Dansen en sporten met de rolstoel Ruim baan voor chronisch zieken Landelijke natuurwerkdag lievelingsbroer’ Knotten in Zwaakse Weel de Bevelander- ‘Hij was mijn Manifestatie in De Mythe met workshops en sport Palazzoli houdt Zeekoe als een vis in het water Mountainbiken HET WETEN WAARD FUTSAL TENNIS VOETBAL in Kortgene bijeenkomst Infodag voor gehandicapten in Geersdijk Woensdag 3 november 2004 de Bevelander 3 Het NK rolstoelhockey is volgend jaar in Goes, (foto: Tannie de Jonge) Van Gelder (Vervolg van voorpagina) 9 GOES - Laten zien wat je kunt. Je mogelijkheden ont dekken en niet bij de pakken neerzitten. Mensen met een be perking of chronische ziekte laten twee dagen lang hun kwaliteiten zien tijdens de ma nifestatie ‘Ruim baan voor Zeeuws talent’ op vrijdag 5 en zaterdag 6 november in Goes. De manifestatie vormt in Zee land het startsein voor de Week van de chronisch zieken die tot en met 11 november duurt. Raymond Trimbach uit Goes weet hoe het is om in een rolstoel te zitten en weinig meer te kun nen. “Ik had een goede baan, hoog op de maatschappelijke ladder en kreeg een hersenbloe ding. Daardoor viel ik terug in het niets en raakte ik zwaar in de put. De enige dagbesteding die ik had, was het revalideren. Uit verveling ben ik toen gaan teke nen op de computer. Later kwa men daar verhaaltjes bij. Een en ander wordt binnenkort gepubli ceerd in een boek. Dat is voor mij een grote overwinning: ik sta weer op de kaart én ik ben zinvol bezig. Daar gaat het om” Misverstand De kracht, kwaliteiten en talen ten laten zien van mensen met een beperking of chronische ziekte, dat is het doel van de ma nifestatie. “Het is belangrijk dat er ruim baan wordt gegeven aan al deze Zeeuwse talenten”, zegt Maria le Roy, voorzitter van de commissie sociale en bestuur lijke zaken van de Provincie Zee land. Ze vindt het ook belangrijk om wat aan de beeldvorming te GOES - “Veel mensen weten niet wat er allemaal mogelijk is op sportgebied”. Het zijn de woorden van Hanneke Dijkstra, se cretaris van Sport Gehandicapten Beveland (SGB). Een vereni ging die de laatste jaren constant meer dan honderd leden en vijftig vrijwilligers telt én een club die al drie decennia bestaat. doen. “Vaak wordt aangepast sporten of de activiteiten van mensen met een beperking niet voor vol aangezien. Een enorm misverstand. Ik hoop dat de ma nifestatie aanzet tot het slechten van drempels in figuurlijke en letterlijke zin.” Activiteiten Niet dat Maria nu dagelijks naar het graf van haar broer ging. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het al enkele jaren geleden is ge weest. “Maar ik ben wel elke dag met hem bezig. Pas heb ik nog tegen mijn dochter gezegd dat ik weer eens naar het graf wilde. ‘We gaan nog wel eens kijken’, had ze gezegd. Nu is het glad niet meer nodig.” Niemandsland van Duinart, de theatergroep van Arduin. Beide dagen is er een informatie markt met patiënten- en consu mentenverenigingen, zorgaan bieders, creativiteitscentra en verenigingen voor vrijetijdsbe steding. Ook is een fototentoon stelling te zien over de Paralym pics en worden werken geëxpo seerd uit galerie De Kaai, de Glazen Pui en atelier De Stiel. GOES - In de herensponsor- competitie in de tennishal aan de Verrijn Stuartweg kwam de B-poule in actie. De opvallendste uitslag op deze competitiedag was de wed strijd van Visrestaurant de Zeekoe tegen Alu Light zon wering, waarbij de Zeekoe met maar liefst 19-5 de zege binnen haalde. KORTGENE - In Kortgene is zaterdag 6 november een ATB- wedstrijd die meetelt voor de Zeeuwse ATB-competitie 2004- 2005. SOS TELEFONISCHE HULPDIENST Dag en nacht bereikbaar 0900-0767. DIERENARTSEN Goes, ‘s-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke: De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer, en dr W. Verboom wordt waargenomen door W. Verboom, 0113-342486 of0113-22886. Noord- en Zuid-Beveland: Praktijk van de dierenartsen M.P.C. Karelse, H.J. van Dijk en P. Stok man wordt zaterdag en zondag waargenomen door H. van Dijk, Si- monswei 2, Heinkenszand, 0113-561290. Praktijk voor gezelschaps dieren Molenlaan 24, Yerseke, tel. 0113-572756. Zaterdag spreekuur 9.30 - 10.00 uur. Dierenartsen L. Huiskes-Comelisse en M. Berre- voets afwisselend weekenddienst. DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming) Dagelijks bereikbaar via 0900-7673437 Zondag: Luctor ‘88 1 - DIOZ 1 (14.30); Luctor ‘88 2 - Alliance 3 (12.00). ROBUR (Goes) Zondag: Kwadendamme 1 - Robur (14.30); Patrijzen 3 - Robur 2 12.30); Robur 4 - Alliance 6 (10.30). Wie de handen uit de mouwen wil steken om een bijdrage te leveren aan de natuur in dit bij zondere gebied is welkom. Deelnemers moeten zich om 10.00 uur verzamelen bij de werkschuur van Natuurmonu menten aan de Zwaaksedijk 5 in Kwadendamme. Er is werk voor ongeveer dertig mensen. Het wilgen knotten duurt tot KWADENDAMME - Op meer dan 250 plekken in Nederland wordt zaterdag 6 november de landelijke na tuurwerkdag gehouden. Een van die werklocaties ligt in het gebied van de Zwaakse Weel, op de locatie Baarland- se Zandweg in de Middel Zwakepolder. Hier gaat Na tuurmonumenten in samen werking met de Stichting Landschapsbeheer Zeeland wilgen knotten. Johannes Koole was een grote slanke man, zevenentwintig, in de bloei van zijn leven toen hij voor het vaderland zijn leven liet. “Ik was tien jaar. Ik herin ner me het nog goed. Hij was een vaderfiguur voor mij. Hij was mijn lievelingsbroer. Ik had een speciale band met hem.” Het artikel over haar broer heeft ze wel vier, vijf keer gelezen. Het verdwenen oorlogsgraf is het gesprek van de week in de De manifestatie wordt 'om 21.00 uur afgesloten door commissaris van de koningin, Wim van Gel der. Alle activiteiten worden ge houden bij het ROC Zeeland aan de Bessestraat in Goes. De mani festatie is vrijdag tussen 13.30 en 18.00 uur te bezoeken en zater dag tussen 10.00 en 21.00 uur. De toegang is gratis. Net ten westen van camping De Paardekreek is een parcours uit gezet door het populierenbos in de Willem Adriaanpolder, gele gen aan het Veerse meer. Cam ping De Paardekreek biedt kleed- en douchegelegenheid, afspuit- mogelijkheid en een jurytent. Er wordt gestreden in verschillende leeftijdscategorieën: Om 13.00 uur start de jeugd tot en met 8 jaar, om 13.01 uur de jeugd van 9-10 jaar, om 13.02 uur de 11 - en 12 jarigen. Om 13.30 uur start de jeugd van 13 tot en met 16 jaar. Om 14.15 uur is het de beurt aan de B-categorie vanaf 35 jaar en dames. De A-categorie vanaf 17 jaar start om 15.15 uur. Zij krij gen een uur en een ronde voorge schoteld. Inschrijving voor deze wedstrijd kan in restaurant Het Zoet van Zout, naast de ingang van camping De Paardekreek. handicaps zijn heel divers. Er zijn sporters met een spasme, er zijn hartpatiënten, sporters die een hersenbloeding hebben gehad of die de ziekte van Duchenne hebben. In en om het bad is er altijd extra hulp van vrijwilligers aanwezig. Leden die intensieve begeleiding nodig hebben, dienen zelf een begeleider mee te brengen. Vrijwil ligers zijn voor elke vereniging belangrijk, voor de onze zeker. Wij zijn er echt afhankelijk van. Er zijn mensen die zonder begeleiding absoluut niet naar een activiteit toe kunnen.” Een populaire sport bij SGB is rolstoelhockey, elektrisch en hand- bewogen zijn de twee disciplines. De hockeyers draaien in een competitie mee. “Er is ook een Nederlands Kampioenschap en dat wordt volgend jaar in het kader van het zeshonderdjarig bestaan van Goes met ploegen uit het hele land hier in Sportpunt Zeeland gehouden.” Voor de teams kan SGB nog best wel wat nieuwe leden gebruiken en de vereniging is ook op zoek naar een trainer. “Dat geldt ook voor het rolstoeldansen, een gezellige activiteit. En het zou heel leuk zijn als daar nog wat mensen bij kwamen. Er zijn nog altijd veel mensen niet op de hoogte dat er voor hen ook sportmo gelijkheden zijn. Vergeleken met valide mensen sporten mensen met een beperking veel minder vaak. Dat is jammer want dat hoeft echt niet.” Voor meer informatie over SGB: Hanneke Dijkstra, 0113-215 052, na 18.00 uur. In oktober hield de club van voorzitter Wicher de Vries een druk bezochte en jubileumavond in De Mythe. In 1974 is de SGB opge richt door lichamelijk gehandicapten voor lichamelijk gehandicap ten met het doel mensen van alle leeftijden de gelegenheid te geven om aangepast te sporten. De vereniging kgnt de volgende takken van sport waarbij zowel recreatief als in wedstrijden sport wordt beoefend: rolstoeldansen, elektrisch rolstoelhockey, handbewogen rolstoelhockey, tafeltennis en zwemmen. SGB heeft ook de beschikking over sportrolstoelen en andere ma terialen die het sporten voor mensen met een functiebeperking of een chronische aandoening makkelijker maken. Door eigen inspan ningen zijn er in het zwembad in Goes aangepaste kleedruimtes en plafondliften gekomen. De SGB is aangesloten bij de Nederlandse sportorganisatie met een beperking. “Al onze actieve leden genie ten er van om met sport bezig te zijn. Door bewegen kun je mobie ler worden, vooral met zwemmen”, zegt Hanneke Dijkstra. “De GOES - Met een week rust van wege het herfstweekprogram- ma in Sportpunt Zeeland kan na vijf speelronden vastgesteld worden dat de verschillen nog klein zijn. In de eerste klas ver dwenen de teams die de laatste jaren de boventoon voerden en dat komt de competitie ten goe de. Ook in de tweede en derde klas lijkt er dit jaar meer strijd te zijn doordat andere teams dan de gevestigde orde van zich doen spreken. Stand 1ste klas: FC Barbé 5-12; Van Sabben/Gemeente Goes 5- 12; Decokay De Verfbron 3-9; Messina C 1000 4-9; Delta Mossel 4-9; Cadé De Koren beurs 5-9; De Schotte Yerseke 4-3; Rojas Tankershipping 5-3; Heartbreak Café 5-3; FC Bona parte 5-3; SV Robur 3-0. Stand 2de klas: Kloetinge/Van Kooten 5-13; PTT 5-12; Delta Mossel 2 4-9; Restaurant De Landbouw 5-9; Colijn 1T 5-8; FC Total 4-7; Kloetinge/ ‘t Hap je Goes 5-6; Kamerbreed 5-6; Lamb Weston Meijer 5-6; Croissanterie Daily’s Goes 5-4; Wolter&Dros 5-3; Kloetinge/Van Westen Goes 5- 1. Stand 3de klas: Binnen Uit 5- 15; Fabery De Jonge 5-13; Keu ringsdienst 5-12; Lamb Weston Meijer 2 5-9; Intersport 5-9; Slagerij Krijger 4-8; Kloetinge 6 5-7; Rabobank Heinkenszand 4-4; Kloetinge 3 5-3; ZW Jas per Goes 5-2; Bewa Boys 5-1; Café ‘t Kompas 5-0. Het programma zit boordevol ac tiviteiten. De eerste dag staat in het teken van sport en bewegen: sporten voor CVA-patiënten, boccia (aangepaste vorm van jeu de boules), jeugdsport en line dansen. Bezoekers kunnen deel nemen aan de proeflessen en de monstraties. Ook zijn er lezingen over het belang van actief bewe gen. Zaterdag draait de manife statie om beeldende vorming, li teratuur en theater. Er zijn drie rondes met workshops. Te zien GOES - Het Palazzoli Huis Goes, steunpunt voor mensen met kanker en hun naasten, houdt in het Oosterscheldezie- kenhuis in Goes op dinsdag 9 november een avond over ge wichtsverlies bij kanker en de waarde van bijvoeding of dieet. Sprekers zijn Internist-onco- loog van de Oosterscheldezie- kenhuizen, dr. H. van Halteren en L. Mijnsbergen, diëtist van het Oosterscheldeziekenhuis. Bezoekers kunnen er ook met hun vragen terecht. De bijeen komst is in de vergaderzaal 57/60 op de eerste verdieping van het Goese ziekenhuis en is van 19.30 tot 21.30 uur. Vooraf reserveren is noodzakelijk en kan via 0118-413932 of palaz- zoli@zeelandnet.nl. Toegang kost 2,50 euro. HUISARTSEN Beveland: Huisartsenpost De Bevelanden, ‘s-Gravenpolderseweg 114b, Goes, tel. 0900-1785. Van 18.00 tot 08.00 uur, in het weekend of tijdens feestdagen. Spreekuur na afspraak. Heinkenszand en omgeving: Patiënten van huisartsenpraktijk J.A. Fortrie/C.T. Miermans. Zangvo- gelstraat 86, Heinkenszand, tel.Ol 13-563074. Spoed: 0113-563110 TANDARTSEN Spreekuren zaterdag- en zondagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur:G. de Witte, Schoolstraat 16, ‘s-Gravenpolder, 06-53257131. Tandartsen de Pijlers uitsluitend voor patiënten van tandartsen Houg, Koster, Wimmers en de Wit, Tel. 0113-259882. APOTHEEK Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35, tel. 270620. Spoedeisende za ken op zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur. Buiten deze tijden is de apo theek bereikbaar voor spoedrecepten. VERLOSKUNDIGEN Gemeente Goes: Van vrijdag 20.00 uur tot en met zondag 20.00 uur: 0113-224099. Bij geen gehoor of langdurig in gesprek de alarmcentrale Vlissingen bel len: 0118-414444. GEERSDIJK - Het cliënten platform Noord-Beveland houdt op zaterdag 20 novem ber een openbare bijeen komst. familie, zegt ook dochter Els. “We hebben het in de familie so wieso vaak over Johannes. Ze ker in deze tijd van de zestigjari ge herdenking van de bevrij- ding.” Voor Maria is de ergste schok voorbij. “Ik heb er nu vrede mee. Het artikel in tie krant zie ik als een soort eerherstel. Maar ik ben wel boos op de gemeente Borsele. Het is niet goed gere geld.” Eigenlijk hadden ze van de grafsteen van Johannes Koo le een soort monument moeten maken, vindt Maria. Ze hoopt dan ook dat de gemeente Borse le van de kwestie geleerd heeft voor eventuele volgende verhui zingen van oorlogsgraven. Re gels mogen dan wel regels zijn, een stukje gevoel en respect is op zijn plaats, vindt ze. “Die jongens zijn gesneuveld voor hun land. Die verdienen het dat er extra aandacht aan hen wordt besteed.” “Dit moet genoeg zijn voor de eerste plaats”, vond Peter Jan Manten captain van de ”rin- naars. Maar dat was het niet. Het team van uitzendbureau Emergo voegde ten koste van het team Rob Jacobs mannen mode 18 punten aan het totaal toe. Daardoor werd het team van Koko Holidays van de eer ste naar de tweede plaats ver drongen. De Zeekoe staat op een verdienstelijke derde plaats. Hierbij moet wel ver meld dat De Zeekoe een wed strijd minder heeft gespeeld. De boys van het team Hertel services hielden onder elkaar een feestje. “Vandaag vieren we onze tweede overwinning op vijf wedstrijden en dat is een beter gemiddelde dan alle wed strijden van vorig seizoen”, stelde Dick van der Steen cap tain van dit team. Uitslagen: Herensponsorcom- petitie: Alu Light - De Zeekoe 5-19; Koko holidays - Support logistiek 13-11; Emergo - Rob Jacobs 18-6; Sportpunt Zeeland - Zuid West lease 11- 13; Franse - Hertel 11-13. Damessponsorcompetitie: De Lachende koe - Traas b.v. 13- 11Visrestaurant De Zeekoe competitie: Allerhande - Gim- brac 14-2; t.v. Ovezande - The Outsiders 16-0; Last Minute - Lewogo 11-5; Irmajadimi - New York 14-2; Miss Meppers - Avantage 14-2; Noord Zuid - Miss Slag 10-6. zijn onder andere yogalessen, ke yboard spelen met kleurmuziek, tekenen en objecten maken uit restmateriaal. Jannie Pelle uit Terneuzen laat zien hoe zij kaar ten borduurt en met kralen be werkt. Ze is voorzitter van de Stichting Gehandicaptenwerk in Terneuzen, zelf chronisch ziek en heeft een gehandicapte zoon. “De manifestatie is belangrijk voor mensen met een beperking, want voor hen zijn weinig vrij- etijdsbestedingsmogelijkheden”, zegt Pelle. Om 16.00 uur begint zowel een workshop koken onder leiding van Ralf de Lange als een rond etafelgesprek over alle facetten van toegankelijkheid van Zeeuwse voorzieningen. Hoog tepunten zijn de optredens van de dansgroep Actions Speak Louder (voorheen Chance to Dance) en de theatervoorstelling ongeveer 15.00 uur. Gereed schap en handschoenen zijn aanwezig en er wordt gezorgd voor koffie en thee. Wel moeten deelnemers hun eigen lunch pakket en kaplaarzen meene men. Aanmelden kan bij André Hannewijk, 0113-644 044 of a.hannewijk@natuurmonumen- ten.nl of bij de provinciale co ördinator Robert Wielemaker, 0113-230936 of zeeland@na- tuurwerkdag.nl. Het werkge bied aan de Zwaakse Weel ligt in de Middel Zwakepolder en bestaat uit een restant van de vroegere getijdengeul de Zwa- ke. Ongeveer duizend jaar gele den was de Zwake een brede zeearm tussen de Honte (Schel de) en het Veerse Diep. In de la te Middeleeuwen verzandde de ze zeearm en in 1445 werd hij afgedamd. Door verzanding en inpoldering is van de Zwake nu nog slechts een kreekrestant overgebleven, de Zwaakse Weel. Hoewel veel kleiner dan vroeger, is het nog steeds een mooi en rijk natuurgebied. Het water is omzoomd door knot wilgen, natte graslanden met orchideeën en rietkragen. Hier broeden onder andere de bruine kiekendief, de steenuil en de kleine karekiet. Behalve naar deelnemers aan de natuurwerkdag is de beheer- eenheid Schelde van Natuur monumenten ook op zoek naar vrijwilligers, die regelmatig op een doordeweekse dag (woens dag) de handen uit de mouwen willen steken. Met een klein groepje vrijwilligers wordt be- heerwerk uitgevoerd in en rond de Zwaakse Weel. Het werk omvat knotten, snoeien, maaien en kleine klussen als bebording. Andere werklocaties in Neder land zijn te vinden op www.na- tuurwerkdag.nl. Doel van de bijeenkomst is mensen met een handicap te in formeren over de werkzaamhe den van het platform. De Wet Voorzieningen Gehandicapten regelt dat er gehandicapten in spraak mogen hebben op het gemeentelijke gehandicapten beleid. De Gemeente Noord- Beveland heeft dan een cliën tenplatform ingesteld. Het plat form kan gevraagd en onge vraagd de gemeente adviseren op het terrein van gehandicap tenbeleid. Bezoekers van de bijeenkomst krijgen informatie en kunnen vragen stellen. Ook is er een optreden van Engel Reinhoudt. De bijeenkomst is in Het Dren- thehuis aan de Burg. P. Wisse- straat in Geersdijk en begint om 14.00 uur. Opgeven kan bij het secretariaat van de Cliën tenplatform Mensen met een functiebeperking Noord-Beve land aan de Julianastraat 7 in Kortgene of via jacqueline.pou- wer@12move.nl of 0113- 370024. KLOETINGE Zaterdag: Rillandia 1 - Kloetinge 1 (14.30); Heeijansdam 2 - Kloe tinge 2 (14.30); Kloetinge 3 - Veere 2 (14.30); Kloetinge 5 - Veere 3 (14.30) ; Kloetinge Al - HW ‘24 Al (14.30); Kloetinge A2 - VCK Al (12.45); Kloetinge BI - Wieldrecht BI (12.45); Kloetinge C3 - RCS C4 11.15); Kloetinge C4 - Middelburg C4 (11.15); Kloetinge C5 - Arendskerke Cl (11.15); Kloetinge D2 - Aardenburg Dl (10.00); Kloetinge D3 - Robur Dl (10.00); Kloetinge D4 - Wemel dinge Dl (10.00); Kloetinge E3 - Wemeldinge El (09.00); Kloetinge E4 - Dauwendaele E3 (9.00); Kloetinge E6 - Yerseke E4 (9.00); Kloe tinge F3 - Krabbendijke F2 (9.00); Kloetinge F4 - Arendskerke F2 (9.00); Kloetinge MB 1 - Walcheren MB 1 (12.45). SSV ‘65 (Goes) Zaterdag: SSV ‘65 - Groote Lindt (14.30); Gravendeel 2 - SSV ‘65 2 (14.30); SSV ‘65 B1 - Heinkenszand B1 1115); SSV ‘65 Dl - Serooskerke Dl (11.15); SSV ‘65 El - Kapelle E2 (10.00); SSV ‘65 E2 - Heinkenszand El (10.00); SSV ‘65 E3 - Kloetinge F5 (10.00). YERSEKE Zaterdag: Yerseke 1 (14.30); Yerseke 2 - GPC 2 14.30);Yerseke 4 - Heinkenszand 3 (14.30); Yerseke 6 - WHS 4 (12.45); Yerseke C2 - Dauwendaele C2 (10.30); Yerseke El - Kloetinge El (9.30): Yerseke F1 - Kloetinge F1 (9.30). BEVELANDERS (Kamperland) Zaterdag: SVD1 - Bevelanders 1 (14.30); Bevelanders 2 - SSV ‘65 3 (12.30) : Bevelanders 3 - Meeuwen 5 (14.30); Colijn/Bevel dames 1 - Tholense Boys dames 1 (11.15 terrein Colijnplaatse Boys); Bevel/co- lijn Al - Kruiningen Al (11.15 Sportpark Campen); Bevelanders Dl - Renesse Dl (10.00);Bevelanders El - Mevo E2 (10.00). APOLLO ‘69 (‘s-Gravenpolder) Zaterdag: Apollo 1- Nieuwland 1 (14.30); Waarde 1 - Apollo 2 (14.30) ; Apollo 3 - Nieuwdorp 3 (14.30); Apollo BI - Yerseke Bl (11.30) ; Apollo El - Nieuwdorp El (10.00); Apollo E2 - Volharding El (10.00). WEMELDINGE Zaterdag: Heinkenszand 1 - Wemeldinge 1 (14.30); Wemeldinge 2 - Wolfaartsdijk 2 (14.30Wemeldinge 3 - Smerdiek 3 (14.30); Meeu wen DA2 - Wemeldinge DA1 (12.00); Wemeldinge F2 - Hansweert- se Boys F1 (10.00). WOLFAARTSDIJK Zaterdag: Col.Boys 1 - Wolfaartsdijk 1 (14.30); Wemeldinge 2 - Wol faartsdijk 2 (14.30); Wolfaartsdijk 3 - ZSC 3 14.30); Wolfaartsdijk A -DuivellandA 11.00); Wolfaartsdijk C - Amemuiden C3 (11.15); Wolfaartsdijk El - Yerseke E2 (9.30)Wolfaartsdijk E2 - Rillandia El (10.00); Wolfaartsdijk F1 - Wemeldinge F1 (9.30); Wolfaarts dijk F2 - Noormannen F3 (9.45). G.O.E.S. Zondag: Goes 1 - Breskens 1 (14.30); Goes 2 - Breskens 2 (12.00); Goes 4 - HW ‘24 6 (10.30). LUCTOR ‘88 (Heinkenszand) Door Ellen De Vriend i Kantoor Fruitlaan 4c, postbus 5, 4460 AA GOES Openingstijden Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Woensdag gesloten. Afsluittijden Redactie Maandag 09.00 uur Advertenties Maandag 12.00 uur, kleintjes vrijdag 17.00 uur Bezorging De Bevelander niet ontvangen? Bel 0113-274093 Druk Wegener Nieuwsdruk Twente Directie Algemeen Directeur J. V. Munsterman Commercieel Regiodirecteur Ch. van den Oosterkamp Redactie Algemeen Hoofdredacteur Mw. G. Arendsen-Tieben Hoofd Redactie Jan Dirk van Scheijen Chef redactie Ellen de Dreu Eindredactie Dennis Rijsbergen 0113-274021 red.bevelander@whk.wegener.nl Advertentieverkoop Bladmanager Pieter Karman Verkoopteam Henk Mallekote 0113-274031 (privé 0113-342535) De Bevelander is een uitgave van Wegener Huis-aan-huiskranten BV. Wegener Huis-aan-huiskranten BV is een onderdeel van het Wegener-concem. Op al onze advertentiecontracten en aanbiedingen daartoe zijn van toepassing de Algemene Advertentievoorwaarden huis-aan-huiskranten Wege ner NV. Een exemplaar van de Algemene Advertentievoorwaarden wordt op uw verzoek kosteloos loegezonden. De door u aan ons verstrekte gegevens hebben wij opgenomen in een bestand, dat wordt gebruikt door onze admi nistratie en om u te (laten) informeren over voor u relevante diensten en producten van de titels en de werkmaat schappijen van Wegener of door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Als u op deze informatie geen prijs stelt kunt u dat schriftelijk melden bij Wegener Huis-aan-huiskranten BV, La.v. A.T. Kooij, Hoofd Marketing, postbus 692, 7500 AR Enschede. Verschijnt in een oplage van 43.200 elke woensdag huis-aan-huis in de gemeenten Noord- en Zuid beveland. Cora Slot 0113-274030 (privé 06-53671555) Hellen van Tol 0113-274032 of 06-53810750

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 3