ll‘-L l! K Het gevecht om de vruchten van de akkers Dorsdag met demonstraties en ploegwedstrijden Wandelen met de boswachter Busroute door Heinkenszand wordt veiliger voor fietsers HET WETEN WAARD IN DE STERREN Zoutwatertheater zorgt voor ludiek vermaak op Mosseldag F Ml <s Steenbok ■i r Woensdag 18 augustus 2004 de Bevelander 5 tentoon Er zijn zaterdag allerlei demonstraties met landbouwmateriaal. (foto: pr) s 5 A RED DE ALBATROS 4 Laat de albatros niet verdrinken! De wandeling wordt gemaakt onder leiding van een boswachter van Staatsbosbeheer door het natuur- en cultuurhistorisch gebied De Manteling. De wandeling begint om 14.00 uur bij het Zeeuws Bio logisch Museum en duurt tot ongeveer 15.30 uur. Meedoen kost twee euro voor volwassenen en kinderen betalen een euro. Aanmel den is noodzakelijk via 0118-582620. OOSTKAPELLE - Het Zeeuws Biologisch Museum in Oostka- pelle houdt op zondag 22 augustus de activiteit 'Wandelen met de boswachter'. GOES - Het programma be looft een spannende en mooie bijeenkomst. Tenminste, voor wie van het boerenlandleven houdt. De Dorstdag, zaterdag (21 augustus) te houden aan de Kooiweg in Wilhelmina- polder in Goes, behelst im mers zowel supermoderne als klassieke tractoren. Althans, dat verwacht medeorganisa tor Hans van der Weele. Er zijn demonstraties en Zeeuw se ploegwedstrijden voor di verse categorieën. Noord- en Zuid-Beveland: Praktijk van de dierenartsen M.P.C. Karelse, H.J. van Dijk en P. Stokman wordt zaterdag en zondag en maandag waargenomen door P. Stokman, ‘s-Gravenpoldersweg 39, Goes, 0113-213419. Praktijk voor gezelschapsdieren Molenlaan 24, Yerseke, tel. 0113- 572756. Zaterdag .spreekuur 9.30 - 10.00 uur. Dierenartsen L. Huiskes-Comelisse en M. Berrevoets afwisselend weekenddienst. dorsmachine zijn werk heeft gedaan. Ook is er een dorsmachine te zien waarmee de loonwerkers vroeger in de winter naar de boeren gingen om hun opgesla gen granen te dorsen.” wie weet of beseft dat nog? Vroeger kregen we veel meer kan worden verkocht. Ik noem dat consumentensubsidie.” met indrukwekkende machines. “Er staat voor miljoenen. Som- wens bij ons hollen of stilstaan. Zoals nu (vorige week, red) wer- de Zeeuwse loonwerker - be draagt die subsidie 350 euro per hectare, voor granen en erwten. “Dat is niet veel. In België en De Zeeuwse, en dus ook de Ne derlandse, landbouwers staan denken. Enkele zijn zaterdag te zien.” Dan bespreekt en beschouwt hij de subsidie, wereldwijd een heet sinds de jonge David na de Landbouwschool in dienst van een loonwerker in Grijpskerke trad. Zo zijn sommige gewassen zeldzaam of helemaal niet meer te vinden op de Zeeuwse akkers. “Dat is natuurlijk zo door de eeuwen heen gegaan. Meekrap bijvoorbeeld. Dat was ooit een van de belangrijkste producten in Zeeland, maar dan hebben we het over meer dan een eeuw ge leden. Vlas zie je nog maar spo radisch hier in Midden-Zeeland en de erwten zijn ook weg, net als maanzaad, koolzaad en het kruid karwij. De diversiteit is ei genlijk een beetje verdwenen. Maar een boer blijft een boer, die staat achter zijn werk en het pro duct dat hij aflevert. Bovendien krijg je steeds weer nieuwe ont wikkelingen, bijvoorbeeld met die biologische brandstof uit koolzaad voor dieselmotoren. Dat zouden ze door heel Neder- YERSEKE - Jaarlijks weet het Zoutwatertheater duizenden bezoekers te boeien en te ver maken met een kijk op het da gelijks leven, in het bijzonder op de Mosseldag. Onder aan voering van Rinus Scheele en zijn wederhelft Marieke van Pamelen zijn er in totaal zeven personen actief met het Zout watertheater. Bij de huidige route is het oversteken van de Kraaien- dijk, achter De Stenge, onvei lig omdat automobilisten en busverkeer het langzame ver keer kruisen. De gemeente Borsele verandert de busroute en sluit daarmee de Kraaien- dijk af voor gemotoriseerd verkeer. je maar op zou kunnen noemen zal op een humoristische wijze aan de kaak worden gesteld”, legt Rinus uit. Het is een enerverend en specta culair familieprogramma dat tussen 10.00 tot 17.00 elk uur opgevoerd wordt in het Zoutwa tertheater in de Lepelstraat. “Wij rekenen weer op veel medewer king van het publiek en omdat het Zoutwatertheater twaalfen- half jaar bestaat hebben wij voor iedere duizendste bezoeker een leuke verrassing in petto. Bo vendien draaien wij het Gevoels rad waarbij leuke prijzen wegge draaid worden.” Bij het Zoutwa tertheater is het Tiramisu’s Ge- voelsterras te vinden. Rini de Keijzer uit Goes zorgt daar voor live muziek. land zo snel mogelijk moeten gaan verbouwen, heb je ook geen oorlog in Irak meer nodig. Wist je trouwens datje methanol uit bieten kunt halen? Dat weten ze allemaal”, hekelt hij het over heidsbeleid. “Maar vergeet niet dat als ze op die producten op grote schaal overgaan, ze de ac cijns op de brandstof kwijt zijn.” DIERENAMBULANCE 0900-7673437. HEINKENSZAND - De ge meente Borsele verandert vanaf 1 oktober de busroute over de Kraaiendijk in Hein kenszand. De nieuwe route is veiliger dan het huidige par cours over de Kraaijendijk. Tarweschaarste Als sinds zijn zestiende zit Da- “Dit jaar is het motto ‘Het ge voel van... een mossel, een kok kel, een oesterpit, de portemon nee, veiligheid en onveiligheid, watje wilt of niet wilt, ontlas ting, bescherming, opschepperij, je gevoel, je broekzak, je kont zak of je puntzak met friet, je ge zicht, je haar.’ Kortom alles wat Over de Dijk Vanaf 1 oktober voert de nieu we route over de Drieweg naar Clara’s Pad en dan weer terug over de Drieweg richting het gemeentehuis. Als Over de Dijk klaar is, komt de busrou- te langs de nieuwe wijk, over de nieuw aan te leggen weg (evenwijdig aan de Drieweg) te lopen. De wijziging van de busroute betekent dat de bus uit de rich ting van Goes komt vanaf de Drieweg, afslaat naar Clara’s pad en het terrein van Zwaar Transport Zeeland opdraait. Op dit terrein komt de bushal te die nu aan het einde van de Kraaijendijk staat. Fietsenstalling De halte krijgt een fietsenstal ling. Na de stop draait de bus de Drieweg weer op en gaat via de rotonde richting de Ste- nevate. De halte voor het ge meentehuis wordt uitgebreid met een fietsenstalling. Leeuw U krijgt deze week kansen, laat die niet onopgemerkt voorbij gaan. U mag er best moeite voor doen als u in uw hart iets graag wilt. Overleg wat er voor u is weggelegd en wat niet. Handel niet te snel. Dit kan een goede week voor u worden. Stier U moet iets regelen dat voor u van groot belang is en u kunt er gerust voor uitkomen dat u dat graag wilt. Anderen zullen achter u staan omdat ze zien hoe veel kennis en ervaring u met u meedraagt. Tweelingen Laat u deze week maar rustig voortdrijven op de stroom der gebeurtenissen, wind u ner gens over op. Onrust doet uw zaak geen goed. Iemand in uw omgeving is sneller met belof ten dan met de vervulling er van en dat kan u behoorlijk er geren. Doe er iets aan! Kreeft Op het gebied van de sociale contacten heeft u deze week het tij mee. U heeft het druk met nieuwe bezigheden en vriendschappen. Het is nog wat wennen voor u, maar met uw inzet en mensenkennis brengt u het er allemaal goed van af. Demonstraties Het programma vermeldt naast de ploegwedstrijden met het al lernieuwste materieel en klas sieke tractors ook demonstra ties met een ‘aap-noot-mies- gevoel’. “De oudste modellen die te zien zijn, stammen uit de jaren veertig,” vertelt Van der Weele. “Voor de demonstratie is er zelfs een oldtimer die nog echt schoven bindt. Een lid van ons heeft die helemaal geres taureerd en kan zaterdag scho ven binden wanneer de oude Marshall plan Verder staat één van de oudste X 'ogellwschcrtninj; het feit dat de landbouw en de natuur meer gaat leven bij het publiek. Ook is het spannend, want de ploegwedstrijden in de diverse categorieën tellen mee voor de Zeeuwse kampioenschappen. Uiteraard zorgen we voor een natje en een droogje. De op brengst daarvan gebruiken we voor de vereniging.” persen van het land opgesteld. “Die kwamen namelijk mee met het Marshall Plan, het plan voor de wederopbouw na de Tweede wereldoorlog”, ver haalt Van der Weele. Hij ver volgt: “We kregen toen die ma chines uit Amerika en Enge land. Sommige boeren houden die tractors nog als een soort aan- Maagd Er is kans op flinke verande ringen in het werk, bijvoor beeld een heel nieuwe baan. U ziet echter erg op tegen een na deel dat met die verandering is verbonden. Dat wordt een wikken en wegen voor u want iedere verandering heeft voor- en nadelen, dat is onontkoom baar. Weegschaal Een onschuldige opmerking van uw kant kan deze week tot veel beroering leiden. U zult zien dat een opmerking hele maal verkeerd kan worden op gevat. Praat erover met ver trouwde mensen in uw omge ving en handel daarna snel en zorgvuldig. Schorpioen Laat u niet opjutten deze week en doe alleen de dingen die u goed en gemakkelijk afgaan. Het is geen week voor inspan ningen of zaken die u net wat te veel zijn. U heeft een paar goede gesprekken en u kunt iemand gelukkig maken door wat aandacht te geven. Boogschutter Een Stier en een Leeuw in uw omgeving hebben een me ningsverschil en u zit daartus sen en u hebt weer een heel an dere mening erover. Probeer toch maar niet te bemiddelen want het gaat feitelijk niet om die meningen, maar om de in gewikkelde menselijke ver houdingen die er onder liggen. Een week om uw eigen boon tjes te doppen en u niet van de wijs te laten brengen door ie mand die alles wel even voor u zal willen regelen. In de ro mantiek wil het deze week wel lukken. Heel wat fietsroutes kunnen veiliger vindt ook de gemeente Borsele. (Jaap Wolterbeek) Spannend Van der Weele verwacht weer veel publiek. “Vorig jaar telden we bijna vijftienhonderd be zoekers. We zien ook veel men sen die voor de eerste keer ko men kijken. Dat is leuk, want het zegt waarschijnlijk iets over Waterman De omgang met anderen loopt goed en u gaat als een zonnetje door uw straatje. U heeft een heldere kijk op een probleem waar iemand in uw omgeving niet uitkomt. Financiële zaken en afwikkelingen uit het verle den vragen aandacht. Vissen U kunt bemidddelen tussen twee twistende partijen. U had niet verwacht dat deze oude kwestie opnieuw de kop zou opsteken. Maar daar kunt u zich, tot uw verbazing, be hoorlijk in vergissen. U doet er goed aan niet meteen chagrij nig te worden, maar op afstand de kat uit de boom te kijken. Ram Wees niet te meegaand tegen over iemand die, als u een vin ger geeft, de hele hand neemt. Wees niet bang dat er een ze kere verkoeling ontstaat in de relatie of in de vriendschap. U weet dat u erover moet spreken met degene waar het om draait. Zaterdag (21 augustus) begint het agrarische spektakel in die licht nostalgische ambiance om 9.00 uur. Voor de organisatie tekent de OTMMZ (Oldtimer Tractor en Motorenclubclub Midden Zeeland). Het is logisch om te verwach ten dat alle deelnemers een ag rarische achtergrond hebben. Maar dat is bij lange na niet het geval. OTMMZ-secretaris Hans van der Weele: “Zeg maar de helft is boer en de andere helft is heel gemêleerd. Zelf doe ik ook mee en ik werk bij Staatsbosbeheer. Er is ook een arts van het ziekenhuis in Goes lid. Leuk is dat Bas Martens uit Lewedorp, trouwens ook geen boer, meedoet. Hij is uitgeno digd om Nederland mede te vertegenwoordigen bij het Eu ropese Kampioenschap in En geland.” HUISARTSEN Beveland: Huisartsenpost De Bevelanden, ‘s-Gravenpolderseweg 114b, Goes, tel. 0900-1785. Van 18.00 tot 08.00 uur, in het weekend of tijdens feestdagen. Spreekuur na afspraak. Heinkenszand en omgeving: Patiënten van huisartsenpraktijk J.A. Fortrie/C.T. Miermans. Zang- vogelstraat 86, Heinkenszand, tel.Ol 13-563074. Spoed: 0113- 563110 TANDARTSEN Spreekuren zaterdag- en zondagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur: J. Adriaansen, Thorbeckelaan 3, Goes, 06-53257131. Tandartsen de Pijlers uitsluitend voor patiënten van tandartsen Houg, Koster, Wimmers en de Wit, Tel. 0113-220034. APOTHEEK Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35, tel. 270620. Spoedeisende zaken op zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur. Buiten deze tijden is de apo theek bereikbaar voor spoedrecepten. VERLOSKUNDIGEN Gemeente Goes: Van vrijdag 20.00 uur tot en met zondag 20.00 uur, tel. 0113- 224099. Bij geen gehoor of langdurig in gesprek de alarmcentrale Vlissingen bellen: 0118-414444. SOS TELEFONISCHE HULPDIENST Dag en nacht bereikbaar 0900-0767. DIERENARTSEN Goes, ‘s-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke: De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer, M.A.R. van den Boomgaard en dr W. Verboom wordt waargenomen door W. Ver boom, 0113-342486. GOES - Hij is sinds die och tend zes uur uit de veren. En dus kijkt hij demonstratief op mige machines, zoals die maaid- het horloge. “Het is nu half orser, gebruiken we maar een twaalf; ik sta bijna achttien paar weken per jaar. Het is trou- uur op mijn benen. En dat voor vijf euro per uur.” Een stevige kop koffie houdt Klaas ken we tot het niet meer gaat. Vaak meer dan een uur buiten Het weer is onze grootste handi- de deur als David de Looff, cap, misschien zelfs wel vijand, loonwerker voor landbouwers, We moeten de regen steeds voor zijn enthousiasme tentoon zijn. Daar werk je op. Maar onze spreidt. klanten, de boeren dus, die wil len hun producten zo snel moge lijk van het land. Je moet daar door heel stressbestendig zijn als De houding van de 51-jarige Da- je dit werk doet.” Dan voegt hij vid de Looff is overigens type- er aan toe: “Wist je trouwens dat rend voor de landbouwers in het algemeen. Argwaan over wat hen allemaal nog boven het hoofd David de Looff: “Wie weet nu nog dat tarwe en andere granen gebruikt worden om brood mee te maken?” (foto: Jaap Wolterbeek) we nog maar voor twee maanden tarwe in voorraad hebben in Eu ropa, dat er dus schaarste is? hangt aan ‘demotiverende maat- Het heeft in alle kranten gestaan, regelen uit Brussel’ overheerst, maar niemand reageert. Toch Tegelijkertijd ondervinden ze dat blijft de prijs hetzelfde.” het werk van de boer amper nog waardering krijgt van de burge- Subsidies rij. “Wie beseft er nog wat wij met de maaidorser momenteel van het land halen,” vraagt hij hangijzer. In Nederland - aldus met een stevige onderbouwende armzwaai richting zwaar materi aal in de loods. Om zelf het antwoord te geven: “Tarwe en andere granen. Die Frankrijk hebben ze allerlei klei- gaan uiteindelijk voor een deel ne regeltjes waardoor hun toe naar de broodbakkerijen. Maar slag veel hoger is.” Wat De Looff betreft hoeft die subsidie hele maal niet. “Maar dan moeten ze waardering van de burgerij. Toen die wel wereldwijd afschaffen, wisten de mensen dat de boeren - voor hun eten werkten. Boven dien hadden ze er veel meer con- hun mannetje wel. Ook zonder tacten mee”. subsidie. De mensen denken dat we niet zonder die toeslag kun nen werken. Maar feitelijk wordt zo de graanprijs laag gehouden, vid de Looff in het vak van loon- waardoor het brood goedkoper werker. Het grootste deel als werknemer. Tien jaar geleden kocht hij in Nieuw en Sint Joos- land een eigen bedrijf. De loods- Zeldzame gewassen en aan de Vlackeweg staan vol In de landbouw is veel veranderd Zeeuwse boeren staan zonder subsidie ook hun mannetje Door Ad Hanneman Door Ad Hanneman 1 f. www.reddealbatros.nl Jaarlijks verdrinken ruim 100.000 albatrossen door longline visserij. Ze happen naar aas, worden aan de haak geslagen en komen op dramatische wijze aan hun einde. Steun de octie voor een vogelveiiige vumefhoole. Giro 656500 >4 r Aloude ‘aap-noot-mies-sfeer’ naast allernieuwste machines i 1 „„Minin. I Vl!!^ ""^7 1

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 5