van de stich ting. Vooral dankzij de sponsoring van SAF-Marine die tegen kostprijs de spullen verscheept en de korting op de aanschaf van een container van Maerts en sponsoring van transport door transportbedrijf Boot en Buteijn. Maar de kosten stijgen elk jaar dusdanig dat de contai ner die nu klaar staat voorlopig de laatste is, aldus De Kok. De stichting overweegt om de J. Bakker, eigenaar van een gale rie en kunsthandel in Middel burg geeft een lezing over de ontwikkeling van de schilder kunst in de negentiende eeuw en in het bijzonder van de Zeeuwse schilders. Hij laat daarbij ook di a’s van schilderijen zien. J. Heuving, leraar van het ROC, geeft een uiteenzetting over beeldhouwkunst. De middag is in De Vroone in Kapelle en be gint om 13.00 uur. Toegang is gratis. nie uut.’ Zij besloot om op ‘d’r burgers’ te gaan. Ik mocht mee om gewone kleren voor haar uit te zoeken en dat was een hele veran dering. Later zei ze nog wel eens ‘het is zo koud op mijn hoofd. Ik misse m’n tupmusse zó’.” Of dat verhaal over Antje, die haar opgehaalde nieuwjaarscen- tjes aan haar moeder afgaf, de ar moe die heerste. “Ze wilde zo graag een poëziealbum en ver stopte het blikje met geld in de klimop. Moeder vroeg er dat jaar niet om, maar toen Antje haar centjes wilde pakken was het blikje weg. Dat is altijd een mysterie gebleven.” ‘Kom nog eens langs’ zijn her kenbare verhalen uit het leven zelf. Sociale bewogenheid die de schrijfster vroeg ervaren heeft. “Een groot deel van mijn jeugd bracht ik door bij mijn grootou ders. Vooral mijn grootvader Wil lem Franse heeft voor mij als kind veel betekend. Van hem leer de ik wat werkelijk van waarde is in het leven. Toen ik later in de ouderenzorg ging werken, moest ik dikwijls aan hem denken om dat hij mij zoveel had gewezen op kleine dingen die van grote bete kenis kunnen zijn. Door alle verhalen heen die ik in dit boekje opschreef, ontdekte ik weer opnieuw: gelukkig maken en gelukkig zijn zit in kleine din gen.” Kom nog eens langs is in eigen beheer uitgegeven. Het boekje is te koop in de zorgcentra Poel wijck in ‘s-Heer Arendskerke, De Kraaiert in Lewedorp en bij de Bruna winkel in Heinkenszand. De musici uit Tholen en Krabbendijke hebben een album opgenomen met klassieke werken, geestelijke liederen en (bewerkingen van) psal men op orgel en vleugel. Op de presentatie-avond zingen ook het jon gerenkoor Matthanja uit Goes en het Eilandenkoor uit Zierikzee. Ook zijn er twee voorgangers uit Oost-Europa die spreken over de situatie in hun land. De opbrengst van de avond en van de cd-verkoop is be stemd voor Albanië. Dit land is voor Europese begrippen een straat arm land, waarvan de oorzaken onder meer in het communistische verleden liggen. Het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking is iets meer dan 3 euro per dag. Ruim dertig procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Kom Over En Help steunt in Albanië verschillende projecten. De stichting wil de armoedecirkel doorbre ken door hulp aan kinderen in arme gezinnen, verbetering van het onderwijs en het verzorgen van vakopleidingen. De presentatieavond begint om 20.00 uur. Toegang kost drie euro, kinderen tot 12 jaar be talen een euro en een compleet gezin maximaal een tientje. DONDERDAG ‘s Heer Abtskerke, Dorpshuis Versvliet, v.d. Plaschestraat 33, openbare bijbelbijeen- komst, 19.45-20.45 uur. Goes, De Spinne (achter ZLM), elf-elfbal, 20.30 uur, VRIJDAG Goes, De Spinne, superbingo, 20.00 uur. Goes, Discotheek Pake Sake, Gay friendly Par ty, 22.00-04 uur. Kruinin gen, Café Reimerswaal, Berg- hoekstraat 3, Alzheimer in- loopcafé, 14.00-16.30 uur. Hansweert, Kaj Munk, work shop Nederlandse dans, 16.30 uur. Goes, Buys Bal- lotcollge, ‘s-Heer Elsdorpweg 4, bijbellezing Geestelijke Strijd, 20.00 uur. Yerseke, De Zaete, vogeltentoonstel- ling, 19.30-22.00 uur. ZATERDAG Goes, De Pit, Appelstraat 2a, rommelmarkt, 9.30-14.00 uur. ‘s Heer Hendrikskinde- ren, ‘s Heer Hendrikshuis, vo- gelbeurs, 10.00-12.00 uur. Yerseke, De Zaete, vogelten- toonstelling, 14.00-22.00 uur. ZONDAG Kloetinge, Geerteskerk, Taizé- viering, 19.30 uur. DINSDAG Kapelle, sportcafé de Inloop, Sportcentrum Groene Woud, sportdebat Kapelse Sport raad, 20.00 uur. WOENSDAG Goes, Milieu Educatie Cen trum, Kattendijksedijk 23, cursusavond wintervogels, 19.30-21.30 uur. Goes, Aglow Goes, Bergweg 88, bij eenkomst, 9.30 uur. Noord- en Zuid-Beveland: Praktijk van de dierenartsen M.P.C. Karelse, H.J. van Dijk en P. Stokman wordt zaterdag en zondag waargenomen door P. Stok man, ‘s-Gravenpoldersweg 39, Goes, 0113-213419. Praktijk voor gezelschapsdieren Molenlaan 24, Yerseke, tel. 0113- 572756. Zaterdag spreekuur 9.30 - 10.00 uur. Dierenartsen L. Huiskes-Comelisse en M. Berrevoets afwisselend weekenddienst. Dierenambulance (Dierenbescherming Dagelijks bereikbaar via 0900-7673437 was uit den boze. De spelers dronken een glaasje melk. Later deed de krat bier zijn intrede, maar de komst van de tap was niet meer te gen te houden. En dus moest Coby op cursus. “Elke week naar Rot terdam lessen volgen.” Haar man vult aan: “Ze heeft haar volledige horeca-diploma gehaald.” Coby haalt de schouders op. “Ach, dat is niet belangrijk”, prevelt ze bescheiden. Dan valt het woord ‘verharding’. De spreekkoren, de hooligans, zelf op de Zeeuwse velden vechtpartijen. “Tuurlijk is het allemaal wat harder geworden”, zegt Coby. “Maar hier in Yerseke heerst een gemoedelijke sfeer. Zo nu en dan was het wel knokken in de kanti ne. Er gingen eens twee op de vuist, ik sprong er meteen tussen. Ik ben voor niemand bang. Nooit.” Coby heeft verhalen te over. Die keer dat Yerseke in ‘s-Gravenpol- der kampioen werd. Een van de weinige keren dat ze in een andere voetbalkantine kwam en daar de prijzenkast vergeleek met die in haar eigen kantine. Of al die keren dat aan de bar de wedstrijd nog eens dunnetjes werd overgedaan, met de toog als voetbalveld en de bierviltjes als spelers. Meer dan dertig jaar gehuld in de voetbal, ze moet het spelletje dan wel geweldig vinden, toch? Coby schudt ge decideerd het hoofd: “Ik vind het fijn als de jongens winnen, maar het spelletje op zich... nee, daar geef ik glad niet om." 51.3 Die middag zijn in de theater zaal van Emergis aan de Oost- molenweg 101 in Kloetinge allerlei activiteiten. Ook reikt Psyiënt een prijs uit voor de beste inzet voor en bejegening van psychiatrische patiënten. Er zijn allerlei lezingen, patiën ten vertellen over hun ervarin gen en er zijn informatiestands. Het programma begint om 13.30 uur. Voor aanmelden of infor matie: 0113-316400 www.psyient.nl. Het accent van de bijeenkomst ligt op de vernieuwing op het terrein van communicatie. De Zeeuwse Kwaliteitsdag is een initiatief van de Kwaliteitskring Zeeland, locale verenigingen van ondernemers die zich actief bezighouden met verbeteringen voor ondernemingen. De kring wisselt kennis, ervaringen en methodieken uit op het ge bied van kwaliteitszorg. Dagvoorzitter Helge Prinsen opent de Zeeuwse Kwaliteitsdag om 14.35 uur in de Zeelandnet studio’s in Kamperland. In het eerste deel van de bijeenkomst houdt Jaap van Ginneken de lezing ‘Voorbereid op fundamentele onzekerheid’. Hij is een coryfee op het gebied van opinie en docent communicatiewe tenschappen aan onder andere de Universiteit van Amsterdam. Mar- tijn van Oorschot, auteur van het boek ‘Hoe zet ik een adviseur er uit! spreekt over bestendiging en verandering. Aansluitend houdt de Brabantse cabaretier en performer Mark van de Veerdonk een smeu ïge act in het kader van het thema ‘Communicatie’. Nadere informa tie over de Kwaliteitsdag is verkrijgbaar via 0113-561665. W zijn veel slechte en mislukte oogsten geweest. Bovendien teistert aids de bevolking. Stichting Zeeland voor Zambia gaat dan ook door met het ondersteunen van de mensen in de plaats Chipembi waar een landbouwschool, een basis school, een kliniek en een meisjesschool gevestigd zijn. OVEZANDE - Het bestuur van het dorpshuis Trefpunt houdt op zaterdag 20 november een rom melmarkt in het dorpshuis aan de Hoofdstraat 54 in Ovezande. Wie spullen te koop heeft, kan een uitstaltafel huren voor vijf euro. De zaal is open van 9.30 tot 12.00 uur. Voor meer infer- matie: 0113-655674. GOES - Een container met spullen als schooltafeltjes en stoelen, schoolborden, bure aus, computers, een kopieer machine, een naaimachine, fietsen, irrigatiebuizen, een Suzuki jeep en een grote broedmachine. Binnenkort verscheept de stichting Zee land voor Zambia (ZvZ) de spullen naar het arme Afri kaanse land. Voor het laatst, zo ziet het er naar uit. Want de kosten dreigen, ondanks de inzet van sponsors, de stichting boven het hoofd te groeien. .R t jU» ^5: d VH: ur Woensdag 10 november 2004 deBevelander 3 Door Dennis Rijsbergen A 4 2 Varend Zeeland Kantoor Fruitlaan 4c, postbus 5, 4460 AA GOES Openingstijden Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Woensdag gesloten. Afsluittijden Redactie Maandag 09.00 uur Advertenties Maandag 12.00 uur, kleintjes vrijdag 17.00 uur Bezorging De Bevelander niet ontvangen? Bel 0113-274093 Druk Wegener Nieuwsdruk Twente 11 r r, a t n Directie Algemeen Directeur J. V. Munsterman Commercieel Regiodirecteur Ch. van den Oosterkamp Redactie Algemeen Hoofdredacteur Mw. G. Arendsen-Tieben Hoofd Redactie Jan Dirk van Scheijen Chef redactie Ellen de Dreu Eindredactie Dennis Rijsbergen 0113-274021 red.bevelander@whk.wegener.nl Advertentieverkoop Bladmanager Pieter Karman Verkoopteam Henk Mallekote 0113-274031 (privé 0113-342535) De Bevelander is een uitgave van Wegener Huis-aan-huiskranten BV Wegener Huis-aan-huiskranten BV is een onderdeel van het Wegener-concern. Op al onze advertentiecontracten en aanbiedingen daartoe zijn van toepassing de Algemene Advertentievoorwaarden huis-aan-huiskranten Wege ner NV Een exemplaar van de Algemene Advertentievoorwaarden wordt op uw verzoek kosteloos toegezonden. De door u aan ons verstrekte gegevens hebben wij opgenomen in een bestand, dat wordt gebruikt door onze admi nistratie en om u te (laten) informeren over voor u relevante diensten en producten van de titels en de werkmaat schappijen van Wegener of door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Als u op deze informatie geen prijs stelt kunt u dat schriftelijk melden bij Wegener Huis-aan-huiskranten BV, t.a.v. A.T. Kooij, Hoofd Marketing, postbus 692, 7500 AR Enschede. Deel 1 I nog steeds verkrijgbaar Verschijnt in een oplage van 43.200 elke woensdag huis-aan-huis in de gemeenten Noord- en Zuid beveland. Cora Slot 0113-274030 (privé 06-53671555) Hellen van Tol 0113-274032 of 06-53810750 1 i» 4

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 3