Speculaas-knaller! gemeente^3 O6S STEÜTEL Dick Bunt €2,95 0,75 0,90 nu Broodje van de week Prokorn voor maar 0,75 (voor de broodnodige energie) ZWijkelijkse Berichten t Openbare kennisgevingen W j Brabants worstebrood Staven Rondo’s De Echte Bakker Klokken luiden op 29 oktober voor 60-jarige bevrijding van Goes Open Archievendag op 30 oktober bij gemeentearchief Vacatures Steunpunt Vrijwilligerswerk Goes Echte bakker Dick Bunt spraakmakend in brood en banket, reclames geldig vanaf donderdag t/m zaterdag Vergadering Cliëntenraad Bijstand en Minima Vergadering raadscommissie middelen over begroting 2005 Uit de gemeenteraad van 21 oktober De zeven levens van papier 27 oktober 2004 Vragen huursubsidie/vangnetregeling s - “Niet de enige..., wel de echte!!!!!” Vergadering Masterplan Binnenstad Bevrijdingsspektakei zaterdag 30 oktober in Sportpunt Zeeland Aanleg bergbezinkriool Wolphaartsdijk k Lange Kerkstraat 41, Goes tel. 0113 - 27 00 25 niet in combinatie met andere akties OP=OP - Nu 2 voor 59,95 Openingstijden Gemeente Afdeling Burgerzaken: Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. 22-10 Meestoofweg 6 22-10 ’s-Gravenpolderseweg 120 20 december 5 18-10 Hornikswei 20 18-10 M.A.de Ruijterlaan 31 18-10 Opril Westwal I 22-10 Kamperfoeliestraat 63 Burgemeester en wethouders van Goes 4 4 Vrijdag 29 oktober is het zestig jaar geleden dat Goes bevrijd werd. Vanuit de inwoners van de gemeente is het verzoek gekomen om dan alle kerkklokken in de gemeente tegelijkertijd te laten luiden. De gemeente vindt dit een mooi ini tiatief en heeft aan de kerken gevraagd hieraan medewerking te verlenen. De klokken zullen op 29 oktober luiden van 14.30-14.35 uur. Op dinsdag 2 november vergadert de raadscommissie Middelen om 19.30 uur in het Stadhuis aan de Grote Markt. Trijdens deze sepciale commissie vergadering komt de begroting van 2005 (het huishoudboekje van de gmeente) aan de orde. Verder wor den diverse belastingverordening voor 2005 besproken. In een extra raadsvergadering op I I november Ontwerp- bestemmingsplan “Binnenstad-Centrum, partiële herziening Zusterstraat” Burgemeester en wethouders maken het volgende bekend. Met ingang van donderdag 28 oktober 2004 ligt het ontwerp van het bestemmingsplan “Binnenstad-Centrum, partiële herziening Zuster straat” te Goes gedurende vier weken ter inzage bij de publieksbalie. Dit bestemmingsplan omvat de thans nog als winkelruimte fungeren de percelen op de hoek van de Zusterstraat en de Wijngaardstraat. Tevens voorziet het ontwerp in het terugbrengen van de historische bebouwingssituatie in de Zusterstraat met de bijbehorende versmal ling van de straat. Gedurende bovenvermelde termijn kan iedereen tegen het ontwerp plan een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Internet www.goes.nl e-mail: stadskantoor@goes.nl Ter gelegenheid van de Week van de Geschiedenis, die van 30 oktober tot 7 november gehouden wordt, houdt het gemeentearchief gevestigd aan de Wijngaardstraat 3 te Goes op zaterdag 30 oktober aanstaande Open Dag. De Open Archievendag duurt van 9.30 uur - 17.00 uur Om 9.30 uur gaan de deuren open en er vinden een groot aantal activitei ten plaats zoals: een tweede handsboekenmarkt door antiquariaat Laarmans wandelingen door de historische binnenstad (duur ca. 30 minuten) rondleidingen door de archiefbewaarplaatsen tentoonstelling over de bevrijding van Goes in 1944 tentoonstelling over oude middeleeuwse kerken videopresentatie van oude dorpsfilms In het gebouw van het gemeentearchief aan de Wijngaardstraat 3 te Goes wordt op deze dag ook aandacht besteed aan de archieven van de gemeen ten Borsele, Kapelle en Noord-Beveland. Het gemeentearchief van Goes werkt nauw samen met de archieven van die gemeenten. Muzikale omlijsting wordt verzorgd door leerlingen van de Zeeuwse Muziekschool. U bent van harte welkom. Elke maand vindt u op deze pagina een toelichting op de besluitvor ming uit de gemeenteraad. 18-10 Oostmolenweg 64 18-10 Oostwal 27, 32 en 33 het bouwen van een berging het plaatsen van 6 dakramen en 6 dakkapellen het plaatsen van een deur en balustrade Jeugbegeleid(st)er Scouting Groep (135) Medewerk(st)er Ouderen voor Ouderen Vraagbaak (147). Medewerkers verkeersveiligheid. (122) Uitvaartbegeleid(st)er. (44) Medewerk(st)er Vrijwillige Thuiszorg (7). Persoonlijke begeleid(st)er lich. gehandicapte div.activiteiten. (166/167) Medewerker computerassemblage. (178) Commissielid arbobeleid voor sportvereniging.( 189) Bowlingbegeleider voor deelnemers met verstandelijke handicap.(l73) Beheerder clubgebouw sportvereniging (187) Voor meer informatie of meer vacatures kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 14.00 uur bellen. Om zelf in de vacaturebank een kijkje te nemen kunt u elke dinsdag tussen 09.30 en 12.00 uur op het Steunpunt terecht of anders op afspraak. Indien u als organisatie een vrijwilliger zoekt, dan kunt u bij het Steunpunt (gratis) een vacature plaatsen. Steunpunt Vrijwilligers werk Goes, Zaagmolenstraat 3,4461 BK Goes.Tel. 253171/253 157, e-mail vrijwilligers@smwo.nl.Website: www.smwo.nl voor meer vacatures. 21- 10 Inlaag 48 22- 10 Manneeweg 6 22-10 Muidenweg/Schelphoek 18-10 M.H.Trompstraat 36 21-10 M.H.Trompstraat 4 21-10 Noordeinde 4 het bouwen van een garage/schuur het bouwen van een carport het slopen van de schuur plaatsen watersnoodmonument het plaatsen van twee ramen en verwijderen deur het bouwen van een garage/ berging het slopen van de woning het slopen van de woning het plaatsen van tijdelijke woonruimte het wijzigen van het kozijn Woensdagmiddag 3 november en woensdagmiddag 10 november (13.30 - 16.00 uur) a.s. zijn de medewerkers van de Vangnetregeling huursubsidie en de reguliere huursubsidie niet aanwezig. Op de overige openingstijden zijn zij wel aanwezig. Ter inzage Alle stukken liggen tijdens kantooruren (zie openingstijden) ter inzage bij de publieksbalie, tenzij het anders is aangegeven in de bekend making. De stukken die te maken hebben met milieu liggen op de afdeling Milieu,Westsingel 58 ter inzage tot het einde van de beroepstermijn. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 ter inzage gelegd bij de publieksbalie. maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur; dinsdag en woensdag 13.30 - 16.00 uur en donderdag 17.00 - 20.00 uur. een spreekuur van 9.30 uur tot I 1.30 uur in het gebouw van het Leger des Heils, ingang Westwal. De koffie staat voor u klaar. U kunt hen ook bellen op telefoonnummer 270723. Ook met andere vragen en/of problemen kunt u dan bij hen terecht. Monumentencommissie 22 november het bouwen van een bedrijfs- loods het slopen van de achter aanbouw en dakkapel Stadskantoor, Oostsingel 2 Postbus 2118,4460 MC Goes Tel.: (0113) 249 600 Calamiteitentelefoon: (0113) 249 770 In noodgevallen buiten kantooruren: 06 532 981 41 Winkelcentrum De Bussel, 4462 EM Goes, tel. 0113-213545 Lange Vorststraat 23, Goes, tel. 0113-212100 Afdeling Communicatie Tel.: (OH3) 249 870 e-mail: communicatie@goes.nl De geplande vergadering van de begeleidingscommissie Masterplan Binnenstad van 27 oktober 2004 gaat niet door. Slijtage Helaas slijten houtvezels, we kun nen ze maximaal tot zeven keer hergebruiken. Het zal dus altijd nodig blijven om vers en sterk hout in te zetten. Gelukkig worden daar voor meestal geen nieuwe bomen omgezaagd, maar wordt er gebruik gemaakt van houtresten, bijvoor beeld uit zagerijen. En we proberen de hoeveelheid hout tot het mini mum te beperken. We moeten dus goed blijven scheiden! De kantoren zijn geopend: maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur en dinsdag en woensdag I3.30 - 16.00 uur. Maandag is de aanleg gestart van een bergbezinkriool aan de Naza reth in Wolphaartsdijk. De vuil- emissie vanuit het rioolstelsel op het oppervlaktewater ligt tijdens een extreme regenbui boven de norm. Vóór I januari 2005 moet aan deze norm voldaan zijn; het Waterschap Zeeuwse Eilanden ziet er in opdracht van de Provin cie Zeeland op toe dat de gemeentes ook daadwerkelijk aan deze zogenaamde ClW-basisin- spanning voldoen. Om dit probleem op te lossen is een ontwerp gemaakt voor de aanleg van een bergbezinkriool, waarin het vervuilde slib kan bezinken. Het slib wordt na de regenbui weer teruggebracht in de bestaande riolering en naar de zuivering afgevoerd. De bestaande overstort (afvoer naar het opper- Woensdag 3 november 2004 komt de Cliëntenraad bijeen. Een van de belangrijkste punten is wederom de reïntegratie Graag willen zij uw ervaringen met uw reintegratie- bureau en/of uw begeleider van u vernemen. Elke 2e, 3e en 4e woens dagmorgen van de maand hebben zij Klei en hars Uit het eerste deel van het proces ontstaat papierpulp. Dit wordt samengevoegd met houtpulp en wordt dan ingedikt en geperst, zodat een kwalitatief hoogwaardige pulp ontstaat. Dit wordt - nadat er nog enkele hulpstoffen, zoals hars en klei, zijn toegevoegd - gezeefd. Daarna wordt het gedroogd en glad gemaakt. Vervolgens wordt het papier gesneden en bewerkt tot het nieuwe product, bijvoorbeeld een papieren zakdoek. 19-10 IGJ van den Boschstraat 42 het bouwen van een woning 19-10 Lange Achterweg 52 De bouwplannen moeten uiterlijk 7 werkdagen voor de welstand-/ monumentencommissievergadering worden ingediend bij het bureau Bouwen. Ingekomen bouw- en sloopaanvragen Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openingstijden kunt u, de aanvragen in komen zien op de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen. Hiervoor kunt u een telefonische afspraak maken (0113-249700). vlaktewater) op de sloot wordt dichtgezet, waardoor verdere vervuiling van de sloot in de toe komst wordt voorkomen. Aansluitend wordt het gedeelte van de Nazareth tussen de Friese- straat en de Hoofdstraat opnieuw bestraat en komen er parkeer vakken. Daarnaast worden de regenwaterafvoeren aan de voor kant van de woningen afgekop peld van de riolering. Het is de bedoeling dat het project voor I december is gere aliseerd. Tijdens de werkzaam heden wordt het verkeer zonodig omgeleid via de Friesestraat en de Hoofdstraat. De werkzaamheden worden uit gevoerd door aannemingsmaat- schappij M.J. Oomen uit Sprundel en begeleid door het Ingenieurs bureau Gemeente Goes. Een krant, een pak rijst, een papieren zakdoek, een liefdesbrief, een jaarverslag, een wc-rol en een reisgids. Papier heeft zeven levens. Tenminste, als het geschei den wordt van het restafval. Alleen dan kan papier worden hergebruikt. Vergaderdata welstands/monumentencommissie gemeente Goes Welstandscommissie 22 november 6 december 20 december Voor meer informatie, nieuws en handige tips, kijk op www.afvalhaaleruitwaterinzit.nl Van rijstpak naar zakdoek- Aan het hergebruiken van oud papier gaat een heel proces vooraf. Allereerst wordt het papier bij de inzamelaar gesorteerd, wit papier, gekleurd papier en karton worden gescheiden. Daarna levert hij het aan bij de papierfabriek. Het papier wordt daar in water opgelost onder toevoeging van chemicaliën, waardoor de drukinkt van de vezel wordt gescheiden en verontreini gingen zoals kunststof, lijm, nietjes en draden worden verwijderd. Hoe sterker het oud papier verontrei nigd is, hoe meer energie en chemi caliën er voor dit proces nodig zijn. takel door deze periode. Zij worden daarbij o.a. ondersteund door gesproken woord en bijdragen van Keep Them Rolling (legervoertui gen), toneelvereniging Kunstvrien den en basisschool De Kloetingse- school. Aansluitend op het bevrijdingsspektakel speelt bigband 'The New Orpheans’ dansmuziek uit de bevrijdingsjaren. De kaartjes zijn verkrijgbaar via de lokale WV en op de avond zelf vanaf 18.30 uur aan de kassa. Tijdens het vragenuur van de gemeenteraad stelde de fractie van GroenLinks vragen over de discus sie die momenteel gevoerd wordt over de wenselijkheid van een seniorenstad/wijk/dorp in Zeeland. De factie wil weten wat het college en de gemeenteraad vinden van dit idee. De gemeenteraad vond una niem dat Senioren niet thuis horen in een aparte stad of wijk. De raad besloot tot het handhaven van het voorbereidingsbesluit over de herziening van het bestemmings plan "Havenindustrieterrein”. Twee bedrijven hadden bedenkingen ingé bracht tegen het voorbereidingsbe sluit. De gemeenteraad is echter van mening dat de bedrijven door het voorbereidingsbeluit niet beperkt worden in hun bedrijfsmogelijkhe- den. Verder besloot de gemeente- In Nederland gemaakt papier en karton bestaat voor 75% uit oud papier. Hiermee hebben we het aan deel benodigd hout de afgelopen decennia weten terug te brengen tot slechts 25%. Voor de productie van papier is hout nodig en dat zal waarschijnlijk altijd zo blijven. Maar des te minder hout we nodig heb ben, des te beter. Ter gelegenheid van de bevrijding organiseert muziekvereniging Euphonia uit Goes in Sportpunt Zeeland een groots opgezet bevrij dingsspektakel. De rode draad van de deze avond is een muzikale ver haallijn door de jaren 1940-1945 met aandacht voor de bezetting, het verzet, D-day en het bevrijdings feest. Muziekvereniging Euphonia voert het publiek samen met zangeres Marjon van Iwaarden met veel spek- raad om een negatief advies af te geven aan Rijksdienst voor de Monumentenzorg om het pand Meerkoetweg 10 in 's-Heer Arends- kerke aan te wijzen als beschermd monument Voor een gedeelte van de Schumanstede heeft de raad een bestemmingsplan vastgesteld. Dit is nodig om de om de grootschalige renovatie van woningen en de ingrij pende wijziging van de verkeers- structuur.Voor de extra kosten van de tijdelijke huisvesting van het Goese Lyceum stelde de raad 55.000,- beschikbaar. Verder benoemde de raad een plaatsvervangend voorzit ter van de Klachtencommissie en ging akkoord met het instellen van een facilitair brandweerbureau Bor sele - Goes. Tenslotte heeft de raad de gewijzigde Verordening Wet voor zieningen gehandicapten gemeente Goes vastgesteld en stelde zij een krediet beschikbaar voor de meer kosten van de financiële afrekening van theater “De Mythe”. spreek de gemeenteraad zich uit over de begroting 2005 en de belastingvoorstellen. De raadscom missie brengt advies uit aan de gemeenteraad. De commissieverga dering is openbaar U kunt tijdens de commissievergaderingen het woord voeren over onderwerpen die tot het takenpakket van de com missie behoren, het zogenaamde spreekrecht. Over leefbaarheid in wijken en dorpen Ontwerp- bestemmingsplan "Marconigebied, gedeelte Marconistraat 2002” Burgemeester en wethouders maken het volgende bekend. Met ingang van donderdag 28 oktober 2004 ligt het ontwerp van het bestemmingsplan “Marconigebied, gedeelte Marconistraat 2002” te Goes gedurende vier weken ter inzage. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de recentelijk uitgebreide bouwmarkt op het perceel Marconistraat I I te Goes en omsluit de kavel gelegen aan genoemde straat, Pasteurstraat.Van Heemskerk- straat en Braillestraat. Gedurende bovenvermelde termijn kan ieder een tegen het ontwerp-plan een zienswijze indienen bij de gemeente raad. Kappen van bomen Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij kapvergunningen heeft verleend voor de volgende bomen: Jan Steenstraat 4 te Goes: I Hazelaar Papeweg 50 te Wolphaartsdijk: I Berk En voor de volgende gemeentelijke bomen: Anth. Fokkerstraat te Goes: 5 Kastanjes, 5 Populieren en I Wilg, t.b.v. aanleg rotonde Rommerswalestraat I te Goes: 7 Haagbeuken i.v.m. sloop school Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunning(en) op 26 oktober kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwarentermijn is verstreken of als er bezwaar is ingesteld op het bezwaar is beslist. Als u vragen heeft of nadere informatie wilt over de kapvergunningen kunt u contact opnemen met de heerT. Kapoen of de heer G. Goedegebuure, tel. 249770. Verleende bouw- en sloopvergunningen in de periode van 18-10 t/m 22-10-2004 Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank.Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen (01 13- 249709) O S BRIXON BRIXON I Dress shirts in diverse dessins I normaal 39,95

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 5