r Zeeuw van vederlicht tot zwaargewicht Weinig animo voor actie tegen WCT Kinderen nodig voor Nieuw opname van kerst-cd Jan Willem Simons V J EijserHions Optiek ERA Zuidamerifcaans Hosternokke is Huisartsen- voorlopig het mooiste Zeeuws Bijeenkomsten over de WAO Kijkje in het werk van de politie Oosterling in De Pompweie post wordt goedkoper Neppatiënt is toch zorgpiraat Koorschool krijgt Europese titel 3Z-SS C en verlangen OPEN HUIZEN ROUTE Woensdag 6 oktober 2004 - 41 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie (0113) 274 021 Bezorgklachten: (0113) 274 093 Witte en bruine Actievoerders IN OKTOBER: JUNIORBRILLENWEKEN Niet alleen ouderen worden dikker, ook bij de jeugd neemt overgewicht toe. (foto: Jaap Wolterbeek) (advertentie) (advertentie) (advertentie) Priismeetwagen allergoedkoopste van Nederland w o I BreedUit Regio Nieuws Magdalenastraat II 4461 AL Goes tel 0113 - 215 436 www.era.nl Het WAO-plat- met een in Kapel- 1. Heel wat wa- I: 0113-249325 zeilen op het Goese Meer van Greenpe voeren actie Vijf stukken over schoonheid Bed karpet Outletcenter de Schipper, van Cittersweg 2, Arnemuiden De inzendtermijn voor de mooiste, leukste, grappigste of meest tot de verbeelding sprekende Zeeuwse woorden en uitdrukkingen begon 15 september. Ruim twee weken later is de honderdste inzending geteld. Twintig jaar geleden kampte slechts 31,6 procent van de Zeeuwse bevolking met overge- GOES - Behoorde de Zeeuw in 1983 nog tot de slankste Ne derlanders, anno 2004 her bergt de provincie Zeeland het hoogste percentage zwaarlijvi- gen van Nederland. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Sta tistiek (CBS). wicht. Alleen Zuid-Holland en Utrecht bleken iets slankere in woners te hebben. De nieuwste cijfers laten zien dat de rollen compleet zijn omgedraaid. Met 51,9 procent te zware inwoners spant Zeeland nu nationaal de kroon. Ter vergelijking: de als Bourgondisch bekend staande Brabanders scoren een percenta ge van 46,3 procent. Verder heeft in Zeeland 11,8 procent van de mensen te maken met ernstig overgewicht. Alleen Drenthe scoort hierin ‘beter’. Volgens het CBS heeft het toe nemende overgewicht te maken met de vergrijzing. ‘Naarmate de mensen ouder zijn, kampen ze vaker met overgewicht’, stelt het onderzoek. De GGD Zee land in Goes wil die conclusie niet meteen overnemen. “Al hebben we hier met een dubbele vergrijzing te maken, we willen wel onderzoeken of er ook ande- Wie vorige maand nog een bezoekje aan de huisartsen post bracht, kon rekenen op een nota van 198 euro. Die is nu verlaagd naar 186 euro. Ook het consulttarief is ver laagd, van 132 euro naar 124. De kosten voor een telefo nisch consult en voor een herhalingsrecept blijven ge lijk en wel 25 euro. De tarieven worden berekend aan de hand van de kosten en het verwachte aantal hulp vragen. Zorgverzekeraar CZ Actief in Gezondheid en de Stichting Huisartsgenees kunde Zeeland hebben afge sproken dat de kosten niet meer dan vijf miljoen mogen bedragen. Het College Tarie ven Gezondheidszorg heeft daaróm nieuwe tarieven be rekend, die lager uitvallen. Stankwalmen, vrachtwagens die dag en nacht door praktisch heel Zeeland denderen, zware treinen die de bewoners langs de spoor banen ‘s nachts elk kwartier wak ker schudden en een flink stuk Zeeland waar het nooit meer hele maal donker zal zijn. Het is een somber beeld dat Van Rees schetst. En dan heeft ze het nog niet eens over de enorme finan ciële risico’s voor de Provincie en de betrokken gemeenten. “Slechts een klein deel van de 1,2 miljoen containers per jaar is voor de Zeeuwse industrie bestemd. Voor de rest worden de hoofdwe gen door heel Zeeland als door voergebied gebruikt. Op de A58 zal er gemiddeld elke 1,2 minuut Slenter vindt het erg belangrijk dat er iets aan de ‘groei’ van de Zeeuw wordt gedaan. “We zien de laatste jaren dat ook de jeugd te zwaar wordt. Dat terwijl overgewicht ernstige gezond- een vrachtwagen voorbij komen. Dag en nacht.” Ook door de tun nel en Zeeuws Vlaanderen, op de Dammenroute en de N256 rich ting Zierikzee zal de verkeersin tensiteit flink toenemen. Van Rees: “Dan wordt Zeeland een stuk minder aantrekkelijk om te recreëren. Je kunt nog op het strand zitten, maar dan wel in de stank.” De WCT zal zo’n twee honderd hectare in beslag nemen. “Dat zijn vierhonderd voetbalvel- heidsproblemen kan veroorza ken.” Slenter noemt daarbij sui kerziekte, gewrichtsproblemen en hartklachten. “We zijn al be zig met een onderzoek naar de relatie borstvoeding en overge- wicht. Binnenkort start een on derzoek naar overgewicht bij jonge kinderen.” Slenter ver wacht dat er ook campagnes ko men om overwicht te bestrij den. Ook de internationale uitstra ling van het koor door de vele optredens in het buitenland is een verdienste, zegt de organi satie. Het koor stond een halve eeuw lang onder leiding van Evert Heijblok. Die heeft on langs afscheid genomen. Om 10.45 en 13.00 uur laten motoragenten zien hoe ze au to’s en personen aanhouden. Om 11.45 uur is er een demon stratie van een hondengeleider met zijn hond en om 14.30 uur gunt een aanhoudingseenheid een kijkje in haar werk. De po- litiedag in Goes is van 10.00 tot 16.00 uur. Kinderen van de Bevelanden zingen bekende kerstversjes. Wilhelm Groenendijk bespeelt de trompet, Martin Weststrate het Marcussen-orgel en Peter Wildeman de vleugel. Dirigent is Jan Luteijn. Geïnteresseerden kunnen ken nismaken met het werk van de politie. Zo is er informatie over de Mobiele Eenheid, het ver- keersteam, de recherche en de milieupolitie. GOES - In de Maria-Magda- lenakerk in Goes wordt op za terdag 9 oktober een kinder- kerst-cd opgenomen met als titel Van kind tot kind-kerst. KORTGENE - In De Pompweie in Kortgene is zaterdag 9 okto ber een optreden van Adrie Oosterling. Oosterling is een theaterdier. Al bijna twintig jaar brengt hij in zijn huistheater De Twee Duiven in Groede verschillende program ma’s. Hij koppelt liefde voor taal aan muzikaliteit. Piano, accor deon, keyboard en het Indisch har monium zijn enkele van de instru menten die hij in zijn voorstellin gen gebruikt. In Kortgene brengt Oosterling het programma (Z)on- derdak. Zelf omschrijft hij het als een vleugje lente, een mespuntje poëzie, een theelepel melancholie, een flinke slok humor, een eetle pel eigenzinnigheid, een handvol muzikaliteit en een maatbeker ei genheid. De voorstelling begint om 20.00 uur en kaarten kosten acht euro. De man liet zich in drukke winkelstraten vallen en deed alsof hij een beroerte had. Tel kens wist hij in ziekenhuizen in heel Nederland een tijdje onderdak te krijgen. Zodra onderzoeken dreigden aan te tonen dat de man niets man keerde, nam hij de benen. Directeur van Lindehof, P. ten Boer vermoedde dat de man aan een psychische aandoe ning leed en aandacht vroeg. De term zorgpiraat die de me dia gebruikten, vond hij dan ook te sterk. De neppatiënt zelf zegt nu echter dat het hem toch om gratis onderdak te doen was. Hij werd in Wijk aan Zee in de kraag gevat. De kans dat Lindenhof iets van de gemaakte kosten ter hoogte van zestienduizend euro te rugziet, is klein. De man is dakloos en straatarm. GOES - De huisartsenpos ten in Goes, Vlissingen en Zierikzee hebben vanaf ok tober hun tarieven ver laagd. Een bezoek aan een van de posten valt voortaan euro’s goedkoper uit. re factoren een rol spelen”, legt GGD-directeur V. Slenter uit. Volgens hem is de aanpak van overgewicht de komende vier jaar een van de speerpunten van de GGD. GOES - De man die zich met een geveinsde beroerte in ziekenhuizen liet opne men en die vervolgens met flinke rekeningen liet zitten, is opgepakt. Gratis onder dak was het motief, zo heeft hij bekend. De oud-marinier dupeerde ook revalidatie centrum Lindenhof in Goes. GOES - De Zeeuwse Koor school in Goes, die dit jaar vijftig jaar bestaat, mag zich voortaan Koor van de Euro pese Unie noemen. den die ‘s nachts verlicht zijn. De westkust van Zeeuws Vlaanderen, Walcheren en de Zak van Zuid Beveland gaan daar veel last van krijgen.” (Lees verder op pagina 3) Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 Het meest ingezonden woord is tot nu toe hosternokke. Deze bastaard vloek of kreet van verbazing blijkt buiten Zeeland liefelijk te klinken of een gevoel van nostalgie op te roepen. Een goede tweede is op dit moment vanaestentende of van- effentènde met als motivatie dat het woord een hele zin in zich bergt (van het begin tot het eind) die in heel Zeeland begrepen wordt, maar daarbuiten niet. In de categorie uitdrukkingen staat mokokè op nummer één. Het schijnt dat veel niet-Zeeuwen deze uitdrukking graag leren om met hun Zeeuwse talenkennis te kun nen pronken. Hetzelfde kan ge zegd worden van Kiek, kiek, daè lópt een kacheltje op d’n diek, dat op de tweede plaats staat. Inzenden voor de verkiezing kan nog tot 31 oktober. Het wedstrijd- formulier ligt bij alle Zeeuwse bi bliotheken of kan via het internet worden opgeroepen: ww.zeeuwse- bibliotheek.nl. GOES - Hester van Rees van Zeeland Anders biedt Gedepu teerde Staten vandaag een paar duizend handtekeningen tegen de Westerschelde Container Terminal (WCT) aan. Het zijn er.minder dan de lobbygroep had gehoopt. Jammer, vindt Van Rees, maar ze heeft er wel een verklaring voor. “Een con tainerterminal staat voor veel mensen ver van hun bed. En wie is er niet voor werkgelegen heid? Dat er ook nadelige gevol gen zijn, is pas recent ter sprake gekomen.” (advertentie) In verwachting? zie pag 2 Het koor kreeg dat predikaat uit handen van F. de Munck, voorzitter-president van Pueri Cantores, een wereldorganisa tie van jongens- en jongeren koren. De Zeeuwse Koor school kreeg de titel vanwege ‘het opmerkelijk pedagogisch concept waarmee de Zeeuwse Koorschool met constante re gelmaat en progressie vele ge neraties van jongeren vanuit hun school- en leefgemeen schappen spontaan in voeling bracht en hield met de koor zang.’ GOES - Op het politiebureau aan de Valckeslotlaan in Goes is op zaterdag 9 okto ber tijdens de landelijke poli- tiedag een open dag. mh Weekkrant voor de Bevelanden GOES - De Zeeuwsche Vereeni- ging voor Dialectonderzoek heeft de eerste honderd inzen dingen voor de verkiezing van het mooiste Zeeuwse woord bin nen. De vereniging bestaat 75 jaar en viert dat onder meer met de dialectwedstrijd. Het vloek woord hosternokke staat voorlo pig op de eerste plaats. in Arnemuiden Voor de opnamedag zijn nog steeds kinderen nodig. Die moeten dan wel op de basis school zitten.Wie mee wil doen en goed kan zingen, kan zich opgeven bij Jan Luteijn, 0113-502958 of via janlute- ijn@kliksafe.nl of bij Martin Weststrate, 0113-212122 of martinweststrate@kliksafe.nl. De opnamedag begint om 8.30 uur en duurt tot ongeveer 15.00 uur. »esta“r“nt De WCT zal het recreëren in Zeeland veel minder aantrekkelijker maken, denkt Hester van Rees van Zeeland Anders, (foto: Jaap Wolterbeek) Elders goedkoper geiient Bel 21 of a land.nl. 2j>eland p^>rd shgecfa 2idaarder Door Bettie Hollestelle Marconistraat 2, Goes 1 9 oktober 2004 JUMBO supermarkten !uperm»rirten« www.eijsermans-optiek.nl MAKELAAR de Bevelander The Flamenco Kings, zie breeduit pagina

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 1