Heibel rond de nieuwe vertaling Bijbel is een storm in glas water ‘Niet praten over, maar mét Goese jongeren’ Alleen ‘voederbak’ valt vaak niet in de smaak Sport voor longpatiënten Hansweertse Nieuwe eigenaren voor Eye Wish Milieukeurmerk voor Fleuratelier EXPO BV BEVELAND Rabobanken smelten samen Kinderhulp zoekt gastgezinnen clubs in actie Cursus voor begeleiders van ‘speciale jeugd’ Kampioenendag van duivensport Voorlichting over onderwijs Combinatie van kunst en zaken Joosten dé Zeeuws Aixam-dealer 13 Patrick en Ellen Wijdemans. (foto: Tanie de Jonge) Voor het rijden met de Aixam is een bromfietscertificaat nodig, (foto: Tannie de Jonge) Fleuratelier Annemie werkt honderd procent milieuvriende lijk. (foto: Tannie de Jonge) Plannen uit de hoge hoed toveren is niet moeilijk. Maar aan de idee ën van de jongeren voldoen, is al een stukje moeilijker. Het Jonge renplatform organiseert bijeen komsten waarbij het altijd weer spannend is hoeveel jongeren er komen en waar zal het over gaan. Er zijn goede bijeenkomsten en ook wel bijeenkomsten waar met moeite wat uitkomt. De plannen worden uitgewerkt en op vervolg- GOES - Joost Rijnberg, Mi- chiel Middelhoek en Cor van Helden gaan deelnemen aan de allereerste Amsterdam-Dakar Challenge. De Zeeuwen rijden met een Opel Kadett uit 1984 in drie weken tijd naar Dakar. Een tocht van circa zesduizend kilometer. Misschien moet je er een beetje gek voor zijn, maar het is voor het goede doel. GOES - Boekhandels konden de vraag amper bijhouden. Het oudste standaardwerk in de westerse cultuur, de Bijbel, lijkt zelfs een ongekende best seller te worden. Nagenoeg elke tv-zender had het er wel op de één of andere manier over en kranten besteedden er pagina’s aan. onderdelen sneuvelen. We nemen de meest kritische reserveonder delen zelf mee.” Circa negentig teams schreven zich in voor de Amsterdam-Da kar Challenge. De teams starten in drie groepen. Groep één en twee starten op respectievelijk 6 en 13 november. De derde groep, waaronder de Zeeuwen, vertrekt op 20 november vanuit het cen trum van Amsterdam. “De Chal lenge is geen snelheidsrace”, be nadrukt Middelhoek. “De zoge heten ‘Barrelrace’ uitrijden is het belangrijkste. Daarom blijven de teams bij elkaar. Je bent op elkaar aangewezen en moet samen tech nische mankementen verhelpen. Er is geen veegwagen, dus als je je auto niet meer aan de praat krijgt, moet je met de andere rij ders meeliften.” Waar we slapen? Rijnberg haalt zijn schouders op. “Soms op een camping langs de route, maar we zullen ook in een slaapzak onder een klamboe moeten overnachten, of in de auto.” Alle auto’s worden aan de finish in Banjul verkocht. De opbrengst van de Zeeuwse Opel Kadett gaat naar de Stichting Evenaar, een organisatie die een doktersprak tijk wil opzetten in de plaats Kar- tong in Gambia. In totaal brengt de Challenge meer dan 120.000 euro op voor goede doelen in Gambia en Senegal. De Zeeuwen hebben er alle vertrouwen in dat ze de eindstreep in Dakar in drie weken halen. “We moeten wel, want het vliegtuig dat ons terug naar Nederland moet brengen, vliegt maar één keer per week”, zegt Middelhoek. HEINKENSZAND - De Rabobanken Beveland en Heinkenszand fuseren tot één nieuwe Rabobank Beveland. Door de fusie ontstaat per 31 december 2004 een bank met 220 medewerkers, 19 kanto ren in de gemeentes Goes, Borsele en Reimerswaal en een balan stotaal van 1,2 miljard euro. Algemeen directeur van de nieuwe bank wordt P. Pruijssers. Hij is momenteel algemeen-directeur van Rabobank Beveland. GOES - Pax Kinderhulp zoekt dringend gastgezinnen. Van 19 december tot 8 januari komen veertig Bosnische kinderen van acht tot twaalf jaar voor een vakantie naar Zeeland. HANSWEERT - Muziekvere niging Scheldegalm, Volks dansvereniging Scaldis, Hen- gelsportvereniging De Pilk en Voetbalvereniging Hansweert se Boys, allen uit Hansweert gaan de komende maand extra actief leden werven. GOES - Onderwijsgevenden, ouders, hulpverleners en verder iedereen die met autistische kin deren en kinderen met ADHD kunnen deelnemen aan een ken- nismakingscursus over speel- en leerprogramma’s. Het Alge meen Begeleidings Centrum in Goes heeft de cursus opgezet om de deelnemers meer inzicht te geven in de programma’s voor deze ‘speciale kinderen’. Het wordt gehouden op donder dag 11 november. Aanmelden kan via 0113-311225. Jongeren Volgens Smit is het een onder- KATTENDIJKE Galerie Ilona Schmit. Dorps straat 23-25, hoeden van Wil van Weele en Monique Dom- manschet, ‘Hoofdzaken’, vrij dag t/m zondag van 14.00-18.00 uur, t/m 27 november. NEELTJE JANS Deltaplaza, foto’s van Petra Rouwendal, t/m 30 november. Sporten kan op dinsdag 9 no vember van 17.00 tot 18.00 uur in het Revalidatiecentrum De Lindenhof (achter het zieken huis) in Goes. Zwemmen staat op donderdag 11 november van 12.00 tot 13.00 uur op het pro- KAPELLE Rozenkwekerij Jos en Rianne Otte, Dijkwelseweg 15b, schil derijen van Gerda Duisterhof, maandag t/m zaterdag van 9.00- 16.30 uur, zaterdag van 9.00- 16.00 uur, t/m 30 december. Atelier Zee-land, Kasteelstraat 33, olieverfschilderijen van A. Timmerman, maandag en don derdag van 9.00-12.00 uur en zaterdag van 11.00-14.00 uur, t/m december. gramma van het zwembad Groenewoud in Kapelle. Ook is er op vrijdag 5 november vanaf 13.00 uur) en zaterdag 6 no vember een informatiestand van het Astma Fonds te vinden in de bibliotheek in Goes. Het Astma Fonds is ook met een stand vertegenwoordigd op de infomarkt in het Goese Oosterscheldeziekenhuis van 8 november tot en met 10 novem ber van 13.00 tot en met 16.00 uur. schatting van de jongeren om aan te nemen dat ze zich nu ineens meer aangetrokken zouden voe len tot de Bijbel. “Het is nog steeds hun taal niet, maar de ver halen zijn wel toegankelijker. Ik zie dat thuis ook, de jongerentaai verandert elke drie jaar. Dat kun je gewoon niet bijhouden.” Posi tief vindt Smit de nieuwe verta ling van de psalmen. “Daar krijg je bij nagenoeg alle dominees de handen voor op elkaar. Je kunt zien dat dichters nauw betrokken zijn geweest bij die teksten.” Do minee Smit zal de nieuwe Bijbel volop gaan gebruiken. En waar nodig ook de Naardense. Maar de Zeeuwse: “Ik kan het amper begrijpen, laat staan uitspreken als niet-Zeeuw.” HEINKENSZAND - Sinds drie maanden is Joosten Minicruisers aan de Dorpsstraat in Heinkenszand dealer van Aixam auto’s. Paul Joosten nam het dealerschap over van Hofman Vlissingen. “Ik ben de dealer voor heel Zeeland. Ik heb er al tien jaar ervaring mee en ben de grootste dealer van brommobielen in de provincie”, stipt Joosten aan. De Aixam auto is een brommobiel en iedereen van zestien jaar en ouder die in het bezit is van een bromfietscertificaat mag er mee rijden. Een andere tophit in ons bedrijf is de Minicrui- ser. Daarmee mag je rijden zonder rijbewijs en bromfietscertifi caat, rijden op het fietspad en zelfs parkeren op het trottoir. Dit model is bijzonder geschikt voor gehandicapten. Ze bieden alle comfort en zijn vlot te leveren.” Joosten Minicruisers werkt veel op afspraak en is maandagmiddag en dinsdagmiddag gesloten en is te bereiken op 0113-567205. KRABBENDIJKE - Fleuratelier Annemie in Krabbendijke kreeg onlangs als eerste bloemist in Zeeland het keurmerk van de Stich ting Milieukeur. Het totale aantal Nederlandse bloemisterijen dat dit keurmerk draagt, komt daarmee op zes. Alleen bedrijven met een honderd procent duurzame bedrijfsvoering komen ervoor in aanmerking. Zo koopt Annemie merendeels planten en bloemen in met het certificaat van het Milieu Programma Sierteelt. Dat ge bruikt groene stroom en milieuvriendelijke dan wel biologisch af breekbare materialen voor bijvoorbeeld reinigingswerkzaamhe- den. Afval wordt minutieus gescheiden. Ook de linten voor rouw- bloemwerk en de inkt waarmee deze worden bedrukt, zijn biolo gisch afbreekbaar. Fleuratelier Annemie, dat ook aangesloten is bij Business Bloemisten Nederland, is gevestigd op Dorpsstraat 80 en is bereikbaar via 0113-502763. De start van deze actie is ko mend weekend in Kaj Munk, waar de vier verenigingen infor matie geven over de verenigin gen. Daarnaast kan iedereen de hele maand november kosteloos en vrijblijvend de verenigingsac tiviteiten meemaken. Zaterdag 6 november zijn de infostands open van 16.00 tot 17.30 uur, op zondag 7 november van 13.00 tot 17.30 uur. ‘Was het nou zo verstandig om de kribbe waarin Jezus werd ge boren in een voederbak te veran deren?’, werd het meest gebruik te voorbeeld in de media. En: ‘Was men van het Bijbelgenoot schap wel consequent geweest in de taalactualisering van het Schrift.’ Vragen en discussie alom. En zo leek aanvankelijk heibel rond de Bijbel te ontstaan. Naar nu blijkt: een storm in een glas water. Commotie Dominee Gert Jan Smit, predi kant van de Nieuwe Kerk in Middelburg, is het daar helemaal mee eens. Het geraas ebt lang zaam weg, stelt hij vast. “Ik kan er goed mee overweg.” Smit be grijpt de commotie wel toen de nieuwe versie van het Neder lands Bijbelgenootschap van de pers kwam. Een ander soort taal gebruik dan in de Bijbel van 1951 en zeker anders dan in de Statenbijbel van 1637. Het nieu we woordgebruik is gewoon een kwestie van gewenning. “Je moet niet vergeten dat de vorige in taal aangepaste Bijbel meer dan vijf tig jaar geleden uitkwam. Daar was als gevolg van de oorlog veertig jaar aan gewerkt. Als ik zie hoe snel onze taal verandert, dan verwacht ik weer een nieuwe vertaling over dertig jaar.” Bijbelfestival Het Citypastoraat van de Nieuwe Kerk hield afgelopen dagen een dege van bewust dat ondanks alle goede inspanningen er nog steeds een grote groep jongeren is die eenvoudig niet bereikt wordt. “Het beste in dit geval is een luisterend oor bieden. Niet den ken dat ze niks zeggen, maar luisteren. We proberen wat meer onorthodoxe methodes om die jongeren te benaderen. Bij jonge ren is vaak de uitdaging de om loopsnelheid van een activiteit. Soms doen ze dat voor korte tijd intensief, maar dan weer snel over naar wat anders. Belangrijk is het om geen valse voorstelling van zaken te geven. Daar knappen ze op af. Alles heel legitiem, bekijk de wereld door andere ogen en ontdek die wereld. Hou de jeugd vast en zorg voor nieuwe aanwas. Het is best ambitieus wat we wil len, een heel groeiproces. We ko men er best wel, juist door te pra ten mét jongeren.” Ze kozen voor de Zeeuwse, hoe wel die in oud-dialect is geschre ven. Dus geen popi Zeeuws. De Naardense Bijbel kwam er trou wens ook goed vanaf. Daar kun je zo uit voorlezen. Overigens ook een verdienste van de nieu we Bijbel van het genootschap. Hoewel ik Lucas niet zal voorle zen tijdens de kerstnacht. Ik hou het gewoon bij de oude kribbe en herberg. Dat kun je mensen niet aandoen die alleen met de kerst naar de kerk komen en ze con fronteren met een rigoureus ver andert kerstverhaal. Let wel: niet inhoudelijk, maar qua taalge bruik.” LEWEDORP - In Lewedorp is zaterdag 13 november de jaar lijkse kampioenendag. De dag wordt gehouden in het vereni gingsgebouw aan de Zandkreek- straat. Vanaf 9.30 uur heeft de jeugd alle aandacht. Na de mid dag zijn de huldigingen van de kampioenen rayon 4 en van het samenspel West-zuid Beveland. Duiven van de kampioenen wor den tentoongesteld. Cor van Helden hoorde toevallig over de Amsterdam-Dakar Chal lenge. Het hele sfeertje, de auto’s, andere culturen en natuurlijk het goede doel sprak hem aan. De Challenge is een rit die lijkt op de internationaal bekende woestijn- race, dezelfde route wordt gere den. De Challenge is even simpel als uitdagend: proberen de eind streep te halen met een tweede hands auto van minder dan vijf honderd euro. Na afloop wordt de auto gedoneerd aan een lokaal goed doel. Van Heidens vriend Michiel Middelhoek was direct enthousi ast. Van hem is de Opel Kadett waarmee de monsterrit wordt ge reden. “De auto is prima. Het eni ge probleem is, dat het barrel ei genlijk van mijn vrouw is. In ruil hiervoor wil ze nu een nieuwe GOES - De Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) werkgroep de Bevelanden start op dinsdag 9 november de jaar lijkse voorlichtingsavonden over het voortgezet onderwijs. De eerste bijeenkomst wordt ge houden in het Goese Lyceum voor beroepsonderwijs aan de Bergweg 14 in Goes en begint om 19.30 uur. Op de avond zijn vertegenwoordigers van het Groen College, het Goese Ly ceum voor VMBO, HAVO, VWO en het Goese Lyceum voor be roepsonderwijs aanwezig. De tweede voorlichtingsavond is op woensdag 17 november in de openbare basisschool De Reiger in Heinkenszand en begint ook om 19.30 uur. Beide informatiea vonden zijn bedoeld voor ouders van leerlingen die de basisschool nu of volgend jaar, gaan verlaten. Joost Rijnberg (links) en Michiel Middelhoek: “Nog nooit in Afrika geweest”, (foto: Jaap Wolter- beek) fiets”, zegt Middelhoek. Het tweetal, in het dagelijks leven compagnons van een assurantie kantoor, vroeg vriend Joost Rijn berg mee voor het sleutelwerk. De Middelburger is tekenaar/ont- werper en heeft als hobby twee oldtimers. Zo werd team 1312: Alfonds United een feit. De avonturiers hebben er zin in. “Het is een enorme uitdaging. Ik heb écht geen idee van wat ons te wachten staat. We zijn nog nooit in Afrika geweest”, zegt Rijnberg. “Ik pro beer me wel een voorstelling te maken van de tocht. In drie dagen tijd moeten we naar Gibraltar rij den en daarna door Marokko. Dat zal allemaal vrij soepel gaan, denk ik”, vult Middelhoek aan. Rijnberg vervolgt: “Daarna ko men er misschien wat problemen. We moeten dan door Mauritanië, onder begeleiding van een gids omdat het politiek onrustig ge bied is en er zelfs mijnen liggen.” Dwars door de Saharawoestijn moet het drietal naar de Senega lese hoofdstad. Rijnberg en Middelhoek maken zich niet druk. Ze zijn ervan overtuigd dat het een ware survi val zal worden. Rijnberg: “Onderweg zullen wel wat auto- GOES - Kunst bewonderen en zaken doen combineren. Dat is de insteek van de expositie B2Art die gerechtsdeurwaarder Marco Rave samen met de stichting Kunstuitleen Bevelanden houdt. Het werk is van de Goese kunstenaar Reynier de Muynck. “Ik hoop dat tijdens het kijken naar kunst ondernemers elkaar treffen en wel licht daadwerkelijk zaken doen”, zegt Rave over zijn initiatief. Het werk van De Muynck lijkt tegenstrijdig met het zaken doen. Met zijn werk probeert hij het gevoel van tijdloosheid op te roepen met het ritselen van duizenden blaadjes en licht dat hypnotisch door de bladeren speelt. Van zijn schilderijen springt het groen. Rave denkt dat juist deze gemoedelijke en kunstzinnige sfeer het zaken doen bevordert. De expositie is de hele maand november te zien aan de Westwal 45 in Goes van woensdag tot en met zaterdag en iedere eerste zondag van de maand van 13.00 tot 17.00 uur. bijeenkomsten besproken. “Gaan we daar mee door of niet. Wat vinden jongeren belangrijk?” Aan het woord is D. van Ewijk, wet houder van Welzijn, Zorg en Sport. “Waar het om gaat is niet praten over jongeren, maar juist praten mét jongeren. Zo kwam de disco onder de zestien jaar twee weken geleden tot stand. Deze jongeren mogen niet in de gewo ne disco en vielen eigenlijk tus sen de wal en het schip. Dat werd snel opgepakt door Margreet Moison van Opa Kees. Ik ben zelf ook geweest en het was reuze leuk.” Andere acties op initiatief van het Jongerenplatform zijn de skate- voorzieningen in Wolfaartsdijk en in Goes-Zuid. “De toestellen staan er en er wordt goed gebruik van gemaakt”, stelt Van Ewijk. De eerste resultaten zijn geboekt maar de wethouder is zich er ter- KAPELLE/GOES - In de Week van de Chronisch Zie ken is er een open zwem- en sportuur voor mensen met astma, COPD en andere long aandoeningen. De kinderen komen uit de buurt van de stad Tuzla, waar ze nog steeds leven in nederzettingen, na gevlucht te zijn tijdens de Balkan-oorlog. Deze kinderen hebben een rust en warmte hard nodig. Ze worden twee aan twee geplaatst. Twee keer per week is er een leuke activiteit. Gastge zinnen kunnen 24 uur per dag met hun vragen terecht bij de werkgroep. Opgeven als gastge zin kan bij Paul en Marja de We ver, 01 15-695577 of we- verpg@zeelandnet.nl. GOES - Eye Wish Groenevelt in Goes heeft met ingang van 1 no vember nieuwe eigenaren. Patrick en Ellen Wijdemans, beiden er varen opticien en contactlensspecialist, nemen het roer over. Eye Wish biedt de consument een ruim assortiment brillen en contact lenzen met alle mogelijke daarbij behorende producten, en mo dieuze zonnebrillen. Gucci, Diesel, Calvin Klein, Mexx, Gap en DNKY zijn enkele van de door hen gevoerde merken. Ook kinder- brillen zijn er in vele modellen en kleuren. Patrick en Ellen Wijde mans verrichten ook oogmetingen. Eye Wish hanteert een uitge breid garantiesysteem, met twee jaar volledige garantie op montu ren plus glazen. Iedere aanschaf is gedurende een jaar automatisch verzekerd tegen diefstal en verlies. Eye Wish is te vinden aan de Langevorststraat 106 en te bereiken via 0113-216678. Bijbelfestival. Tijdens een sym posium met workshops in de ochtend voor geïnteresseerden in de theologie met een breder pro gramma in de middaguren. Daarbij werd niet alleen de uitga ve van het Bijbelgenootschap on der de loep genomen. Ook de Naardense Bijbel die half okto ber het levenslicht zag en de ver taling in het Zeeuws van enkele bijbelverhalen kregen aandacht. “Die Naardense Bijbel”, legt Smit uit, “is gemaakt door Pieter Oussoren. Dertig jaar werkte hij er aan. Elke ochtend, van zes tot zeven.” Over de reacties aldaar vertelt de dominee: “Tijdens dat symposi um mochten mensen kiezen wel ke vertaling ze het beste vonden. GOES Galerie Van den Berge, West wal 45, schilderijen van Marcel Berlanger en Paul Mpran, don derdag t/m zaterdag 12.00- 17.00 uur, t/m 13 november. Galerie De kaai, J.A. van der Goeskade 65, werken van Hans Luiken en Thea Boss, maandag tot en met vrijdag 9.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur, tot 15 november. Ambachtscentrum, Katten- dijksedijk 27, shawls, weefsel en sieraad, werk van weefkring Goes, woensdag en zaterdag van 13.00-16.30 uur, t/m novem ber. Zorgcentrum Randhof, ‘s- Heer Elsdorp weg 18, olie verfschilderijen van Anton Kooijman, landschappen en zeegezichten, t/m november. ‘t Artistieke Hoekje, Korte Kerk straat 14, diverse kunstwerken van Jack Willemsen, Reynier de Muynck, Gerdi Zwaan, Geje, Joske De Jonghe, Pleunie en Ri- nus Rentmeester, donderdag van 10.00-20.30 uur, vrijdag van 10.00-17.30 uur en zater dag van 10.00-17.00 uur, t/m 13 november. Serviceflat De Schakel, ‘s-Gravenpolderseweg 9, diverse werken, waar onder houtsnij- en borduurwerken, aquarellen en foto’s van bewo ners en medewerkers, t/m begin februari. Kunstuitleen De Bevelanden, Westwal 45, recen te werken van Reynier de Mu ynck, woensdag t/m zaterdag van 13.00-17.00 uur en eerste zondag van de maand van 13.00-17.00 uur, t/m 30 novem ber. Lunchcafé Stadhuis Goes, ‘Goese Koppen’ van Coen Wieman. Tijdens ope ningsuren van het café.* HEINKENSZAND Galerie ‘t Kunstuus, Dorps straat 43, acrylschilderijen van Janwillem Sanderse, ‘Mensen, monsters en machines’, woens dag en donderdag van 13.00- 18.00 uur, vrijdag van 13.00- 18.00 en 19.00-21.00 uur en za terdag van 10.00-12.00 en 13.00-16.00 uur, t/m 13 novem ber. Fotowand Binnenuit, Schouwersweg 7, aquarellen van Ida Mager, landschapen, stadsgezichten en sfeerimpres sies, dinsdag t/m donderdag van 9.30- 17.30 uur, vrijdag van 9.30- 20.30 uur, zaterdag van 9.30- 16.30 uur, t/m 27 novem ber. Volgens dominee Gert Jan Smit zijn de meeste predikanten tevreden met de ‘nieuwe’ Bijbel, (foto: Jaap Wolterbeek) GOES - Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Een cliché dat regelmatig opduikt en aan kracht niets ingeboet heeft. De jeugd, de jongeren, wat willen ze, wat moet je er mee, wat heb ben we aan elkaar? Het Jonge renplatform Goes probeert op die vragen positief actie te ondernemen door de jongeren serieus te nemen en plannen te ontwikkelen. Woensdag 3 november 2004 de Bevelander Door Ad Hanneman Met een oud Opeltje naar Dakar -éLi O

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 13