Waar is de helm van soldaat Koole? Bevrijdingspagina in De Bevelander Edelsmid in de ban van de ring J. SRIEZELAVONI os wijdemans SCHOENENSPECIAALZAAK en REPARATIES Eijserwwns Optiek «VENTURES 01 CHfflEita Open dag bij gemeentearchief Jan Willem Simons Mantelzorgers krijgen presentje GOES - Mensen die voor een familielid, vriend, buur of be kende zorgen; mantelzorgers noemen ze die. Speciaal die mensen staan op woensdag 10 november nu eens zelf in het centrum van de belangstelling. Verschillende mantelzorgers krijgen dan uit handen van de Zeeuwse burgemeesters een verrassingcadeautje. V J EijsermmL Optiek Z 3255 C Ans Schilders KOM JE OOK??? OF DURF JE NIET, Door de regels de wet niet zien Strijd om Zechiml tniderbcMf GRIEZEL VERRASSING EUROPA1UIN WGGGNGR huis-aan-huiskranten Weekkrant voor de Bevelanden ‘Kapellenaar is geen pyromaan’ El Toro L!VE ON STAGE in Goes zingt in Kapels gemeentehuis ,;XXX K Nehalenniatempel Slordigheden Eurosongfestival in Colijnsplaat bij ruimen van herleeft op bijna klaar oorlogsgraf Zeeuwse Avond Gevallen voor het vaderland, plaats moeten maken voor een lege plek, (foto: Tannie de Jonge) 4 Marc de Regt weet dat edelstenen spreken, (foto: Tannie de Jonge) BreedIIit 19 Regio 9 Nieuws EXTRA EXTRA Zo blijft Jumbo de allergoedkoopste van Nederland je goudsmid, dan moet je over lopen van liefde, vindt De Regt. “Liefde voor je vak, liefde voor de mensen die bij jou komen en waar jij een sieraad voor gaat maken. En zeker liefde voor de natuur waar alle elementen waar je mee werkt, uit voort komen. Edelstenen en edelmetalen zijn kostbaarheden waar je heel zorg vuldig mee om moet gaan. Elk sieraad heeft iets wat niet in geldwaarde uit te drukken is. Ambiance, emotie, passie dat zit daar in. Het heeft een extra la ding die ik liefde noem.” (Lees verder op pagina 9) (Lees ook: Vreemde geeft groen licht voor verplaatsing oorlogs graf J. Koole, op pagina 9) GOES - Op de Landelijke Ar chievendag, zaterdag 30 okto ber, opent ook het gemeente archief van Goes de deuren voor belangstellenden. In het archief zijn tentoonstel lingen te zien en bezoekers wor den rondgeleid door de archief- kluis. Verder zijn er proeflessen De strijd om de Westerschelde onderbelicht in de Nederlandse geschiedenis? Adri Meerman en Cees van der Burght vinden van wel. Zij vertellen waarom. De be vrijdingspagina is te vinden op bladzijde 13. zusje verliest. En wie weet nog dat één verzetsman uit Nisse een be langrijke rol speelde bij de strijd om de Sloedam? Zijn verhaal staat in De Bevelander. Verder vertelt Vlissinger Cees van der Burght over de oorlog, hoe het voor hem als negenjarig jochie ook een tijd van avontuur en kattenkwaad was. HEINKENSZAND - Door de wirwar aan regels zien heel wat vrijwilligersorganisaties de bo men door het bos niet meer. Om daar wat aan te doen, houdt Scoop op donderdag 4 november een informatiebijeenkomst in De Stenge in Heinkenszand. Vrijwilligers krijgen er informa tie en er zijn workshops. De bij eenkomst is van 19.30 tot 22.00 uur. Opgeven kan nog tot 30 ok tober via: 0118-682553 of apol- derman@scoopzld.nl. Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 FELICITEERT Patrick en Ellen Wijdemans met de overname van eve wish groeneveld GOES - “Wat heb je te vertel len?” Vaak een legitieme vraag, maar Mare de Regt stelt hem aan een fonkelende dia mant. Hij praat en luistert. Stenen kunnen spreken en hun verhalen vormen zijn inspira tie. GOES - Zestig jaar geleden be vrijdden geallieerde troepen Zeeland. De strijd om de Westerschelde was ongemeen fel en de geallieerden bombardeer den dijken om Walcheren onder water te zetten. Honderden bur gers en soldaten vonden bij de bevrijding van Zeeland de dood. De prijs voor vrijheid was hoog. Donderdagavond 28 oktober tussen 19:00 en 21:00 uur is het voor alle kinderen GRIEZELEN bij Europatuin Goes. Kom luisteren naar de voorleesheks, laat je schminken als griezel, neem een gratis GIFGROEN drankje en schrik niet van DE GROTE GRIEZEL.. Er is voor iedereen een ‘S-GRAVENPOLDER - Op eens was zijn oorlogsgraf op de gemeentelijke begraafplaats in ‘s-Gravenpolder foetsie. De her denkingssteen in brokken ver brijzeld, de helm spoorloos. Sol daat Koole, verhuisd naar het ereveld op de Grebbenberg want in de Zeeuwse bodem was geen plek meer voor hem. Waarom moest zijn steen ver morzeld worden? Waarom moest het allemaal zonder res pect? En waar is de helm? De Bevelander gaat terug in de tijd. Op de speciale pagina een ontroerend relaas van Westkape- laar Kris Minderhoud die moet schuilen voor de bommen en in het wassende water zijn jongere Een 28-jarige handlanger krijgt als het aan de officier van justi tie ligt, 96 dagen cel. De reeks branden zorgde voor de nodige onrust in Kapelle. Vooral toen ook de brandweerkazerne doelwit werd, zat de angst er goed in. G. bekende uiteinde lijk twaalf branden. De plannen ontstonden in het café. Motief was er niet, wel speelde alco holgebruik een rol. Deskundi gen denken dat de kans op her haling klein is. De rechter doet op 3 november uitspraak. 1 in het lezen van oud-schrift, houdt het archief stadswandelin gen en is gezorgd voor muziek. In het archief zijn niet alleen za ken uit de gemeente Goes opge slagen, het archief doet ook werkzaamheden voor andere ge meenten, waaronder Kapelle. De Archievendag in Goes is van 9.30 tot 17.00 uur. Edelsmid, ontwerper, edelsteen- kundige en diamantexpert Mare de Regt vierde vorige week het 25-jarig jubileum. Een kwart eeuw werken, werd samengevat in de jubileumbrochure die Mare en Anneke de Regt voor de gele genheid uitgeven. “Werken vanuit een besef dat de wereld om ons heen liefde is. Zoeken naar verwondering die steeds zo vanzelfsprekend is. In tuïtief luisteren naar de sfeer die iemand meebrengt en naar dat gene wat een edelsteen te vertel len heeft. Smeden, zagen, boren, branden, vijlen, schuren, po lijsten. Kortom, werken met lief de.” Dat is de edelsmid De Regt ten voeten uit, altijd met zijn vak bezig. Zijn inspiratie en ideeën komen tussen vier en zes uur in de mor gen. “Dan lig ik wakker en maak allerlei ontwerpen in mijn hoofd. Die verdwijnen weer voor acht ennegentig procent maar als ik later op de dag bezig ben aan de werkbank, komt dat terug.” Ben Die vragen spelen Tom Rijn, die zich de recente ruiming van het graf heeft aangetrokken, door het hoofd. Strikt genomen heeft de gemeente Borsele zich aan de re gels gehouden, concludeert Rijn na een intensieve speurtocht naar wat er zich op de begraafplaats bij een ruimbeurt van graven heeft afgespeeld. “Maar er zijn wel din gen fout gegaan.” Johannes Koole, geboren in 1913 in Nieuwdorp, laat op 11 mei 1940 het leven in Buggenum bij Roermond. Zijn weduwe, Johan na van de Velde uit ‘s-Gravenpol der, blijft als kinderloze weduwe achter. In ‘43 hertrouwt ze met Izaak Dekker. Ze krijgen een zoon, die inmiddels dominee in Werkendam is. “En aan hem is toestemming gevraagd om de resten van Koole te verplaatsen naar het ereveld op de Grebben berg”, zegt Rijn. “Dat terwijl hij totaal geen familie van Koole is.” Rijn laat documenten zien. De ge sneuvelde militair blijkt vier broers en vijf zussen te hebben. “Bij mijn weten heeft de gemeen te geen moeite gedaan om de di recte familie in te lichten.” Dominee Dekker geeft wél toe stemming en daarmee is de weg voor de verhuizing van de stoffe lijke resten vrij. “De steen is ver nietigd en volgens de gemeente is de helm naar de Grebbenberg ge stuurd. Dat klopt niet, want daar mogen geen losse helmen op het graf liggen.” Rijn begrijpt niet waarom de gemeente de steen niet heeft gered. “Tegenwoordig zijn er scholen die zo’n steen adopte ren en er elk jaar bij dodenherden king bloemen leggen. Dat een ge meente niet in staat is om een her denkingssteen op te knappen en ter nagedachtenis als monument te behouden. En... waar is de helm? Hangt die bij iemand aan de kapstok? Ik krijg het idee dat de gemeente Borsele zoiets had van: ‘alles in de vuilnisbak, dan zijn wij er van af.’ Onbegrijpe lijk.” Ook in Nieuwdorp en ‘s-Heeren- hoek hebben gesneuvelde solda ten er hun laatste rustplaats. Rijn verwacht dat ook deze stoffelijke resten naar de Grebbenberg gaan. “Prima, maar behandel ze dan wel met meer respect. Nu is het zon der gevoel en slordig gebeurd.” Woensdag 27 oktober 2004 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie (0113) 274 021 s Bezorgklachten: (0113) 274 093 -- KAPELLE - Een pyromaan is de 43-jarige E.G. uit Ka pelle niet, vond officier van justitie L. Boogert. Waarom de in het dorp goed bekende man dan twaalf branden stichtte, dat blijft ook voor justitie een raadsel. G. hoor de twee jaar tegen zich eisen. In de hele provincie zijn zo’n 41.500 mantelzorgers. Naast hun eigen gezin en baan zetten die zich in om een bekende te verzorgen. Landelijk is elk jaar de Dag van de Mantelzorg. Dit jaar krijgen aangemelde mantel zorgers een presentje. Op 10 no vember om 10.00 uur geven de Zeeuwse burgemeesters het startschot, door in hun eigen ge meente een mantelzorger zo’n cadeautje te overhandigen. Andere mantelzorgers krijgen een presentje thuisgebracht of kunnen die ophalen bij een cen traal punt. De Stichting Coördi natiepunt Vrijwillige Thuiszorg Zeeland en Steunpunten Mantel zorg Zeeland staan nog open voor aanmeldingen. Wie mantel zorgers kent, kan die tot en met maandag 1 november aanmelden via 0113-249310 of j .damen@vrij willigethuiszorg- zeeland.nl. A.S. ZATERDAG 30 OKTOBER GESLOTEN i.v.m. kleine verbouwing Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-23021^ KAPELLE - De Culturele Commissie Kapelle houdt op 16 november een culturele avond met een optreden van smartlap- schrijfster en zangeres Ans Schilders. Sinds de jaren zestig heeft Schil ders honderden liedteksten, con ferences en toneelstukken ge schreven. In eerste instantie schreef ze voor anderen, later ook voor haar eigen cabaretprogram- ma’s en theateroptredens. Haar man Rini begeleidt haar op de gi taar. Samen treden ze al jaren op als het duo de Kattebel. Tijdens de voorstelling zingt Schilders lied jes en zijn er sketches over de kleine en grote onderwerpen van het leven. Kaarten kosten vier eu ro. De voorverkoop begint 8 no vember in het gemeentehuis van Kapelle en bij Vermeij-Wensink in Wemeldinge. De voorstelling in de hal van het gemeentehuis begint om 20.00 uur. K V i .s. ■cv J i l A IN OKTOBER: JUNIORBRILLENWEKEN Door Dennis Rijsbergen (advertenties) O Marconistraat 2, Goes (advertentie) I JUMBO supermarkten Voorverkoopadressen: Krijger Tabak, Intertoys Goes. Maestro Gelato. El Toro T www.eijsermans-optiek.nl Mjrmeefwogen JHKSK lEMilTI ,ft> tototo. to M. toto toftxftsft.» toft to WW,, toKl W fetoto. toto *toSs* w, Wfeto» toto. -toto to»,. k to toto to fewtoto w* to -to» x* rtotow. tow w.. Eldert goedkoper gezien? Bel 211704 alle seizoenen groen GOES, NIEUWE RIJKSWEG 2D, 0113-215395 DONDERDAG KOOPAVOND; de Bevelander www.eijsermans-optiek.nl in discotheek

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 1