1 1 1 AMZ 5 21.' gemeenteGoeS gCi i IcCi ILC w 95 Kijk snel op 49 Openbare kennisgevingen Meerdaagse reizen: L™. Wijke/ijkse Berichten woensdag 3 november 2004 Uit de raadscommissies Baggerwerkzaamheden Vergaderingen raadsfracties Gezond en veilig wonen JOOP! Voor meer informatie en reserveringen: ECKEI Milieu Vacatures Steunpunt Vrijwilligerswerk Goes W Profiteer 1 van het voordeel! i Nieuwe gemeentegids 200412005 is uit Waar vindt u ons? I •B 0418-595333! 1O EURO BELTEGOED! BORSSELE voor deze actie en de voorwaarden. Witte Reus of Color Reus a Vergadering gemeenteraad op 11 november Werkzaamheden Dijkwelseweg en Vierwegen 9 december: Brussel 25,00 pp 10 december: Lille 25,00 pp 17 december: Keulen 29,00 pp 26 december: Kerstreis (verrassingsreis) 75,00 pp 79,00 pp 129,00 pp 199,00 pp ■■■Officiële Mededelingen november 2004 tot en met 1 de cember 2004 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 en desgevraagd buiten kan tooruren en in het gemeente huis van Reimerswaal, Oude Plein 1 te Kruiningen op werkda gen van 9-12 en op maandag tot en met donderdag van 13-16 uur en (na telefonische afspraak 0113-395315) op donderdag avond van 17.30-20.30 uur. 9.99 ^99 SCHLECKER HOME SHOPPING www.SCHLECKER.com 259 .TELE2. kg/itr: Scheergel r. 2004-2005 Ontwerp-vergunning Rijkswaterstaat directie Zeeland 3 liter of 3 kg Pomp navul 0113-351551 www.amz.nl reserveren@amz.nl rococ’ -kV’ï’ Motorola C115 Prepaid nu Jil Sander of Joop ROCOCO elders 59.95 Palmolive Vloeibaar zeep 7 de Bevelander Woensdag 3 november 2004 Openingstijden Gemeente Afdeling Burgerzaken: «7 Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. het verbouwen van het bedrijfspand AMZ 2-daagse Parijs (18 dec.) 3-daagse Parijs(17 dec.) 3-daagse Londen (17 dec.) De ontwerp-vergunning ligt van 4 1 Pnlmohvrj IVilnioliw De kantoren zijn geopend: maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur en dinsdag en woensdag 13.30 - 16.00 uur. Afgelopen dinsdag zijn de gemeente Goes en het waterschap Zeeuwse Eilanden gestart met de eerste fase van de werkzaamheden in het kader van een baggerplan dat ruim vier jaar in beslag zal nemen. De locaties die als eerste onder handen geno men worden, zijn 's-Heer Hendriks- kinderen, 's Heer Arendskerke, Ein- dewege, Goes-Oost en de Goese Polder. De totale hoeveelheid te verwerken baggerspecie is bere- Wet Milieubeheer openbare kennisgeving melding (art. 8.40) Burgemeester en wethouders maken bekend dat, in verband met het van toepassing worden van het genoemde Besluit, de volgende mel dingen zijn ontvangen: Besluit Woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer: O.B.S. De Tweern, Evertsenstraat 100 Goes, voor het uitbreiden van de school Montessorischool "De Basis", Frambozenstraat 29 Goes, voor het uitbreiden van de school GGD Zeeland, Westwal 37 Goes, voor het van toepassing worden van het besluit op een reeds aanwezige inrichting Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer: Internet www.goes.nl e-mail: sudskantoor@goes.nl Gedeputeerde Staten van Zee land hebben een aanvraag ont vangen om een vergunning Wet milieubeheer van Rijkswater staat Directie Zeeland voor het in werking hebben van de inrichting aan de Oostelijke Schelderijnweg op het Kreekraksluizencomplex. De inrichting is bestemd voor de landfarming van baggerspecie. Gedeputeerde Staten willen de vergunning verlenen met voor schriften ter bescherming van het milieu. Vaststelling agenda De raad stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. Vragenuur voor leden gemeenteraad Aan het begin van de vergadering is er een vragenuur voor gemeente raadsleden. Spreekrecht burgers Na de opening van de vergadering kunnen aanwezige burgers geza menlijk gedurende maximaal der tig minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, dient dit ten minste 48 uur voor de aanvang Marktverordening gemeente Goes 2004 vastgesteld De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 16 september 2004 de Marktverordening Goes 2004 vastgesteld. De Marktverordening 2004 treedt op 17 december 2004 in werking, tenzij er van de mogelijk heid van het aanvragen van een referendum gebruik wordt gemaakt. Degene die daarvan gebruik wil maken en daarvoor een verzoek wil indienen, heeft hiervoor na de bekendmaking drie weken de tijd. Nadere informatie over deze mogelijkheid kunt u krijgen bij de afde ling Communicatie in het stadskantoor. De Marktverordening 2004 is onder nummer 348 opgenomen in het Register voor algemeen verbindende voorschriften van de gemeente Goes. Dit register ligt ter inzage bij de publieksbalie. Tegelijk met de verordening zijn ook de aan de nieuwe marktverordening aangepaste besluiten tot het vaststellen van nadere regels in werking getreden. De regels voor standwerkers en de regels voor het gebruik van para sols op marktstandplaatsen zijn inhoudelijk gewijzigd. Informatie over de weekmarkten kan worden verkregen bij de afdeling Bestuursza ken, telefoon 249612. Aanbieding programmabegroting 2005 Burgemeester en wethouders maken bekend dat de programmabe groting voor het jaar 2005 en de meerjarenbegroting voor de jaren 2006 t/m 2008 aan de gemeenteraad is aangeboden. De begroting ligt ter inzage bij de publieksbalie.Tegen betaling van de verschuldigde leges kan een exemplaar van de stukken verkregen worden. Kappen bomen Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij kapvergunning(en) heeft verleend voor de volgende bomen: Meestoofweg 6 te Wilhelminadorp: 35 Populieren t.b.v aanleg krekenplan Etty Hillesumlaan 3 te Kloetinge: I Acacia Steenenwei 7 te Goes: 3 Dennen Bechstede 21-01 te Goes: 2 Zilverberken Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunning(en) op 2 november kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwa- rentermijn is verstreken of als er bezwaar is ingesteld op het bezwaar is beslist. Daarna, tot het einde van de be roepstermijn, liggen de stukken ter inzage op genoemde plaatsen en tijden. Een ieder kan tot en met 2 de cember 2004 schriftelijke be denkingen tegen de ontwerp- vergunning indienen bij Gedepu teerde Staten van Zeeland, Direc tie Ruimte, Milieu en Water, post bus 165,4330 AD Middelburg. Hierbij kan worden verzocht per- Agendapunten: Behandeling begroting 2005 Vaststellen van diverse belasting verordeningen voor 2005 Vaststellen van de Programmabegroting 2005 Instemmen met het lidmaatschap van de vakvereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland Benoemen van leden voor de bestuurscommissie openbaar primair onderwijs Goes Diverse begrotingswijzigingen Aanbeveling voor de herbenoeming van de burgemeester soonlijke gegevens niet bekend te maken. Tot en met 25 november 2004 kan een ieder verzoeken om een gedachtenwisseling over de ontwerp-vergunning (0118- 631958). Bij de gedachtenwisse ling wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn en kunnen mondelinge be denkingen worden ingebracht. Alleen zij die bedenkingen hebben ingediend tegen de ontwerp-ver gunning, de adviseurs die advies hebben uitgebracht over de ont werp-vergunning en belangheb benden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen be denkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-vergunning kun nen later beroep instellen. Maandag I november is de Provincie Zeeland begonnen met onderhouds werkzaamheden aan de Dijkwelseweg en deVierwegen (het gedeelte gelegen tussen de bebouwde komgrens en de oprit naar de A58, richting Middel burg). De bestaande asfaltlagen wor den vervangen door nieuwe lagen. De werken nemen ongeveer twee weken in beslag en worden overdag en een enkele keer 's nachts uitgevoerd. De Dijkwelseweg is voor het verkeer (met uitzondering van bestemmings- Ventileren is meer dan even een raam opendoen. Via een campagne wijst het Ministerie van VROM op het belang van ventileren. Bij onvol doende ventilatie blijven vocht en Als u vragen heeft of nadere informatie wil over de kapvergunningen kunt u contact opnemen met de heerT. Kapoen of de heer G. Goe- degebuure, tel. 249770. het plaatsen van een duivenhok het uitbreiden van de garage/berging het wijzigen van het kozijn het bouwen van 7 woningen gen, zodat dit niet meer over de achtererven van de bewoners van de Langeweide loopt. allerlei stoffen die allergieën veroor zaken in de woning hangen. Bij de publieksbalie van de gemeente en op de website www.vrom.nl vindt u tips voor een gezonde ventilatie. Medewerk(st)er wedstrijdsecretariaat voor sportvereniging (190) Penningmeester voor sportvereniging (188) Overblijfouder voor basisschool (176) Administratief medewerk(st)er voor basisschool (174) Klusjesman voor diverse korte klussen (155) Gastvrouw/heer voor inloophuis (169) Assistent(e) evenementen voor dierenbelangen 165) Gezelschapsdame/heer voor o.a.winkelen (163) Bestuursfuncties (186) Vrijwilligerscoördinator sportvereniging (185) 26-/0 Oostmolenweg 79 26-/0 Duke Ellingtonlaan 22 27-/0 Anthony Edenlaan 81 27-/0 Hoogewei 51 27-/0 Fluitekruidstraat 48 29-/0 Inlaag 47 29-/0 Inlaag 48 maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur; dinsdag en woensdag 13.30 - 16.00 uur en donderdag 17.00 - 20.00 uur. Monumentencommissie 22 november het plaatsen van een berging het vervangen van de garagedeur en het bouwen van een schuur het uitbreiden van de woning het verbouwen van de woning het uitbreiden van de woning het bouwen van een afdak het bouwen van een carport Stadskantoor. Oostsingel 2 Postbus 2118,4460 MC Goes Tel.: (01 13) 249 600 >W» OM UWMf» web»»*»»*)* Calamiteitentelefoon: (0113) 249 770 In noodgevallen buiten kantooruren: 06 532 981 41 Colour Support Zeeland B.V.,Verrijn Stuartweg 29 Goes, voor het van toepassing worden van het Besluit voor een reeds bestaande verfgroothandel Installatiebedrijf Wisse B.V.,Verrijn Stuartweg 3 Goes, voor uitbreiding van het bedrijf door ingebruikname van het pand Verrijn Stuartweg I in Goes Besluit Detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer: Zebra Special Products B.V., Columbusweg 10 Goes, voor het oprichten en in werking hebben van een bedrijf in industriële producten Bakkerij Boer, Lewestraat 57 Kloetinge, voor het uitbreiden van een bestaande bakkerij Besluit Horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer: Discotheek El Toro, Oude Vismarkt 2 Goes, voor verandering van het interieur van een reeds bestaande inrichting Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer: Stadsboerderij Goes, Watervlietweg 2 Goes, voor het oprichten en in werking hebben van een akker- en tuinbouwbedrijf Voor inlichtingen hierover kunt u bellen naar de afdeling Milieu, tel. 249718. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot mevr. A. de Pijper, (tel. 0118-631958). verkeer) afgesloten, evenals de afrit van de A58 (vanaf Bergen op Zoom). De Oude Rijksweg, die de Vierwegen kruist, is gedurende enkele dagen afge sloten. Het verkeer wordt omgeleid en de routes worden aangegeven. Afhankelijk van werk- en weersom standigheden kan deze periode nog veranderen. Voor informatie kunt u contact opnemen met de opzichter de heer M.Verkaart, Provincie Zeeland Directie Infrastructuur en Vervoer, tel. 01 18-631464 of 06-28904169. Afdeling Communicatie Tel.: (0113) 249 870 e-mail: communicatie@goes.nl INCLUSIEF (’excl 2.95 verzendkosten) per I Ï.83 Laatste kans Premie op Actie Nog tot I december kunt u bij Premie op Actie aanvragen indie nen voor een leefbaarheidspro- ject in uw buurt. De stichting Premie op Actie stopt per I januari 2005 met haar werk zaamheden. Aanvraagformulier: mevrouw M. van 't Westeinde tel. 249873. van de vergadering te melden aan de griffier (tel. 249730) onder opgave van naam, adres en tele foonnummer en het onderwerp waarover hij het woord wil voe ren. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. j vanaf 6.11.2004 iad strekt. tuden. Milieuvergunning perceel Dr. A.F. Philipsstraat 9 in Goes Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf vandaag het besluit op een aanvraag om milieuvergunning van Perfecta Chemie B.V., Dr.A.F. Philipsstraat 9 in Goes ter inzage is gelegd. Het betreft een chemische fabriek (lijmfabriek). De vergunning is aangevraagd voor de gehele inrichting in verband met het veranderen van de inrichting of de werking daarvan te veranderen (een zgn. revisiever gunning). De veranderingen betreffen o.a.: het verplaatsen van de distributie van gereed product naar een nieuw op te richten distributiecentrum het uitbreiden van de werktijden (werken in twee ploegendiensten) het bewaren van bestrijdingsmiddelen in de opslagplaats voor collodiumwol het installeren van twee nieuwe ondergrondse tanks de verplaatsing van de accuruimte en onderhoudswerkplaats de uitbreiding van de kantine en laboratoriumruimte het plaatsen van twee dispersieopslagtanks en een CO2 opslagtank voor een blusinstallatie het veranderen van het magazijn in productieruimte het plaatsen van een koel/kiimaatruimte voor onderzoek en een electroruimte Besluit De gemeente heeft -onder voorschriften ter bescherming van het milieu- deze vergunning verleend. De vergunning wijkt af van het ont werp, zoals dat eerder ter inzage is gelegd. Inzage en beroep De vergunning, voorschriften en andere daarop betrekking hebbende gegevens liggen vanaf vandaag ter inzage.Tot en met I4 december 2004 kan tegen deze beschikking beroep worden ingesteld door: - wie bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp-besluit - belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest bedenkingen in te brengen - degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het geven van de beschikking ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aan gebracht Een beroepschrift moet worden gericht aan de Raad van State, afde ling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.Wie beroep tegen de vergunning instelt, kan bij de voorzitter van de afde ling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. In dat geval wordt de vergunning niet van kracht dan nadat op dit verzoek is beslist. Informatie Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij de afdeling Milieu, tel 249718. Commissie Grondgebied op 25 oktober De commissie kreeg een uitvoerige toelichting op de reorganisatie van de afdeling Stadsbeheer. De efficiency maatregelen hebben onder meer betrekking op de organisatiestructuur, de werktijden, het terrein- en maga- zijnbeheer, het aanbesteding- en inkoopbeleid en een andere aanpak voor wijkgericht werken. De commis sie uitte lof voor de ingezette aanpak. Wethouder Van 't Westeinde gaf een toelichting op de wijze waarop het col lege met het verzoek van de Rafaël gemeenschap om zich op een bedrij venterrein te mogen vestigen voor haar kerkelijke activiteiten wil omgaan. Het college staat in principe positief tegenover dit verzoek. Wat betreft de bedrijventerreinen De Poel III en IV wil het college eerst de revitaliseringsplan- nen afwachten en daarna kijken of het verzoek kan worden ingepast Gerich te verzoeken voor elders gelegen bedrijfspanden zullen gunstig worden bekeken. De commissie nam kennis van het ont werp bestemmingsplan voor Katten- dijke. Diverse inwoners gaven uiting aan hun zorgen voor aantasting van het dorpsaanzicht door woningbouw. De commissie wenst eerst de te vol gen inspraakprocedure af te wachten. De stand van zaken voor het achter de Langeweide in Kloetinge gelegen Hoge Pad werd toegelicht Er wordt onderhandeld om een deel van dit historische kerkepad om te leg- Afgelopen weekend is in de gemeen- Weg wijzer Gemeente Ingekomen bouw- en sloopaanvragen Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de ope ningstijden kunt u de aanvragen in komen zien op de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen. Hiervoor kunt u een telefonische afspraak maken, tel. 249700. 25- 10 Wulfaertstraat 6 26- /0 Lindenstraat 4 26-/0 Vermetstraat 2 26-/0 Elvis Presleylaan 145 t/m 153 26- /0 John Denverlaan I en 3 het bouwen van 7 woningen 27- /0 Louise de Colignylaan 0 het plaatsen van een reclamebord 28- 10 Livingstoneweg 44 20 december De bouwplannen moeten uiterlijk 7 werkdagen voor de welstand- /monumentencommissievergadering worden ingediend bij het bureau Bouwen. Ter inzage Alle stukken liggen tijdens kantooruren (zie openingstijden) ter inzage bij de publieksbalie, tenzij het anders is aangegeven in de bekendma king. De stukken die te maken hebben met milieu liggen op de afde ling Milieu,Westsingel 58 ter inzage tot het einde van de beroepster mijn. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 ter inzage gelegd bij de publieksbalie. Burgemeester en wethouders van Goes Geïnteresseerden kunnen de agen da en de vergaderstukken inzien bij de publieksbalie. Op de avond van de vergadering liggen agenda's en stukken in de ruimte voor het publiek. ‘s-Gravenpolder, ‘s-Gravenstraat 47 Middelburg, Gortstraat 60-62 Oost-Souburg, Kanaalstraat 59 HM 49 2x 200 ml Gillette Mach3 M Turbo houder Verleende bouw- en sloopvergunningen in de periode van 25-10 t/m 29-10-2004 Binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening wor den ingediend bij de rechtbank.Voor informatie kunt u contact opne men met de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen, tel. 249709. kend op ruim 100.000 kubieke meter. Een deel van de specie wordt opgeslagen in een nieuw aan te leg gen depot op industrieterrein De Poel II. Met de aanleg hiervan wordt ook deze week gestart. De totale kosten van het project zijn geraamd op 3.400.000 euro. De gemeente en het waterschap kregen hiervoor, zoals eerder bekendgemaakt, een rijkssubsidie van ruim 1.122.000 euro. Praatavond Goes-Oost uitgesteld De eerder aangekondigde praat avond voor Goes-Oost op 15 november 2004 is, op verzoek van de werkgroep Wijkbelangen Goes-Oost, uitgesteld tot nader bericht. Er waren onvoldoende belangrijke onderwerpen om op een bewonersavond te bespre ken. Wijkbewoners kunnen eventuele nieuwe onderwerpen indienen bij de werkgroep via de Op donderdag I I november ver gadert de gemeenteraad van Goes in het stadhuis aan de Grote Markt. De vergadering begint om 14.00 uur, omdat de begroting voor 2005 (het huishoudboekje van de gemeente) aan de orde komt. Verder worden diverse belastingverordeningen voor 2005 besproken. De vergadering van de gemeente raad is openbaar. De agenda voor deze raadsvergadering is als volgt: te Goes de nieuwe gemeentegids 'Weg wijzer 2004/2005' huis-aan-huis ver spreid. In de gemeen tegids vindt u informa tie over de gemeente Goes, de dienstverle ning, verenigingen en wijken. Heeft u nog geen gemeentegids ontvangen, dan kunt u deze ophalen bij de Voor meer informatie of meer vacatures kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 14.00 uur bellen. Om zelf in de vacaturebank een kijkje te nemen kunt u elke dinsdag tussen 09.30 en 12.00 uur op het Steunpunt terecht of anders op afspraak. Indien u als organisatie een vrijwilliger zoekt, dan kunt u bij het Steunpunt (gratis) een vacature plaatsen. Steunpunt Vrijwilligers werk Goes, Zaagmolenstraat 3,4461 BK Goes.Tel. 253171/253157, e-mail vrijwilligers@smwo.nl.Website: www.smwo.nl voor meer vacatures. publieksbalie in het stadskantoor of bellen met 249870. De gemeente brengt de enige 'officiële' gemeentegids uit. Wordt u benaderd door een andere organisatie over een gemeentegids, dan betreft het niet de officiële versie en verleent de gemeen te hieraan geen medewerking. Over leefbaarheid in wijken en dorpen Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling op 26 oktober De commissie besprak de plannen van het college om de kwaliteit en capa citeit van de gemeentelijke buiten sportaccommodaties te verbeteren. Hierdoor zouden de velden op sport park het Schenge heringericht worden. Eerst wordt het advies van de Sport raad hierover afgewacht. Ook stemde de commissie in met het voornemen van het college tot het structureren van het beheer van sportpark het Schenge via een beheersstichting. De vereniging Gemeenschap Wol- faartsdijk vroeg de aandacht van de commissie voor het verlichten van de molen "de Hoop" in Wolphaartsdijk. De commissie besloot het college op te roepen om zo spoedig mogelijk daarvoor een vergunning te verlenen en verder om in zijn algemeenheid een aanlichtbeleid voor cultuurhistorische objecten te ontwikkelen. Ook stemde de commissie in met het collegebesluit om de subsidiëring van buiten Goes wonende werknemers in zogenaamde ID-banen ook voor 2005 nog voor rekening van de gemeente Goes te laten komen. Ondertussen gaat de gemeente met de woonge- meenten onderhandelen om de subsi dierelatie met de werkgevers vanaf 2005 van Goes over te nemen. U bent van harte welkom bij de fractievergaderingen in het stad huis aan de Grote Markt. Wilt u leden van de gemeenteraad spre ken, dan kunt u voorafgaand aan of tijdens de fractievergadering terecht. VVD Op woensdag 3 november verga dert de fractie van de VVD vanaf 19.30 uur in de secretariskamer. De vergadering is openbaar. Als u de fractie wilt toespreken, neemt u dan eerst even contact op met een van de fractieleden. PvdA Op donderdag 4 november verga dert de fractie van de PvdA vanaf 19.30 uur in de burgemeesterska mer. De vergadering is openbaar. CDA en SGP/ChristenUnie Op dinsdag 9 november vergade ren de fracties van het CDA en de SGP/ChristenUnie. Het CDA ver gadert in de burgemeesterskamer. De vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur. De fractie van de SGP/Christen Unie vergadert in de secretariskamer. Van 19.45 uur tot 20.45 uur kunt u de fractiever gadering bijwonen. Vanaf 20.45 uur is de vergadering besloten. D66 Op woensdag 10 november verga dert de fractie van D66 vanaf 19.30 uur in de publieke tribune. De vergadering is openbaar. Voor de agenda zie de internetsite www.d66goes.nl GroenLinks De fractievergadering van Groen Links op donderdag I I november gaat niet door. Advertentie geldig 03.11.2004 t/m 16.1 zolang de voorrats Prijswijzigingen voorbehoi Vergaderdata welstandslmonumentencommissie Welstandscommissie 22 november 6 december 20 december SCHLECKER wijkinfowinkel Goes-Oost, Vogelzangsweg 76a. di IVwricrW Verzorgend of Anti-bacterieel o •a

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 7