Weekkrant voor de Bevelanden Zus ontdaan Alle eendjes zwemmen in november door weghalen Enquête: Bevelander begrip in regio os wijdemans SCHOENENSPECIAALZAAK «n REPARATIES oorlogsgraf AAFJES OPTIEK Eijsen^W Optiek ill \hederbdk TH Jan Willem Simons W6G6N6R huis-aan-huiskranten Ans Schilders Bei Cok maakt nieuw album Klucht Yerseke Twaalf mille voor kanker- I Jongerendienst met rockband ‘Ongepaste’ Zeeuwse film nu ook in Zeeland bestrijding zingt in Kapels gemeentehuis Voedselactie bij supermarkten 3255 C de Bevelander Poolwetenschap in Geersdijk In verwachting? gewoon te gek C'IFAW aarends goes de Bevelander Woensdag 3 november 2004 wk 45 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie (0113) 274 021 Bezorgklachten: (0113) 274 093 Dansen en (foto: Tannie de Jonge) A BreedIIit Nieuws Regio In Zeeland weinig heibel om nieuwe Bijbelvertaling topsporten met de rolstoel Grapjassen uit Amerika doen Middelburg aan zie pag 11 Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 u kwam van rechts maar die andere auto zag u over het hoofd: wat nu? Dé opticien voor Noord-Beveland Veerweg 42, tel. 0113 - 373744 Stop de zeehonden jacht GOES - Een foto van haar lie- velingsbroer hangt nog steeds in de woonkamer. Johannes Koole, gesneuveld in de Twee de Wereldoorlog en begraven in ‘s-Gravenpolder, althans dat dacht zijn zus Maria tot afge lopen week. Toen las ze ge schokt in De Bevelander dat de gemeente Borsele het oorlogs- graf van haar broer eind sep tember naar de Grebbenberg heeft laten verplaatsen. De fa milie is geen moment op de hoogte gebracht. “Ik heb er niet van kunnen slapen”, ver zucht Maria Voois-Koole uit Goes. MIDDELBURG - Na de pre mière tijdens het Nederlands Film Festival in november in Utrecht nam menigeen het petje af voor de Strip Show 1850 van de Middelburgse kunstenaars Paul en Menno de Nooijer. GEERSDIJK - Antarctica is het hoogste, het droogste, het koudste en het winde rigste continent op deze wereld. Het is internatio naal gebied en wordt be stuurd door een groep lan den die samen het Antarc tisch Verdrag hebben geslo ten. lander te kennen, 92,3 procent 1 eens te lezen en 78,4 procent stelt De Bevelander elke week te lezen. In de gemeenten Kapelle en Rei- merswaal zijn de trouwste lezers te vinden. In Kapelle leest 80,6 procent wekelijks De Bevelan der en in Reimerswaal zelfs 82,3 procent. Over het hele land gezien geeft 92 procent van de ondervraag den aan ‘wel eens’ een huis-aan- huiskrant in te zien. En ge middeld wordt een willekeurig nummer van een huis-aan-huis- krant door 84 procent van de ondervraagden gelezen. En, zo GOES - De Evangelische Ge meenschap Rafael in Goes houdt zondag 7 november een jongerendienst. OBI &WI Sinds de jaren zestig heeft Schil ders honderden liedteksten voor theater en cabaret en teksten voor conferences en toneelstuk ken geschreven. In eerste instan tie schreef ze voor anderen, later ook voor haar eigen cabaretpro- gramma’s en theateroptredens. Haar man Rini begeleidt haar op de gitaar. Samen treden ze al ja ren op als het duo de Kattebel. Tijdens de voorstelling zingt Schilders liedjes en zijn er sket ches over de kleine en grote onderwerpen van het leven. Kaarten kosten vier euro. De voorverkoop begint 8 november in het gemeentehuis van Kapelle en bij Vermeij-Wensink in We- meldinge. De voorstelling in de hal van het gemeentehuis begint om 20.00 uur. KRUININGEN - ‘t Is aal ver- bie. Dat is de titel van de nieu we cd van Bei Cok die vandaag uitgebracht wordt. YERSEKE - Toneelvereni ging kom t’r us ni kiek n uit Yerseke speelt deze maand in Wemeldinge en Yerseke de klucht Gewoon te gek. VLAANDERENHAL-SAS VAN GENT ZATERDAG 6 NOVEMBER 10-16 UUR GOES - De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Goes heeft 12.719,42 euro opge bracht. DISCOUNT DÈ COMPUTER KOOPJES BEURS FELICITEERT Patrick en Ellen Wijdemans met de overname van eve wish groeneveld Binnenkort ook in Kamperland Kijk volgende week in deze krant voor onze grandioze opening! I s Het stuk en het is gebaseerd op het verhaal van Ton Da vids. Iedereen heeft wel eens last van vooroordelen, zo ook de hoofd-personen uit het toneelstuk. Deze vier mensen ex-psychiatrische patiënten proberen met de hulp van hun sociotherapeute weer een plaatsje in de ‘nor male’ maatschappij te hero veren. Dat dit een moeilijke opgave is, blijkt wanneer de gemeente, die het hele pro ject subsidieert, van het pro ject afwil. Tijd voor actie dus. De toneelvereniging uit Yerseke zet uitdagend toneel neer met een gezond portie humor. De voorstelling in Wemel dinge is op zaterdag 13 no vember om 20.00 uur. Kaar ten hiervoor zijn te koop bij slagerij Mieras en in de We- mel in Wemeldinge. De voorstelling in Yerseke in dorpshuis De Zaete is zater dag 20 november om 19.30uur en op zaterdag 27 november om 19.30 uur. Kaartverkoop is bij slijterij de 3 Sterren en VVV in Yer seke. GOES - De avonden zijn weer donker, de klok is weer een uurtje terug gezet. De gordijnen gaan eerder dicht, de openhaard wordt weer flink opgestookt. Het is winter. Maar de natuur denkt daar soms anders over. Een moedereend zwemt in de vijver aan de Westsingel in Goes met haar kroost kuikens. Het ‘lentegezel- schap’ trekt heel wat verwonderde toeschouwers. “Je ziet het nu wel vaker”, zeg een woordvoerster van Vogel- en Egelopvang De Bei Cok heeft een uitgebreid re pertoire in veelal zelfgemaakte liedjes in het Zeeuws en schreef daarnaast ook een aantal boek jes. ‘t Is aal verbie is een liedje wat op de nieuwe cd staat. “Het zijn in hoofdzaak herinnerin gen”, zegt Bei Cok. “Er staan zelfs twee liédjes op die uit 1946 stammen, van net na de oorlog. In die tijd vormde ik met Kees Buijze een duo, Wannes en Freek, twee vrijgezellen boeren die op Duvels’oek bij Rilland woonden. Een zwager van mij begeleidde ons toen en diezelfde zwager staat nu ook op de cd.” ‘t Is aal verbie is te verkrijgen bij Bei Cok: 0113- 382027. KAPELLE - De Culturele Commissie Kapelle houdt op 16 november een culturele avond met een optreden van liedjesschrijfster en zangeres Ans Schilders. GOES - De Bevelander is een begrip in de regio. Dat blijkt uit een onderzoek dat werd uitgevoerd op verzoek van Wegener Huis-huiskranten BV, Nederlands grootste uitge ver van huis-aan-huiskranten. In het verspreidingsgebied van De Bevelander leest maarliefst 78,4 procent van de bevolking boven dertien jaar elke week deze krant. Dat betekent weke lijks meer dan 57.000 lezers. GOES - DORCAS Hulp Nederland houdt op zaterdag 6 november een inzamelings actie op de Bevelanden. Het is Els Voois, de dochter van Maria en de nicht van Johannes, die als eerste reageert op het ver haal in de krant. “Mijn moeder was het lievelingetje van Johan nes. En nu ineens is hij weg.” De gemeente Borsele en de Oor logsgravenstichting lieten de resten van soldaat Koole, die op 11 mei 1940 sneuvelde, onlangs overbrengen naar het ereveld op de Grebbenberg. Zij vroegen toestemming aan dominee Dek ker uit Werkendam. Hij is zoon van de weduwe van Koole en een man met wie ze later trouwde. “Die Dekker heeft er helemaal niets mee te maken”, zegt Voois. “Het had fijner geweest als de gemeente moeite had gedaan om de echte familie op te zoeken. Lijkt mij vrij eenvoudig.” Drie zussen van Koole zijn nog in leven, twee in Goes, eentje in Bruinisse. De 74-jarige Maria is ontdaan. “Als ik had geweten dat er voor het graf betaald moest worden, dan had ik dat gedaan.” (Lees verder op pagina 3) blijkt uit het onderzoek, naar leeftijd, geslacht, inkomen en opleidingsniveau vormen de le zers van huis-aan-huiskranten een goede afspiegeling van de Nederlandse populatie. Ofwel, de De Bevelander wordt in alle lagen van de bevolking gelezen. De cijfers zijn te vinden op www.waanzinnigecijfers.nl of www.wegenerhuisaanhuiskran- ten.nl Met het geld dat door de collec tanten opgehaald is wordt onder zoek mogelijk gemaakt. Onder zoek waarmee betere en minder ingrijpende behandelingen ont wikkeld kunnen worden, waardoor kankerpatiënten en hun dierbaren veel leed bespaard kan worden. Voor meer informa tie over KWF Kankerbestrij ding: www.kwfkankerbestrij- ding.nl. Wie de collectant heeft gemist, kan alsnog een gift over maken op giro 26.000 ten name van KWF Kankerbestrijding, Amsterdam. dMI DORCAS zet zich in voor arme gezinnen in Oost-Europa. Mede werkers van de werkgroep Beve landen houden bij verschillende supermarkten in de regio een voedselinzameling. Zij reiken een boodschappenlijst uit aan het winkelend publiek. Mensen kunnen dan artikelen op de lijst kopen en die aan de stichting schenken. Alle ingezamelde arti kelen gaan naar een verzamel punt. Daar worden pakketten ge maakt die naar armen, be jaarden, invaliden en alleen staanden in Oost-Europa gaan. Voor meer informatie over de ac tie: 0113-613736. Dit en andere wetens waardigheden zijn te horen tijdens de lezing van Ad Huiskens in Geersdijk op 10 november. De enige activiteit die in het gebied is toegestaan, is we tenschappelijk onderzoek. Ook Nederland heeft een onderzoek-programma in Antarctica. Huiskes is senior onderzoeker bij het Neder lands Instituut voor Ecologie in Yerseke, waar hij een pro jectgroep voor Polaire Ecolo gie leidt. In de lezing komen de diverse aspecten van Ant arctica aan de orde, zoals de politiek, het onderzoek, maar ook de natuur, planten en dieren. De lezing is in Het Drenthe- huis in Geersdijk en begint om 20.00 uur. Toegang kost drie euro. J1O9O9-1 71 8 KJ een COMPUTER Onderzoeksbureau R&M Matrix heeft vanaf april 2004 binnen het verspreidingsgebied van Wege ner 26.000 mensen van dertien jaar en ouder telefonisch onder vraagd. Bij het onderzoek waren lezers van in totaal 462 titels be trokken, waaronder 182 van Wegener Huis-aan-huiskranten. Daarbij bleek dat Huis-aan-huis kranten een bijzonder hoog be reik hebben en de uitgaven van Wegener beter scoren dan andere Nederlandse huis-aan-huiskran ten. De Bevelander komt uit de bus als een zeer goed gelezen huis- aan-huiskrant. De bekendheid op zegt De Bevelander wel Noord- en Zuid-Beveland is enorm. Van de ondervraagden geeft 98,5 procent aan De Beve- De dienst loopt parallel met de volwassen- en kindersamen- komst en begint om 10.00 uur in het Goese Lyceum. De Amerikaanse rockband The Beggars Fortune treedt dan op. The Beggars Fortune is afge lopen weken op tour geweest in Tsjechië. Jongeren van twaalf tot en met eenentwintig jaar zijn welkom. Meer informatie is te krijgen via 0113-218260. Maar prompt was het landelijke applaus verstomd of de Middelburgse SGP’er Dekker toonde zich verontwaardigd over ‘het volstrekt ongepaste naakt’ in de Zeeuwse streek- drachtenfilm. Daarna barstte de discussie los. Wie wil oordelen over het ken nelijk ongepaste naakt in de film kan 19, 20 en 21 november terecht in Filmtheater Schut tershof. Het is dan meteen de Zeeuwse première, overigens zonder eni ge vlagvertoon. Strip Show 1850 is gemaakt met oog voor detail en eenvou dige bewegingen. De Zeeuwse streekdrachten worden laagje voor laagje van het model afge peld. Dit korte kostuumdrama valt onder het genre museum films. Na de verbouwing van het Zeeuws Museum wordt de productie daar permanent ge toond. In het Schuttershoftheater wordt de strip show telkens voor de hoofdfilm getoond en duurt elf minuten. Vrijdag 19 november is de hoofdfilm ‘G'e- gen die Wand’ van Fatih Akin, zaterdag 20 november is dat Ae Fond Kiss van Ken Loach. Zon dag wordt het programma van zaterdag herhaald. Vrijdag en zaterdag begint de voorstelling om 19.30 en zondag om 20.00 uur. De redactie van De Bevelander doet zijn werk niet voor niets; 78 procent van de mensen die De Be velander in de bus krijgen, leest hem wekelijks, (foto Frank Husslage) Mikke. “Als het weer zo zacht is, raakt de natuur van slag.” Het is nog maar zeer de vraag of de eendjes de winter overleven. “Koude is een hele grote factor. Het probleem is datje zwemmende eendjes nauwelijks kunt vangen. Ze zijn ontzettend snel of duiken onder water. Al watje kunt doen, is hopen dat het niet te koud wordt.” 'xllrai ixui.it dfe, i de Bevelander 24MSH (advertenties) stel (advertenties) OPTIEK A O L AUTOSCZrfADETEAIVa WWW. pcdiscount. HARD- SOFTWARE DIGITALE FOTO VIDEO PC-EN VIDEOGAMES INFO DEMO TESTEN REPAREREN Kom in actie met het IFAW! Voor de bescherming van 1 miljoen zeehondenbaby’s. Steun het IFAW. Samen kunnen we echt iets doen’ Ga naar www.ifaw.nl of bel (070) 33 55 Oil. www.eijsermans-optiek.nl Door Dennis Rijsbergen

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 1