I Provincie Zeeland Ontwerpers gezocht I In beroep Jeugdzorg Commissies s Provinciale Staten Zeeland I ■■■Officiële Mededelingen teerde Staten van Zeeland, Directie Ruimte, Milieu en Water, postbus 165, 4330 AD Middel burg. Hierbij kan worden verzocht persoonlijke gegevens niet be kend te maken. Tot en met 19 november 2004 kan een ieder verzoeken om een gedachtewis seling over de ontwerpvergun ning (0118-631168). Bij de gedachtewisseling wordt de aan vrager in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn en kunnen mon delinge bedenkingen worden ingebracht. Alleen zij die beden kingen hebben ingediend tegen de ontwerpvergunning, de advi seurs die advies hebben uitge bracht over de ontwerpvergun ning en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ont werpvergunning kunnen later beroep instellen. 15 Nieuws uit de Staten Prijsuitreiking Deltaspel Milieu Saneringsplan Dorpsstraat 183 te Heinkenszand Besluit accepteren melding Vopak Terminal Vlissingen B.V. Ontwerpbeschikking grondwateronttrekking Aannemingsmaat- schappij M J. Oomen b.v. te Sprundel Inloop-bijeenkomsten Geluidzonering industrieterrein Vlissingen-Oost Tot het eind van het jaar ligt de rijksnota mobiliteit ter inzage in het provinciaal informatiecentrum. Besluit accepteren melding Sagro Vergunning Zeeuwse Reinigingsdienst Informatierubriek van de Provincie Zeeland, nr. 44/2004 Afdeling Communicatie, Nieuwe Burg 42, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 14 00 infocentrum@zeeland.nl Pew 14 Woensdag 27 oktober 2004 de Bevelander Nieuws Nota mobiliteit De toren van Koudekerke op Schouwen-Duiveland is wat resteert van het verdronken dorp MM De ontwerpvergunning ligt .van 29 oktober tot en met 26 november 2004 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 en des gevraagd buiten kantooruren en in het gemeentehuis van Noord-Beveland, Voorstraat 31 te Wissenkerke, op werkdagen van 9-12 uur en 13-15 uur en (na telefonische afspraak 0113- 377362) in de avonduren. Daarna, tot het einde van de beroepstermijn, liggen de stuk ken ter inzage op genoemde plaatsen en tijden. Een ieder kan tot en met 26 no vember 2004 schriftelijke be denkingen tegen de ontwerpver gunning indienen bij Gedepu- Gedeputeerde Staten van Zee land hebben een aanvraag ont vangen van Aannemingsmaat- schappij M.J. Oomen b.v. te Sprundel om een vergunning Grondwaterwet. De aanvraag betreft het onttrekken van grond water ten behoeve van het aan leggen van een bergbezinkbassin en bergingsriool te Colijnsplaat. Gedeputeerde Staten willen de vergunning verlenen met voor schriften ter bescherming van de bij het grondwaterbeheer betrok ken belangen. Via de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) worden professio nele ontwerpers gezocht voor een multidisciplinair kunstwerk dat refereert aan alle verdronken dorpen in Zeeland. SCEZ treedt op namens een pro jectgroep die de verwezenlijking van het gedenkteken begeleidt. In de groep zitten, behalve SCEZ, het Zeeuws Museum, het Zeeuws Archief, het Centrum voor Beel dende Kunst) de Zeeuwse biblio theek, Scoop, de stichting het Zeeuwse Landschap en het Bu reau voor Toerisme. Uitgangspunten Een werk dat meerdere kunsten in zich verenigt met daarbij spe ciale aandacht voor nieuwe media en niet gebonden aan één plek, heeft de voorkeur. Een virtu ele uitwerking wordt op prijs ge steld. 'Het monument moet vooral een ontdekking, beleving opwekken en verbintenis tonen met het landschap', zo stelt de project groep. Tegelijkertijd moet het kunstwerk eerbetoon uitstralen. Ontwerpers moeten uitgaan van 1 november 2004: voor de kernen Borssele en 's Heerenhoek in Dorpshuis Vijverzicht (Plein 3) te Borssele 2 november 2004: De provincie Zeeland nodigt u, mede namens Zeeland Seaports en de gemeenten Middelburg en Borsele, uit voor één van de 3 inloop-bijeenkomsten van 19.00 tot 22.00 uur: Uit de inzendingen worden twee tot drie kunstenaars gekozen die een betaalde uitwerkingsopdracht krijgen. Zij hebben tot 5 novem ber volgend jaar de tijd hun idee te materialiseren. Voor de selec tie is een commissie beschik baar. Termijnen Tot 5 november kunnen ont werpers hun ideeën en documen tatie indienen bij de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, de heer L. Adriaanse, postbus 49, 4330 AA Middelburg. een budget van 50.000 euro. Het geld komt van de provincie en is bestemd voor de ontwerpkosten, het honorarium, technische voor zieningen en BTW. Tijdens de inloop-bijeenkomsten in Borssele en Nieuwdorp wordt centraal ieder uur algemene uit leg gegeven over het project. In Nieuw- en Sint Joosland wordt er alleen om 19.15 uur een alge mene uitleg gegeven. U kunt uw vragen stellen aan de aanwezige bestuurders en ambte naren van de provincie en de desbetreffende gemeenten en medewerker(s) van Zeeland Sea ports. Schriftelijke informatie wordt (gra tis) ter beschikking gesteld. Het akoestisch rapport kost €30,-; dit rapport kunt u bestellen via een in te vullen kaart ter plaatse. Achtergrondinformatie: De provincie heeft samen met Zeeland Seaports een akoestisch adviesbureau laten onderzoeken of bedrijven nog nieuwe geluids- besparende maatregelen kunnen nemen. Volgens het onderzoek is de oplossing het verruimen van de geluidzone. Op deze manier kunnen bestaande bedrijven zich uitbreiden en nieuwe bedrijven zich vestigen. Uit het onderzoek blijkt dat een optimale geluidzone ontstaat als die zone ter hoogte van de kernen Borssele en Nieuwdorp wordt verruimd. Ter hoogte van de kern Nieuw- en Sint Joosland kan de geluidzone worden verkleind. Verruiming of verkleining van een geluidzone is alleen mogelijk door het wijzigen van een bestemmingsplan, waar voor de gemeenten verantwoor delijk zijn. Een onderzoeksbureau gaat star ten met het geluid(maatregelen)- voor de kern Nieuwdorp in Verenigingsgebouw Ammekore (Hertenweg 2) te Nieuwdorp 11 november 2004: voor de kern Nieuw- en Sint Joosland in Theater De Weg wijzer (Molenweg 25) te Nieuw en Sint Joosland. De commissie vergadert in het openbaar. De vergaderstukken liggen ter inzage in het provin ciaal informatiecentrum, Nieuwe Burg 42, Middelburg, openings tijden: werkdagen 9.30-16.30 uur. Op de agenda staan onder meer de ontwerp-woonvisie en een noti tie van Proses over de derde ver dieping van de Westerschelde. Andere' punten zijn de ontwerp- streekplanafwijking camping Moens - verplaatsing van de camping op Walcheren - en het meerjarenprogramma bodem sanering. De provinciale commissie om gevingsbeleid vergadert vrijdag 5 november, 14.00 uur, in het pro vinciehuis, Abdij 6, Middelburg. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben vastgesteld dat de bodemverontreiniging op de loca tie Dorpsstraat 183 te Heinkens zand ernstig is en hebben met het saneringsplan van de heer P. Remijn te Heinkenszand inge stemd (artikel 29 en 39 Wet bodembescherming). Als u woonachtig bent in één van de kernen, of de omgeving van het industrieterrein Vlissingen- Oost, dan bent U van harte wel kom op één van deze bijeenkom sten. Belanghebbenden kunnen tot en met 9 december 2004 een be- Het rijk presenteert in de nota zijn plannen voor verkeer en ver voer voor de komende vijftien jaar. ‘Mobiliteit is een noodzake lijke voorwaarde voor economi sche en sociale ontwikkeling’. Dat is het centrale thema van de nota. Tegelijkertijd wordt gesteld: Een goed functionerend systeem voor personen- en goederenver voer en een betrouwbare bereik baarheid zijn essentieel om de economie en de internationale concurrentiepositie van Neder land te versterken. Er wordt rekening gehouden met de ruimtelijke rijksplannen. De nota wordt dan ook gepre senteerd door de ministers van verkeer en waterstaat en van ruimtelijke ordening en milieu beheer. In aparte hoofdstukken is aan dacht voor het wegverkeer, het openbaar vervoer, goederenver voer per spoor en fiets, lucht vaart en luchthavens, scheep vaart en havens, veiligheid en leefomgeving. Ook de financiële vertaling van alle plannen is ver werkt. onderzoek bij woningen in de diverse kernen. Adressen zijn bekend. De resultaten van dit onderzoek en met name per woning de eventueel benodigde maatregelen moeten worden doorgenomen met de betreffen de bewoners Gedeputeerde Staten van Zee land geven kennis van hun besluit tot het accepteren van de mel ding Wet milieubeheer van Vopak Terminal Vlissingen B.V. te Nieuwdorp. De melding heeft betrekking op het vervangen van de huidige propaantank door een nieuwe 20 m3 tank. Het besluit en de melding kunnen worden ingezien tot en met 29 november 2004: - bij de Directie ruimte, milieu en zwaarschrift tegen de beschik king indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Gedurende de behandeling van het bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Be stuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN ‘s Gravenhage. De beschikking treedt 10 decem ber 2004 in werking, tenzij bin nen die termijn een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval treedt het besluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist. Behalve bij het provinciaal infor matiecentrum - geopend op werkdagen van 9.30 tot 16.30, Nieuwe Burg 42 Middelburg - ligt Vervolg De inspraakreacties worden gebundeld met de uitkomsten van bestuurlijk overleg en de diverse adviezen die de bewinds vrouwen vragen. In de minister raad wordt daarna een standpunt bepaald, dat ter vaststelling aan de tweede en eerste kamer wordt aangeboden. Na positieve behandeling in beide kamers wordt de nota definitief. De provincie, de waterschappen en de gemeenten moeten in hun beleid rekening houden met de uitgangspunten van het rijk. Gedeputeerde Staten van Zee land geven kennis van hun besluit tot het accepteren van de mel ding Wet milieubeheer van Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V. te 's-Heerenhoek. De melding heeft betrekking op het wijzigen van de terreingrens, door het plaatsen van een beton nen rand, van de door genoemd bedrijf geëxpoiteerde inrichting aan de Polenweg te Nieuwdorp (gem. Borsele). Het besluit en de melding kunnen worden ingezien tot en met 2 de cember 2004 bij de Directie water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkdagen van 8.00-17.00 uur en desgevraagd buiten kantooruren; - in het gemeentehuis van Bor sele, Stenevate 10 te Heinkens zand, maandag tot en met vrij dag van 8.30-12.30 uur, op donderdagavond van 17-20 uur. Belanghebbenden kunnen tot en met 29 november 2004 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Zee land, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voor ziening vragen bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrecht spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gra- venhage. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben aan de Zeeuwse Reinigingsdienst een vergunning Wet milieubeheer met voor schriften ter bescherming van het milieu verleend voor het oprich ten en in werking hebben van een milieustraat op het bedrijven terrein Qruickelcreke te Wissen kerke. In de vergunning zijn een aantal wijzigingen aangebracht ten op zichte van het ontwerp. Kaderstelling Omgevingsplan Het Omgevingsplan Zeeland is een beleidsplan van de provincie dat op hoofdlijnen aangeeft hoe de provincie Zeeland er over vijf tien tot twintig jaar uit moet zien. Het plan waarvan de leden van Provinciale Staten nu de kaders De vergunning ligt van 28 okto ber 2004 tot en met 8 december ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren en in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10 te Hein kenszand, maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 uur, op donderdagavond van 17-20 uur. Vorige week heeft u kunnen lezen wat er is besloten in de Staten vergaderingen van 7 en 8 okto ber inzake de WCT. Onderstaand treft u het vervolg van deze vergaderingen aan. PS stemde in met: - de beleidsperiode 2005-2008 voor het nieuwe provinciaal sociaal-economisch beleidsplan; - de voorgelegde koers, conform de dynamiek-variant met inacht neming van de voorbehouden die ten aanzien van enkele pro jecten en beleidsvoornemens zijn gemaakt. Het ontwerpbesluit dat aan Pro vinciale Staten in de vergadering werd voorgelegd, omvat drie uit gangspunten: - kiezen voor een insteek van economisch beleid gericht op dynamiek; - vasthouden aan het uitgangs punt van een gematigde bevol kingsgroei; - een stevige inzet voor het ver sterken van de Zeeuwse om gevingskwaliteiten; De winnaar van het Deltaspel is Benny Alewijnse (18), die het spel in 45 minuten heeft uitgespeeld. De prijs, een rondvlucht boven Zeeland met de CdK werd sym bolisch door het Statenlid Maris (WD) overhandigd. Provinciale Staten stemden in met het voorgestelde ontwerp besluit. Om meer aandacht voor het Om gevingsplan Zeeland te vragen is door medewerkers van de Pro vincie een Deltaspel ontworpen. Dit digitale spel wordt verder ont wikkeld als lespakket voor mid delbare scholen. gaan stellen is de opvolger van drie bestaande beleidsplannen; het Streekplan, het Waterhuishou- dingsplan en het Milieubeleids plan. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot W. Buizer, (tel. 0118- 631168). Wie meer informatie wenst over het monument voor de verdron ken dorpen kan zich wenden tot de heer Adriaanse, tel. 0118- 670870. Woensdag 3 november, 9.15 uur, houdt de hoorcommissie bestemmingsplannen openbare zitting in het provinciehuis, Abdij 6, Middelburg. Onderwerp is het bestemmings plan 's-Heer Hendrikskinderen Oost 2003 van de gemeente Goes. De familie M.T.H. Ver- hagen/E. Steketee heeft beden kingen ingediend tegen het be stemmingsplan. Zij is het onder meer niet eens met de voorziene woningbouw. De familie en het gemeente bestuur van Goes worden ge hoord. Nieuwsbrief 12 over de jeugd zorg gaat onder andere over werkdruk bij de gezinsvoogdij en een Zeeuws meldpunt kinder mishandeling. De nieuwsbrief is te downloaden via www.zeeland.nl. Een papieren versie is verkrijgbaar bij het pro vinciaal informatiecentrum, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, tel. 0118-631400, e-mail infocentrum@zeeland.nl. De beschikking ligt van 28 okto ber tot en met 9 december 2004 ter inzage bij de directie ruim te, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werk dagen van 8-17 uur en desge vraagd buiten kantooruren, en in het gemeentehuis van Borse le, Stenevate 10 te Heinkens zand, maandag tot en met vrij dag van 8.30-12.30 uur, op don derdagavond van 17-20 uur. Inspraak Op de nota mobiliteit kan tot 31 december 2004 inspraak worden geboden. De inspraakreacties kunnen schriftelijk worden ingediend bij: Inspraakpunt Verkeer en Water staat, Nota Mobiliteit, postbus 30316, 2500 GH Den Haag. Er kan ook worden gereageerd via de internetpagina www.inspraakvenw.nl. Wie dat wenst, kan vragen om vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke gegevens. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot de heer G. Schrage (tel. 0118-631736). Informatie Voor inhoudelijke informatie en vragen staat www.notamobiliteit.nl ter beschik king. De nota mobiliteit kan telefonisch worden besteld bij de postbus- 51-infolijn 0800-8051. Inlichtingen over de inspraak procedure worden verstrekt door het Inspraakpunt verkeer water staat, tel. 070-3519600. Belanghebbenden kunnen tot en met 2 december 2004 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen bij de Voor zitter van de afdeling Bestuurs rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Heeft u nog vragen over het pro ject, dan kunt u contact opnemen met mw. A. Scherbeijn telefoon: (0118) 631709. Voor het inzien buiten kantooru ren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot P.W.D. Beijaard (tel. (0118) 631071). Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot J. Provoost (tel. 0118- 631769). Beslispuntennotitie Provinciaal Sociaal Economisch Beleids plan (PSEB) 2005-2008 In deze notitie wordt uitgegaan van een beleidsperiode van 2005-2008 en waarbij wordt ingegaan op de ontwikkelings mogelijkheden van de Zeeuwse economie op middellange en lange termijn. Het tweesporenbeleid blijft hierbij een belangrijk uitgangspunt. Enerzijds worden economische activiteiten van haven en industrie versterkt en anderzijds wordt de ontwikkeling van de groen-blauwe oase versterkt. Degenen die bedenkingen heb ben ingebracht tegen de ontwerp vergunning, de adviseurs die advies uitgebracht hebben over de ontwerp-vergunning (degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerp-ver gunning) en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkin gen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-vergunning kunnen tot en met 9 december 2004 tegen de vergunning beroep instellen bij de Afdeling bestuursrecht spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s Gra venhage. De vergunning wordt op 10 de cember 2004 van kracht, tenzij overeenkomstig artikel 36 van de Wet op de Raad van State, juncto artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de Voor zitter van de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State (en/of de benodigde bouw vergunning nog niet is verleend). Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot mevr. A. de Pijper (tel. 0118-631958). Provinciale verordening voor topsportevenementen en bij zondere sportevenementen 2005-2007 Ingestemd werd met de voorge stelde provinciale verordening topsportevenementen inclusief bijzondere sportevenementen voor de periode 2005 tot 2007. Meer informatie over actuele zaken en bijeenkomsten van Provin ciale Staten of statencommissies kunt u bekijken op de website: www.zeeland.nl onder provinciale staten. Statengriffie Balans 25 Postbus 6001 4330 LA Middelburg 2004 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren en in het gemeentehuis van Noord-Beveland, Voorstraat 31 te Wissenkerke, op werkdagen van 9-12 uur en 13-15 uur en (na telefonische afspraak 0113- 377362) in de avonduren. de nota ook bij het regiokantoor van rijkswaterstaat in Middelburg en in het gemeentehuis en de openbare bibliotheek van Middel burg. Abdij CONVÖi EXCEFHONNEL

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 15