Provinciaal Restauratie Uitvoeringsprogramma Klachten vliegveld IN DE OVERGANG? Provincie Zeeland UW VAKANTIEFOTO'S OP CD VO IDOILAND V. MARIS VERSCHQQRE Informatie VERS RUNDVLEES 8.- per kilo Vergadering AANBIEDINGEN OKTOBER Ook uw adres voor kozijnen en ramen bekijk uw vakantie\ FOTO'S OP UW pc i Provinciale Staten ■■■Officiële Mededelingen lengtes 270 - 300 - 360 - 420 - 480 8 Underlaiment 18mm 122 x 244 24,50 plaat O.S.B. 18mm 19,95 plaat I 122 x 244 1,35 m1 Wilt u soepel door de overgang komen, bel dan voor een consult: A a I Vergunning ontgron ding Bathse Schor Vergunningen Waterschap Zeeuwse Eilanden De provincie krijgt geld van het rijk voor een restauratie- uitvoeringsprogramma voor gemeenten met minder dan 100 monumenten. Vergaderingen van Provinciale Staten Hier is gelukkig veel aan te doen. De klachten kunnen verminderd worden en zelfs geheel verdwijnen met hulp van de overgangsconsulente. De overgangscon- sulente bekijkt samen met u welke klachten er zijn en wat de mogelijkheden voor u zijn om deze klachten aan te pakken. Verder kijkt de overgangsconsulente ook naar de risicofactoren zoals borstkanker, botontkalking, hart en vaatziekten. Met 2 a 3 consulten komt u soepel uw overgang door en weet u eventuele risicofactoren tot het minimum te beperken. Een consult duurt 60 minuten en kost 51,05 wat door vele zorgverzekeraars gedeeltelijk of geheel vergoed wordt. Dit hangt af van welke verzekering u heeft en eventuele aanvulling op het pakket. Heeft u ook last van overgangsklachten zoals opvliegers, stemmingswisselingen, vermoeidheid, lusteloosheid of andere klachten dan bent u echt niet de enige vrouw die dit doormaakt. 80% van de vrouwen in de overgang ondervinden hinder van deze klachten en 33% zelfs zo hevig dat normaal functioneren niet mogelijk is. Elke vrouw is uniek en behoeft dan ook een goede begeleiding om de klachten te verminderen en/of te verhelpen. Vergaderingen staten commissies Commissie Economie en Mobiliteit Commissie Ecologie en Water Informatierubriek van de Provincie Zeeland. nr. 41/2004 Afdeling Communicatie, Nieuwe Burg 42, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 14 00 infocentrum@zeeland.nl Tel. 0118-631888 Michèle Swaager VLEESVEEBEDRIJF J. GOUD Telefoon0113 - 639644 Zeeland Geïmpregneerde rabatdelen 1,8 x 13cm werkend lengtes 300 - 360 - 420 - 480 1,50 m1 Ribben 4,5 x 7cm V - Woensdag 6 oktober 2004 de Bevelander Nieuws Voor informatie en/of bestellingen De vergunningen liggen van 7 ok- Care for Women Verwijskaart huisarts niet nodig A Gedeputeerde Staten van Zee land hebben vergunning ingevol ge de Ontgrondingenwet ver leend aan de Dienst Landelijk Gebied te Goes voor het uitvoe ren van ontgrondingswerkzaam- heden ten behoeve van de natuurtechnische inrichting van een deel van het Bathse Schor, gelegen ten noordoosten van Bath. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden ter bescherming van de bij de ont gronding betrokken belangen. De vergunning, de aanvraag en overige stukken liggen van 7 ok- Het is belangrijk dat de klager het registratienummer van het vliegtuig, de kleuren en het tijd stip vermeldt. Zonder deze ge gevens is het bijna niet te achter halen welk vliegtuig de klachten heeft veroorzaakt. Hierdoor kan geen actie ondernomen worden. De ingediende klachten worden doorgegeven aan de “Commissie 28 luchtvaartwet”. In de commis sie zitten vertegenwoordigers van de gemeenten Goes, Middelburg, Noord-Beveland en Veere, omwo nenden, gebruikers van het vlieg veld, de exploitant, de ministeries van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Zeeuwse Milieufederatie. Voor zitter van de commissie is de Wie klachten heeft over het vlieg verkeer van vliegveld Midden- Zeeland kan hiervoor terecht bij de havendienst. Deze dienst zorgt voor registratie en beant woording van klachten. Van 7 oktober tot en met 18 no vember 2004 kunnen belangheb benden tegen het verlenen van de vergunning beroep instellen bij de afdeling Bestuursrecht spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gra- tober tot en met 18 november 2004 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren (voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot G. Beckers, tel. 0118- 631786) alsmede in het ge meentehuis van Reimerswaal, Oude Plein 1 te Kruiningen, op maandag tot en met donderdag van 9-12 en 13-16 uur, vrijdag van 9-12 uur en (na telefonische afspraak 0113-395395) op don derdagavond van 17.30-20.30 uur. Folder De procedure voor het afhande len van de klachten en de werk zaamheden van de commissie staan beschreven in een folder. De folder kan worden aange vraagd bij de betrokken gemeen ten Goes, Middelburg, Noord- Beveland en Veere en het infor matiecentrum van de provincie, Nieuwe Burg 42 in Middelburg. Postadres is postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon nummer 0118-631400 en e-mail- adres infocentrum@zeeland.nl. gedeputeerde voor milieuzaken, de heer M. Kramer. De vergunning wordt op 19 no vember 2004 van kracht, tenzij overeenkomstig art. 36 van de Wet op de Raad van State, juncto art. 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de Voor zitter van de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben aanvragen ontvan gen van het dagelijks bestuur van venhage. Gelijke bevoegdheid komt toe aan de vergunninghou der voor zover betreft de aan de vergunning verbonden voorschrif ten. Het advies vakantierooster 2005- 2006 is opgesteld door de Stuur groep Vakantiespreiding Zeeland. Aangezien sommige dagen door de scholen individueel ingevuld kunnen worden, is het verstandig met de betreffende school con tact op te nemen voor het defini tieve vakantierooster. Een kopie van het advies kan opgevraagd worden bij het infor matiecentrum van de provincie Zeeland, Nieuwe Burg 42, Post bus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 0118-631400, e-mail- adres infocentrum@zeeland.nl. Het informatiecentrum is op werkdagen geopend van 9.30 tot 16.30 uur. De vergadering is openbaar, maar er is geen spreekrecht voor het publiek. Op woensdag 13 oktober om 14.00 uur is de eerstvolgende vergadering van de afdeling Basisonderwijs en Speciaal onderwijs (BOSO) van de Provin ciale Onderwijsraad (POR) in het Provinciehuis, Abdij 6 te Middel burg. In de vergunningen Wet milieu beheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van zowel het baggerdepot te Vlissingen als van het bagger- en gronddepot te Borsele zijn een aantal wijzigin gen aangebracht ten opzichte van het ontwerp. het Waterschap Zeeuwse Eilan den te Middelburg om vergunnin gen Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging opper vlaktewateren voor het oprich ten en in werking hebben van een bagger- en gronddepot aan de Weelhoekweg te Borssele. De aanvragen worden op grond van de Wet milieubeheer ge coördineerd behandeld. Gedeputeerde Staten en het dagelijks bestuur van het Water schap Zeeuwse Eilanden hebben de vergunningen verleend met voorschriften ter bescherming van het milieu. Sinds 1997 is het besluit Rijks- subsidiëring Monumenten (Brrm 1997) van kracht. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen gemeenten met meer en minder dan 100 rijksmonumenten. De zogeheten budgethoudende ge meenten (meer dan 100 monu menten) stellen jaarlijks een Gemeentelijk Restauratie Uit voeringsprogramma op waarmee rijkssubsidie kan worden aange vraagd. Dit zijn Goes, Middel burg, Veere, Vlissingen, Schou- wen-Duiveland, Sluis en Tholen. Voor de resterende zes, niet bud gethoudende, gemeenten wordt het geld voor restauraties over geheveld naar de provincie, om te kleine budgetten tegen te gaan. De colleges van Burge meester en Wethouders van de gemeenten Borsele, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Hulst en Terneuzen laten aan de provincie weten welke objecten zij in. het PRUP opgenomen willen Degenen die bedenkingen heb ben ingebracht tegen de ontwerp- vergunning(en), de adviseurs die advies uitgebracht hebben over de ontwerp-vergunning(en) dege nen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die zijn aange bracht ten opzichte van de ont- werp-vergunning en belangheb- tober 2004 tot en met 17 no vember 2004 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren, in het gemeente huis van Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand, maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 uur, op donderdagavond van 17.00- 20.00 uur en bij de receptie van het waterschap Zeeuwse Eilanden, Piet Heinstraat 77 te Goes, op werkdagen van 9-12 en 13-16 uur en (na telefonische afspraak 0113-241360) van 18- 21 uur. In de nota wordt ook het nieuwe monumentstelsel toegelicht, dat het rijk naar verwachting op 1 januari 2006 in zal voeren en de kanttekeningen die de provin cies daarbij hebben. De plankos- tenregeling, die de restauratie- achterstand in de categorie Woonhuizen en Boerderijen weg wil werken, komt ter sprake en het steunpunt voor de Monu mentenzorg en Archeologie, dat in Zeeland is ondergebracht bij de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland. Welke budgetten beschikbaar zijn en welke er zijn toegekend is te lezen in het Provinciaal Restau ratie Uitvoeringsprogramma 2004-2009, dat bij het provinci aal informatiecentrum besteld kan worden. zien en in welke volgorde. Het college van Gedeputeerde Staten stelt het restauratie-uitvoe- ringsprogramma vast. Agenda: - Voortgang WCT dossier. Datum: vrijdag 8 oktober Aanvang: 10.00 uur Locatie: Statenzaal, Abdij 10 te Middelburg Voorz.: drs. W.T. van Gelder Griffier: mw. drs. B.L. Allewijn statengriffier@zeeland.nl Datum: donderdag 7 oktober Aanvang: 10.00 uur Locatie: Statenzaal, Abdij 10 te Middelburg Voorz.: drs. W.T. van Gelder Griffier: mw. drs. B.L. Allewijn statengriffier@zeeland.nl De vergaderingen zijn openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom om op de publieke tribu ne de debatten bij te wonen. De Statenvergaderingen zijn ook te beluisteren via de kabel op fre quentie fm 91.0. Vorige week heeft u in Abdij- Nieuws kunnen lezen dat Provin ciale Staten op 7 en 8 oktober de kaders stellen ten aanzien van het beleid inzake de Wester- schelde Container Terminal (WCT), het Provinciaal sociaal- economisch beleidsplan (PSEB) en het Omgevingsplan Zeeland. Een korte uiteenzetting treft u aan op http://www.zeeland.nl/nieuws/ abdijnieuws/onder week 40. Agenda: - Concept-standpunt betreffende de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (ProSes); - Initiatiefvoorstel van de leden Wiersma en Luijt-Verheij inzake natuurontwikkeling c.a. Wester- schelde; - Wijzigingsverordening tot aan passing van de Provinciale Milieuverordening; - Ontwerp Bodemsanerings- programma 2005-2009. De commissievergaderingen zijn openbaar en er is spreekrecht voor het publiek. De commissie griffier wilt minimaal een half uur van te voren weten als u hiervan gebruik wilt maken. - Beleidsprogramma Provinciaal Verkeers- en vervoersplan 2004-2005. Dit beleidspro gramma wordt gekoppeld aan het MIZ en jaarlijks geactuali seerd. Het bevat besluiten over fasering, prioritering en financie ring van het beleid neergelegd in het PWP; - Evaluatie en afronding fast-ferry project Vlissingen-Breskens. Bij dit agendapunt komen onder meer de aanlandingsvoorzienin- gen aan de orde. Telefonische klachten over het vliegverkeer kunnen worden door gegeven op nummer 0113- 670018. Schriftelijke klachten kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de commissie, Postbus 165, 4330 AD Middel burg. Datum: 13 oktober 2004 Aanvang: 13.45 uur Locatie: Commissiekamer 2, Provinciehuis, Middelburg Voorzitter: mw. drs. G.K.T. van der Giessen Commissiegriffier: Margreeth Trimpe statencommissie@zeeland.nl Tel. 0118-631437 benden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen be denkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-vergunning(en) kunnen tot en met 18 november 2004 tegen de vergunning(en) beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. De vergunning(en) worden op 19 november 2004 van kracht, ten zij overeenkomstig art. 36 van de Wet op de Raad van State, juncto art. 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de Voor zitter van de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot mevr. A. de Pijper (tel. 0118-631958). De meest van belang zijnde agen dapunten: - Kaderstelling Omgevingsplan; - Beslispuntennotitie Provinciaal Sociaal Economisch Beleidsplan 2005-2008; - Kredietverhoging voorberei- dingskosten kanaalkruising Sluiskil; Datum: 11 oktober 2004 Aanvang: 13.30 uur Locatie: Commissiekamer 2, Provinciehuis, Middelburg Voorzitter: drs. A.A.D. Saman Commissiegriffier: mr. Anne- mieke Lobik statencommissie@zeeland.nl Agenda: - Meerjarenprogramma Infra structuur Zeeland 2005-2009 (MIZ); Komende week staat in het teken van de commissievergaderingen ter voorbereiding van de staten vergadering op 12 november 2004. Alle statencommissies buigen zich over de Programmabegro- ting 2005 en de 2e Bestuurs- rapportage 2004 voor wat be treft die onderdelen die voor de desbetreffende commissie van belang zijn. Hieronder treft u de overige meest van belang zijnde agenda punten in twee van de vier staten commissies. - Provinciale verordening voor topsportevenementen en bijzon dere sportevenementen 2005- 2007; - Verordening rechtspositierege ling gedeputeerden, staten- en commissieleden; - Wijziging 2004 Landschaps- verordening Zeeland 2001; - Evaluatie “Eén jaar dualisme provincie Zeeland; - Planning vergaderingen Provinciale Staten 2005. overgangsconsulente Tel: 0118-594 592 Meer informatie over actuele zaken en bijeenkomsten van Provin ciale Staten of statencommissies kunt u bekijken op de website: www.zeeland.nl onder provinciale staten. Statengriffie Balans 25 Postbus 6001 4330 LA Middelburg ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I Burgemeester Vogelaarstraat 17 4435 AR Baarland Bij ontwikkelen en afdrukken van uw kleurenfilm, de negatieven op CD voor maar of bij afdrukken van uw digitale fotobestanden, uw bestanden op CD voor maar I,- Digitale fotobestanden moeten aaneengesloten drager zijn, actie niet geldig i.c.m. andere actie's, geldt alleen voor Kodak Express 1 uur/24 aars service, tot 15-10-2004 rechtstreeks van onze boerderij in Baarland Bij u thuis bezorgd in pakketten van 20 kilo voor Van het door ons gefokte "Blonde d' Aquitaine" vleesvee, laten wij regelmatig een vrouwelijk dier slachten door een ambachtelijke slager. Het gehele rund wordt gelijk verdeeld over alle pakketten, zodat u van elke vleessoort een deel krijgt in de verhouding zoals die aan het rund gezeten heeft. Het pakket bestaat uit Gehakt, Soepvlees, Schenkels, Tartaar. Sucade-lappen, Lende-lappen/Entre Cóte, Kogelbiefstuk, Bieflappen, Rosbief, Soepbeentjes, Haasbiefstuk, Magere lappen, Biefstuk, Lever, Riblap en Hamburgers. Abdij Dijkwelsestraat 36, Kapelle, tel. 0113-341540 fax 0113-344658 (maandag t/m zaterdag geopend) Naast de gebruikelijke agenda punten zal mevrouw Reijnders van SportZeeland een inleiding verzorgen over weerbaarheid en veiligheid in het onderwijs en mevrouw Hoekstra over “Oplei den in de school”. De nieuwsbrief van mei 2004 en de verkorte versie van het eind rapport Pilot Afstemming Jeugd- beleid-Jeugdzorg Oosterschelde- regio van juli 2004 zullen bespro ken worden. Onder voorbehoud zullen ook het jeugdzorggedeelte uit het jaarver slag van de GGD, de PABO- nieuwsbrief van de Hogeschool Zeeland en het verslag van de conferentie “Cultuureducatie in het primair onderwijs” ter sprake komen. OOSTBURG Burchtstr 4 (0117)452867 OOST-SOUBURG Kanaalstr. 67 (0118)461762 GOES Klokstr 7 (0113)216159 VLISSINGEN Scheldeplem (0118)414081 MIDDELBURG Lange Delft 115 (0118)634225 TERNEUZEN Noordstr 6 (0115)621575 HULST Gentsestr 25 (0114)316162 ZIERIKZEE Mol 17-19 (0111)450091 ETTEN-LEUR Oude Bredaseweg 26 076-5012670 WWW.fOtOSOnline.nl - - -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 8