Samen sterk! kies je koers! Slechts 2 dagen, woensdag 18 en donderdag 19 augustus VAN BEEK OPHEFFINGSUITVERKOOP bij TWEEWIELER DISCOUNT VAN BEEK Wijngaardstraat 34 te Goes de Grutto v Reuma en pijn en pijnbehandeling, hoe zit dat? 0900 - 20 30 300 gemeente^3065 Social Work MBO (Sociale Dienstverlening, Sociaal-Pedagogisch Werk, Sociaal-Juridisch Medewerker) Social Work HBO (Maatschappelijk Werk, Sociaal-Pedagogische Hulpverlening) Human Resource Management HBO (Personeel en Arbeid) Ma. 23 AUGUSTUS 2004 16.30 -19.00 UUR Jantje oBeton /C Vraag het De Nationale Reumalijn Maak van mensenwerk je vak! Openbare kennisgevingen Vergadering raadscommissies Vacatures Steunpunt Vrijwilligerswerk Edisonweg 4, Vlissingen De Bevelander 18 augustus 2004 I Te koop voor particulier en voor de handel: Dames-, heren- en kinderfietsen, mountainbikes, onderdelen, Werkplaatsinventaris o.a. gereedschappen, fietsenliften, compressor, afstelapparatuur, toonbank, winkelsteHingen, pinapparaat en alles wat verder nog voor de dag komt. Open van 9.00 tot 17.00 uur, inl.: 06 225 195 35 Wijngaardstraat 34 - 4461 DC Goes Telefoon (0113) 23 08 04 Word donateur: giro 1247 °118 S/C@, 7 Vanaf 1 september kun je bij de HZ de volgende opleidingen volgen: Sosa: opleidingen in dienstverlening, zorg en WELZIJN EN PERSONEELS- EN ARBEIDSMARKT. Een prima opleiding dicht bij huis. Leer mensen om zichzelf te helpen. Schrijf in voor een deeltijd- MBO- of HBO-, of voltijd HBO-opleiding. TWEEWIELERDISCOUNT Vogelbescherming Woensdag 18 augustus 2004 banden, lampen, dynamo's, fietstassen, accessoires, enz. ■’89,70 O I Openingstijden Gemeente Afdeling Burgerzaken: Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. 10-08 M.A.de Ruijterlaan 35 10-08 Noordeinde 4 27 september 29-07 Noordeinde 4 29-07 Noordeinde 4 10-08 Oostmolenweg 101 4 9 Help Jantje Beton projecten te realiseren die kinderen de kans geven zich op evenwichtige en speelse wijze te ontwikkelen. Meer weten? Kijk op www.jeugdfonds.nl. De kantoren zijn geopend: maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur en dinsdag en woensdag I3.3O - 16.00 uur. Volgende week vergaderen de Goese raadscommissies over onderwerpen die in de raadsvergadering van 16 september aan de orde komen. De raads commissies brengen advies uit aan de gemeenteraad. De commissiever gaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het stadhuis aan de Grote Markt. U kunt tijdens de commissievergaderingen het woord voeren over onderwerpen die tot het takenpakket van de commissie behoren, het zogenaamde spreekrecht. Maandag 23 augustus om 19.30 uur Commissie Grondgebied Portefeuille wethouder Linssen Mededelingen en informatie: - collegebesluit m.b.t. parkeeronderzoek Goes Voorstel tot het intrekken van de Marktverordening en het vaststellen van de nieuwe Marktverordening Goes 2004 Portefeuille wethouder Van ’t Westeinde Mededelingen en informatie: - collegebesluit m.b.t. plan van aanpak crematorium; Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet voor de aanleg van een fietspad van Kattendijke naar Goes Collegestandpunt over de uitwerking van de plannen m.b.t. de Zeeland- hallen Internet www.goes.nl e-mail: stadskantoor@goes.nl Vrijstellingsprocedure voor transformatorstation Lange Kerkstraat I te Goes Deltan NV heeft een bouwaanvraag ingediend voor een transforma torstation op het perceel Lange Kerkstraat I in Goes. Het bouwplan kan mogelijk gemaakt worden door toepassing van een vrijstellings- artikel uit geldend bestemmingsplan Binnenstad-Centrum. Burgemeester en wethouders van Goes zijn voornemens hieraan toepassing te geven. Vrijstellingsprocedure voor schuur Noordeinde 7 te Kloetinge Er is een bouwaanvraag ingediend voor een schuur in de vergrote achtertuin van de woning Noordeinde 7 in Kloetinge. Het bouwplan is niet in overeenstemming met geldend bestemmingsplan Noord 67, maar is wel planologisch acceptabel. Daarom zijn burgemeester en wethouders van Goes voornemens medewerking te verlenen door toepassing van de vrijstellingsprocedure uit artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Beide aanvragen liggen vanaf 19 augustus 2004 vier weken ter inzage bij de publieksbalie van het stadskantoor. Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk zijn/haar zienswijzen over de aanvragen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Goes. De Nationale Reumalijn is een initiatief van de Reumapatiëntenbond en het Nationaal Reumafonds. Uw gift op giro 324 is altijd welkom. 09-08 09-08 Kappen bomen Het college van burgemeester en wethouders van Goes maakt bekend dat zij kapvergunning(en) heeft verleend voor de volgende bomen: Oude Notewei I te Kloetinge: I Es Statenhof 25 te Goes: I Populier en 3 stuks Esdoorn Jacob Roggeveenstraat 15 te Goes: 2 stuks Esdoorn Nieuwstraat te Goes (naast nr. 70): I Els 10- 08 11- 08 Gasthuisstraat I Jacob Valckestraat 3 Stationsplein I Oude Rijksweg 85 het gedeeltelijk slopen van de woning het plaatsen van tijdelijke woonruimte het vervangen van de ramen het slopen van een gedeelte van de praktijkruimte het plaatsen van een rijwiel/ containerberging het vervangen van een kozijn het bouwen van een dubbele garage Donderdag 26 augustus om 19.30 uur Commissie Middelen Portefeuille wethouder Linssen Sociaal Jaarverslag 2003. Portefeuille wethouder Van ’t Westeinde Voorstel tot het vaststellen van de verantwoording Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2000-2004 (ISV Ien besteding restmiddelen stads- en dorpsvernieuwing en ISVI Voorstel tot het vaststellen van de 9e begrotingswijziging 2004 Portefeuille burgemeester Mededelingen en informatie: - collegebesluit m.b.t. toetsing gemeentelijk rampenplan - collegebesluit m.b.t. evaluatie rampenoefening I april 2004 - collegebesluit m.b.t. evaluatie activiteiten verkeerseducatie - collegebesluit m.b.t. overlast cateringbedrijf Du Jin aan de Voorstad Voorstel tot het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Halt Midden- en Noord-Zeeland Burgerjaarverslag 2003 Collegestandpunt over handhavingsbeleid 11-08 11-08 11-08 Noorddijk 46 Sint Adriaanstraat 8 Van Hogendorplaan 43 maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur; dinsdag en woensdag 13.30 - 16.00 uur en donderdag 17.00 - 20.00 uur. het tijdelijk plaatsen van een erfafscheiding het gedeeltelijk slopen van de woning het bouwen van bedrijfsruimte het uitbreiden van de winkel het uitbreiden van garage en bijkeuken 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Stadskantoor, Oostsingel 2 Postbus 2118,4460 MC Goes Tel.: (0113) 249 600 Postbus 85233. 3508 AE Utrecht. Tel. (030) 244 70 00 Calamiteitentelefoon: (0113) 249 770 In noodgevallen buiten kantooruren: 06 532 981 41 Afdeling Communicatie Tel.: (0113) 249 870 e-mail: communicatie@goes.nl Help mee en stort nu uw bijdrage op giro 65 65 00 t.n.v. Vogelbe scherming Nederland o.v.v. Grutto. NEDERLAND INFO AVOND Toepassing art. 7 van de "Verordening parkeerbelastingen 2004” Burgemeester en wethouders van Goes maken bekend, dat zij hebben besloten tot: de aanwijzing van de plaats waar, op het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de "Verordening parkeerbelastingen 2004", mag worden geparkeerd. Dit besluit is onder volgnummer 346 opgeno men in het "register algemeen verbindende voorschriften", dat ter inzage ligt bij de publieksbalie in het Stadskantoor, Oostsingel 2 te Goes.Tegen betaling van de verschuldigde leges kan een kopie van het besluit verkregen worden. Ter inzage Alle stukken liggen tijdens kantooruren (zie openingstijden) ter inzage bij de publieksbalie, tenzij het anders is aangegeven in de bekend making. De stukken die te maken hebben met milieu liggen op de afdeling Milieu, Westsingel 58 ter inzage tot het einde van de beroepstermijn. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 ter inzage gelegd bij de publieksbalie. Burgemeester en wethouders van Goes ■tó A op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur 22 cpm Voor meer informatie of meer vacatures kunt u op werkdagen tussen 09.00 uur en 14.00 uur bellen. Om zelf in de vacaturebank een kijkje te nemen kunt u elke dinsdag tussen 09.30 en 12.00 uur op het Steunpunt terecht of anders op afspraak. Indien u als organisatie een vrijwilliger zoekt, dan kunt u bij het Steunpunt (gratis) een vacature plaatsen. Steunpunt Vrijwilligers werk Goes: Zaagmolenstraat 3, 4461 BK Goes, tel. 253171/253157, e-mail vrijwilligers@smwo.nl. Er wordt hard gewerkt aan de website, maar neem gerust alvast een kijkje op www.smwo.nl, klik door naar Steunpunt Vrijwilligerswerk. Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunning(en) op 17 augustus kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Postbus 2118,4460 MC Goes. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwarentermijn is verstreken of als er bezwaar is ingesteld op het bezwaar is beslist. Als u vragen heeft of nadere informatie wil over de kapvergunningen kunt u contact opnemen met de heer T. Kapoen of de heer G. Goedegebuure, tel. 249770. Het SteunpuntVrijwilligerswerk Goes is op zoek naar een: Begeleid(st)er kindervakantieweek in week 36 Presentator ziekenomroep Bestuurslid Stichting Manhuisconcerten Begeleid(st)er vakantie gehandicapten Bijrijder taxibus Stervensbegeleid(st)er Huiskamerbegeleid(st)er verpleeghuis Voorlicht(st)er ongewenste zwangerschap Begeleid(st)er zorgcentrum Coördinator contactgroep Verleende bouw- en sloopvergunningen en afgegeven positieve reacties tot bouwvoornemen, periode 09-08 tlm 13-08-2004 Binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning of positieve reactie kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank.Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen, tel. 249709. Vergaderdata welstands/monumentencommissie gemeente Goes Welstandscommissie Monumentencommissie 30 augustus 30 augustus 13 september 27 september De bouwplannen moeten uiterlijk 7 werkdagen voor de welstand-/ monumentencommissievergadering worden ingediend bij het bureau Bouwen. De complete agenda’s en stukken kunt u iedere werkdag inzien tussen 09.00 en 12.30 uur en op dinsdag- en woensdagmiddag tussen 13.30 en 16.00 uur bij de publieksbalie in het stadskantoor. U kunt ook telefonisch om informatie vragen (249616) of een afspraak maken om op een andere tijd de stukken in te zien Portefeuille wethouder ’t Hart Mededelingen en informatie: - brief RWS over nieuwbouwplan locatie de Schans - briefVereniging Dorpsbelangen ’s-Heer Hendrikskinderen over afslag- verbod Velluweweg - collegebesluit m.b.t. rondweg Wolphaartsdijk; - collegebesluit m.b.t. verkoop stadskantoor - collegebesluit m.b.t. vestiging aquarium bij Katseveer - brief werkgroep Trompstraat e.o. - brief bewoners Bessenstraat over bezwaar tegen bestratingwerk- zaamheden Voorstel tot het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten Mannee Collegebesluit over aanpak verkeersknelpunten in Wilhelminadorp en het Goese Meer Collegestandpunt over het plaatsen van acht windturbines in de Wilhelminapolder Voorstel tot het intrekken van de bijdrageregeling Stimulering Duur zaam Bouwen en het vaststellen van de Subsidieverordening Duurzaam Bouwen Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet voor het beëindi gen van de erfpachtovereenkomst met het ROC inzake het pand Rom- merswalestraat I Voorstel tot het ontvankelijk verklaren van een aanvraag tot planschade ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Voorstel tot het vaststellen van de verantwoording Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2000-2004 (ISVI) en besteding restmiddelen stads- en dorpsvernieuwing en ISVI Ingekomen bouw- en sloopaanvragen Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openingstijden kunt u de aanvragen in komen zien op de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen. Hiervoor kunt u een telefonische afspraak maken, tel. 249700. Dinsdag 24 augustus om 19.30 uur Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuille wethouder Linssen Voorstel tot het vaststellen van een nieuwe Verordening Culturele Raad Portefeuille wethouder Van Ewijk Voorstel tot het wijzigen van de Verordening Goese Sportraad Portefeuille wethouder ’t Hart Mededelingen en informatie: - collegebesluit m.b.t. ontwikkelingsplan Bede School ‘de Symfonie’ - collegebesluit m.b.t. tussenrapportage brand Goese Polder - collegebesluit m.b.t. proefinspectie doordecentralisatie - collegebesluit m.b.t. projectorganisatie t.b.v. realisatie Bede School Goese Polder Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet voor de herinrich ting van het schoolplein van het Goese Lyceum voor beroepsonderwijs Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet voor de voorberei ding van de nieuwbouw van een Brede School in de Goese Polder Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Toeslagen en Verlagingen WWB Voorstel tot het vaststellen van de Reïntegratieverordening Voorstel tot het vaststellen van de Afstemmingsverordening Voorstel tot het vaststellen van de Fraudeverordening Voorstel tot het vaststellen van de Verordening cliëntenparticipatie Onderzoeksrapport IHP NATIONAAL JEUGD FONDS <5L> O Ui z

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 7