Dialectclub viert jubileum met een groots opgezet symposium EM-TE ■|29 g99 EM-TE HOOGSTE KWALITEIT! LAGE PRIJZEN! l HL -fB i ‘Trots zijn op de Zeeuwse taal’ Jtr Excelsior treedt op in kerk Kats RONDJE HROÓS OP ZEÊUWS BEVELAND Schoolproject Dominicaanse Optreden Brass Band Excelsior Republiek start r ft ünox I "■C £r-~ 8 mond ABN genoemd, kom je niet BEEMSTER KAAS GEKRUID GEHAKT a ra 40% KAAS BAKKERIJ GROENTE FRUIT 35% Oanze huus proate steeds minder Zeêuws, en dat vinne me jam mer. Want oans vinne dat ‘t een stiksje van oanze eigen cultuur is dat a me zoue motte koestere. Daèrrom probere me thuüs zovee meugelijk Zeêuws te proaten en wat a me daèmie meemaeke kunne je óm d’n aere weke in de Bevelander leze. deren, maar er moet toch iets overblijven van de streektaal. Ik KATS - De stichting De Katse Kerk organiseert jaarlijks een viertal semi-klassieke concer ten in de kerk te Kats. ‘S-HEER ARENDSKERKE - Brass Band Excelsior uit ‘s-EIeer Arendskerke geeft op zaterdag 6 november een concert, samen met het barbershopkoor Goose City Singers uit Goes. Het optre den begint om 19.30 uur en is in het Arendshuis. De toegang is gratis. Na afloop is er gelegen heid om te dansen op de muziek van Dansorkest-Survive. ELSTAR HANDAPPELEN schaal a 9 stuks ±1,5 kilo UNOX STEVIGE SOEP alle smaken, blik 850 ml. van 1.79 voor DUBBELFRISSS regular, light alle smaken pak 1000 ml. AVIKO BOER’N FRIET’N zak 750 gram vanaf 1.49 voor LASSIE TOVERRIJST pak 750 gram van 1.59 voor EDET WIPE CLEAN KROON PILSENER krat 12 x 30 cl. van 3.79 voor MALSE BIEFSTUK EM-TÉ ZALM, GARNALEN, TONIJN OF KRABSALADE 150 gram vanaf 1.75 voor KOFFIEBROODJES BELEGEN KAAS COBURGER BOKMA JONGE JENEVER I van 12.99 voor BOKMA OUDE JENEVER fles 1000 ml. van 14.99 voor LEGNER FINE UNDERBERG NIS GUNNINK KOFFIE roodmerk of cafeïnevrij pak 500 gram DONDERDAG Goes, Palazollihuis. Naerebout- straat 25, Ontmoetingsdag na bestaanden, 14.00-15.30 uur. VRIJDAG Goes,,zorgcentrum Randhof, ‘s Heer Elsdorpweg 18, Boeken markt annex gezellige dag, 10.00-12.00 uur en 13.30-16.00 uur. WOENSDAG Kamperland, De Casembroot- huis, Nieuwstraat 46, Seminar bijbelse toekomstverwach ting, 19.30 uur.* Goes, Fantus, Groene Weidje, Paranormale avond, 20.00 uur. iLix>L- x - 9 BOKMA GOES - Het schoolproject in de Dominicaanse republiek waar Peter en José Janssens uit Goeszich in april voor in zetten heeft gestalte gekregen in de vorm van Stichting Schoolopleiding Dominicaanse Republiek. Wipe Pesigti ROOMBOTER AMANDEL SPECULAASSTAAF uit eigen bakkerij fetuk300 gram van 2.39 voor j>199 Dit kerkje is bekend om de intie me sfeer en goede akoestiek en bij uitstek geschikt als decor voor mandolinemuziek. Zondag 14 november 2004 geeft mandol- ineorkest Excelsior uit Kruinin- gen onder leiding van Marina Eckhardt een concert in de kerk van Kats. Het concert begint om 14.30 uur, de entree is vier euro. Op het programma staan onder andere The song of Japanese Au tumn van Kuwahara en een drie tal werken van de Argentijnse componist Piazzolla. PERFEKT PANNENKOEKMIX naturel of granen pak 400 gram vanaf 0.59 voor ‘De liefde tot zijn land is ieder aangeboren’, zo dichtte Vondel al in zijn Gysbreght van Aemstel. En misschien geldt dat nog meer voor de eigen taal. “Het zou zon de zijn als de Zeeuwse taal ver dwijnt, want in je eigen taal kun je je veel beter uitdrukken”, stelt Kees Martens. Rinus Willemsen, secretaris van de dialectvereni- ging, is het daarmee eens. “Ik praat thuis in Biervliet altijd Zeeuws. Als ik hier gekunsteld Hollands zou praten vragen ze mij spottend: "k Weet nie Joen- gen, hie eit den bóót gezien, ge- Zêêuws kan ‘t ok!” op 20 no vember is bedoeld om het pu bliek kennis te laten maken met de Zeeuwse streektaal. Het is de afsluiting van de festiviteiten rondom het 75-jarig jubileum van de Dialectvereniging. In de zalen van de Zeeuwse Biblio theek in Middelburg houden acht bekende Nederlanders le zingen in het Zeeuwse dialect over hun eigen vakgebied. Zo wordt een stormachtig relaas verwacht van weervrouw Mar- jon de Hond en zullen historicus/ schrijver Jan Zwemer en officier van Justitie André Flikweert iets vertellen over hun eigen beroep. Het programma begint om 9.45 uur en duurt tot 16.45 uur en be staat uit vier lezingenrondes, twee paneldiscussies, muziek en de bekendmaking van het mooiste Zeeuwse woord en uit drukking. MARITIEMA PRIMA KLEIAARDAPPELEN grote baal a 10 kilo ZATERDAG Hansweert, Kaj Munk, Slag- werkdag, hele dag. ZONDAG Goes, Goese Lyceum, Jonge rendienst met The Beggars Fortune, 10 uur.* ‘s Heer Abtskerke, dorpshuis versvliet, Bijbelsamenkomst, 19.45- 20.45 uur.* Hansweert, kaj Munk, Slagwerkdag, hele dag. DINSDAG Goes, restaurant van Ter Weel, Joannaplantsoen 1, thema- avond over communicatie, 19.00 uur. Een lulijzer, baggerstok of lauw. Wie a d’r bie wil ‘ore weet da daè mie een mobiele telefoon, een frikandel en een uütdrukking voe iets wat a écht leuk is bedoeld wor. Ik ‘t ‘ier over turbotaal: de taal die a deur vlugge jongers en misjes eproat wor. Oanze docher en zeune ‘t nog steeds over “vet cool”, dus die binne wè een bitje thuüs in de tur botaal, mè ze zitte d’r nog nie glad in. Waèr a ze wè glad in bin, is in de taalturbo. Dat wist ik zelf ök nie, mè dat ei een Belgische Profes sor (gin grapje) an me uüteleid: De taalturbo is een term van Professor Taeldeman, ‘oogleraar Neder landse Taalkunde an de Rijksuniversiteit van Gent. Volgens um wor iederéén gebore mie een taalturbo: de meugclijk'eid om vrèmde talen te leren. De taalturbo kun je allenig anzette deur neffen je stan daardtaal een aere taal te leren en ‘oe vroeger a je ‘m anzet, ‘oe meer gemak a je d’r laeter van kan Omgekêêrd kan die turbo wee ofstur- ve a je ‘m te laete gaè gebruükc. Zo’n twidde taal ‘oef dan nie een buütenlandse taal te wezen, mè mag ók een streektaal of dialect weze. De enigste voorwaerde is da je d’r consequent mie omgaèt. Bie oans zou ‘t dus kunne weze da mensen die a thuüs Zeêuws eleerd en vanof de kleuterschole ABN, makke lijker vrèmde talen konde lere. Mè a je thuüs Zeêuws leerden en op schole name ze ‘t nie zo nauwe mie ‘t ABN, dan kon je taalturbo in de warre raeke. ‘t Beste zou ‘t volgens Taeldeman weze a bijvoorbeeld de voader Zeêuws proat en de moeder Nederlands* en da ze d’r huüs ók zó zouwe opvoede. Dan wor de taalturbo a ‘éél vroeg anezet. Overigest ei onderzoek van de léste twintig jaer uüteweze da de beste ABN-sprekers thuüs dialect eleerd Daèbie komt da een streektaal vee rieker is an woorden en uütdruk- sels as een standaardtaal. Een streektaal of dialect is spontaan egroeid, terwijl een standaardtaal as ‘t ABN een taal is waèrin vee es- noeid is om een algemene taal te kriegen. Oallemille volgens Taelde man. Noe oans oanze huüs vanof de wiege Zeêuws eleerd, en van de televisie en op schole ze ABN mee ekrege, dus uldere taalturbo is wè an ezet. Van dat consequente bin ik nog nie zo zeker, omda me dikkels terugproate zoas a ulder tegen oans proate, en dat is toch dik- kels Nederlands. Misschien doe me dat wè zo makkelijk omda oanze taalturbo ók a vroeg is anezet? Mè de turbotaal, die bestaet ók in ‘t Zeêuws, want op de dialectwedstrijd** kwam ‘t woord “juünbuüze” binnen, en dat is Turbozeêuws voe sjuust, een frikadel! ExpresZo (dirrom zó) Reagere? Schrief naè red.bevelander@whk.wegener.nl dat mag netuurlijk ok omgekeerd weze E julder a inestierd voe de dialectwedstrijd? Dat kan nog toet 31 oktober bie oalle Zeeuwse bibliotheken en bibliobussen of op www.zeeuwsebibliotheek.nl Het is een organisatie zonder winstoogmerk en de doelstelling is om middelbare scholieren door te laten stromen naar een hogere opleiding in hun eigen land zodat zij een beter toe komstperspectief hebben. De studiemogelijkheden zijn wel aanwezig, maar de financiële draagkracht ontbreekt. Waar men in Nederland een beroep kan doen op Studiefinanciering in Groningen is zestig tot hon derd euro op jaarbasis in de Do minicaanse Republiek te hoog gegrepen. Zonder gedegen opleiding ko men jongeren in een uitzichtloze situatie terecht. Zij zijn vaak ge doemd om als prostituee, schoenpoetser of suikerrietver- koper in hun levensonderhoud te voorzien. Op vakantie in Puerto Plata wer den de Janssens’ met deze schrij nende toestand geconfronteerd en besloten terug in Nederland om daar wat aan te gaan doen. Er werden contacten gelegd met de consul en vice-consul van de Dominicaanse republiek, mede werking werd toegezegd, de stichting opgericht en in decem ber gaan de Goesenaren enige weken naar de Dominicaanse Republiek om een en ander ver der uit te bouwen. a Clean ZUIVELHOEVE BOER’N VLA Feit is dat de streektalen onder druk staan. Dat heeft te maken met het ima go van het dialect dat gezien wordt als dom of onbeschaafd. “Je wordt gewoon lager inge schat als je dialect praat”, zegt Geijs. Allemaal zijn ze het er over eens dat het juist een voor deel is als je de streektaal spreekt. Het schept minder af stand en mensen voelen zich eer der thuis. “Kijk maar naar de waardering voor de programma’s en columns in de streektaal”, zegt Martens. Of een streektaalachtergrond een handicap is om een prominente maatschappelijke positie te ver krijgen? De vier denken van niet. “Kijk maar naar minister president Jan Peter Balkenende, die kan een aardig mondje Zuid- Bevelands praten”, roept Wil lemsen. Het symposium ‘In ‘t GOES - "Zeêuws wor as boere- lullig of stom ezieé, mét'kan ge- weun aolebei", zegt voorzitter Kees Martens van de Zeeuw- sche Vereeniging voor Dialect onderzoek. De vereniging houdt op zaterdag 20 novem ber het symposium 'In ‘t Ze euws kan ‘t ok!' over de rijk dom van tweetaligheid in de Zeeuwse bibliotheek in Middelburg. jSSr' lóóf ik? Ook copywriter Marco Voorzitter Kees Martens: “In je eigen taal kun je je het beste uitdrukken”, (foto: Jaap Wolterbeek) Evenhuis, drijvende kracht ach ter het Zeeuwstalige tijdschrift i Noe en de Werkgroep erkenning ver als je buiten Zeeland gaat stu- van het Zeeuws, vindt het Zeeuws een heel belangrijk as pect van de rijke culturele diver- vind dat kinderen thuis Zeeuws siteit van Zeeland. moeten leren en op school Dat roept meteen de vraag op of Nederlands”, zegt Martens. Geijs de kinderen op school nog wel schudt gedecideerd haar hoofd Zeeuws mogen praten? “Ik woon in Heinkenszand waar ruim de helft van de bewoners van buiten de provincie komt”, zegt Margot Geijs. “Op de basisscholen in het dorp wordt nog nauwelijks tieadviseur en schrijft onder luinenhoeli- mix -kk>,, e2.- KANIS I kaniIp^^WI Gunni kanis Gunninif^^I i PERFEKT FRISDRANK “Dat helpt niet, mijn man en ik praten thuis altijd Zeeuws. De kinderen willen dat niet, omdat ze anders worden uitgemaakt voor ‘boer’.” Geijs is reïntegra- nn- Zeeuws gepraat. Ook mijn eigen dere een Zeeuwstalige column in kinderen praten het niet, die ho- De Bevelander. ren op school en op tv alleen “Alleen Zeeuws kunnen praten, maar ABN.” Volgens Martens wat ook in een aantal dorpen ge- ligt dat aan de ouders. “De ouwe- beurt, is een nadeel”, erkent lui leren hun kroost geen plat Evenhuis. “Ik praat alleen maar netjes praten, want anders Zeeuws als het mij gepast lijkt, kunnen ze geen carrière maken.” In een groep waarvan het groot- Hij betreurt die ontwikkeling, ste deel Zeeuw is, schakel ik over “Natuurlijk, zonder het Stan- op het Zeeuws. Dat zouden meer daardnederlands, in de volks- mensen moeten doen.” PAKKEN! 2 J KG KG TARTAARTJES Er F p ht .s±' de Bevelander Woensdag 3 november 2004 I xao’tN xatts 730 per blik dus i I 9?9 ■159 jH lllll ggH per emmer ■|dus0.79 me - «7 f49 O?9 1249 2’49 9?9 1?9 A 4 SUPERMARKTEN SLIJTERIJEN SLIJTERIJ niet in ons filiaal in Arkel Ptrfekt L Meergronen lENBQTEfr Kijk voor meer informatie op onze internetsite www.em-te.nl ^2?8 EM-TE wk. 45 is geldig van maandag 1 november t/m zaterdag 6 november 2004, tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden. donderdag vrijdag zaterdag 08.00 uur t/m 21.00 uur 08.00 uur t/m 21.00 uur 08.00 uur t/m 18.00 uur pak 6 rollen 250 gram uit eigen bakkerij 4 stuks van 2.36 voor van 7.67 voor 100 gram I fles 1000 ml. fles 1000 ml. van 10.19 voor doos 12x20 ml. van 13.19 voor vanaf 2.35 voor W A p fill Onderberg Tb» herbal aHM»«UKV« 98 per fles dus 0.49 SUPERMARKTEN SLIJTERIJEN Heinkenszand Dorpsstraat 90. »ft»< a goed «<•- 159 OPENINGSTIJDEN: maandag 08.00 uur t/m 20.00 uur dinsdag 08.00 uur t/m 20.00 uur woensdag 08.00 uur t/m 20.00 uur BOKMA' p vft®9 1 o vanille, banaan, caramel, chocolade 2 emmers a 800 ml. van 3.18 voor ï|98 HH per dus O?9 II A \cola, sinas, sinas light of cheer-up HHF i fles 1500 ml. 500 gram goÉBhl per kilo b.v. Beemster jong belegen k van 8.29 voor 6.29

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 8