Provincie Zeeland Op stoom! Industrieel erfgoed in Zeeland (1850-1970) Begrenzing uitgesteld fel (ftLu£lgKt WIJNGAARDSTRAAT 14 4461 DC GOES TEL. 0113-220173 Webprint(3)nl ZONWERING/ROLLUIKEN/GARAGEDEUREN Robin BLADBLAZERS I 475,- SHOWROOM: Afdrukken digitale foto's Aan alle bewoners van Kortgene Milieutijdingen Provinciale Staten Zeeland mhhhm per stuk 1 J u ft A 10 Commissie Ruimte Milieu van dinsdag 16 november tot en met vrijdag 19 november 2004 Nu: a 5 Ontwerp-vergunning Ovet B.V. Besluit accepteren melding Arrow Terminals B.V. Met deze laatste uitgave over het industrieel erfgoed in Zeeland komt een einde aan de serie cultuurhistorische boekjes van de provincie Zeeland. Wijziging 2004 Land- schapsverordening Zeeland 2001 Commissie Ecologie en Water Commissie Economie en Mobiliteit Commissie Sociale en Bestuurlijke Zaken Ons onderhoud vraagt van u even wat aandacht! Informatierubriek van de Provincie Zeeland, nr. 46/2004 Afdeling Communicatie, Nieuwe Burg 42, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 14 00 infocentrum@zeeland.nl (73 cr Tel.: 0118-631265 A.D. van Gilst ■■■Officiële Mededelingen mmh buiten kantooruren; Diversen kW Woensdag 10 november 2004 de Bevelander Nieuws •■BI 1 A A A OHM N.V. Bescherm de natuur. Word lid van Natuurmonumenten. Foto's afdrukken met het gemak van internet. Het besluit en de melding kunnen worden ingezien tot en met 10 december 2004: - bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkdagen van 8.00-17.00 uur en desgevraagd Gedeputeerde Staten van Zee land geven kennis van hun besluit tot het accepteren van de mel ding Wet milieubeheer van Arrow Terminals B.V. te Nieuwdorp Zld. De melding heeft betrekking op het uitbreiden van de inrichting aan de Monacoweg 2 te Nieuw dorp met een opslagloods. EU probleemgebieden zijn land bouwgebieden met natuurlijke handicaps zoals reliëf, hoge waterstand of slechte verkave ling, die de Europese Commissie met subsidie wil compenseren voor het concurrentienadeel dat deze gebieden ondervinden. De subsidie bedraagt ca. €94 per ha. per jaar. GS hebben op 20 juli besloten de begrenzing te De begrenzing van de extra EU probleemgebieden in Zeeland is door Gedeputeerde Staten (GS) uitgesteld tot 2005. Oorzaak is het besluit van de minister van Landbouw, Natuur en Voedsel kwaliteit (LNV) om dit jaar alleen een beperkt aantal probleemge bieden buiten Zeeland bij de Euro pese Commissie aan te melden. Opdat u niet struikelt over ons werk. Op bovenstaande dagen gaat DELTA N.V. spuiwerkzaamheden verrichten in Kortgene aan het waterleidingnet. Tijdens de spuiwerkzaamheden kan mogelijk bruin water uit de kraan komen. Wij adviseren daarom de bewoners van genoemd gebied een kleine hoeveelheid schoon water bij de hand te houden en voorzichtig te zijn met het wassen van wasgoed. Bruin water kan namelijk vlekken op wasgoed veroorzaken. De bewoners ontvangen een brief over de exacte datum van de werkzaamheden. Tevens kan tijdens de werkzaamheden de druk van het water lager zijn dan nomaal. Mocht na onze werkzaamheden toch nog sprake zijn van bruin water, laat de kraan dan enkele minuten doorstromen. Het water behoort dan helder te zijn. Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Klantenservice via het gratis nummer: 0800-5150 of op internet http://www.delta.nl/ e-mail: info@delta.nl DELTA N.V. aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voorde schade die zou kunnen voortvloeien uit het feit dat bedrijven, instellingen of personen niet vooraf individueel zijn gewaarschuwd. Belanghebbenden kunnen tot en met 10 december 2004 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voor lopige voorziening vragen bij de Voorzitter van de afdeling Be stuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Heule, het doorlaatmiddel bij de Zandkreekdam; omgevingslucht in Terneuzen; de aanpassing van de geluidzone in het Sloegebied; uitreiking cheque voor externe veiligheid; gegevens uitstoot bedrijven binnenkort openbaar; goede kansen voor duurzame energie in Zeeland; samenwer king bij klimaatbeleid en milieuba rometer voor de zorg. Lezersonderzoek De provincie wil nagaan hoe de starten van 2304 ha extra EU probleemgebieden in Zeeland bovenop de eerdere begrenzing van 2733 ha. Uit de adviezen en inspraakreacties blijkt dat deze extra begrenzing in een belang rijke behoefte voorziet in Zee land. Helaas heeft de minister van LNV besloten de aanmelding van pro bleemgebieden te beperken tot beekdalen, diepveenweidegebie- den en heuvelland. Zeeuwse pro bleemgebieden vallen hier niet onder. GS hebben de minister op de hoogte gesteld van hun be denkingen, maar zijn nu genood zaakt de lopende begrenzing uit te stellen. Ook hebben ze de minister verzocht de schade te compenseren en de extra be grenzing van Zeeuwse EU pro- Gedeputeerde Staten van Zee land hebben een aanvraag ont vangen om een vergunning Wet milieubeheer van Ovet B.V. voor het veranderen en in wer king hebben na die verandering (revisie) van een inrichting be stemd voor het op- en overslaan en bewerken van massagoede ren. Deze goederen bestaan uit "zwartgoed" (kolen, cokes, pet cokes, antraciet), ijzererts, schroot en biomassa. De inrich ting is gelegen aan de Monaco weg te Vlissingen-Oost. Gedeputeerde Staten willen de vergunning verlenen met voor schriften ter bescherming van het milieu. lezers denken over Milieu- tijdingen. Aan het oktobernum mer is daarom een vragenlijst toegevoegd van het marketing bureau Mary Remijnse, die ook digitaal ingevuld kan worden via www.marketingbureaumr.nl/ milieutijdingen. Medewerking is anoniem. Aan de hand van de resultaten wordt bepaald of de uitgave nog in een behoefte voorziet en zo ja, in welke vorm. Gevolgen en wijzigingen Het uitstel heeft tot gevolg dat dit jaar geen subsidie kan worden aangevraagd voor de extra pro bleemgebieden met natuurlijke handicaps. Bovendien wordt per 1 januari 2005 de subsidie voor agrarisch natuurbeheer en de subsidie voor natuurlijke handicaps van elkaar gescheiden en daarmee komt de subsidie natuurlijke handicaps uit sommige beheerspakketten van de SAN (Subsidieregeling Agra risch Natuurbeheer) te vervallen. De betrokkenen krijgen hierover bericht van LASER/Dienst Rege lingen. Een ieder kan tot en met 9 de cember 2004 schriftelijke be denkingen tegen de ontwerp- vergunning indienen bij Gedepu teerde Staten van Zeeland, Directie Ruimte,' Milieu en Water, postbus 165, 4330 AD Middel burg. Hierbij kan worden verzocht per- Daarna, tot het einde van de be roepstermijn, liggen de stukken ter inzage op genoemde plaatsen en tijden. Onderwerpen Aan de hand van verschillende onderwerpen wordt de lezer mee genomen langs de diverse monu menten. Bij openbare voorzieningen krijgt niet alleen gas-, water- en elektri citeitsvoorziening aandacht, maar ook de sporen die post en telefo nie hebben achtergelaten. De televisietoren in Goes ontbreekt evenmin. De ontwikkelingen in verkeer en vervoer hebben geleid tot het ontstaan van (spoor)bruggen, sta tionsgebouwen, sluizen voor de scheepvaart en vuurtorens. Ook In “Op stoom!” neemt de auteur Toon Franken de lezer mee langs het industrieel erfgoed van Zeeland uit de periode 1850- 1970. Industrieel erfgoed is een ruim begrip. Het omvat industrië le monumenten als fabrieken, scheepswerven, transformator- huisjes en watertorens, maar ook objecten die te maken hebben met verkeer en vervoer en met communicatie en dus niet letter lijk als industrie te betitelen zijn. De uitgave is bedoeld als een algemene kennismaking met het industrieel erfgoed en met de ontwikkelingen waarvan dit erf goed deel heeft uitgemaakt. De uitgave beoogt niet volledig te zijn, maar wil een indruk geven van wat er is én was. Als nieuw lid ontvangt u de Natuurwijzer, met 59 wandel routes en informatie over 350 natuurgebieden in Nederland. soonlijke gegevens niet bekend te maken. Tot en met 1 december 2004 kan een ieder verzoeken om een gedachtenwisseling over de ontwerp-vergunning (0118- 631071). Bij de gedachtenwisse ling wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn en kunnen mondelinge bedenkingen worden ingé bracht. Alleen zij die bedenkingen hebben ingediend tegen de ontwerp-ver gunning, de adviseurs die advies hebben uitgebracht over de ont werp-vergunning en belangheb benden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen be denkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-vergunning kun nen later beroep instellen. Tot slot Een aantal van de monumenten uit de uitgave zijn inmiddels aan- Formaat 10 x 15 In één dag op de post naar je toe Kijk op www.webprint.nl Provinciale staten hebben op 8 oktober 2004 de wijziging 2004 van de Landschapsverordening Zeeland 2001 vastgesteld. Deze verordening treedt in wer king op 1 januari 2005. gewezen tot Rijksmonument en daarmee beschermd voor verval of de slopershamer. Voor een groot aantal andere objecten is deze dreiging nog steeds reëel. Meer waardering voor dit erfgoed kan een deel misschien nog red den. Het Provinciaal Blad, waarbij de tekst van de wijziging 2004 van de Landschapsverordening Zee land 2001 is gepubliceerd ligt vanaf 15 november 2004 tot en met 15 december 2004 ter inza ge bij de Directie Ruimte, Milieu en Water, Groene Woud 1 te Middelburg. Op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur en des- elders geplaatst te zijn binnen een straal van 1 km gemeten vanaf het bedrijf waar de verkoop plaatsvindt. Via deze borden dienen uitslui tend agrarische streekproducten te koop aangeboden te worden; bedrijfsreclame op het derde bord is niet toegestaan. Verder dient het derde bord even als de twee andere borden aan de nadere voorwaarden alstbe doeld in artikel 4 van de Land schapsverordening Zeeland 2001 te voldoen. De borden mogen niet groter zijn dan 1,5 m2 niet hoger dan 2,50 m, niet verlicht en goed onderhouden. Agenda: - Samenvatting onderzoek naar ‘broom’.in de omgevingslucht van Terneuzen; - Presentatie zandhonger Ooster- schelde; - Presentatie Kaderrichtlijn Water; - Notitie verontreinigde bagger specie; - Zienswijze voorontwerp Ver ordening Flora en Faunawet Zeeland en voorontwerp be leidsnota Ganzenopvang in Zee land. Agenda: - statenvoorstel kwaliteitsbeleid beheer infrastructuur; - brief inzake toezegging over de werkgelegenheidscijfers visserij sector. De tekst van de gewijzigde Land schapsverordening Zeeland 2001 is opgenomen in een nieuwe bro chure “Landschapsverordening Zeeland 2001”, milieureeks num mer 19. Deze brochure is vanaf 1 januari 2005 gratis te verkrij gen bij het informatiecentrum provincie Zeeland, tel: 0118- 631400, e-mail-adres: infocen- trum@zeeland.nl. Voor het inzien buiten kantooru ren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot A. de Pijper (tel. (0118) 631958). Informatie Voor nadere informatie over de begrenzing van EU probleemge bieden in Zeeland kan contact opgenomen worden met P.J. van der Reest van de provincie Zee land (0118-631730). Inlichtingen over de subsidierege lingen van het Programma Be heer kunnen verkregen worden bij M. Gerlach van de Dienst Landelijk Gebied (0113-237359) en LASER (0800-2233322). Algemene informatie en de actu ele stand van zaken over de EU probleemgebieden zijn te vinden op de website van het Ministerie van LNV: www.hetlnvloket.nl. Middelburg, op werkdagen van 8-17 en desgevraagd buiten kan tooruren, in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand, maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 uur, op donderdagavond van 17.00- 20.00 uur en bij de afdeling publiekszaken van de ge meente Vlissingen aan de Coosje Buskenstraat 200 te Vlis singen, op werkdagen van 9.00- 16.00 en op donderdag van 9.00-19.00 uur. CD CD De wijziging houdt het volgende in: Het aantal borden voor de ver koop van agrarische producten wordt verruimd van twee naar drie borden.Twee borden dienen geplaatst te zijn bij het verkoop punt of op het agrarisch bouw blok en het derde bord dient “Op stoom” is voor €4.50 te ver krijgen bij de meeste Zeeuwse boekhandels of bij het informatie centrum van de provincie Zee land, Nieuwe Burg 42, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Telefoon 0118-631400, e-mail- adres: infocentrum@zeeland.nl. Het informatiecentrum is op werkdagen geopend van 9.30 tot 16.30 uur. Datum: 15 november 2004 Aanvang: 13.30 uur Locatie: 2e commissiekamer, Provinciehuis Voorzitter: A.A.D. Saaman Commissiegriffier: A. Lobik statencommissie@zeeland.nl Tel.: 0118-631888 gevraagd buiten kantooruren. Voor het inzien buiten kantoor uren en het krijgen van monde linge toelichting kunt u zich wen den tot de mevrouw W. Maljaars (tel: 0118-631726) of mevrouw E. Zonnevylle (tel: 0118-631171). Datum: 19 november 2004 Aanvang: 13.30 uur Locatie: 2e commissiekamer, Provinciehuis Voorzitter: mw. M. Ie Roy Commissiegriffier: M. Trimpe statencommissie@zeeland.nl Tel.: 0118-631437 Agenda: - Evaluatie Vitaal Platteland Zee land 2000-2003; - Nota inzake streekplanherzie- ning en concept gebiedsvisie Rondom het Veerse Meer; - Tussennotitie locatie criteria hotels. Datum: 19 november 2004 Aanvang: 09.00 uur Locatie: 2e commissiekamer, Provinciehuis Voorzitter: mw. H.A. Polder- man-Martin Commissiegriffier: A. van Wallenburg statencommissie@zeeland.nl Met de uitgave milieutijdingen houdt de provincie Zeeland geïnteresseerden op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van Ruimte, Natuur, Milieu en Water. In het nummer van oktober 2004 aandacht voor de volgen de onderwerpen: “Natuurlijk Vitaal", de integrale visie voor West-Zeeuwsch-Vlaanderen; het Veerse Meer na de Katse - Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot dhr. P. Beijaard, (tel. 0118-631071). Datum: 17 november 2004 Aanvang: 13.45 uur Locatie: 2e commissiekamer, Provinciehuis Voorzitter: mw. G.K.T. van der Giessen Commissiegriffier: M. Trimpe statencommissie@zeeland.nl Tel: 0118-631437 Uw Robin-dealer: V reparatie-inruil-verkoop van motormaaiérs J kettingzagen-bosmaaiers-aggregaten waterpompen tuinbouwtrekkers-tuinfrezen-tuinnetten in alle afmetingen Zaterdags geopend Nieuwe Rijksweg 2A, 4472 AB ‘s Heer Hendrikskinderen (bij Goes) Tel. 0113-215351/223531 adviescentrum zonwering, rolluiken Bind de veters van uw schoenen vast! Van 0 tot 300 km/u in 2,8 seconden stoomj 9 De ontwerp-vergunning ligt van 11 november 2004 tot en met 8 december 2004 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te het luchtverkeer in Zeeland heeft diverse ontwikkelingen doorgemaakt, waarvan met name op Schouwen een restant te vinden is. Uiteraard heeft de nijver heid en industrie zich in de laatste 150 jaar sterk ont wikkeld. De uitvinding van stoom en elektriciteit als aandrijvende krachten leidde tot de ontwikke- ling en verfijning van allerlei machines en machinale processen. In een landbouwgebied als Zeeland had dit verstrekkende gevolgen. Daarnaast ontstonden er allerlei fabrieken voor produc- tiedoeleinden, maar de meeste industrieën en nijverheden van weleer zijn achterhaald. De herin neringen aan deze periode zijn in de vorm van uiteenlopende objec ten van industrieel erfgoed nog overal te vinden. Ook de opslag en distributie heb ben vele objecten opgeleverd: van graansilo tot vrieshuisje. De strijd tegen het binnenwater heeft in Zeeland vooral veel gemalen opgeleverd als industrieel object, maar ook windwatermolens en muraltmuurtjes zijn nog overal in de provincie aanwezig. EXTREEM, DE ROBIN FL-500 49 cc, 1,9 kW (2,6 pk) 72.7 dBA naar ANSI B.175 2,5 m/s2 8.7 kg Luchtsnelheid83 meter per seconde - in het gemeentehuis van Borse le, Stenevate 10 te Heinkens zand, maandag tot en met vrij dag van 8.30-12.30 uur, op donderdagavond van 17.00- 20.00 uur. Abdij bleemgebieden in 2005 mogelijk te maken. Krachtig Geluidsarm Trillingsarm Licht Max. luchtverplaatsing: 17,2 m3/min. (ïK yv Natuurmonumenten Beschermt natuur in Nederland Agenda: - Presentatie door Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking Zeeland; - Statenvoorstel Cultuurnota 2005-2008; - Statenvoorstel Sociale Agenda 2005-2008; - Statenvoorstel Beleidskader jeugdzorg Zeeland 2005-2008; - Statenvoorstel Kredietverlening Stichting Agogische Zorgcentra Zeeland; - Statenvoorstel Aandeelhouders vergadering Delta n.v.; - Statenvoorstel Gevolgen wets voorstel splitsing energiebedrij ven; - Statenvoorstellen inzake wijzi gingen begroting Provincie 2004 en 2005; - Overzicht bestedingen 2003- 2004 van Toekomst voor het ver leden Zeeuwse Cultuurhistorie. Statengriffie Balans 25 Postbus 6001 4330 LA Middelburg Onze prachtige Nederlandse natuur staat steeds meer onder druk. Natuurmonumenten beschermt die natuur door aankoop en beheer. Uw hulp is hard nodig. Word lid vanaf 2,- per maand. Bel 0900 - 8335 0,16/min) of kijk op www.natuurmonumenten.nl

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 10