Programma- begroting Aanpak Japanse oesters Provincie Zeeland w Presentatie haalbaarheidsstudie m.e.r.-alternatieven op 17 november 2004 Provincie Zeeland Plannen gevraagd Rampen bestrijding op internet Provinciale Staten Hoe kunt u reageren? Welke stappen zijn al genomen? Nadere informatie Waarom deze m.e.r.-studie? Waar staan we nu? Op woensdag 17 november vindt een informatiemarkt plaats over de m.e.r. Sloeweg voor omwonenden en belangstellenden. Tijdens deze informatiemarkt worden de voorlopige resultaten gepresen teerd van de Quick Scan, een haalbaarheidsstudie in het kader van de milieueffectrapportage (m.e.r.) Sloeweg (N62). Door middel van een tentoonstelling en presentaties worden de resultaten van de stu die uitgelegd. Leden van het projectteam zijn die avond beschikbaar voor het beantwoorden van vragen. Van 18:30 tot 21:00 uur bent u van harte welkom in De Stenge in Heinkens- zand, Stengeplein 1. Om 18:30 uur is er een presentatie, die om 19:30 uur en om 20:30 uur nog een keer herhaald wordt. Het provinciaal bestuur van Zeeland in Middelburg en het Centrum voor Schelpdieronderzoek in Yerseke zijn op zoek naar praktijkervaringen met het terugdringen van de grote hoeveelheid Japanse oesters in de Zeeuwse wateren. Statenvergadering via radio te beluisteren Vergadering van Provinciale Staten Informatierubriek van de Provincie Zeeland. nr. 45/2004 Afdeling Communicatie, Nieuwe Burg 42, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 14 00 infocentrum@zeeland.nl Zeeuwse Milieuprijs 2003-2004 Zeeland Woensdag 3 november 2004 de Bevelander 15 Nieuws Statenzaal. N62 deelproject Sloeweg www.zeeland.nl/sloeweg De ontwikkeling en het behoud van een duurzaam Zeeland staan centraal in de begroting. De doel stelling moet worden bereikt door evenwicht te brengen in de sectoren economie, zorg en eco logie. Tussen 2004 en 2007 wil len Gedeputeerde Staten hieraan 47 miljoen euro besteden. In het tweede deel van die periode - 2005-2007 - wordt gerekend met 8 miljoen euro aan extra investeringen in werkgelegenheid en mobiliteit, zorg en sociaal beleid en in ruimtelijke kwaliteit, waaronder natuur. Provinciale Staten krijgen 12 no vember de programmabegroting 2005 ter vaststelling voorgelegd. Ruimtelijke kwaliteit Het werk in de gebiedsgerichte plannen gaat door. Er zijn van die plannen voor Walcheren, Schou wen, het Veerse Meer en West Zeeuwsch-Vlaanderen. In het natuurbeleid zal meer aan sluiting worden gezocht met agrarisch natuurbeheer, natuur- gerichte recreatie en water- berging. Zorg en sociaal beleid Met de invoering van de Wet op de jeugdzorg per 1 januari willen GS de stroomlijning tussen hulp- aanvraag en -aanbod verbeteren, waardoor wachttijden worden bekort. Via SportZeeland wordt gepro beerd zoveel mogelijk mensen in de provincie aan het sporten te krijgen. Provinciale Staten zijn de budget houder bij de provincie. Zij stellen Met provinciegeld moet een deel van de bezuinigingen die het rijk in het openbaar vervoer door voert, worden rechtgetrokken. de programmabegroting vast in hun vergadering van 12 novem ber, 9.30 uur, in de Statenzaal, Abdij 11, Middelburg. Waar de staten het niet eens zijn met de voorstellen van GS, kun nen zij die bij meerderheid van stemmen aanpassen. Het filmpje duurt ruim dertien minuten. Het wordt vertoond met windows media player (8,7 MB). Onder de knop Procedures bij rampen is een filmpje te zien, waarin inzicht wordt geboden in de vijf fasen, waarin een ramp zich kan ontwikkelen. De fasen zijn ontleend aan de Gecoördi neerde Regionale Incidenten- bestrijdings Procedure (GRIP). Te zien is ook welke hulpverle nende en andere instanties in de diverse fases bij calamiteiten ingeschakeld kunnen worden. Op www.zeeland.nl staat onder het onderdeel Commissaris van de Koningin informatie over open bare orde en veiligheid. Dit be leidsterrein hoort tot de bevoegd heden van de commissaris. De rampenbestrijding en grens overschrijdende samenwerking maken er onderdeel van uit. De haalbaarheidsstudie is een “ingelaste tussenstap”, voorafgaand aan het Milieu- effectrapport. Deze stap is ingelast om te bepalen welke tracé-alternatieven nader onderzocht zullen worden in de m.e.r.-stu die. Uit de startnotitie, de inspraakreacties en de richtlijnen zijn zeven nieuwe tracé- alternatieven naar voren gekomen. Deze alternatieven zijn onderworpen aan een haalbaarheidstoets: specialisten onderzochten de effecten van de alter natieven op leefbaarheid, verkeer en milieu. Wij stellen het zeer op prijs als u eventuele opmerkingen op de resultaten van de haal baarheidsstudie kenbaar maakt. Uw reactie kan meewegen in de keuze van tracé- alternatieven die in de m.e.r.-studie worden onderzocht. Door uw mening te geven, draagt u bij aan een verantwoorde besluit vorming. Uw reactie is dus van harte wel kom! Zo mogelijk houdt de projectorganisa tie bij de verdere uitwerking rekening met uw belangen. Tijdens de informatiemarkt zijn formulieren beschikbaar waarop u uw reactie kunt geven. Van 15 november tot en met 1 december 2004 kunt u uw reactie schriftelijk of per e-mail indienen. Vanaf 15 november kunt u een informatiepakket downloaden en is een online reactieformu lier beschikbaar op www.zeeland.nl/sloeweg. Inhoud De plannen om de Japanse oes- terbanken beheersbaar te hou den, moeten bestaan uit een Omvang Het onderzoek van het Centrum voor Schelpdieronderzoek moet leiden tot inzicht in de omvang van de overlast en wat daartegen is te doen. Het onderzoek wordt in opdracht van de provincie uit gevoerd; rekening wordt gehou den met allerlei aspecten en be langen. Met de ondernemersplan- nen wil de provincie het beeld completeren. De Japanse oesters of creuses gaan steeds meer overlast ver oorzaken. Verondersteld wordt dat zij de van origine in de Zeeuwse wateren thuishorende mossels en kokkels verdringen. Dat heeft weer gevolgen voor de mosselsector en voor schelp- dieretende vogels, zoals schol eksters. Bovendien zijn de op hopende schelpen messcherp, waardoor zij op sommige loca ties leiden tot verwondingen bij zwemmers en andere waterrecre- anten. Wie over zulke ervaringen be schikt, wordt gevraagd een ondernemersplan in te dienen. Aan de hand van de ideeën en plannen wordt nagegaan of een wetenschappelijk begeleide prak tijkproef in 2005 kans van slagen heeft. Na de opening van de Westerscheldetunnel is het flink drukker geworden op de Sloe weg. Door ontwikkeling van nieuwe activitei ten in het Sloegebied, zal de drukte de komende jaren nog verder toenemen. Op De publicatie van de Startnotitie op 17 sep tember 2003 was het formele begin van de m.e.r.-procedure. Na de publicatie van de Startnotitie is, zoals wettelijk bepaald, een inspraakronde gehouden. Belangstellenden konden reageren op de plannen uit de Startnotitie. Daarbij werden een aantal nieu we tracé-alternatieven voorgesteld. Het Bevoegd Gezag heeft een antwoord gefor muleerd op deze reacties in de vorm van een Antwoordnota; de nieuwe tracé-alter natieven zijn meegenomen in de haalbaar heidsstudie, oftewel Quick Scan. Na de inspraakronde zijn de Richtlijnen voor de m.e.r.-studie en het Milieueffectrapport (MER) vastgesteld. Hierin staat welke uit gangspunten gelden voor de studie en welke onderzoeksvragen behandeld moe ten worden. De Sloeweg (N62) is de doorgaande verbin ding tussen het Sloegebied en de Wester scheldetunnel aan de ene kant en de A58 aan de andere kant. In het noorden sluit de Sloeweg aan op de A58 en de Nieuwe Rijksweg (N254); in het zuiden sluit deze aan op de Tunnelweg (ook N62) en op de Bernhardweg (N254). Tot uiterlijk twee weken na ver schijning van deze AbdijNieuws kunnen plannen worden ingediend bij de provincie Zeeland, directie welzijn, economie en bestuur, t.a.v. de heer J. Broodman, post bus 153, 4330 AD Middelburg. nen blijven voor rekening van de opsteller. Aan de plannen kunnen geen rechten worden ontleend. Wel zal een samenvatting van alle ingediende voorstellen worden opgenomen in het onderzoeks rapport dat na de proef in de Oosterschelde wordt opgesteld. Bij de heer Broodman, tel. 0118- 631443, kan ook nadere infor matie over het project worden ingewonnen. De m.e.r.-studie onderzoekt de effecten van mogelijke tracé-alternatieven. Op die manier kan het Bevoegd Gezag een goed afgewogen beslissing nemen over het uit eindelijke alternatief. Het Bevoegd Gezag wordt gevormd door de gemeenten Goes en Borsele. de lange termijn komt er te veel verkeer op de weg om een vlotte en veilige doorstro ming te garanderen. De vergaderingen van Provinciale Staten zijn openbaar. Belangstel lenden zijn van harte welkom om op de publieke tribune de debat ten bij te wonen. Datum: vr 12 november Aanvang: 09.30 uur (het tijd stip is met een half uur ver vroegd!) Locatie: Statenzaal, Abdij 10 te Middelburg Voorz.: drs. W.T. van Gelder Griffier: drs. B.L. Allewijn statengriffier@zeelandnl Voor meer informatie over de m.e.r. Sloeweg kunt u contact opnemen met: Hebt u interesse in de Zeeuwse politiek, dan kunt u via radio 91.0 fm op de kabel naar de ver gaderingen van Provinciale Staten luisteren. Economie en mobiliteit Voor vernieuwend ondernemer schap wil het dagelijks provincie bestuur met subsidies de concur rentiepositie van het midden- en kleinbedrijf en de toeristische sector in Zeeuwsch-Vlaanderen versterken. Vooral beginnende en jonge ondernemers worden aan gespoord naar Zeeland te komen. De ontwerp-programmabegroting is voor 9 euro te koop bij het provinciaal informatiecentrum, Nieuwe Burg 42, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, tel. 0118- 631400, e-mail infocentrum@zee- land.nl. De begroting is ook te raadple gen op www.zeeland.nl. Informatiepunt Sloeweg Postbus 15 4515 ZG IJzendijke Telefoon: 0117-30 65 42 Fax: 0117-30 11 10 E-mail: sloeweg@zeeland.nl - Provinciale Woonvisie. - Provinciaal beleidskader en investeringsbudget stedelijke vernieuwing 2005-2010. - Voortgang van het provinciale beleid met de bijbehorende financiële raming: de program mabegroting 2005, de najaars nota en de 2e bestuursrappor- tage. - Beleidsprogramma Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan en het Meerjarenprogramma Infra structuur Zeeland en het daarbij behorende Investeringsplan 2005. - Besteding rijksbijdrage open baar vervoer 2004. - Evaluatie en afronding fast-ferry project Vlissingen-Breskens. Voordrachten voor de Zeeuwse Milieuprijs kunnen nog tot 15 no vember ingezonden worden. De eerste prijs is een kunst werk en een geldbedrag van €4000,-. Aanmeldingsformulier en informa tie kunt u telefonisch aanvragen (0118-631437) of via de mail: statencommissie@zeeland.nl. Op de website www.zeeland.nl (zoek: milieuprijs) leest u meer over het doel en de criteria. Agenda: - Concept-standpunt GS inzake de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. - Initiatiefvoorstel van de leden Wiersma en Luijt-Verheij inzake natuurontwikkeling c.a. Wester- schelde. korte omschrijving van de aan pak. Duidelijk moet zijn of bij voorbeeld wordt uitgegaan van bevissing of van een andere methode. Aandacht moet er zijn voor de ecologische effecten en de bodemberoering. Rekening moet worden gehouden met de positie van de oesterbanken: zowel boven als beneden laag water. De eigen praktijkervarin gen moeten worden vermeld. Als hergebruik van de schelpen of het oestervlees onderdeel uit maakt van de plannen, wordt ook dat aangegeven. Verder wordt gevraagd een globaal overzicht te verstrekken van de omvang en capaciteit van de voorgestelde maatregelen, alsook een schat ting van de kosten en baten. De kosten van de te maken plan- Abdij Statengriffie Balans 25 Postbus 6001 4330 LA Middelburg Op www.zeeland.nl is allerlei informatie over de provincie Zeeland en haar bestuur te bekij ken. Meer informatie over actuele zaken en bijeenkomsten van Provin ciale Staten of statencommissies kunt u bekijken op de website: www.zeeland.nl onder provinciale staten. 's-Heerenhoek Klooster; Oostburg IJzendijke Temeuzen Belg ié Axel W* Arends \kerka_

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 15