gemeente s L.Jotu Natuurgeneeskundig Therapeut M.Th.W. Van den Berge B.V. Rolluiken Openbare rg\ kennisgevingen W ff/ F Open Dag" bij de brandweer Uit de Commissies Vergaderingen raadsfracties - Reparatie aanpassingen Tel. 0113 229021 - Lid org. ned. tandprothetici BOOSTEN SPANJE REIZEN - Nieuwe kunstgebitten I evt. met implantaten - Vergoeding ziekenfonds part, maatschappijen De regels van de wet: óók voor vrijwilligersorganisaties St. Adriaanstraat 14 Goes Tel. 0113-220380 Omgaan met geld Weet wat je moet doen als de sirene gaat 3 woensdag 6 oktober 2004 Erkend door Ziekenfonds www.zeepoort.nl r A r .q compleet gemonteerd Bv. 100 x 100 cm vanaf 154,- zelfdoen:€ 115,- Tandprothetische praktijk vosmaerstraat 3 4461 HT Goes D V Z Zonwering Hoofdstraat 51 Kruiningen tel. 0113 -23 30 87 Praktijk voor Natuurgeneeskunde: Homeopathie-Fytotherapie-Ortnomoleculaire therapie Akupunktuur- B.F.D.-Vegatest I Iriscopie Levendbloedanalyse-Urineonderzoek I Voedingsadviezen Ook gespecialiseerd in: Alle sportbandages/Braces Nu ook diagnose behandeling met het nieuwe concept QXCI space-lap e z Openingstijden Gemeente Afdeling Burgerzaken: Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. ii de uit werden PROGRAMMA OPEN DAG de De sirene geel :teai gemeester en wethouders van Goes. 29-09 Columbusweg 13A 22 november 20 december ANG Lk^nt» nr 297B A A I» A 1 1O dqn BENIDORM INTERPROGRAMIVIA VA IW-KORTING MA LG RAT DE MAR 10 dqn HERFST 22 DEC KERST+NIEUWJAAR 13 DGN KIEN wintersport ANDORRA 1O dqn De kantoren zijn geopend: maandag t/m vrijdag 09.00 - I2.30 uur en dinsdag en woensdag I3.3O - 16.00 uur. Vrijstellingsprocedure voor tijdelijke kantoorunits Oranjeplaatweg 4a te 's-Heer Arendskerke. Er is een bouwaanvraag ingediend voor plaatsing van tijdelijke kan toorunits gedurende I0 maanden op het perceel Oranjeplaatweg 4a te 's-Heer Arendskerke. Het bouwplan is niet in overeenstemming met geldend bestemmings plan "Bedrijfsterrein Lewedorp". Burgemeester en wethouders ach ten de bouwwerken tijdelijk acceptabel en willen medewerking verle nen middels toepassing van de tijdelijke vrijstellingsprocedure uit de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Daartoe ligt de bouwaanvraag vanaf 7oktober 2004 twee weken ter inzage.Gedurende deze termijn kan iedereen hierover schriftelijk zijn/haar zienswijzen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Goes. Vrijstellingsprocedure voor uitbreiding Arendstraat 20 te 's-Heer Arendskerke. Er is een bouwaanvraag ingediend voor uitbreiding van de bedrijfsbe- bouwing bij auto/demontagebedrijf Eindewege aan de Arendstraat 20 te 's-Heer Arendskerke. Het plan is niet in overeenstemming met geldend bestemmingsplan "Eindewege-I", maar is wel planologisch acceptabel. Burgemeester en wethouders van Goes willen medewerking verlenen via toepassing van een vrijstellingsprocedure. Daartoe ligt de aanvraag vanaf 7 okto ber 2004 vier weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan ieder een hierover schriftelijk zijn/haar zienswijzen kenbaar maken bij bur- Internet www.goes.nl e-mail: stadskantoor@goes.nl Vrijstellingsprocedure voor Spoorstraat 16 te 's-Heer Arendskerke. Er is een bouwaanvraag ingediend voor vergroting van de woning en garage op het perceel Spoorstraat 16 te 's-Heer Arendskerke. Het bouwplan is niet geheel in overeenstemming met geldend bestem mingsplan Eindewege-I maar wel met recente perceelbebouwings- voorschriften. Burgemeester en wethouders van Goes willen medewerking verlenen via een vrijstellingsprocedure. Daartoe ligt de aanvraag vanaf 7 okto ber 2004 vier weken ter inzage.Gedurende deze termijn kan ieder een hierover schriftelijk zijn/haar zienswijzen kenbaar maken bij bur gemeester en wethouders. Monumentenprocedure voor Molen Nooitgedacht, Arendstraat SS te 's Heer Arendskerke. Er is een monumentenaanvraag ingediend voor het voegwerk aan Molen Nooitgedacht, Arendstraat 55 te 's Heer Arendskerke.Vanwege de status van rijksmonument moet er voor het voegen een monu mentenprocedure gevoerd worden bij de Rijksdienst voor de Monu mentenzorg. Alvorens bij die instantie een aanvraag wordt ingediend ligt het plan op grond van de monumentenwet vanaf 7 oktober 2004, twee weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder zienswijzen over de aanvraag kenbaar maken. Instellen parkeerverbod Calsstraat. Burgemeester en wethouders van Goes hebben besloten een par keerverbod in te stellen aan de oostzijde van de Calsstraat ter hoog te van de huisnummers 64 t/m 74. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belangheb bende tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Dit moet gebeuren binnen een termijn van zes weken na de datum van deze bekendmaking. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar. Het besluit ligt gedurende zes weken na deze publicatie ter inzage. Kappen van bomen Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij kapvergunningen heeft verleend voor de volgende bomen: Kon.Wilhelminastraat 20 te Kloetinge: I Els en voor de volgende gemeentelijke bomen: Donkerstraat te Goes: I Kastanje heden zes weken ter inzage. Referendabel besluit Dit is een besluit waarover ingevolge artikel 8 Tijdelijke referendum wet een referendum kan worden gehouden. Degenen die een ver zoek willen indienen voor een referendum over een raadsbesluit heb ben hiervoor -na de bekendmaking dat een referendum mogelijk is- drie weken de tijd. Nadere informatie over een referendum krijgt u bij de afdeling Communicatie in het stadskantoor. GRATIS ZOMER OF WINTERGIDS www.boosten.nl 045-5227777 bijwonen. Vanaf 20.45 uur is de vergadering besloten. Ter inzage Alle stukken liggen tijdens kantooruren (zie openingstijden) ter inzage bij de publieksbalie, tenzij het anders is aangegeven in de bekendma king. De stukken die te maken hebben met milieu liggen op de afde ling Milieu,Westsingel 58 ter inzage tot het einde van de beroepster mijn. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 ter inzage gelegd bij de publieksbalie. Burgemeester en wethouders van Goes maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur; dinsdag en woensdag I3.3O - 16.00 uur en donderdag 17.00 - 20.00 uur. inhoudt dat de deelnemers actief bezig gaan op de computer. Er wordt gebruik gemaakt van voor lichtingsmaterialen van het Natio naal Instituut voor budgetvoorlich ting (NIBUD) De avond duurt van 19.00 uur tot 21.00 uur. Monumentencommissie 25 oktober het uitbreiden van de woning het bouwen van woning met bedrijfsloods het bouwen van woning met bedrijfsloods WET MILIEUBEHEER openbare kennisgeving melding (art.8.40). Burgemeester en wethouders maken bekend dat, in verband met het van toepassing worden van het genoemde Besluit, de volgende mel dingen zijn ontvangen: Besluit Woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer: Samenwerkingsverband de Graag-Cok, Stationspark 29E te Goes voor een kantoor tbv de verhuur van kantoorruimte (Marsaki). BN/De Stem/PZC. Stationspark 28 te Goes voor het oprichten en in werking hebben van een kantoorpand. Besluit Horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer: Kantine Rugbyclub Tovaal, Geldeloozepad 5a te Goes voor het van toepassing worden van dit Besluit op een reeds bestaande kantine; Jimmy Le.Jolstraat 38 teYerseke voor het van toepassing worden van dit Besluit op een verkoopwagen voor Vietnamese snacks, donderdags standplaats houdende aan het Wolfertsplein te Wolphaartsdijk. Besluit Voorzieningen Installaties milieubeheer: de heerj. Roumen, Oude Kraaijertsedijk 2.4458 NC 's-Heer Arendskerke voor het in gebruik nemen van een propaangastank I3 m3. Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer: Autobedrijf RokvenV.O.E, Albert Plesmanweg 8a, 4462 GC Goes voor het oprichten en in werking hebben van een autobedrijf. Voor inlichtingen hierover kunt u (tijdens kantooruren) bellen naar de afde ling Milieu, tel. 0113-249718. Stadskantoor. Oostsingel 2 Postbus 2118, 4460 MC Goes Tel.: (01 13) 249 600 Calamiteitentelefoon: (0113) 249 770 In noodgevallen buiten kantooruren: 06 532 981 41 Afdeling Communicatie Tel.: (0113) 249 870 e-mail: communicatie@goes.nl N.W.R- PRAKTIZIJN geregistreerd Woensdag 20 oktober wordt in de wijkinfowinkel aan de Kuiperlaan in de Goese Polder een workshop “OMGAAN MET GELD” gegeven. De workshop wordt verzorgd door de SMWO Welzijn en is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 15 jaar en is interactief, wat een stand van de meetploeg (WVD) en (brand)preventie aanwezig. Tijdens de Opendag zal er door elk specialisme van de brandweer wor den uitgepakt. Er worden o.a. demonstraties gege ven door het gaspakteam, duikteam, THV-team (technische hulpverle ning), Jeugdbrandweer en er is een demo “vlam in de pan”. Verder is er Spuitdiploma Voor de jeugd is het mogelijk om op deze dag een “spuitdiploma” te behalen en zijn er rondritten in een brandweerauto. CDA en SGPIChristenUnie Op dinsdag 12 oktober vergade ren de fracties van het CDA en de SGP/ChristenUnie het stad huis aan de Grote Markt. Het CDA vergadert in de burge meesterskamer. De vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur. De fractie van de SGP/Christen Unie vergadert in de secretaris kamer. Van 19.45 uur tot 20.45 GroenLinks De fractie Groen Links vergadert op donderdag 14 oktober om 20.00 uur in het huis van het Groen Links-raadslid Floor Köhlen, Wag- nerlaan 8 in Goes, tel.: 372788. De vergadering is openbaar. Laat even weten dat u komt, dan staat de kof fie klaar. wat per I januari 2005 óók verplicht is voor vrijwilligersorganisaties organi seert het Servicebureau Vrijwilligers Zeeland op donderdag 4 november 2004 een avond in De Stenge in Hein- kenszand, met als thema: De regels van de wet: óók voor vrijwilligersor ganisaties. De avond begint om 19.30 uur. Tot de pauze zal aan de hand van prik kelende stellingen gediscussieerd wor den over het thema: Hoe werkbaar is het nog voor ons, als vrijwilliger. Na de pauze kunt u uw vragen stellen aan deskundigen op het gebied van de Arbo-wet en aansprakelijkheid, de drank-en horecawet, de nieuwe wet werk en bijstand en de regels rondom vrijwilligersvergoedingen. Om 22.00 uur is de bijeenkomst afgelopen. Voor meer informatie: Steunpunt Vrijwilli gerswerk Goes tel. 0113-253171 253157, e-mail: vrijwilligers@smwo.nl of uur kunt u de fractievergadering Scoop Servicebureau Vrijwilligers Zee land, Anneke Polderman, tel.OI 18-682553 of e-mail apolderman@scoopzld.nl. 30-09 Anthony Edenlaan 81 30-09 Oostmolenweg 79 01-10 Jan van Tourainestraat 12 01-10 Noordoordplaat 21 Vergaderdata welstands/monumentencommissie gemeente Goes Welstandscommissie 25 oktober 8 november 22 november 6 december 20 december De bouwplannen moeten uiterlijk 7 werkdagen voor de welstand- /monumentencommissievergadering worden ingediend bij het bureau Bouwen. 28-09 's-Gravenpolderseweg 120 28-09 Fluitekruidstraat 39 Gehandicaptenparkeerplaats Burgemeester en wethouders maken bekend een gehandicaptenpar keerplaats te hebben aangewezen aan de Heer Wissestraat te 's-Heer Hendrikskinderen. t Op grond van de artikelen 8:1 en 7:1 van de Algemene wet bestuurs recht kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij ons college. Dit moet u doen binnen zes weken na de toezending van dit besluit. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: a. uw naam en adres; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar. Luxe touringearreizen Spaniel Andorra Royal Close (toeslag €25) molbar toilet e n d v d IJ 11 MM'I 1 I MW V UI II I- 8UDGET HOTEL ASTORIA PARK**’ HP, centrum, 200m strand, 14x 6utïet4 kamer, baa/aouche, toilet, t v., bolton. oKt 811-19-22 €149 okt 18 APP GARDEN CENTER*** 2/4 pers 750m centrum Hotel. 550m strand zwembad. Badkamer, bolton, keuken. 4p.p.p. Okt 11-18 £99 okt 15 G105 okt 22 8115 okt 8 dan moet doen: ga naar binnen, sluit deuren en ramen en zet radio of televisie aan. Er kunnen zich soms ernstige situaties voordoen waarbij de sirene niet gebruikt wordt.Volg dan de aanwijzingen van de ^4- autoriteiten op. Als u meer informatie wilt, kunt u de folder bij de publieksbalie in het stadskantoor afhalen. U kunt ook contact opnemen met de Postbus 51 Informatiedienst (0800-8051) of kijk op www.post- bus51 .nl Vorige week hebben de raads commissies vergaderd over onderwerpen die in de raadsver gadering van 21 oktober aan de orde komen. De raadscommissies brengen advies uit aan gemeenteraad. [toeslag €25] Goes Ook in onze gemeente staan sire nes die u waarschuwen in geval van een ramp. De sirenes kunnen onhoorbaar elektronisch getest worden. Maar om u bekend te maken met het geluid van de sire ne, vindt elke eerste maandag van de maand een oefenalarm plaats. Op die dag om 12.00 uur klinkt in heel Nederland de sirene. U hoeft dan niet te schrikken: het is loos alarm.Als u de sirene op een ander tijdstip hoort, is er wel wat aan de hand. Weet wat u Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunningen op 5 oktober kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwa- rentermijn is verstreken of als er bezwaar is ingesteld op het bezwaar is beslist. Als u vragen heeft of nadere informatie wilt over de kapvergunningen kunt u contact opnemen met de heerT. Kapoen of de heer G. Goedegebuure, tel. 249770. Iedereen is van harte welkom op deze dag, wel verzoeken wij de bezoekers zoveel mogelijk op de fiets te komen omdat parkeren op het brandweerterrein niet mogelijk is. Het Hoornbeeck college (Dussel- dorpstraat 45) stelt zijn schoolplein beschikbaar voor het plaatsen van fietsen van bezoekers. saiou HOltl SAN DIEGO*** vcipension. outlet inclusief Kerst en Nieuwloarsai- ■^1141 q l ÉVJI 'i lW*.1 'f T» I»] ;4 I f HOTEL CORAY*** LO, In centrum, 250m van itolift Kamer, verwarmina, M bad/douche, toilet, televisie, kluisje, balkon, jan 7 €244 jan 21-28 €248 J g\ febr 4 18 €272 febr 25 €261 mrt4€247 mrtll €237 mrt 18 €251 jan 14» W f Ambulancedienst Als extra aankleding deze dag is ook de ambulancedienst met 2 voertui gen aanwezig waarbij één ambulan ce wordt uitgepakt ter bezichtiging voor het publiek. Verder zijn er stands van de Nederlandse brand- wondenstichting en de Goese EHBO-vereniging aanwezig. Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling 28 september 2004 Ingesproken werd door het Plat form voor mensen met een Func tiebeperking over een wijziging van de Verordening voorzieningen gehandicapten om bepaalde bezuinigingen te realiseren. Betoogd werd dat ook mensen met een functiebeperking recht moeten blijven houden op een volwaardig voorzieningenpakket. Wijzigingsplan 'Wolfertsplein' van het bestemmingsplan 'Wolphaartsdijk,' Burgemeester en wethouders maken, ingevolge de Wet op de Ruim telijke Ordening, het volgende bekend. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben het wijzigingsplan 'Wolfertsplein' van het bestemmings plan Wolphaartsdijk goedgekeurd.Het betreft het wijzigingsplan dat op 27 juli 2004 door burgemeester en wethouders is vastgesteld. Het wijzigingsplan voorziet in de bouw van vijf woningen aan de noordzij de van het Wolfertsplein. Het besluit van gedeputeerde staten, het wijzigingsplan en het bestemmingsplan liggen met ingang van 7 okto ber 2004 gedurende zes weken ter inzage. Gedurende genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Beroep tegen het goedkeuringsbesluit kan worden ingesteld door hen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het vastgestelde wijzigings plan.Tevens door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijker wijs niet in staat is geweest zich overeenkomstig artikel 27, Ie of 2e lid WRO tijdig tot burgemeester en wethouders te wenden. Het besluit van gedeputeerde staten omtrent goedkeuring treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Indien er binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State is inge diend treedt het goedkeuringsbesluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist. Verordeningen van de Wet werk en bijstand vastgesteld De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 16 september 2004 vijf verordeningen van de Wet werk en bijstand vastgesteld. Op I januari 2004 is deze wet, ter vanging van de Algemene bijstandswet (Abw), in werking getreden. De Wwb geeft de gemeente meer ruimte voor het voeren van eigen beleid afgestemd op de lokale gemeente lijke situatie. Een groot deel van het eigen beleid moet worden vast gelegd in gemeentelijke verordeningen. Het gaat om de volgende vast gestelde verordeningen: IVerordening Cliëntenparticipatie ,2. Verordening Toeslagen en Verlagingen Wwb 3. Reïntegratieverordening Wwb 4. Afstemmingsverordening Wwb 5. Fraudeverordening Wwb De cliëntenraad van de gemeente Goes heeft ingestemd met de vast stelling van bovengenoemde verordeningen. De stukken liggen vanaf PvdA, VVD en D66 Op woensdag 13 oktober vergade ren de fracties van de PvdA.WD en D66 in het stadhuis aan de Grote Markt. De fractie van de PvdA ver gadert vanaf 19.30 uur in de burge meesterskamer. De vergadering is openbaar. De fractie van de VVD vergadert in de secretariskamer. De vergadering is openbaar. Als u de fractie wilt toespreken, neemt u dan eerst even contact op met een van de fractieleden. De fractie van D66 vergadert vanaf 19.30 uur in de publieke tribune. De vergadering is openbaar. Voor de agenda zie de internetsite www.d66goes.nl Van 8 t/m 16 oktober 2004 vindt de Nationale Brandpreventieweek plaats. Tijdens deze week organise ren brandweerkorpsen in het hele land allerlei activiteiten die in relatie staan met brandpreventie. De cam- pagneslogan van 2004 luidt: ‘Brand veiligheid, een gezamenlijke onder neming’. De Nationale Brandpreventieweek gaat in Goes officieel van start op zaterdag 9 oktober a.s. Burge meester drs. D.J. van der Zaag ver richt om 10.15 uur de openingshan deling tijdens de "Open Dag" van de brandweer Goes die duurt van 10.00 tot 16.00 uur en plaatsvindt in de brandweerkazerne aan de Oran- jeweg 100 te Goes. Commissie Grondgebied 27 september 2004 De commissie Grondgebied bracht voorafgaand aan de verga dering een bezoek aan het bedrijf van Koninklijke Hollestelle op de Poel 2. Overleg werd gevoerd met het Ondernemers Contact Goes o.a. over de revitalisering van de Poel I en 3 en de verkeerssituatie op de bedrijfsterreinen. De door Haringman Betoncentra- le ingediende bedenkingen tegen het voorbereidingsbesluit tot wij ziging van het bestemmingsplan Havenindustriegebied ongegrond verklaard. De commissie nam kennis van een oriëntatie van het college op de mogelijkheden Van lintbebouwing in en rond Wolphaartsdijk. Akkoord werd gegaan met een bestemmingsplan voor het gedeelte Schumanstede in de Goese Polder. Deze voorziet in een heerstructurering die moet leiden tot een betere herkenbaar heid van de woonbuurt en een doorbreking van het huidige besloten karakter. De commissieleden stelden over de bezuinigingsvoornemens van het college tal van vragen. De ant woorden van wethouder Van Ewijk worden meegenomen voor nader fractieoverleg over het col legevoorstel. Aan de orde kwam ook de stand van zaken van het stedelijk jonge rencentrum Colours aan de Wijn gaardstraat. Het college legde de vraag voor of de commissie het jongerencentrum wel in stand wil houden. De commissie maakte kenbaar dat ze eerst de langbe- loofde evaluatie van het project wil zien alvorens hier een uit spraak over te doen.Van de zijde van Colours werd betoogd dat het, na een wat moeizame start, nu de goede kant op gaat. Lovend was de commissie over de financiële afrekening van de nieuwe schouwburg de Mythe. De commissie gaat akkoord met de meerkosten met name als gevolg van de renovatie van het oude gebouw en de liftvoorzie- ning. Welke werkzaamheden doen vrijwilli gers in uw organisatie? Zware spullen sjouwen voor een rommelmarkt? Hoog op een ladder staan om een muur te verven? Bardiensten draaien? Knutselen met materialen waarbij schadelijke stoffen kunnen vrijkomen? Lang staan in een marktkraam? Patiën ten tillen? Een zwaar en emotioneel gesprek voeren? Weet u wanneer u, als organisatie, aansprakelijk bent? Werken in uw organisatie mensen met een bijstandsuitkering? Denkt u er over uw vrijwilligers een vergoeding te geven? In de wet is geregeld dat veel van deze zaken aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. En die wet geldt óók voor vrijwilligersorganisaties.Het pro bleem is alleen dat vrijwilligersorgani saties zich daar vaak amper van bewust zijn. Of ze zijn er wel van op de hoogte, maar weten niet precies wat voor hen geldt. Om meer duidelijkheid te geven over U bent van harte welkom bij de fractievergaderingen.Wilt u leden van de gemeenteraad spreken, dan kunt u voorafgaand aan of tij dens de fractievergadering terecht. Dat kan gaan over agendapunten voor de raadsvergadering van 21 oktober maar ook over andere onderwerpen die u wilt aankaar ten bij de fracties. De fracties vergaderen volgende week. Ingekomen bouw- en sloopaanvragen Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openingstijden kunt u, de aanvragen in komen zien op de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen. Hiervoor kunt u een telefonische afspraak maken (01 13-249700). 27-09 Anjelierstraat 20 het verb, van bedrijfsloods tot woon/werkpand 27- 09 Oude Veerdijk 8 het vernieuwen van de fundering 28- 09 's-Gravenpoiderseweg 120 het slopen van de achter aanbouw en dakkapel het uitbreiden van de woning het uitbreiden van de zolderkamer het uitbreiden van de woning het plaatsen van een berging het bouwen van een tuinmuur het uitbreiden van de garage/berging Verleende bouw- en sloopvergunningen en afgegeven positieve reacties tot bouwvoornemen in de periode van 27-09 tlm 01-10-2004. Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning of positieve reactie kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank.Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bou wen (0113-249709) 28-09 Slotstraat 3 het plaatsen van een berging 28- 09 Annie M.G. Schmidtlaan 26 het uitbreiden van de woning 29- 09 Beethovenlaan 31 29-09 Columbusweg 13 Commissie Middelen 30 september 2004 In dé commissie stonden brandweerzaken centraal. Gesproken werd over het jaar verslag van de brandweer over 2003, het brandweerbeleidsplan voor de samenwerking tussen Goes en Borsele en het instellen van een facilitair brandweerbu- reau voor beide gemeenten. De commissie ging met de samen werking graag akkoord. Uitvoerig werd gesproken over waarden, normen, respect en fat soen. De commissie vond de hou ding van het college te passief en miste beleid en sturing op dit gebied. Afgesproken werd dat de werkgroep "waarden en normen" overleg gaat voeren met het col lege over een mogelijke aanpak. jjfejSwx •Z-. - - e?0P8 kin 14 21 28 f °0ó 19 Aqüorïum II630 KOtTING per studto/opp. Indte^gwel verblill In periode 05-11 -04 tot Kerst. HOTEL SIRIUS Is een LUXE 4 sterren Mei in Matgral de Mor in hel nieuwe centrum tegenover het mooie -■ lange strand met de prachtige boulevard. De ka- mers zijn mooi ingericht en voorden van televisie, k'Tk-Z airconditioning, koetasMe huur), balkon en badkamer met bad/doucne.loilet. luxe Hotel ii&AS.i* TSZyss» mg. Sirius*"* heelt, receptiekluisjes, lift, joccuzl. ge- zelllge Ooi en mooi rwembad mei leiras. U logeert M* w^"’1 óp txasls van halfpension 14x buffel (showcuok- mg). Een schilferend hotel voor de luxe vakantie- d Q ganger. oH 22 6175 okl 11-15-H 61491e+2e v.a.i kind tot 10 jaar op kamer 2 vol bet. 99 10.00 uur Aanvang Open dag 10.15 uur Burgemeester drs. D.J. van der Zaag opent de opendag en tevens de landelijke brandpreventie week 10.20 uur Hulpverleningsdemonstratie, ongeval met beknelling 10.50 uur (doorlopende demo’s duikteam en THV-technische hulpverlening) 10.55 uur Demo vlam in de pan 11.15 uur Demonstratie jeugdbrandweer Goes 1.45 uur (doorlopende demo’s duikteam, vlam in de pan, en THV-technische hulpverlening) 12.30 uur Demonstratie gaspakteaiji 13.00 uur pauze 13.30 uur Hulpverleningsdemonstratie, ongeval met beknelling 14.00 uur (doorlopende demo’s duikteam en THV-technische hulpverlening) 14.05 uur Demo vlam in de pan 14.20 uur Demonstratie jeugdbrandweer Goes 4.50 uur (doorlopende demo’s duikteam, vlam in de pan, en THV-technische hulpverlening) 15.15 uur,. Demonstratie gasj 16.00 uur Einde o i m

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 11